Kolfbaan 72 Nieuwkoop

26

jun

2014

Kolfbaan 72
2421 BD Nieuwkoop

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 juni 2014
vanaf 10:00
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

BVA Auctions

Kryptonweg 8
Amersfoort

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 11 juni 2014 om 23:59.

Object

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste woonlaag van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Kolfbaan 72 te 2421 BD Nieuwkoop, kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A complexaanduiding 7227-A, indexnummer 5, uitmakende het tweeduizendvijftig/éénhonderdduizendste (2.050/100.000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de gebouwen met ondergrond, erf en verder toebehoren aan de Kolfbaan en Dorpsstraat te Nieuwkoop, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A nummers 7220, groot vierendertig are en eenenzeventig centiare en 7225, groot een are;
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de kelderverdieping, bekend als (bouw)nummer P63, kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A, complexaanduiding 7227-A, indexnummer 106, uitmakende vijfenzestig/eenhonderdduizendste (65/100.000e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
c. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging in de kelderverdieping, bekend als (bouw)nummer B03, kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A, complexaanduiding 7227-A, indexnummer 41, uitmakende dertig/eenhonderdduizendste (30/100.000e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
d. het drie/eenentwintigste (3/21e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, rechtgevende op het gebruik van het trappenhuis, de liftschacht en de zich daarin bevindende liftinstallatie, kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A, complexaanduiding 7227-A, indexnummer 131, uitmakende eenduizendzevenhonderdtachtig/eenhonderdduizendste (1.780/100.000e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A complexaanduiding 7227-A, indexnummer 5: kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A, complexaanduiding 7227-A, indexnummer 106; kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A, complexaanduiding 7227-A, indexnummer 41, kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie A, complexaanduiding 7227-A, indexnummer 131.
Bezichtiging 6 juni 2014 18:00 – 20:00
21 juni 2014 12:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BVA Auctions

