Akkrumerraklaan 106 Utrecht

9

mei

2014

 

Akkrumerraklaan 106
3544 TS Utrecht

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 9 mei 2014
uitgesteld datum onbekend
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 24 april 2014 om 23:59.

Object

Het recht van erfpacht (gevestigd voor onbepaalde tijd en waarvan de verplichting tot betaling van de canon voor de duur van de erfpacht is voldaan) van het perceel grond, eigendom van de Gemeente Utrecht, met de rechten van erfpachter op de op die grond gestichte woning met verder aanbehoren, plaatselijk bekend Akkrumerraklaan 106, 3544 TS Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie V, nummer 1799, groot drie are

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie V, nummer 1799,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

vrijdag 9 mei 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 29 april 2014 op te vragen bij CMS N.V. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op negen mei tweeduizend veertien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek aan De Holle Bilt 1 te De Bilt.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend vijfhonderd euro (EUR 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderd tweeënveertig euro en zesenvijftig cent (€ 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar www.veilingnotaris.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende, mevrouw Carrot, en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk twaalf mei tweeduizend veertien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet, www.vastgoedveilingutrechtgooi.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als "bieder" in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de borg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (EUR 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.vastgoedveilingutrechtgooi.nl, de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord "bied" bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat "mijn" wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (EUR 3.000,00) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet, wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Artikel 12. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing;
(a) de Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht, vastgesteld door de Raad van de Gemeente Utrecht in vergadering op tweeëntwintig juni negentienhonderd negenentachtig en vermeld in een akte van depot op zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig verleden voor mr. H.A. Teijen, destijds notaris te Utrecht, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig in register Hypotheken 4, in deel 6242, nummer 19, en
(b) de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van vestiging erfpacht op twintig januari tweeduizend verleden voor mr. M.H.L. Langeveld, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op eenentwintig januari tweeduizend in register Hypotheken 4, in deel 11261, nummer 8,
welke Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
De canon is voor de duur van de erfpacht eenmalig afgekocht zodat thans geen canon verschuldigd is. Kopieën van gemelde Algemene Erfpachtsvoorwaarden en van de bijzondere voorwaarden (deel 11261 nummer 8) zijn aan deze akte gehecht (bijlagen).
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"F. BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
ERFPACHTSVOORWAARDEN
Op het verkochte is van toepassing het bepaalde in de Algemene voorwaarden voor uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht (AV 1989), zoals die voorwaarden zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Utrecht in zijn vergadering van tweeëntwintig juni negentienhonderd negenentachtig (Gedrukte Verzameling 1989, nummer 1871 S.O.G.) en zoals die voorwaarden zijn vermeld in- en gehecht aan een akte van depot op zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig verleden voor notaris mr. H.A. Teijen te Utrecht, ingeschreven in register hypotheken 4 te Utrecht op diezelfde dag in deel 6242 nummer 19, aangevuld met de bijzondere erfpachtsvoorwaarden zoals opgenomen in de akte van vestiging erfpacht op twintig januari tweeduizend verleden voor mr. M.H.L. Langeveld, notaris te Utrecht, ingeschreven in register hypotheken 4 te Utrecht op eenentwintig januari tweeduizend in deel 11261 nummer 8, luidend:
"C. Erfpachtsbepalingen
De vestiging van de erfpacht geschiedt onder de navolgende bepalingen en bedingen:
A. de erfpacht is gevestigd voor onbepaalde tijd vanaf heden tegen betaling van de grondprijs, waarmee de erfpachter de canon ineens en bij vooruitbetaling voor de gehele duur van zijn recht zal hebben voldaan.
Enzovoort.
