Beurtschip 23 en 25 Heerenveen

25

jun

2014

Beurtschip 23 en 25
8447 CL Heerenveen

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 25 juni 2014
vanaf 10:00
Online bieden Via BOG Auctions

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 10 juni 2014 om 23:59.

Object

Perceel grond met daarop gevestigd een bedrijfsruimte van in totaal circa 6.420 m² vvo welke is gesplitst in drie units, alsmede ondergrond, buitenterrein, parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Beurtschip 23, 25 (8447 CL) Heerenveen en Bokslee 10 (8447 CN) Heerenveen.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemenete Tjalleberd, sectie F nummer 1765, groot 62 are en 90 centiare
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

Kryptonweg 8
3812 CZ Amersfoort

woensdag 25 juni 2014 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

DLA Piper Nederland N.V. - Amsterdam

Amstelveenseweg 638
1081JJ Amsterdam

Dhr. mr. M.E. Odink

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Heden, zeven mei tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam:
de heer mr. Mervyn Elmer Odink, geboren te Amsterdam op vier augustus negentienhonderd drieënzeventig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam,
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde met het recht van substitutie van ING BANK N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, Bijlmerplein 888, Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33031431.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:
Definities.
Artikel 1.
In deze akte wordt verstaan onder:
- Aflevering:
de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper;
- Afmijnbedrag:
het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd;
- Afmijning:
het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag;
- Afslag:
de tweede fase van de Veiling, waarin kan worden afgemijnd;
- Algemene Veilingvoorwaarden:
de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2013, vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 57252106 en opgenomen in een akte op drieëntwintig april tweeduizend dertien voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor registergoederen op diezelfde dag in deel 62802 nummer 177.
- Bieder:
- een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning;
- diegene die een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt;
- Bieding:
- het uitbrengen van een Bod op de Veiling; of
- het doen van een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
- Biedprotocol:
de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene Veilingvoorwaarden en de in onderhavige akte vast te stellen bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of de Biedingen worden gecontroleerd;
- Bijzondere Veilingvoorwaarden:
de in onderhavige akte, door de Veilingnotaris vast te stellen voorwaarden, waaronder de Veiling zal plaatsvinden, in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing worden verklaard en de afwijkingen op de Algemene Veilingvoorwaarden worden gespecificeerd;
- Bod:
het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling doet, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning;
Digitale dataroom:
de lokatie op het internet, waarop door de Vastgoedadviseur diverse stukken (juridische stukken, projectinformatie en overige informatie), betreffende de Veiling zijn opgenomen en waarvoor de Gegadigde een toegangscode dient aan te vragen.
Toegang tot de door de Vastgoedadviseur beheerde Digitale dataroom kan verkregen worden door middel van aanmelding bij mevrouw Drs. Caroline Rohling MRE MRICS, e-mail caroline.rohling@eu.jll.com.
Teneinde toegang te verkrijgen tot de Digitale dataroom te verkrijgen dient een Gegadigde aan de Vastgoedadviseur de volgende gegevens te overleggen:
- naam organisatie
- adres organisatie
- contactperso(o)n(en)
- desbetreffende emailadres(sen)
- desbetreffende telefoonnummer(s)
- kopie paspoort
- kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
- Eigenaar:
1. de heer Ronald VAN STRIJLAND, geboren te Arnhem op zes februari negentienhonderd tweeënzestig;
2. de heer Theodorus Antonius Hubertus VAN DER VEER, geboren te Arnhem op tweeëntwintig april negentienhonderd zesenvijftig,
ieder voor de onderverdeelde helft en tezamen,
zijnde de gerechtigden tot het Registergoed;
- Gegadigde:
degene die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is;
- Geregistreerde:
een Gegadigde die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft geregistreerd;
- Gunning:
- de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring van de Verkoper aan de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt;
- de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt;
- Hoogste Bieder:
degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht;
- Hypotheek
het recht van eerste hypotheek ten behoeve van Verkoper,
mede als rechtsopvolger onder algemene titel van ING REAL ESTATE FINANCE N.V., als gevolg van een juridische fusie als bedoeld is in titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij akte op eenendertig augustus tweeduizend tien voor een waarnemer van mr. F.W. Oldenburg, notaris te Amsterdam verleden, waarbij verklaard is dat ING REAL ESTATE FINANCE N.V., voornoemd, als verdwijnende rechtspersoon gefuseerd is met Verkoper als verkrijgende rechtspersoon, welke fusie van kracht is geworden op een september tweeduizend tien, een afschrift van de verklaring is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op zes oktober tweeduizend tien in register Hypotheken 3, deel 61101 nummer 9,