Kryptonweg 8
Amersfoort

donderdag 26 juni 2014 vanaf 10:00

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 16 juni 2014 op te vragen bij CMS Derks Star Busmann N.V. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op zesentwintig juni tweeduizend veertien vanaf negen (9.00) uur, in het kantoor van BVA Auctions aan de Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij de Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/Rechthebbende is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub 2 en 7 van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
2. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
7. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
b. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad vijfduizend euro (EUR 5.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Kolfbaan 72 te Nieuwkoop/61400709/aanbetaling veiling".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
Artikel 11. Vereniging van Eigenaars / Splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Nieuwe Cope, Dorpsstraat 77 tot en met 99 (oneven nummers) en Kolfbaan 2 tot en met 84 (even nummers) te Nieuwkoop", gevestigd te Nieuwkoop, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderdtweeënnegentig verleden voor mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op zesentwintig april tweeduizend twee verleden voor mr. J.K. Schmitz, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zoetermeer) op zesentwintig april tweeduizend twee in register Hypotheken 4, in deel 18143, nummer 44.
Artikel 12. Omschrijving erfdienstbaarheden/ bekende lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Verwijzing naar eerdere akten
Verwezen wordt naar:
- een akte van transport op vierentwintig mei negentienhonderd vierenvijftig verleden voor de destijds te Aarlanderveen gevestigde notaris H.B.J. van de Kreke, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden op diezelfde dag in deel 1601 nummer 19, waarin woordelijk staat vermeld:
Citaat erfdienstbaarheid
''Ten behoeve van het bij deze verkochte gedeeltelijke perceel Gemeente Nieuwkoop Sectie A nommer 2617 en ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte van gemeld perceel wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van overweg ter breedte van twee meter veertig centimeter van en naar de openbare weg tot op de op het verkochte staande schuur en van overpad ter breedte van een meter van en naar gemelde schuur tot de ringvaart.'';
- een akte van levering, op elf april tweeduizend twee verleden voor mij notaris, waarin woordelijk staat vermeld:
Citaat kwalitatieve verplichting
''KWALITATIEVE VERPLICHTING ARTIKEL 6:252 BURGERLIJK WETBOEK
Bij deze wordt ten behoeve van de verkoper en/of Veldhoen Brillen B.V., gevestigd te Nieuwkoop als 'schuldeiser' en ten laste van de koper en elke opvolgende eigenaar of gebruiker van het bij deze akte gekochte, en in geval het gekochte wordt betrokken in een appartementensplitsing, elke eigenaar of gebruiker van de in die splitsing of ondersplitsing betrokken appartementsrechten, als 'schuldenaar', de verplichting opgelegd om daarin niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de schuldeiser:
1. te exploiteren of te doen exploiteren een detailhandel in optische en daarmee aanverwante artikelen in de ruimste zin;
2. het uitoefenen van een optiek en/of optometrisch bedrijf.
Deze verplichting wordt in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve verplichting bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. Hierdoor worden ook de opvolgers onder bijzondere titel van de schuldenaar en degenen die een recht tot gebruik van het bezwaarende goed mochten verkrijgen, van rechtswege aan deze verplichting gebonden.
Indien de schuldenaar de kwalitatieve verplichting niet nakomt en – na daartoe bij exploot of aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld – niet alsnog binnen vijf dagen daarna aan de verplichting heeft voldaan, verbeurt de schuldenaar ten behoeve van de schuldeiser een direct opeisbare boete van tweeduizend euro (▫2.000,00), voor iedere dag dat de nalatigheid voortduurt. Dit beperkt de schuldeiser overigens niet tot het instellen van enig rechtsmiddel.
Deze kwalitatieve verplichting vervalt met ingang van één januari tweeduizend veertien of zoveel eerder als schuldeiser zijn huidige detailhandelsbedrijf in optische en aanverwante artikelen of zijn beroep als opticiën niet meer in de gemeente Nieuwekoop uitoefent.''
- ¬gemelde titel van aankomst, waarin woordelijk staat vermeld:
''10. Mandeligheid, volmacht
Het appartementsrecht met indexnummer 131 zal worden bestemd tot mandelige zaak ten nutte van die appartementsrechten als vermeld in artikel 45 van het reglement van splitsing.
Het onverdeeld aandeel in het appartementsrecht met indexnummer 131 zal worden toegerekend aan de appartementsrechten met indexnummers 5, 41 en 106 elk voor: één/éénentwintigste deel.
De bestemming tot mandelige zaak zal worden gerealiseerd onder de navolgende bepalingen:
Gemeenschap registergoed