B. De erfpacht is gevestigd met inachtneming van de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (hierna te noemen: AV 1989), zoals die voorwaarden zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Utrecht in zijn vergadering van tweeëntwintig juni negentienhonderd negenentachtig en zoals die voorwaarden zijn vermeld in en gehecht aan een akte van depot op zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig verleden voor notaris Mr H.A. Teijen te Utrecht, overgeschreven ten kantore van de dienst van het kadaster en de openbare registers te Utrecht op diezelfde dag in deel 6242 nummer 19, met de inhoud van welke voorwaarden de erfpachter verklaart volkomen bekend te zijn en deze te beschouwen als woordelijk in deze akte te zijn opgenomen, met dien verstande dat deze AV 1989 worden aangevuld met de navolgende bijzondere voorwaarden.
1. Bestemming en gebruik.
1. Het perceel grond is bestemd voor de bouw en instandhouding van:
a. vijfenveertig (45) eengezinskoopwoningen met een garage voor één personenauto, een tuin en één parkeerplaats voor één personenauto per woning;
b. achttien (18) eengezinskoopwoningen met een tuin en een berging.
2. Na de bebouwing dient het perceel grond met opstallen uitsluitend te worden gebruikt als woonruimte. De in de uitgifte begrepen grond bestemd als tuin of parkeerplaats dient eveneens als zodanig te worden gebruikt. Waterstroken en onbebouwde grond mogen niet worden bebouwd, over of onderbouwd. Op het perceel grond mogen ook geen losse (niet aard- en nagelvaste) bouwwerken bijvoorbeeld schuurtjes worden geplaatst.
Goten, gootconstructies en infiltratievoorzieningen ten behoeve van hemelwaterafvoer, inclusief overstortleidingen, moeten in goede staat van onderhoud in functie worden gehouden. Beschoeiingen en waterkeringen welke een afscheiding vormen tussen het perceel grond en (openbaar) water behoren bij de erfpacht en dienen in goede staat van onderhoud in functie te worden gehouden.
3. Indien de erfpachter in afwijking van lid 2 van dit artikel wijzigingen wil aanbrengen ten opzichte van de situatie bij aanvang van de erfpacht aan de bebouwing, de bebouwing wil uitbreiden, dan wel het gebruik van het perceel grond en/of de bebouwing wijzigt (geheel of gedeeltelijk) is het gestelde in artikel 7 van de AV 1989 van toepassing. In die situatie is in beginsel de bouwvergunning, die de gemeente in eerste aanleg heeft verleend (als bedoeld in artikel 5 van de erfpachtovereenkomst) bepalend voor de uitgangssituatie van de erfpacht in deze.
2. Kettingbeding: hemelwaterafvoer.
1. In afwijking van wat in het stedelijk gebied van Utrecht tot heden gebruikelijk is, zal het hemelwater niet via het gemeentewaterriool worden afgevoerd, doch via een apart hemelwaterafvoersysteem worden geleid naar het grondwater. De erfpachter is in verband hiermee verplicht, indien niet anderszins aangewend, het hemelwater in onbewerkte vorm middels een gootconstructie bovengronds van zijn individuele erfpachtkavel af te voeren naar de erfgrens tussen zijn individuele erfpachtkavel en het gemeenschappelijke gebied, danwel naar de erfgrens tussen zijn individuele erfpachtkavel en het openbaar gebied. De wijze alsmede de plaats van aanbieding moet in nader overleg met de gemeente (Dienst Stadsbeheer) worden vastgesteld.
2. In uitzonderlijke situaties kan in overleg met de gemeente (Dienst Stadsbeheer) het hemelwater in onbewerkte vorm binnen de individuele erfpachtkavel direct in de bodem worden gebracht middels een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit met overstortleiding naar een door de gemeente te bepalen aansluiting op een verzameldrain in openbaar gebied.
3. Kettingbeding: Ophoging of afgraving grond.
Indien het perceel grond moet worden opgehoogd of afgegraven, is de erfpachter verplicht dit voor eigen rekening uit te voeren. Ophoging van het perceel grond mag alleen geschieden met grond of zand waarvan de kwaliteit gelijk of beter is dan de kwaliteit van de ontvangende grond, een en ander als is aangegeven op de bodemkwaliteitsatlas voor Leidsche Rijn. Vooraf dient de erfpachter hiervoor schriftelijk goedkeuring te verkrijgen van het Bureau Bodem van de Afdeling Milieu van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente, Ravellaan 96 te Utrecht.
