Midden Duin en Daalseweg 16 Bloemendaal

10

nov

2014

Midden Duin en Daalseweg 16
2061 AR Bloemendaal

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 10 november 2014
vanaf 18:00
Online bieden Via externe website

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op zondag 26 oktober 2014 om 23:59.

Object

vrijstaande villa met garage, rondom tuin met diverse terrassen, vijverpartijen e.d., gelegen in villapark "Duin en Daal".

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Gemeente Bloemendaal sectie A nummer 6055, groot 24.47 aren en nummer 7025, groot 22.80 aren
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

maandag 10 november 2014 vanaf 18:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de AVEA 2001 bedraagt € 25.000,00 exclusief omzetbelasting.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 29 december 2014
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

DLA Piper Nederland N.V. - Amsterdam

Amstelveenseweg 638
1081JJ Amsterdam

Trees Holslag-Broek

Telefoonnummer 020-5419888
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVEA 2001 Amsterdam van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor het eventueel bezichtingen van het registergoed kunt u contact opnemen met
de direktie makelaar: Ir J.W. ANDRIESSEN (Redres NL BV, tel. 035-6470878).

OMSCHRIJVING REGISTERGOED
de vrijstaande villa met garage, erf, grond en verder aan- en toebehoren aan de Midden Duin en Daalseweg 16 te 2061 AR Bloemendaal, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal sectie A nummer 6055 en nummer 7025, groot respectievelijk vierentwintig aren zevenenveertig centiaren en tweeëntwintig aren tachtig centiaren,
hierna te noemen: het "Registergoed".
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Blijkens het kadastraal bericht object van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland geldt ten aanzien van het kadastrale perceel gemeente Bloemendaal sectie A nummer 6055 de navolgende publiekrechtelijke beperking, woordelijk luidende als volgt:
PROVINCIAAL MONUMENT (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuurorgaan: Provincie Noord-Holland
Ontleend aan: Hyp4 56897/196 d.d. 7-7-2009
Blijkens het kadastraal bericht object van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland zijn ten aanzien van het kadastrale perceel gemeente Bloemendaal sectie A nummer 7025 geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