De deelgenoten zijn tezamen, ieder voor het aan hen/hem/haar toekomend aandeel, eigenaar van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het trappenhuis, de liftschacht en de zich daarin bevindende liftinstallatie met bijbehorende werken, kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop sektie A nummer 7227 A. 131.
Bestemming tot gemeenschappelijk nut
De deelgenoten bestemmen gemeld appartementsrecht met indexnummer 131, hierna ook te noemen ''de mandelige zaak'', tot gemeenschappelijk nut van de aan ieder der deelgenoten toebehorende appartementsrechten.
Het aandeel
1. Het aan een deelgenoot toebehorend aandeel in de mandelige zaak is een van zijn appartementsrechten afhankelijk recht.
2. Een aandeel kan niet afzonderlijk van die appartementsrechten worden overgedragen aan een of meer van de overige deelgenoten.
3. De verkrijger van een aandeel of een beperkt (genots)recht daarop is verplicht onverwijld van zijn verkrijging mededeling te doen aan degene, die met het beheer van de mandelige zaak is belast, of aan de overige deelgenoten.
4. De verkrijger en de vervreemder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de vervreem-der terzake van de mandelige zaak aan een of meer van de overige deelgenoten of aan de beheerder verschuldigd is.
Verdeling
Zolang de mandeligheid bestaat kan geen van de deelgenoten verdeling van de mandelige zaak vorderen.
Gebruik
1. De mandelige zaak wordt gebruikt als entree om te komen van en te gaan naar de aan de mandelige zaak grenzende appartementsrechten of gemeenschappelijke ruimten.
2. Een deelgenoot heeft niet de bevoegdheid de appartementsrechten van de overige deelgenoten te gebruiken.
3. Iedere deelgenoot is gelijkelijk grechtigd om de mandelige zaak te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming.
Onderhoud
1. De mandelige zaak wordt op kosten van alle deelgenoten onderhouden en gereinigd.
2. Iedere deelgenoot is draagplichtig voor deze kosten in de verhouding als overeenkomst met zijn aandeel in de mandelige zaak.
Herstel
1. In geval van schade aan de mandelige zaak, alsmede indien de bouwkundige staat van de zaak zulks noodzakelijk maakt, moet iedere deelgenoot de werkzaamheden ten behoeve van het herstel dulden.
2. Verzekeringsuitkeringen dienen in de eerste plaats te worden aangewend tot herstel van de betreffende schade.
3. Iedere deelgenoot is draagplichtig voor de kosten van vernieuwing en de premies van de hierna te vermelden verzekeringen in de verhouding als overeenkomt met zijn aandeel in de mandelige zaak.
Beheer
1. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen, welke dienstig kunnen zijn voor de instandhouding van de mandelige zaak.
2. Door de deelgenoten tezamen zal voor een in het daartoe te nemen besluit vermelde periode de administrateur van de Vereniging van Eigenaars in het complex, waarvan de mandelige zaak deel uitmaakt, als beheerder worden aangewezen. Indien de administrateur van de Vereniging van Eigenaars de benoeming tot beheerder niet aanvaardt dan wel zijn functie als beheerder niet wenst te continueren, kunnen de deelgenoten tezamen een andere beheerder aanwijzen op de wijze als hiervoor vermeld.
3. De beheerder is bevoegd tot handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van de mandelige zaak en in het algemeen tot handelingen, die geen uitstel kunnen lijden. Hij vertegenwoordigt daarbij de deelgenoten. De beheerder kan, wanneer hij handelt binnen de vooromschreven bevoegdheid, geen hoofdelijk aansprakelijkheid overeenkomen.
4. De beheerder is na afloop van iedere gehele periode van twaalf maanden, dat zijn beheer duurt, alsmede bij het einde van zijn beheer, verplicht tot rekening en verantwoording jegens de gezamenlijke deelgenoten. De beheerder is verplicht de op zijn beheer betrekking hebbende bescheiden aan de opvolgende beheerder ter hand te stellen.
5. Indien geen beheerder is benoemd, zijn de deelgenoten gezamenlijk bevoegd tot het beheer.
Andere handeling
1. Tot alle andere handelingen dan beheershandelingen zijn de deelgenoten slechts gezamenlijk bevoegd.
2. Iedere deelgenoot kan van zijn mededeelgenoten vorderen dat de mandelige zaak wordt verzekerd tegen de gebruikelijke risico's.
3. Het sluiten van deze verzekeringsovereenkomst(en) alsmede het in ontvangst nemen van de verzekeringspenningen is niet onder het beheer begrepen.
Nadere regels omtrent gebruik en beheer
1. De beheerder roept een vergadering van de deelgenoten bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk oordeelt of wanneer hem het schriftelijk verzoek daartoe bereikt van tenminste twee deelgenoten. Een vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van dertig dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering daar niet onder begrepen. De oproepingsbrief moet het onderwerp van de vergadering bevatten.
2. Indien de beheerder aan een verzoek tot bijeenroeping van een vergadering niet binnen veertien dagen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf op de voet van het vorige lid een vergadering bijeen roepen.
3. Een overeenkomstig een van de vorige leden bijeengeroepen vergadering is bevoegd om bij volstrekte meerderheid van stemmen, mits schriftelijk, besluiten te nemen waarbij nadere regels worden gesteld tot:
a. het gebruik van de mandelige zaak;
a. het beheer van de mandelige zaak.
ingeval van staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een deelgenoot kan zich doen vertegenwoordigen, mits op basis van een schriftelijke volmacht. Vertegenwoordiging van meer dan één deelgenoot is niet mogelijk.
Indien tot het aandeel in de mandelige zaak meerdere personen als deelgenoot zijn gerechtigd zijn zij verplicht één hunner als vertegenwoordiger aan te wijzen, die namens hen in de vergadering stem kan uitbrengen.
4. Regels voor gebruik en beheer gelden voor iedere deelgenoot. Aan een deelgenoot kan niet bij besluit tijdelijk of blijvend zijn gebruiksrecht worden ontzegd.
5. De vergaderingen van de deelgenoten worden geleid door de beheerder. Is de beheerder niet aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
6. Het in artikel 2:13, leden 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het oordeel van de voorzitter dat een besluit is genomen en wat de inhoud daarvan is, is van overeenkomstige toepassing.
Kettingbeding
Iedere deelgenoot is verplicht – namens de overige deelgenoten – een overeenkomst te sluiten met degene, die hem onder bijzondere titel opvolgt in zijn rechten op de mandelige zaak, welke tot gevolg heeft dat die rechtsopvolger en de overige deelgenoten over en weer gebonden zijn aan de op basis van het voorgaande artikel genomen besluiten.
Einde mandeligheid
De mandeligheid eindigt op de wijze als is bepaald in artikel 5:61 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede bij opheffing van de splitsing in appartementsrechten van het complex, waarvan de mandelige zaak deel uitmaakt.
Inschrijving wijzigingen
De deelgenoten zijn verplicht wijzigingen betreffende het genot, het gebruik en het beheer van de mandelige zaak terstond te doen inschrijven in de openbare registers.
Onherroepelijke volmacht
De koper verleent bij deze onherroepelijkvolmacht aan de medewerkers, werkzaam ten kantore van mij, notaris, zo aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, om mede voor en namens hem de bestemming tot mandelige zaak van het hiervoor vermelde appartementsrecht met indexnummer 131 te realiseren, waaronder begrepen het compareren bij de daarvan op te maken notariële akte, en de bepalingen en bedingen van toepassing op de mandelige zaak vast te stellen met inachtname van hetgeen hiervoor is bepaald, en voorts al datgene te doen wat door hen, hem of haar in het kader daarvan nuttig of wenselijk wordt geoordeeld.
Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden grondverkoop gemeente Nieuwkoop 1998 met uitzondering van artikel 1, met dien verstande dat:
- het in artikel 3 lid 2 sub b vermelde tijdstip eindigt op het moment waarop de op het verkochte te stichten opstallen gereed zijn voor ingebruikname;
- het in artikel 3 lid 2 sub c bepaalde niet van toepassing is;
Van welke algemene voorwaarden de tekst, voorzover thans van belang, woordelijk luidt:
''Artikel 2. Bebouwing, Inrichting en gebruik
1. Binnen zes maanden na de eigendomsoverdracht moet, behoudens door burgemeester en wethouders te verlenen schriftelijk uitstel, met de oprichting van de bebouwing overeenkomstig de bestemming krachtens het geldende bestemmingsplan aanvang worden gemaakt, de bouw moet regelmatig worden voortgezet en de bebouwing moet, behoudens door burgemeester en wethouders te verlenen en uitstel, uiterlijk vier en twintig maanden na de eigendomsoverdracht zover zijn voltooid, dat daarmee voldaan is aan het in de bouwvergunning bepaalde.
2. Indien koper en/of zijn rechtverkrijgenden binnen de gestelde termijnen de in het voorafgaande lid bedoelde verplichtingen niet is/zijn nagekomen, heeft de gemeente na verloop van een, in de terzake uitgebrachte ingebrekestelling, genoemde termijn het recht van terugkoop tegen betaling van de oorspronkelijke koopsom, behoudens dispensatie van burgemeester en wethouders verminderd met een boete van tien procent van die koopsom, onverminderd het recht van de gemeente op vergoeding van de eventuele meer geleden schade, terwijl bovendien voor eventueel verrichte werken generlei vergoeding van de gemeente kan worden gevorderd, behoudens in geval van ongerechtvaardigde verrijking in de zin der wet. De kosten van en/of in verband met de teruglevering van de gekochte grond – in de meest ruime zin – komen geheel voor rekening van de leverancier (koper), die tevens verplicht is om op eerste verzoek van burgemeester en wethouders binnen de door deze te bepalen termijn na de datum van teruglevering op zijn kosten zorg te dragen voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de gekochte grond, bij gebreke waarvan een en ander door of vanwege de gemeente voor rekening van de leverancier zal geschieden.
3. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde is het koper en/of zijn rechtverkrijgenden niet toegestaan de gekochte grond, zolang niet aan de bebouwingsverplichting als in lid 1 van dit artikel omschreven is voldaan, zonder toestemming van burgemeester en wethouders geheel of gedeeltelijk te vervreemden, met beperkte genots- en/of gebruiksrechten te bezwaren, te verhuren of te verpachten. Burgemeester en wethouders kunnen aan het verlenen van de hiervoor bedoelde toestemming voorwaarden verbinden. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop, waaronder ook begrepen verkoop ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.