4. Kettingbeding: Bebouwing en inrichting van het perceel grond.
1. enzovoort
2. De erfpachter is verplicht gemelde afscheidingen (hagen en/of tuinmuren), welke gedeeltelijk tot de erfpacht behoren en gedeeltelijk zich in openbaar gebied bevinden, te beheren, onderhouden en in stand te houden. De erfpachter is verplicht, indien de bebouwing de scheiding vormt tussen land en water het bouwwerk van een deugdelijke waterkering te voorzien.
3. Schade als gevolg van de bouw en inrichting van het perceel grond door of vanwege de erfpachter toegebracht aan eigendommen van de gemeente of andere voorzieningen van algemeen nut zal door de erfpachter aan de gemeente worden vergoed.
enzovoort
7. Kettingbeding.
1. De erfpachter verplicht zich jegens de gemeente tot het gestelde in de artikelen C.2 tot en met 7 van deze akte. Bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van de erfpacht, dan wel vestiging van een zakelijk gebruiks of genotsrecht daarop dienen in de overdrachtsakte of de akte van vestiging van het zakelijk recht bovengenoemde verplichtingen, alsmede deze bepaling sub 7 en onderstaand boetebeding in hun geheel aan elke opvolger van de erfpacht of rechthebbende op het zakelijk gebruiks of genotsrecht te worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente te worden bedongen en aangenomen.
2. enzovoort.
3. Ingeval van vervreemding nadat de op het perceel grond gebouwde opstallen zijn geleverd in de zin van de model koop-/aannemingsovereenkomst, dienen te worden opgelegd de artikelen C.2 tot en met 7 met uitzondering van de artikelen 4.1, 5 en 6.
4. In geval van niet of niet behoorlijke nakoming of overtreding van de artikelen C.2 tot en met 7 kan aan degene, die niet of niet behoorlijk nakomt of overtreedt ten behoeve van de gemeentekas een boete worden opgelegd overeenkomstig het gestelde in artikel 22 van de AV 1989 onverminderd het recht van de gemeente om nakoming te vorderen. De kosten van invordering van de boete zijn voor rekening van de partij, die nalatig is of overtreedt.
E. Perceelsgedeelte ten behoeve van openbaar nut, recht van opstal.
1. De gemeente behoudt zich voor en vestigt hierbij het recht van opstal op het perceel grond (kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie V nummer 673 gedeeltelijk) voor het aanleggen, hebben en houden van een drainageleiding en eventuele inspectieputten, zoals op tekening nummer A31.949e met een "_.._.._.._.._.._.._" arcering schetsmatig is aangegeven onder de volgende bepalingen:
a. het is de erfpachter niet geoorloofd op een circa drie (3) meter brede strook grond (anderhalve (1,50) meter aan weerszijden van de as van de drainageleiding) palen of hekwerken te plaatsen welke dieper reiken dan vijftig (50) centimeter onder straatniveau, bouwwerken op te richten, grondophogingen aan te brengen, goederen op te slaan, bomen of diepwortelende struiken te planten.
b. De drainageleiding en eventuele inspectieputten zullen door of vanwege de gemeente worden ingegraven en aangelegd.
c. De afwatering van verhardingen mag niet op deze drainageleiding worden aangesloten.
d. Het is de erfpachter niet geoorloofd wijzigingen aan de constructie van de drainageleiding aan te brengen, aansluitingen hierop te maken of schade hieraan te herstellen.
e. De erfpachter is aansprakelijk voor alle schade aan de drainageleiding veroorzaakt door hem of een van de zijnen dan wel zijn rechtsopvolgers, handelend in strijd met dit zakelijk recht.
f. De erfpachter is gehouden om te allen tijde aan de gemeente of voor haar werkende derden vrije toegang te verlenen voor het verrichten van werkzaamheden van spoedeisende aard.