VOORWAARDEN EXECUTIE
De openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan blijkens het na te meldene niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen Amsterdam 2001, hierna te noemen: "AVEA 2001", opgenomen in een akte op achtentwintig juni tweeduizend en een, verleden voor mr P.J.N. van Os, notaris te Amsterdam en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend en een onder nummer 116/2001, in voormelde openbare registers op vier juli tweeduizend en een in deel 17492 nummer 18, welke voorwaarden geacht worden woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen en waarvan de eventuele Koper op de veiling geacht wordt tevoren kennis te hebben genomen en aan de inhoud waarvan hij geacht wordt zich te onderwerpen.
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden:
Wijze van veilen
Het Registergoed wordt bij opbod en afslag na elkaar in één zitting gehouden geveild op de wijze als in artikel 3 van de AVEA 2001 omschreven.
Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet www.troostwijkauctions.com.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop aanvullend van toepassing.
1. In aanvulling op de AVEA 2001 kan ook via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVEA 2001 wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij beslissend. Als "bieder" in de zin van de AVEA 2001 heeft ook te gelden degene die heeft voldaan aan de door de veilingorganisatie gestelde voorwaarden, welke zijn vermeld op de internetsite van de veilingorganisatie (www.eaogv.nl), alsmede de hierna te melden voorwaarden.
2. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient degene die wenst deel te nemen via internet, hierna "de deelnemer", akkoord te verklaren met de AVEA 2001 en bijzondere veilingvoorwaarden door zich te registreren en dient de deelnemer zijn financiële gegoedheid bij de notaris als bedoeld in de AVEA 2001te hebben aangetoond en door de notaris te zijn geïdentificeerd.
Daartoe dient de deelnemer het formulier "Verklaring omtrent toelating bieding op de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling en financiële gegoedheid", ook wel genoemd: "Registratieverklaring", zoals is aangegeven op de veilingpagina of kavelpagina, volledig ingevuld en ondertekend te hebben ingeleverd bij de notaris.
De financiële gegoedheid kan slechts worden aangetoond indien de deelnemer op de kwaliteitsrekening van de notaris tien procent (10%) van het maximaal te bieden bedrag heeft gestort, dan wel een bankgarantie voor dat bedrag heeft gesteld, welke bankgarantie dient te voldoen aan de eisen als vermeld in artikel 12 lid 4 van de AVEA 2001.
3. Nadat het formulier als bedoeld in lid 2 van de notaris is ontvangen wordt de deelnemer toegelaten tot het online bieden, echter slechts voor het registergoed of de registergoederen, waarvoor de deelnemer zijn financiële gegoedheid, als in lid 2 vermeld, heeft aangetoond.
4. Door mee te bieden in de zaal accepteert de bieder in de zaal deze veilingvoorwaarden, zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, ofwel via internet ofwel in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
5. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling beslist de notaris.
Zowel de verkoper als de bieder op de veiling vrijwaren de notaris voor alle gevolgen van deze beslissing.
6. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
7. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbindingen, alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen voor rekening en risico van de bieder.
Indien om welke reden dan ook het bieden via internet niet mogelijk is, zal de veiling, voor zover voorzienbaar is dat deze storing of uitval vermoed wordt snel opgelost te kunnen worden, met vijf minuten worden verschoven. Indien de storing of uitval langer duurt dan vijf minuten wordt de veiling via internet afgelast. De veiling in de zaal zal wel doorgang vinden. Indien ter veiling in de zaal om welke reden dan ook een storing optreedt of gebeurtenis plaatsvindt waardoor de veiling geen doorgang kan vinden zal ook de online veiling geen doorgang vinden.
De veilingorganisatie, de notaris en de besloten vennootschap “Troostwijk Vastgoed Verkoop B.V.” en de besloten vennootschap Troostwijk Veilingen B.V., beiden gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar, aan de Overschiestraat No. 59, zijn niet aansprakelijk voor gebreken ten aanzien van de online veiling en het geen doorgang kunnen vinden van een online veiling.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 van de AVEA 2001 kan het bieden bij afmijning elektronisch geschieden door het klikken op het woord “van mij” bij het afroepen van het bedrag door de afslager .
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