4. In geval burgemeester en wethouders voor of bij de totstandkoming van de koopovereenkomst hebben geëist, dat de bestemming, aard en uiterlijke welstand van de op de verkochte grond te stichten bebouwing vooraf aan hun goedkeuring worden onderworpen, mag bij de bebouwing en inrichting van de verkochte grond van de goedgekeurde bestemming, aard en uiterlijke welstand niet worden afgeweken.
5. Koper en/of zijn rechtverkrijgenden moet/moeten de gekochte grond, voorzover deze grenst aan de openbare straat of aan gemeentegrond, op zijn/hun kosten behoorlijk afscheiden en afgescheiden houden, zulks ten genoegen van burgemeester en wet-houders. Indien zulks bij de koopovereenkomst is bepaald zal door koper tevoren een terreinafscheidings- en inrichtingsplan aan burgemeester en wethouders ter goedkeuring worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders kunnen van het voorgaande schriftelijk ontheffing verlenen.
6. Indien en voorzover het verkochte grenst aan een watergang, in eigendom toebehorende aan de gemeente of het waterschap, is koper en/of zijn rechtverkrijgenden, onverminderd het deswege bepaalde in de keur van het desbetreffende waterschap:
a. wanneer burgemeester en wethouders dit verlangen verplicht tot het aanleggen, onderhouden en in standhouden van een walbeschoeiing:
b. wanneer burgemeester en wethouders dit verlangen verplicht deze watergang tot de lengte van casu quo hun recht over de halve breedte in goede staat te onderhouden, te zuiveren van planten, de kanten behoorlijk af te hakken, af te maaien en op te zetten; het vuil op de kant te halen zodanig dat een schone strook van vijfitg centimeter langs de kant aanwezig blijft;
c. niet gerechtigd de watergang te verbreden, te versmallen of te dempen, in de watergang tuinafvallen en dergelijke te werpen en op een strook grond ter breedte van één meter langs de watergang bomen, hakhout of struikgewas aan te brengen.
7. Het is koper en/of zijn rechtverkrijgenden verboden machines, voorraden, materialen en andere goederen, van welke aard ook, buiten de op het verkochte gestichte casu quo te stichten opstallen op te slaan, tenzij deze van een deugdelijke afscherming ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn voorzien. Het is koper en/of zijn rechtverkrijgenden voorts verboden op de gekochte grond benzine-, stookolie-, petroleum- en/of mengsmeringspompen, alsmede water-, lucht- en/of propaangasmantels en/of soortgelijke werken op te richten, te wijzigen of uit te breiden anders dan met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden. Een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer geldt niet als toestemming als in voorafgaande zin bedoeld.
8. Indien op het verkochte ingevolge het bestemmingsplan en/of bouwplan een carport casu quo parkeerplaats(en) is/zijn geprojecteerd, is koper verplicht deze als zodanig aan te leggen en in stand te houden ten genoegen van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen van deze verplichting schriftelijk ontheffing verlenen. Indien het verkochte bedrijfsterrein betreft is koper en/of zijn rechtverkrijgenden gehouden op het verkochte zodanige voorzieningen te treffen dat het parkeren van vervoer- en transportmiddelen voor eigen gebruik dan wel van personeelsleden of bezoekers op ''eigen terrein'' kan plaatsvinden. Indien bij de koopovereenkomst bepaald is koper verplicht, alvorens met de bebouwing van het terrein aan te vangen, aan burgemeester en wethouders met betrekking tot de parkeer- en laad- en losvoorzieningen een zogenaamd parkeerplan voor te leggen, welk plan tenminste zal inhouden het aantal en de situering van de parkeer- en laad- en losplaatsen en de gebruiksfrequentie van die voorzieningen. Het is koper niet toegestaan met de bouw aan te vangen alvorens burgemeester en wethouders het ingediende parkeerplan hebben goedgekeurd. De koper is verplicht de inrichting van het gekochte terrein te realiseren in overeenstemming met het goedgekeurde parkeerplan; wijziging van de inrichting van het terrein is slechts mogelijk na tevoren verkregen schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders. Indien en voorzover de plaatselijke situatie vereist dat er een in-/uitrit wordt aangelegd naar de openbare weg is de koper verplicht deze in-/uitrit op zijn kosten te doen aanleggen door de Sector Grondgebied der gemeente dan wel door een derde in overeenstemming met de door die sector te geven richtlijnen.
9. Indien op het verkochte ingevolge het bestemmingsplan en/of bouwplan groen is geprojecteerd is koper en/of zijn rechtverkrijgenden verplicht op het overeenkomstige gedeelte aanwezige groen casu quo bomenbestand in stand te houden en te onderhouden naar genoegen van burgemeester en wethouders.