g. De erfpachter is gehouden om, vanaf één (1) maand na dagtekening van een daartoe strekkend schrijven aan de gemeente of voor haar werkende derden vrije toegang te verlenen voor het verrichten van onderhoud aan of vervanging van de drainageleiding.
h. De erfpachter is gehouden om bij werkzaamheden, zoals onder g. omschreven, binnen één (1) maand na daarvan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, de voormelde circa drie (3) meter brede strook geheel te ontdoen van beplantingen en/of andere obstakels. Indien de strook grond dan niet zou zijn ontruimd, is de gemeente gemachtigd deze strook grond voor rekening van de erfpachter te (doen) ontruimen.
i. Slechts het herstel van de verharding ter plaatse van de sleuf, welke is opengebroken in verband met de hiervoor onder f. en g. omschreven werkzaamheden, komt voor rekening van de gemeente.
j. Ingeval van schade of defecten aan de drainageleiding is de erfpachter verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de gemeente (de Dienst Stadsbeheer) te melden.
k. Indien ten gevolge van een defect van of van werkzaamheden aan de drainageleiding de erfpachter tijdelijk geen of verminderd gebruik kan maken van zijn registergoed is de gemeente niet gehouden hiervoor een vergoeding aan de erfpachter te voldoen, behoudens ingeval er sprake is van ernstige nalatigheid of grove schuld van de gemeente.
2. De gemeente vestigt hierbij ten behoeve van elk van de volgende nutsbedrijven voor wie de gemeente dit als zaakwaarnemer aanvaardt;
a. de naamloze vennootschap: N.V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht (REMU), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht, Croeselaan 28, Postbus 8310 (postcode 3503 RH);
b. de naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht, Reactorweg 47 (postcode 3542 AD);
c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN Telecom B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 's-Gravenhage, Prinses Beatrixlaan 23 (postcode 2595 AK), te dezen mede kantoorhoudende te Utrecht, Burgemeester Fockema Andrealaan 15 (postcode 3582 KA);
d. 1. de naamloze vennootschap: N.V. Centrale Antenne Systemen Exploitatie Maatschappij “Casema”, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Delft, Brassersplein 2, (postcode 2612 CT);
2. de naamloze vennootschap: REMU Markt N.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht, Nijverheidsweg 15 (postcode 3534 AM);
welke naamloze vennootschappen sub d.1. en 2. hierbij handelen in hun hoedanigheid van de enige vennoten van de vennootschap onder firma: Telecai Utrecht V.O.F., gevestigd te Maarssen, Zonnebaan 1 (postcode 3606 CG);
e. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Telfort B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam Zuidoost, Hoogoorddreef 15 (postcode 1101 BA),
hierna samen te noemen de nutsbedrijven,
het recht van opstal op het perceel grond (kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie V nummers 672 en 673 beide gedeeltelijk) alsmede op de aan de gemeente Utrecht in volle eigendom verblijvende gedeelten van het perceel kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie V nummer 475 om in de op voormelde tekening nummer A31.949e met een zeer fijne stippelarcering en een enkele arcering gecombineerd met een zeer fijne stippelarcering schetsmatig aangegeven strook grond, werken, kabels, leidingen, verdeelkasten, afsluiters, controleputten, anticorrosie apparatuur, merktekens, moffen en andere nutsvoorzieningen aan te leggen, te hebben, gebruiken, in stand te houden, te wijzigen, uit te breiden, te vervangen en weg te nemen. Op deze rechten van opstal zijn de volgende bepalingen van toepassing.