tot een bedrag groot VIER MILJOEN VIJF HONDERD DUIZEND EURO (€ 4.500.000,00), te vermeerderen met rente en kosten, welke rente en kosten tezamen worden begroot op veertig procent (40 %) van het voormelde bedrag, mitsdien tot een totaal bedrag van maximaal ZES MILJOEN DRIE HONDERD DUIZEND EURO (€ 6.300.000,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op tweeëntwintig oktober tweeduizend zeven, verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Arnhem, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op tweeëntwintig oktober tweeduizend zeven in register Hypotheken 3, deel 54539 nummer 149;
- Inzet:
de eerste fase van de Veiling, waarin bij Opbod kan worden geboden;
- Inzetsom:
het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod;
- Inzetter:
degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan;
- Koopovereenkomst:
- de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het Registergoed die tot stand komt door de Gunning; ofwel
- de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Koopsom:
- het Bod waarvoor door de Verkoper wordt gegund; ofwel
- de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Koper:
degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen;
- Levering:
de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van/tot het Registergoed;
- Notariële Verklaring van Betaling:
de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde, is ontvangen ofwel door de Verkoper kwijting wordt verleend voor de betaling van de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde;
- Opbod:
het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet;
- Objectinformatie:
de via de Website en/of de Digitale dataroom beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld;
- Pandrecht:
het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd;
- Platformnotaris:
de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte elektronische omgeving, die voor de Geregistreerden en de Veilingnotaris toegankelijk is via de Website;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
- Registergoed:
een perceel grond met het daarop gelegen bedrijfsgebouw, omvattende twee (2)
winkels en verder toebehoren, plaatselijk bekend Beurtschip 23 en 25, 8447 CL
Heerenveen en Bokslee 10, 8447 CN Heerenveen, kadastraal bekend gemeente Tjalleberd, sectie F, nummer 1765, groot tweeënzestig are negentig centiare;
- Registratie:
het conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden vooraf aan de Veiling vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige legitimatiebewijs;
- Roerende Zaken:
de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor de Hypotheek geldende regels te executeren;
- Schuldenaar:
1. de heer VAN STRIJLAND, voornoemd;
2. de heer VAN DER VEER, voornoemd,
zowel tezamen als ieder afzonderlijk en al dan niet hoofdelijk;
- Schuldeiser:
ING Bank N.V., voornoemd;
- Termijn van Beraad:
de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning;
- Vastgoedadviseur:
de door Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur, zijnde JLL, kantoorhoudende te Strawinskylaan 3103, 1077 ZX Amsterdam;
- Veiling:
de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Roerende Zaken;
- Veilinghuis:
de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert, zijnde BOG Auctions B.V.;
- Veilingnotaris:
mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam, dan wel haar waarnemer of associé;
- Veilingperiode:
de in onderhavige akte bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan uitbrengen;
- Verkoper:
ING Bank N.V., voornoemd;
- Volmachtgever:
degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden volgens zijn verklaring heeft geboden;
- Website:
de in de Algemene Veilingvoorwaarden genoemde en door het Veilinghuis beheerde elektronische omgeving, ontsloten per website door middel waarvan, met inachtneming van het Biedprotocol, Biedingen kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt geplaatst en naar de Digitale dataroom wordt verwezen.
Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
Veiling.
Artikel 2.
De Verkoper heeft de Veilingnotaris verzocht om over te gaan tot de Veiling.
Verkrijging van het Registergoed door de Eigenaar.
Artikel 3.
De Eigenaar heeft het Registergoed verkregen door inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op één oktober tweeduizend zeven in register
Hypotheken 4, deel 53173, nummer 94, van het afschrift van een akte van levering, inhoudende kwijting voor de koopsom, op achtentwintig september tweeduizend zeven verleden voor een waarnemer van mr. C.P. Boodt, destijds notaris te Amsterdam.
Hypotheek en Pandrecht. Verzuim.
Artikel 4.
1. Het Registergoed is belast met de Hypotheek. De Roerende Zaken zijn belast met het Pandrecht.
2. Het Registergoed is naast de Hypotheek belast met:
a. een executoriaal beslag gelegd ten verzoeke van ING BANK N.V., voornoemd, op het één/tweede (1/2de) onverdeeld aandeel in het Registergoed van de heer VAN STRIJLAND, voornoemd, van welk beslag een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op twaalf februari tweeduizend veertien in register Hypotheken 3, deel 65976 nummer 59.