Nadrukkelijk wordt gewezen op het bepaalde in artikel 3 lid 5 van de AVEA 2001, inhoudende dat het bedrag waarop bij de afslag wordt gemijnd, vermeerderd met het bedrag van het hoogste (op)bod, als koopsom geldt.
10. Indien een bieder een bod doet, hetzij in de opbodfase, hetzij in de afslagfase die ligt boven het bedrag van het maximaal te bieden bedrag als vermeld in lid 2 zal deze bieding buiten beschouwing blijven, zonder dat hierover met de bieder in contact wordt getreden.
Het staat de Verkoper echter vrij de bieding wel te aanvaarden, onverminderd het recht om alsnog niet te gunnen. De bieder kan hieraan echter geen rechten ontlenen.
11. Wanneer de deelnemer op de veiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
12. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 van de AVEA 2001 van overeenkomstige toepassing.
Gebruik
Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed in gebruik bij de Schuldenaar die, op grond van de voorwaarden die van toepassing zijn op voormelde hypothecaire inschrijving, verplicht is het Registergoed bij levering ten gevolge van executoriale verkoop te ontruimen.
Lasten
Aan lasten is door de Gerechtigde verschuldigd:
- onroerende zaak belasting (jaar twee duizend veertien):
Drieduizend vierhonderd vierenzestig euro en vierentwintig eurocent (€ 3.464,24) per jaar;
- rioolrecht/aansluitrecht (jaar twee duizend veertien):
Vijfhonderd negenenvijftig euro en elf eurocent (€559,11) per jaar;
- watersysteemheffing gebouwd (jaar twee duizend dertien):
ZES HONDERD EEN EN ZESTIG EURO EN ACHT EN ZESTIG EUROCENT (€ 661,68) per jaar
Achterstanden watersysteemheffing
Het is Verkoper niet bekend of er achterstanden zijn voor wat betreft de watersysteemheffing. In het geval er achterstanden zijn voor wat betreft de watersysteemheffing is Koper hiervoor aansprakelijk en zal deze aan het desbetreffende Waterschap zelfstandig voldoen.
Betaling binnen acht dagen
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient de Koper te betalen op de wijze als in artikel 11 van de AVEA 2001 is beschreven:
- het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor bedragende negenduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 9.750,00) exclusief omzetbelasting, te verhogen met kantoorkosten zijnde vier procent (4%), te berekenen over het hiervoor omschreven honorarium;
- de kosten als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder a tot en met d van de AVEA 2001;
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVEA 2001;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief, vastgesteld op vierduizend euro (€ 4.000,00) exclusief omzetbelasting en met inachtneming van het bepaalde in haar tarief vastgesteld in artikel 1.4.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- plokpenning ad vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) exclusief omzetbelasting ex artikel 7.1. tarief veilinghuis
- de kosten van www.veilingnotaris.nl, zijnde driehonderd vijfendertig euro (€ 335,00) exclusief omzetbelasting;
- plaatsing veilingobject op FUNDA ad vijfenzeventig euro (€ 75,00) exclusief omzetbelasting;
- plaatsing extra veilingadvertentie in PS Wonen Het Parool ad vierhonderd vijfenveertig euro (€ 445,00) exclusief omzetbelasting;
- kosten van internetveilen ad tweehonderd vijftig euro (€ 250,00 exclusief omzetbelasting;
- de eventuele achterstand in betaling van watersysteemheffing gebouwd;
één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting.
Verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de koopsom voor rekening van de Koper.
Betaling koopsom
De koopsom, en hetgeen met inachtneming van het voormelde overigens terzake van de veiling door Koper verschuldigd is, moet overeenkomstig artikel 10 lid 1 sub c. uiterlijk worden voldaan op negenentwintig december tweeduizend veertien (zes weken na de gunning) op de wijze als in artikel 11 van de AVEA 2001 is omschreven.
Plok (inzetpremie)
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de AVEA 2001 bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) exclusief omzetbelasting.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de AVEA 2001, betaalt de notaris de inzetpremie aan de inzetter ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting of van de notariële verklaring van betaling. De leden 3 en 4 van artikel 7 van de AVEA 2001 zijn niet van toepassing.
Gunning/Beraad
1. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVEA 2001, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt vijf werkdagen na afloop van de veiling van het Registergoed of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
2. In aanvulling op artikel 8 van de AVEA 2001, wordt onder gunning tevens verstaan de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt.
3. In aanvulling op artikel 8 van de AVEA 2001 geldt het navolgende:
a. Een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand door de enkele acceptatie door Verkoper van een Bieding.
b. Een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtshandeling bedoelde voorwaarden, waaronder de ontbindende voorwaarden dat:
1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt over een haar conveniërend taxatierapport ten aanzien van het Registergoed;
2. de koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is voorgelegd aan de voorzieningenrechter;
3. de voorzieningenrechter de koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden;
4. levering van het Registergoed door Verkoper aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet;
5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper worden voldaan;
6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het Registergoed;
7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hem bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 12 van de AVEA 2001 heeft voldaan;
c. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder b.1, b.2, b.3, b.4 en b.5 wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld;
d. Op de vervulling van de onder b.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits:
- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is geschiedt;
- dit beroep is gericht aan Koper en de notaris;
- de notaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk vóór het tijdstip van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de koopovereenkomst; en
- Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt;
e. Op de vervulling van de onder b.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits:
- de notaris niet - nadat Koper bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd - binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 12 van de AVEA 2001 heeft ontvangen;
- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is geschiedt;
- dit beroep gericht is aan Koper.
f. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter.
g. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de dag waarop de koopovereenkomst tot stand kwam.
h. Op een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht van toepassing.
Belasting
Over de levering van het Registergoed is de Koper, voor zover Verkoper bekend, geen omzetbelasting verschuldigd.
Koper is wel overdrachtsbelasting over de tegenprestatie van het Registergoed verschuldigd.
Verzekering
Het Registergoed zou op grond van de voorwaarden in de Hypotheekakte verzekerd dienen te zijn, het is Verkoper echter niet bekend dat dit inderdaad gebeurd is. Het is Verkoper tevens niet bekend of de Koper eventuele verzekeringsovereenkomsten kan overnemen.
Garanties
De Verkoper verleent geen enkele garantie voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die met betrekking tot het Registergoed is verstrekt, in deze akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
Risico
Alle risico's waaronder het kraakrisico zijn van de gunning af voor rekening van de Koper.
Ontruiming/Gebruik
1. Van artikel 20 "AVEA 2001" is van toepassing het bepaalde in lid 1 eerste zin (eigen gebruik), aangezien het Registergoed, voor zover bekend bij Verkoper, in gebruik is bij de eigenaar.
2. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed thans niet geheel of deels verhuurd aan of in gebruik bij een derde.
3. Gezien het hiervoor in de leden 1 en 2 bepaalde, heeft Verkoper geen verzoek gedaan, noch zal een verzoek doen ter verkrijging van verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor Kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Leveringsverplichting, levering, aflevering
1. Verkoper is verplicht het Registergoed zoals hiervoor ruimer omschreven te leveren.
2. Zodra de aan de gunning verbonden voorwaarde van algehele betaling is vervuld, kan de levering van het Registergoed worden voltooid op de wijze als is omschreven in artikel 17 van de AVEA 2001.
3. De aflevering van het Registergoed vindt plaats op twee juli tweeduizend veertien (de dag van betaling van de koopsom en het overigens door de Koper op grond van deze veilingvoorwaarden en de AVEA 2001 verschuldigde). Indien de aflevering op een eerder tijdstip plaatsvindt is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van de AVEA 2001 van toepassing.
4. Voor bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst (deel 54777, nummer 38), waarin het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN/BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Ten aanzien van bekende bijzondere verplichtingen en/of erfdienstbaarheden betreffende het verkochte wordt verwezen naar het bepaalde in een akte van levering op drie november negentienhonderd drieëntachtig verleden voor J.G. Brummelhuis, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op vier november negentienhonderd drieëntachtig in deel 7426 nummer 49, waarin woordelijk staat vermeld:
“De verkoper verklaarde dat hem geen andere erfdienstbaarheden of andere verplichtingen het onroerend goed betreffende of rechten, als bedoeld in artikel 4 bekend zijn dan hetgeen letterlijk voorkomt in voorgaande titels van aankomst (voorzover zij niet zijn vervallen verklaard bij akte op zeven en twintig februari negentienhonderd vier en zeventig verleden voor de te Haarlem gevestigde notaris J.W.J. Hallo, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem op acht en twintig februari negentienhonderd vier en zeventig in deel 3084 nummer 38), welke verplichtingen hij bij deze aan de koper oplegt, te weten:
a. voorkomende in een akte van verkoop en koop (betreffende kadastrale nummer 7025) dedato zes september negentienhonderd zestien verleden voor de destijds te Haarlem gevestigde notaris A. Bertling bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem op twintig september negentien honderd zestien in deel 973 nummer 111, letterlijk luidende:
4. Op den verkochten grond zullen alleen mogen worden gesticht villa’s met bijbehooren, a1s woningen voor het personeel, autogarage, plantenkassen, zomerhutten, tennisbaan enzovoorts.
5. Behoudens gewoon onderhoud en herstellingen zullen - alvorens op den verkochten grond eenig gebouw wordt gesticht of verandering wordt gebracht aan den uitwendigen vorm of de bestemming van eenig gebouw - de daartoe betrekkelijke plannen aan de Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen moeten worden ter kennis gebracht.
Indien binnen dertig dagen daarna geen bezwaar van de zijde van het bestuur dier Maatschappij bij den eigenaar of de eigenaresse van den verkochten grond daartegen is gemaakt, zoo zullen de ter kennis gebrachte plannen mogen worden uitgevoerd. Indien echter wel bezwaren zijn ingebracht, zoo zullen deze worden opgelost tengevolge wederzijdsch overleg of tengevolge beslissing van drie scheidsmannen door partijen in onderling overleg benoemd, of bij gebrek van overeenstemming te dien opzichte benoemd door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.
Aan deze beslissing der scheidsmannen zul1en partijen onvoorwaardelijk onderworpen zijn.
De verplichting in dit artikel omschreven vervalt, zoodra de maatschappij verkoopster zal hebben opgehouden te bestaan of in liquidatie zal zijn gegaan, of in staat: van faillissement zal zijn verklaard.
6 Het verkochte zal nooit mogen dienen om daarin of daarop uit te oefenen of te houden:
A. Sanatorium of andere inrichting voor herstellende of andere zieken;
B. Hotel logement, pension, restauratie of elke andere gelegenheid waar aan het publiek gelagen gezet of eetwaren of alcoholische of andere dranken verkocht of getapt worden;
C. Inrichtingen, die volgens de wet van den tweeden Juni achttienhonderd vijf en zeventig, Staatsblad nommer 95 met daarin tot heden gemaakte wijzigingen niet mogen bestaan zonder toestemming van het betrokken gemeentebestuur;
D. In het algemeen eenig bedrijf dat ten onderwerp heeft, handel, nering. ambacht fabriek of trafiek.
7. De beplanting van den verkochten grond zal voortdurend in zoodanigen staat moeten zijn als is overeen te brengen met aard en bestemming van villaterrein.
8. De bepalingen sub 6 en 7 worden als erfdienstbaarheid gevestigd, ten laste van de verkochte gronden en ten nutte van de gronden. eigendom der verkoopster, kadaster Gemeente Bloemendaal Sectie A nommers 6998 en 6999, door haar verkregen bij de aangehaalde eigendomstitels, en nommer 5413 door haar verkregen door de overschrijving ten voormelde hypotheekkantore, den achtsten Maart achttienhonderd acht en negentig, in deel 658 nommer 36, eener akte van transport diezelfden dag verleden voor notaris J. Willems te Haarlem.
b. voorkomende in een akte van verkoop en koop (betreffende kadastrale nummer 6055) dedato één augustus negentienhonderd tien bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem op vier• augustus negentienhonderd tien in deel 869 nummer 89. letter11Jk 1uidende:
7. De kooper zal op den bij deze door hem gekochten grond voor zijne rekening één heerenhuis met daarbij behoorende bijbouwing mogen bouwen, echter zonder koetshuis, paardenstalling of koetsierswoning.
Behalve dit gebouw en een paar tuin- of zomerhutten, zal op den verkochten grond geen gebouw of getimmerte mogen worden opgetrokken of aanwezig zijn.
8. Geen gebouw of getimmerte mag op den gekochten grond aanwezig zijn op minder afstand dan tien meters van den openbaren weg.
9. Feacale stoffen op den gekochten grond voortgebracht, moeten in dichte met sterke specie gemetselde putten op dien grond opgevangen worden.