a. Als onderdeel van dit recht van opstal verplicht de erfpachter zich om ter breedte van de voormelde strook grond en tot vijftig (50) centimeter aan weerszijden ervan geen bouwwerken op te richten, geen aaneengesloten verhardingen aan te brengen, geen ontgrondingen uit te voeren, geen leidingen, kabels enzovoort te leggen, geen diepwortelende bomen en/of struiken te planten of in zijn algemeenheid anderszins handelingen te verrichten, die nadelig kunnen zijn in verband met het gestelde in dit artikel. De erfpachter zal voorts geen handelingen verrichten, nalaten of toestaan, waardoor het overbrengen van energie, antennesignalen, telecommunicatie enzovoort door middel van werken zou kunnen worden gehinderd of belet. Indien de erfpachter in gebreke blijft in de nakoming van het gestelde in dit artikel zijn de nutsbedrijven gezamenlijk of individueel bevoegd om terstond en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, al die maatregelen te nemen, welke naar zijn/hun oordeel om redenen van veiligheid en continuïteit in de levering van producten danwel in het algemeen voor een ongestoorde uitoefening van het (de) recht(en) van opstal noodzakelijk zijn.
b. De erfpachter staat ervoor in dat derden geen recht hebben op de hierbij in erfpacht uitgegeven percelen grond, welke de uitoefening van het (de) recht(en) op opstal kunnen belemmeren.
c. De nutsbedrijven zijn in voorkomende situaties gerechtigd onderhavige rechten van opstal over te dragen. Indien de erfpacht tot een gemeenschap gaat behoren of behoort, is iedere deelgenoot ter zake van de genoemde recht(en) van opstal hoofdelijk verbonden. Voldoening door het nutsbedrijf van zijn verplichtingen bevrijdt hem jegens alle deelgenoten. De rechten van opstal zijn eeuwigdurend en voor de erfpachter niet opzegbaar. De nutsbedrijven zijn gerechtigd te allen tijde afstand van de rechten van opstal te doen. De erfpachter zal hieraan op eerste verzoek meewerken. De erfpachter is gerechtigd de nutsbedrijven te vragen mee te werken aan afstand van de rechten van opstal. De nutsbedrijven zullen aan dit verzoek voldoen indien:
1. in plaats van het te verlaten tracé een voor de nutsbedrijven ander tracé kan worden gevonden;
2. op het nieuwe tracé ten behoeve van de nutsbedrijven een zakelijk recht zal worden gevestigd zodanig dat de door de nutsbedrijven daaraan te ontlenen rechten niet minder en de daaruit voorvloeiende verplichtingen niet meer zijn dan die als hier vermeld;
3. De erfpachter en de nutsbedrijven overeenstemming bereiken over het tijdsbestek waarin de nutsbedrijven de verplaatsing van het tracé zullen moeten hebben voltooid, alsmede over een bijdrage door de erfpachter in de kosten van de eventuele verwijdering van de oude werken en het aanleggen van de nieuwe werken gepaard gaande kosten. De erfpachter zal in ieder geval vijftig procent van de bedoelde kosten voor zijn rekening moeten nemen, terwijl de kosten van datgene wat nodig is voor het royement van de inschrijving van de rechten van opstal voor rekening van de erfpachter komen.
d. Bij het tenietgaan van de rechten van opstal hebben de nutsbedrijven het recht de aangebrachte of aanwezige werken binnen vier (4) maanden weg te nemen. Maken zij van dit recht geen gebruik, dan vervallen de werken voor zover zij niet zijn weggenomen aan de erfpachter. De erfpachter is in dat geval gerechtigd de nutsbedrijven te verzoeken de werken te verwijderen. Behoudens in het geval als bedoeld sub c in dit artikel, geschiedt het verwijderen op kosten van de nutsbedrijven.
e. De kosten voor het maken van een aktetekening komen voor rekening van de nutsbedrijven. Het projectbureau Leidsche Rijn zal hiervoor een rekening verzenden aan de REMU, zijnde de vertegenwoordiger van de nutsbedrijven op dit punt en de REMU verplicht zich de rekening te voldoen.