b. een executoriaal beslag gelegd ten verzoeke van ING BANK N.V., voornoemd, op het één/tweede (1/2de) onverdeeld aandeel in het Registergoed van de heer VAN DER VEER, voornoemd, van welk beslag een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op twaalf februari tweeduizend veertien in register Hypotheken 3, deel 65976 nummer 60.
3. Schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de Hypotheek en het Pandrecht tot zekerheid strekken en derhalve maakt de Verkoper gebruik van haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek om over te gaan tot Veiling van het Registergoed en de Roerende zaken.
Wettelijke voorschriften.
Artikel 5.
Voldaan is aan de wettelijke voorschriften, waaronder:
- aanzegging van de Veiling overeenkomstig artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tevens inhoudende vaststelling van dag, uur en plaats van de verkoop overeenkomstig artikel 515 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet op het feit dat de heer VAN STRIJLAND en de heer VAN DER VEER, beiden voornoemd, beiden op veertien maart tweeduizend veertien in staat van faillissement zijn verklaard met benoeming van de heer mr. C.M. Houtman tot curator, zijn de exploiten aan de heer Houtman, voornoemd, in diens hoedanigheid van curator uitgebracht;
- bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Vaststelling veilingvoorwaarden
Artikel 6
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Veilingvoorwaarden.
De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen.
De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden alsmede van de inhoud van de Digitale dataroom, en wordt geacht zich aan de inhoud daarvan te onderwerpen casu quo met de inhoud van de Digitale dataroom bekend te zijn.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Voorwaarden nog de volgende Bijzondere Voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de Algemene Voorwaarden prevaleren:
De Veiling.
Artikel 4.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de website https://www.bog-auctions.com.
Aan artikel 4 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden wordt toegevoegd:
De Veilingperiode vangt aan met de Inzet, welke begint op vijf en twintig juni tweeduizend veertien, na tien (10) uur.
Aansluitend aan de Inzet vindt de Afslag plaats.
Voor het exacte tijdstip waarop het onderhavige Registergoed en de Roerende Zaken worden ingezet, wordt verwezen naar genoemde Website.
Biedingen dienen te worden uitgebracht via het Biedprotocol en kunnen met inachtneming van het bovenstaande onder meer worden uitgebracht in de veilingzaal op de locatie Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort.
Inzetpremie.
Artikel 7.
De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom en wordt aan Koper in rekening gebracht.
De Bieder die niet tijdens de Inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan, heeft geen recht op de Inzetpremie.
Bieden voor een ander.
Artikel 8.
Een Bieder heeft, overeenkomstig het in lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht.
Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk tien werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting.
Artikel 9.
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad twee (2) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
2. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende:
a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand door de enkele acceptatie door Verkoper van een Bieding.
b. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtshandeling bedoelde voorwaarden, waaronder de ontbindende voorwaarden dat:
1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt over een haar conveniërend taxatierapport ten aanzien van het Registergoed en/of de Roerende Zaken;
2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is voorgelegd aan de voorzieningenrechter;
3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden;
4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet;
5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper worden voldaan;
6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het Registergoed;
7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hem bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft voldaan;
c. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder b.1, b.2, b.3, b.4 en b.5 wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld;
d. Op de vervulling van de onder b.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits:
- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is geschied;
- dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris;
- Veilingnotaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk vóór het tijdstip van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de Koopovereenkomst; en
- Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt;
e. Op de vervulling van de onder b.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits:
- Veilingnotaris niet - nadat Koper bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd - binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen;
- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is geschied;
- dit beroep gericht is aan Koper.
f. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter.
g. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werkt terug tot en met de dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam.
h. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht van toepassing.
Belasting en Kosten.
