Nassaustraat 40-19 Enschede

3

jun

2014

 

Nassaustraat 40-19
7513 BX Enschede

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 3 juni 2014
uitgesteld datum onbekend
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Twente/Achterhoek

Van der Valk Hotel Hengelo Ov
Bornsestraat 400
7556BN Hengelo

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 19 mei 2014 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met parkeerplaats en berging in het souterrain, plaatselijk bekend Nassaustraat 40-19, 7513 BX Enschede, kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie D complexaanduiding 14369-A, indexnummer 20, uitmakende het acht/tweehonderdvijfde (8/205) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met een (1) commerciële ruimte en tweeëntwintig (22) woningen in die lagen met tweeëntwintig (22) bergingen alsmede tweeëntwintig (22) parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage aan de Nassaustraat te Enschede, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie D nummer 14364, groot elf are en vierentachtig centiare

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie D complexaanduiding 14369-A, indexnummer 20,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Twente/Achterhoek

Van der Valk Hotel Hengelo Ov
Bornsestraat 400
7556BN Hengelo

dinsdag 3 juni 2014 vanaf 18:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

VWZ notarissen

Telefoonnummer 0546-545090
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. J.G. Smelt

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 23 mei 2014 op te vragen bij VWZ notarissen. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op drie juni tweeduizend veertien om achttien (18.00) uur in het Van der Valk Hotel aan de Bornsestraat 400 te (7556 BN) Hengelo.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend vijfhonderd euro (EUR 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderdtweeënveertig euro en zesenvijftig cent (EUR 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk vier juni tweeduizend veertien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij *mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet,
www.vvta.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als "bieder" in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de borg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (EUR 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.vvta.nl, de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord "bied" bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat "mijn" wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (EUR 3.000,00) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet, wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Artikel 12. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars De Hesstegge", gevestigd te Enschede, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 7108 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op dertien juni tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van mr. W.W. Beugelink, (destijds) notaris te Enschede, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op zestien juni tweeduizend drie in register Hypotheken 4, in deel 12351, nummer 176.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderd vijf euro en vijftig cent (EUR 105,50) per maand. Vanaf een juli tweeduizend veertien bedragen de servicekosten eenhonderd twaalf euro (EUR 112,00) per maand. Er is geen achterstand. Het aandeel in het reservefonds bedraagt: tweeduizend vijfhonderd tachtig euro en zevenendertigcent (EUR 2.580,37).
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Omschrijving erfdienstbaarheden/bijzondere- en kwalitatieve verplichtingen met betrekking tot het in de appartementsplitsing betrokken gebouw en bijbehorende grond.
15. 1. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar een akte houdende vestiging erfdienstbaarheden, op dertien juni tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van mr. W.W. Beugelink, notaris te Enschede, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de bewaring te Zwolle op zestien juni tweeduizend drie in deel 12351 nummer 180, waarin onder voorwaarde van overdracht en/of splitsing in appartementsrechten, de volgende erfdienstbaarheden zijn gevestigd:
a. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat de op het heersende erf gebouwde opstallen gedeeltelijk op het dienende erf zijn gebouwd, casu quo hierboven uitsteken, casu quo de versnijdingen van de funderingen in het dienende erf zijn gelegen of de bij de op het heersende erf gebouwde opstallen behorende leidingen gedeeltelijk in het dienende erf zijn aangebracht, zulks ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Enschede, sectie D nummer 14364 en ten laste van de belendende aan de Gemeente in eigendom verblijvende percelen;
b. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van de (appartements) eigenaren van het (in de appartementensplitsing betrokken gebouw op het) dienende erf om te dulden dat in het (in de appartementensplitsing betrokken) dienende erf leidingen en andere voorzieningen worden aangebracht voor drainage van het (in de appartementensplitsing betrokken) heersende erf, zulks ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Enschede, sectie D nummer 14364, en ten laste van de belendende aan de Gemeente in eigendom verblij-vende percelen;
c. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van de (appartements) eigenaren van het (in de appartementensplitsing betrokken gebouw op het) dienende erf om te dulden dat de in- en uitrit naar de ondergrondse parkeergarage door de (appartements) –eigenaren van het (in de appartementensplitsing betrokken gebouw op het) heersende erf wordt gebruikt om te komen van de openbare weg en te gaan naar de ondergrondse parkeergarage en vice versa; zulks ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Enschede, sectie D nummer 14364 en ten laste van de belendende aan de Gemeente in eigendom verblijvende percelen over en weer;
het onderhoud van de in- en uitritten naar de ondergrondse parkeergarages komt voor rekening van de betrokken vereniging van eigenaren en/of eigenaren van het heersende en dienende erf;
d. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van de (appartements) eigenaren van het (in de appartementensplitsing betrokken gebouw op het) dienende erf om te dulden dat in het (in de appartementensplitsing te betrekken) heersende erf op kortere afstand van de grens van het dienende erf dan in de wet is toegestaan, bomen, planten en andere groenvoorzieningen zijn/worden geplant, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt, zulks ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Enschede, sectie D nummer 14364 en ten laste van de belendende aan de Gemeente in eigendom verblijvende percelen over en weer;
e. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van de (appartements) eigenaren van het (in de appartementensplitsing betrokken gebouw op het) dienende erf om te dulden dat het (in de appartementensplitsing betrokken) dienende erf wordt betreden teneinde onderhoud te kunnen plegen aan de bomen, planten en andere groenvoorzieningen die in of op het (in de appartementensplitsing te betrekken) heersende erf zijn/worden aangebracht, zulks ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Enschede, sectie D nummer 14364 en ten laste van de belendende aan de Gemeente in eigendom verblijvende percelen.''
15. 2. Met betrekking tot bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van levering, op dertien juni tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van mr. W.W. Beugelink, notaris te Enschede, ingeschreven in de openbare registers van de bewaring te Zwolle op zestien juni tweeduizend drie in deel 12351 nummer 178, waarvan de tekst luidt als volgt:
''Bijzondere bepalingen van het uitgiftebesluit.
17. 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.6. van de Algemene Uitgifte Voorwaarden is DnA verplicht in de akte(n) van levering van de individuele kavels, waarin het verkochte door DnA is verkaveld, de hierna omschreven verplichtingen aan de individuele kopers (hierna te noemen: koper) op te leggen.
17. 2. Koper verplicht zich jegens de Gemeente een eventuele verbouwing, onderhoud en/of uitbreiding van de op het verkochte te bouwen opstallen te doen plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen zoals die thans gelden danwel op enig moment zullen gaan gelden. In het algemeen verplicht koper zich tegenover de Gemeente Enschede in geval van verbouw, onderhoud en/of uitbreiding van de op de hierbij te verkopen grond te bouwen opstallen zodanig te handelen dat de harmonieuze en smaakvolle eenheid van bebouwing niet wordt verstoord, zulks (na advies van de Welstandcommmisie) ter beoordeling van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Enschede.
17. 3. Bij het niet opvolgen van de direct hierboven onder 17.2 vermelde verplichting is de koper aan de Gemeente Enschede een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verschuldigd van eenhonderdvijftien euro (€ 115,00) voor elke dag dat een verplichting niet uitgevoerd wordt per de bij niet-nakoming betrokken woning. In bijzondere gevallen kan het college van Burgemeester en Wethouders op schriftelijk verzoek ontheffing van een verplichting verlenen.
Kettingbeding
18. 1. Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente het bepaalde in de artikelen 14.1 en 17.2 en 17.3 bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) ten behoeve van de Gemeente per betrokken woning, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
18. 2. Op gelijke wijze als hierboven artikel 18.1. bepaald, verbindt koper zich jegens de Gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel de in artikel 18.1. bedoelde artikelen, als de in artikel 18.1. en in het onderhavige artikel opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de Gemeente het beding aan.''
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke DnA verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze voor zover nog nodig door DnA voor die derden aangenomen.
15. 3. Met betrekking tot bekende kwalitatieve verplichtingen wordt nogmaals verwezen naar de hiervoor onder 15.2 genoemde akte van dertien juni tweeduizend drie, waarin woordelijk staat vermeld:
''Kwalitatieve verplichting ten laste van alle kavels.
19. 1. Koper dient te dulden dat ten laste van het bouwterrein en ten behoeve van de daaraan grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen van de gemeente Enschede op de minst bezwarende wijze voorzieningen bestemd voor de uitoefening van openbare nutsdiensten door de gemeente en openbare nutsbedrijven belast met elektrische- en gasvoorzieningen, zoals kabels, centrale antenne- installaties, (water-)-leidingen, rioleringen, lichtmasten, aanduidingen, een en ander met bijbehorende kastjes en installaties, worden aangelegd, geplaatst, gehouden, onderhouden en vervangen boven, op of in het bouwterrein. Alle schade die in redelijkheid naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders danwel het desbetreffende nutsbedrijf een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen of vernieuwen der werken zal naar keuze van de gemeente danwel het desbetreffende nutsbedrijf op haar kosten worden hersteld of aan de rechthebbende worden vergoed. Indien de werken worden aangebracht of hersteld is de eigenaar verplicht de daarmee belaste personen, die daartoe door of namens het college van Burgemeester en Wethouders danwel het desbetreffende nutsbedrijf zijn aangewezen, te allen tijde onbelemmerd toe te laten. Betreffende een eventueel op de grond aan te brengen meterkast van de centrale antenne-installatie geldt de voorwaarde dat in verband met de bereikbaarheid rondom en boven de verdeelkast minimaal tien centimeter dient vrij te blijven van beplanting.
19. 2. DnA dient voorts te dulden dat ten laste van het bouwterrein op de minst bezwarende wijze zonodig nog grondwatersanering plaatsvindt op aangeven van de Gemeente of de Provincie Overijssel.
19. 3. Bij overtreding van het hierboven onder artikel 19.1 en 19.2 bepaalde is de koper aan de Gemeente een zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van eenhonderdvijftien euro (€ 115,00) voor iedere dag dat het verbod wordt overtreden per de bij niet-nakoming betrokken woning. In bijzondere gevallen kan het college van Burgemeester en Wethouders op schriftelijk verzoek ontheffing van het verbod verlenen.
19. 4. De in artikelen 19.1, 19.2 en 19.3 omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het registergoed onder bijzondere titel zullen verkrijgen.
19. 5. Degene die van DnA dan wel een rechtsopvolger een recht tot gebruik van een kavel binnen de onroerende zaak zullen verkrijgen zijn eveneens aan de onder 19.1, 19.2 en 19.3 omschreven verplichtingen gebonden.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
Bodemloketrapport[1].PDF tekstdocument
gegevens ruimtelijkeplannen en bestemmingsregels.PDF tekstdocument
regionalehuisvestingsverordening2009.PDF tekstdocument
Huishoudelijk Reglement_herzien 23 april 2014.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.