3. De gemeente vestigt hierbij ten behoeve van de erfpachter die aanvaardt: het recht van opstal op de aan de gemeente Utrecht in volle eigendom verblijvende gedeelten van het perceel kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie V nummer 673 om op de op de tekening met nummer A31.949e met een “- - - - - - - - “ arcering aangegeven plaats een ondergrondse leiding voor de afvoer van hemelwater, afkomstig van de door de erfpachter te realiseren garages, aan te leggen, te hebben, te gebruiken, in stand te houden, te vervangen en zonodig weg te nemen, een en ander onder de navolgende voorwaarden:
a. de hemelwaterafvoerleiding zal door of vanwege de erfpachter worden ingegraven en aangelegd;
b. de gemeente is – na behoorlijke schriftelijke aanzegging door de erfpachter – gehouden om de erfpachter of voor hem werkende derden toegang te verlenen voor het verrichten van onderhoud aan of vervanging van de hemelwaterafvoerleiding; de erfpachter is gehouden, na afloop van de in de vorige volzin bedoelde werkzaamheden, eventueel opgebroken verharding te herstellen;
c. de gemeente of haar rechtopvolger(s) is/zijn niet aansprakelijk voor schade aan de hemelwaterafvoerleiding, behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld van de zijde van de gemeente of haar rechtsopvolger(s);
d. alle kosten, verband houdende met de vestiging van het onderhavige opstalrecht, komen voor rekening van de erfpachter.
De erfpachter aanvaardt de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen in verband met de vestiging van gemelde rechten van opstal."
ERFDIENSTBAARHEDEN
Voor bekende erfdienstbaarheden verwijzen partijen naar wat is vermeld in de titel van verkrijging. In deze akte staat onder meer woordelijk vermeld:
"7.3 Vestiging erfdienstbaarheden
Bouwkundige toestand
Hierbij vestigen en aanvaarden partijen ten behoeve en ten laste van het bij deze akte (in erfpacht) geleverde perceel grond, als heersend en dienend erf, en ten behoeve en ten laste van al de kavels die deel uitmaken van hetzelfde bouwblok als het verkochte (alle deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie V nummer 673), voor zover toebehorend aan RABO, over en weer: al die erfdienstbaarheden strekkende tot legalisering van de bouwkundige situatie, inhoudende al die erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin het verkochte zich bevindt na (af)bouw van de daarop voor de eerste maal gebouwde opstallen conform het bouwplan, wordt gehandhaafd, ook al mocht deze toestand in strijd zijn met het burenrecht, speciaal wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse of bovengrondse leidingen, de afvoer van hemelwater, de afvoer van faecaliën door riolering, drainagebuizen, gootrecht, rookafvoer door middel van schoorsteen, van uitzicht, licht, inbalking en inankering, over- en onderbouw. Deze erfdienstbaarheden houden niet in een verbod om te bouwen of te verbouwen. Deze erfdienstbaarheden worden niet geacht te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming van de heersende erven. Voor zover nodig en nog niet gevestigd zijn/worden bij de akten van levering betreffende de overige bouwkavels in dit bouwplan gelijke erfdienstbaarheden gevestigd."
Koper aanvaardt deze erfdienstbaarheden uitdrukkelijk.
Koper aanvaardt alle hiervoor vermelde bijzondere lasten en beperkingen uitdrukkelijk. Voor zover in voormelde bepalingen verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, waarvan verkoper verplicht is deze aan koper op te leggen, worden deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze aan koper opgelegd. Voor zover voormelde bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n) moeten worden bedongen, worden die rechten bij deze uitdrukkelijk door verkoper bedongen en door verkoper ten behoeve van die derde(n) aanvaard."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
ALG. Voorwaarden erfpacht AV 1989 deel 6242 nummer 19.PDF tekstdocument
bestemmingplangegevens.PDF tekstdocument
bestemmingsplan Parkwijk Langerak mei 2013.PDF tekstdocument
Bodemloketrapport[1].PDF tekstdocument
Bodemrapportage gemeente Utrecht.PDF tekstdocument
Brondocument_Hyp4_11261_8.PDF tekstdocument
Brondocument_Hyp4_55819_43.PDF tekstdocument
Brondocument_Hyp4_61773_179.PDF tekstdocument
info erfpacht.pdf tekstdocument
informatie gemeente.pdf tekstdocument
schatting kosten Akkrumerraklaan 106 te Utrecht.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.