Artikel 10.
1. In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00);
b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het Registergoed;
c. de inzetpremie;
d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche,
één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of naar www.veilingnotaris.nl.
2. Terzake van de overdracht is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat terzake daarvan uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd is.
Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen.
3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden aan Verkoper in rekening gebracht.
Tijdstip van betaling.
Artikel 11.
Overeenkomstig artikel 11 lid 1.b. van de Algemene Veilingvoorwaarden dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten uiterlijk zes weken na de Gunning te worden voldaan.
In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:
Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten door Koper te worden betaald uiterlijk zes weken nadat de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd.
Waarborgsom.
Artikel 13.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1van de Algemene Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom, en wel uiterlijk drie werkdagen na de Gunning.
Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen.
Artikel 16.
1. aanschrijvingen:
Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
2. publiekrechtelijke beperkingen:
Uit een kadastraal uittreksel de dato heden blijkt de navolgende vermelding:
"Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.".
3. rechtsgedingen:
Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed rechtsgedingen aanhangig zijn.
4. onteigening:
Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening bekend.
5. milieu:
Ten aanzien van bodeminformatie en overige milieu informatie wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent is opgenomen in de Digitale dataroom.
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen.
6. bestemming:
Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper desgewenst worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
7. energie (EPA):
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.
8. bijzondere bepalingen:
Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen één oktober tweeduizend zeven in register Hypotheken 4, deel 53173, nummer 94, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt:
""OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde aankomsttitel, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
LASTEN EN BEPERKINGEN
Voor bestaande bijzondere (kwalitatieve) verplichtingen en kettingbedingen wordt te dezen verwezen naar de akte van levering op drieëntwintig april negentienhonderdnegenennegentig verleden voor mr H.B.J. Stein, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Leeuwarden op zesentwintig april negentienhonderdnegenennegentig in deel 9552 nummer 18, in welke akte ondermeer woordelijk staat vermeld:
bijzondere bepalingen en bedingen
Artikel 7 enzovoorts en
7.5 De koper verbindt zich jegens de verkoper om, gelijktijdig met het gereedkomen van de bebouwing voor zijn rekening op het bouwperceel een voldoende aantal van de openbare weg af voor auto's toegankelijke parkeerplaatsen aan te leggen en in stand te houden.
Artikel 8: onderhoud bouwperceel
8.1 Het bouwperceel dient tot met de bouw een aanvang wordt gemaakt behoorlijk te worden overhouden en na voltooiing van de bouw behoorlijk te worden ingericht, een en ander ten genoegen van de gemeente.
8.2 Het onderhoud (eventueel vernieuwen) van eventueel meeverkochte beschoeiing is voor rekening van de koper.
Artikel 12: kettingbeding
12.1 De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 7.5, 8.1 en 82. en bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de grond en de daarop te bouwen opstallen, alsmede bij verlening van een beperkt recht daarop, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de artikelen 7.5, 8.1 en 8.2 bepaalde in de akte van overdracht of verlening van een beperkt echt woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direkt opeisbare boete van vijftig duizend gulden (ƒ 50.000,00) ten behoeve van de gemeente, met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen.
12.2 Op gelijke wijze als hierboven is bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkte gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen 7.5, 8.1 en 8.2 als de verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtopvolgers casu quo beperkte gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de verkoper het beding aan Koper aanvaardt hierbij de uit die artikelen opgelegde verplichtingen en de gemeente neemt hierbij de ten behoeven van haar bedongen rechten aan.
Kwalitatieve verplichtingen
Artikel 8
Aan koper worden de navolgende kwalitatieve verplichtingen opgelegd. Deze verplichtingen, welke eveneens in gemeld koopovereenkomst zijn opgenomen luiden als volgt:
6.1 Het is niet toegestaan het bouwperceel te gebruiken in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan casu quo ontwerp-bestemmingsplan, dat door de verkoper aan de koper is verstrekt.
9.2 Op het bouwperceel en op of aan de te stichten opstal(len) mogen geen lichtreclames en andere (handels)reclameaanduidingen worden aangebracht zonder toestemming van de vekroper.
Kettingbeding
Artikel 9