10. Geen gebouwen mogen op het gekochte worden gesticht, waarvan de plannen en teekeningen niet vooraf schriftelijk door den Raad van Beheer der voornoemde vennootschap zijn goedgekeurd, terwij1 daarop zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van dien Raad van Beheer geene inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, noch hotel, café of restaurant, noch Sanatoriums voor herstellende of andere zieken mogen worden opgericht, van welk een en ander uitdrukkelijk melding moet worden gemaakt bij iedere volgende eigendomsoverdracht.
11. De bepalingen vervat in de artikelen 7, 8 en 10 worden gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van het bij deze verkochte onroerend goed en ten nutte en ten gebruike van de aan de verkoopster toebehorende onroerende goederen, kadastraal bekend als Gemeente Bloemendaal Sectie A nommer 6054, groot zeven en zeventig aren drie en dertig centiaren en sectie A nommer 4750 groot twee Hectaren vier aren zeventig centiaren, en van welke onroerende goederen de verkoopster den eigendom verkreeg op de wijze als hierboven ten aanzien van het bij deze akte verkochte is vermeld.”
Voorzover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan de veilingkoper op te leggen, doet hij dat bij deze.
Door het doen van een bieding worden die verplichtingen door de veilingkoper aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen.
Bestemming
Ten aanzien van de bestemming van het Registergoed wordt verwezen naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Bodeminformatie/Milieu
Bodeminformatie ten aanzien van het Registergoed is niet beschikbaar.
Verkoper verklaart dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het is Verkoper niet bekend dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Legitimatie en Bankgarantie
Legitimatie
De Bieder/Koper in veiling niet-zijnde een NVM-makelaar, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam, verplicht zich bij de Verkoper en/of diens directie makelaar als bedoeld in de AVEA 2001, indien deze daartoe is aangewezen, casu quo de notaris schriftelijk te legitimeren door middel van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of rijbewijs; ingeval een niet-natuurlijk persoon alsdan Bieder en/of Koper is, dient legitimatie voorts vergezeld te gaan van overlegging van een recent uittreksel van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken waaruit de juiste naam van de Bieder en/of Koper blijkt en waaruit de bevoegdheid blijkt van de persoon, die namens de Bieder en/of Koper optreedt.
Bankgarantie
Elke bieder, niet zijnde een makelaar als bedoeld in artikel 14 AVEA 2001, is verplicht onmiddellijk en op eerste verzoek van de notaris een bewijs van zijn financiële gegoedheid te overleggen aan de Verkoper en/of aan de directie-makelaar en/of de notaris, zulks door middel van overlegging van een bankgarantie van tenminste tien procent (10 %) van de geboden koopsom of van de inzetsom; beslissing omtrent de gegoedheid van de bieder is ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper en/of de directie-makelaar. Bij het ontbreken van een zodanige bankgarantie wordt de Bieder/Koper niet gegoed bevonden, tenzij deze besluit een makelaar als bedoeld in artikel 14 AVEA in zijn plaats aan te wijzen als bieder. In geval een bieding ongeldig is verklaard, zal het Registergoed opnieuw in opbod respectievelijk in afslag worden gebracht.
De bankgarantie dient te voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 12 lid 4 van de AVEA 2001.
De bankgarantie afgegeven door een bieder aan wie nadien het Registergoed niet als Koper wordt gegund zal aan die bieder worden teruggegeven.
Energieprestatie-certificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatie-certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en Verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen.
Volmacht tot doorhaling hypotheken/beslagen
Door ondertekening van het proces-verbaal van veiling verleent de Koper volmacht aan mij, notaris, en elk van mijn medewerkers, tot het verrichten van al hetgeen nodig of wenselijk is ter doorhaling van hypothecaire inschrijving(en) en beslagen die vóór de levering op het Registergoed rustten en tot het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt.
Slotbepaling
De in de aanhef van deze akte genoemde notaris conformeert zich aan de richtlijnen en beleidsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en voorts aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Volgens de wet mag de notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
Verkoper is daarmee akkoord, terwijl de Koper op veiling zich, door ondertekening van het proces-verbaal van veiling, daarmee accoord verklaart.

Foto's
Downloads
kadastrale kaart Bloemendaal sectie A nummer 6055.pdf tekstdocument
kadastrale kaart Bloemendaal sectie A nummer 7025.pdf tekstdocument
aantekening WKPB.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.