Voorzover zij voldoen aan de vereisten van de artikelen 251 en 252 van het Burgerlijk Wetboek zal het hiervoor omschreven artikel 8 als kwalitatieve verplichting worden gevestigd. Deze verplichting zal overgaan op degenen die het registergoed onder bijzondere titel verkrijgt en als zodanig in de registers worden ingeschreven. Ook, voozover dit niet het geval is, dient artikel 8, alsmede het onderhavige artikel 9, aan de verkrijger bij iedere latere leveringen van het registergoed of een gedeelte daarvan te worden opgelegd, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van tienduizend gulden (ƒ 10.000,--) ten bate van de gemeente , te voldoen door degene die verzuimt een en ander aan verkoper op te leggen, en, indien meer personen als leverende partij optreden, door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate van de gemeente, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning ban Burgemeester en Wethouders van de gemeente, met dien verstande, dat er nimmer enige uitdrukkelijk ingebrekestelling zal zijn vereist.
Voor bestaande erfdienstbaarheden met betrekking tot het sub 2 verkochte wordt te dezen verwezen naar een akte van ruiling/levering op negenentwintig maart negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. Y.R. Hoekstra, notaris te Sint Nicolaasga, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Leeuwarden op dertig maart negentienhonderd negenennegentig in deel 9250 nummer 30, in welke akte ondermeer woordelijk staat vermeld:
Vestiging erfdienstbaarheid
Partijen, handelend als gemeld, verklaren zulks in verband met een door hen beiden gewenst efficiënter gebruik en groter nut van de vorenomschreven registergoederen terzake voorts te zijn overeengekomen en hierbij te vestigen en aan te nemen de navolgende erfdienstbaarheid:
Ten behoeve en ten nutte van het resterende bij partij B in eigendom verblijvende gebouw met ondergrond, plaatselijk bekend 8447 Cl Heerenveen, Beurtschip 31/33 deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Tjalleberd, sectie F nummer 1175, als heersend erf en ten laste van het bij deze akte door partij B aan partij A in eigendom overgedragen gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Tjalleberd sectie F nummer 1175, als dienend erf worden gevestigd de navolgende erfdienstbaarheden, inhoudende:
1. een recht van overgang/pad vanuit een zich in de noordoostelijke muur van genoemd gebouw bevindende deur naar een open ruimte achter genoemd gebouw over een strook grond ter breedte van één meter vijftig centimeter (1.50), volgens een tracé zoals op voormelde aan deze akte gehechte situatieschets met rode kleur is aangegeven, alsmede
2. een verbod voor de eigenaar van het dienend erf om deze strook grond ter breedte van één meter vijftig centimeter (1.50), nu of in de toekomst, zulks met het oog op aan de eigenaar van het heersend opgelegde bouwpreventie maatregelen, ooit te bebouwen.
Voormelde overeenkomst tot vestiging van vermelde erfdienstbaarheden is gesloten onder navolgende
Bedingen
1. Gemelde erfdienstbaarheden dienen te allen tijde op de minst bezwarende wijze te worden uitgeoefende, zullende splitsing of verandering van aard of bestemming van het heersende erf niet als verzwaring van deze erfdienstbaarheden worden beschouwd.
2. Het onderhoud van de strook grond, hetwelk nummer bebouwd mag worden en waarop de vermeld erfdienstbaarheid onder 1 genoemd betrekking heeft, komt te allen tijde en geheel voor rekening van partij B casu quo diens rechtopvolgers in de eigendom.
alsmede een akte van levering op negenentwintig september negentienhonderdvierennegentig verleden voor mr. H.W. Vellinga, notaris te Gorredijk, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Leeuwarden op dertig september negentienhonderdvierennegentig, in register Hypotheken 4, deel 7736, nummer 12, houdende de vestiging van een kwalitatieve verbintenis met betrekking tot (blijkens het kadaster) het registergoed B2, ondermeer woordelijk luidende:
Artikel 1 (gebruik bouwterrein en opstallen).
Het is de verkrijger niet toegestaan het bouwperceel te gebruiken in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan casu quo ontwerp-bestemmingsplan, dat door de gemeente aan de verkrijger is verstrekt.
Artikel 2 (Bouwplicht)
1. (…)
1. De verkrijger verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de bebouwing voor zijn rekening op het bouwperceel een voldoende aantal voor auto's toegankelijke parkeerplaatsen aan te leggen en in stand te houden (…)
Artikel 3 (onderhoud bouwperceel)
Het bouwperceel dient door de verkrijger tot met de bouw een aanvang wordt gemaakt behoorlijk te worden onderhouden en na voltooiing van de bouw behoorlijk te worden ingericht, een en ander ten genoegen van de gemeente.
het onderhoud (eventueel vernieuwen) van eventueel aanwezige beschoeiing is voor rekening van de verkrijger.
Artikel 4 (nutsleidingen, (reclame-)aanduidingen, C.A.I)
1. (…)
Op het bouwterrein en op of aan de te stichten opstal(len) mogen lichtre clames en andere (handels)reclameaanduidingen worden aangebracht, mits met toestemming van de gemeente.
(…)
Artikel 6 (kwalitatieve verplichting).
De onder de artikelen 1.1. en 4.2 omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het voormelde registergoed (hierna ook te nomen: "lijdende erf") zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel.
De onder de artikelen 1.1. en 4.2 omschreven verplichtingen zijn zodanig overeengekomen, dat ze bij overgang van de eigendom van het "lijdend erf" daarop blijven rusten en zullen overgaan op degene(n) die het "lijdend erf" verkrijgt (verkrijgen) en dat mede bebonden zullen zijn degenen die een recht tot gebruik van het "lijdend erf" zullen verkrijgen. Partijen geven elkander over en weer onherroepelijk volmacht tot de inschrijving van deze verboden en alles wat verder gedaan moet worden om dit recht te doen ontstaan, welke volmacht niet vervalt door overlijden of onbekwaamheid van de lastgever.
Deze verplichtingen worden bij deze gevestigd als kwalitatieve verplichting.
Artikel 7 (kettingbeding).
De bepalingen onder de artikelen 2.5, 3.1 en 3.2 voorzover nog niet vervuld, alsmede dit artikel, moeten bij geheel of gedeeltelijke vervreemding van het registergoed en bij elke toekenning van een beperkt recht, met uitzondering van hypotheek, van het gelee registergoed of een deel daarvan aan de opvolgende gerechtigde of de zakelijk gerechtigde worden opgelegd en worden bedongen en aangenomen ten behoeve van de gemeente Heerenveen bij niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een dadelijk opeisbare boete ter hoogte van de koopprijs per overtrekding;
Daarnaast blijft de verkrijger tegenover de gemeente hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete, met dien verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd."
Voorzover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan de Koper op te leggen, doet hij dat bij deze.
Door het doen van een Bieding worden die verplichtingen door de Koper aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen.
9. Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Risico en verzekering.
Artikel 19.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.2 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:
Ten aanzien van de verzekering van het Registergoed, wordt verwezen naar de door de Eigenaar overlegde, in de Digitale dataroom opgenomen verzekeringspolis.
De laatste premies ten aanzien van de verzekeringspolis zijn door Verkoper voldaan.
Koper kan de verzekering niet overnemen.
Huur/gebruik.
Artikel 22.
In aanvulling op artikel 22 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:
1. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed ten tijde van het vaststellen van onderhavige veilingvoorwaarden, verhuurd.
Het Registergoed wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten .
2. Informatie omtrent huurovereenkomsten is beschikbaar in de Digitale dataroom. Gegadigden dienen inzake mogelijke huurbeëindiging(en) en/of nieuwe huurovereenkomst(en) de Digitale dataroom te raadplegen.
3. Verkoper staat er niet voor in dat de door de Eigenaar verstrekte informatie met betrekking tot verhuur juist en/of volledig is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken met huurders zijn of worden gemaakt. Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen.
4. a. Indien en voor zover zou blijken dat huurpenningen zijn vooruitbetaald, danwel het recht op de huurpenningen is vervreemd of verpand aan een ander dan Verkoper, doet Verkoper doet bij deze een beroep op nietigheid daarvan, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding.
b. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de Koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
c. Overigens zijn van toepassing de bepalingen uit artikel 22 lid 1 sub B van de Algemene Veilingvoorwaarden met uitzondering van het sub ii. bepaalde.
5. Eventuele door huurders gestorte waarborgsommen zullen tussen Verkoper en Koper niet verrekend worden.
6. Lopende huurtermijnen, ongeacht of deze maandelijks, per kwartaal of jaarlijks verschuldigd zijn, worden deze tussen Verkoper en Koper niet verrekend.
7. Indien en voor zover aan Verkoper bekend is dat door huurders bankgaranties gesteld zijn, is daarvan een scan geplaatst in de Digitale dataroom. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen of bankgaranties al dan niet overdraagbaar zijn. Indien en voor zover Verkoper ten tijde van de Levering beschikt over de originele bankgaranties én deze overdraagbaar zijn, zullen deze aan Koper worden overhandigd bij de Levering.
8. De huurvorderingen zijn door de Eigenaar verpand aan de Schuldeiser. Per datum van de Levering doet Verkoper afstand van het pandrecht, hetgeen door de Koper wordt aanvaard. Verkoper behoudt derhalve de bevoegdheid tot het innen van nog niet betaalde huurtermijnen tot de datum van de Levering.
Aansprakelijkheid
Artikel 25.
In aanvulling op artikel 25 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed, verklaart Bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van alle beschikbare informatie, hierna ook te noemen: de "Verkoopinformatie".
Op de Verkoopinformatie is de volgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om Gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Eigenaar. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van Verkoper en geen van de door Verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door Verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Foto's
Downloads
893618_1_NLNOTMATTERS(kadastrale kaart F 1765).PDF tekstdocument
893387_1_NLNOTMATTERS(EersteInzage_KBO_TJALLEBERD_F_1765_12-03-2014_10-08-47).PDF tekstdocument
Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 53173 nr 94.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.