10. Het is koper en/of zijn rechtverkrijgenden verboden op het verkochte detailhandel, in welke vorm dan ook, uit te oefenen, tenzij het verkochte in het geldende bestemmingsplan de uitdrukkelijke bestemming detailhandel heeft. Burgemeester en wethouders kunnen van dit verbod, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, schriftelijk ontheffing verlenen.
11. De koper is verplicht de op het gekochte te stichten opstallen op te richten, in gebruik te nemen en te houden overeenkomstig het door koper voorgenomen gebruik van het gekochte. Het is de koper en/of zijn rechtverkrijgenden verboden, voordat de op het verkochte te stichten opstallen zijn voltooid en in gebruik genomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders met betrekking tot het verkochte een recht te verlenen waaruit de bevoegdheid tot het gebruik van het verkochte door een derde voortvloeit.
12. Koper en/of zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht te gedogen, zonder daarvoor vergoe-ding te kunnen eisen, dat palen, kabels, draden, leidingen, aanduidingsborden, rosetten en isolatoren en dergelijke, welke bestemd zijn voor openbare nutsdoeleinden, de drainagevoorzieningen en de centrale-antennevoorzieningen daaronder begrepen, op, aan of boven het verkochte en/of de daarop te stichten opstallen, op de minst bezwarende wijze worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd op de plaats en de wijze, welke burgemeester en wethouders nodig zullen achten; de gemeente gaat niet eerder tot uitvoering van die werken over dan na overleg met de koper. Indien en voorzover burgemeester en wethouders dit verlangen, is/zijn koper en/of zijn rechtverkrijgenden verplicht mee te werken aan de vestiging van de door burgemeester en wethouders nodig geachte erfdienstbaarheden en/of opstalrechten ten behoeve van de hiervoor bedoelde nutsleidingen en andere voorzieningen.
13. Koper en/of zijn rechtverkrijgenden is/zijn verplicht mee te werken aan vestiging van alle door burgemeester en wethouders nodig of wenselijk geachte erfdienstbaarheden van uitpaden, uitwegen en dergelijke ten laste van het verkochte dan wel vestiging van mandelige wegen ten aanzien van het verkochte. Voor zover de noodzaak of wenselijk van vestiging van deze erfdienstbaarheden en mandelige wegen rechtstreeks voortvloeit uit de koopovereenkomst of het vigerend bestemmingsplan, blijft voormelde verplichting van koper en/of zijn rechtverkrijgenden ook na de eigendomsoverdracht in stand.
Artikel 3. Vervreemding en gebruik
1. Indien het verkochte is bestemd voor andere dan woondoeleinden is het koper en/of zijn rechtverkrijgenden verboden de rechten uit de koopovereenkomst dan wel het verkochte en/of de daarop te stichten casu quo gestichte opstallen anders dan met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders geheel dan wel gedeeltelijk te vervreemden, te bezwaren met enig zakelijk genotsrecht of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven, hetzij om niet hetzij onder bezwarende titel. Burgemeester en wethouders kunnen aan voormelde toestemming voorwaarden verbinden, waaronder begrepen eisen ten aanzien van de aard en de inrichting van een door gegadigden op het verkochte te vestigen bedrijf.
2. Indien het verkochte is bestemd voor woondoeleinden geldt het volgende:
a. Het is koper en/of zijn rechtverkrijgenden verboden – anders dan met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders – de rechten uit de koopovereen-komst dan wel het verkochte en/of de daarop gestichte casu quo te stichten opstallen geheel dan wel gedeeltelijk te vervreemden, te bezwaren met enig zakelijk genotsrecht of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel, en in of op het verkochte een bedrijf of beroep uit te oefenen of te doen uitoefenen. Burgemeester en wethouders kunnen aan voormelde toestemming voorwaarden verbinden.
b. Voormeld verbod van vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving aan derden is van kracht te rekenen vanaf de datum van eigendomsoverdracht tot het tijdstip, vallende zeven jaar na de datum waarop de woning blijkens inschrijving in het bevolkingsregister voor de eerste maal voor bewoning in gebruik is genomen.
c. Koper en/of zijn rechtverkrijgenden is/zijn verplicht gedurende voormelde termijn de op het verkochte opgerichte woning zelf te bewonen, behoudens door burgemeester en wethouders te verlenen schriftelijke ontheffing. Burgemeester en Wethouders kunnen aan die ontheffing voorwaarden verbinden.
d. Het verbod om in het verkochte aan een bedrijf of beroep uit te oefenen casu quo te doen uitoefenen is niet aan een termijn gebonden.
3. Het in leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop, waaronder ook begrepen verkoop ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4. Overige bepalingen
1. Bij iedere gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte en/of de daarop gestichte of te stichten opstallen, alsmede bij iedere vestiging van zakelijke genotsrechten daarop, moet het in de artikelen 2 en 3 alsmede in dit artikel bepaalde aan iedere rechtverkrijgende worden opgelegd als eigen verplichtingen jegens de gemeente. Het op zich nemen door de verkrijger van deze verplichtingen wordt bij voorbaat door de gemeente bij deze uitdrukkelijk aanvaard. Koper en/of zijn rechtverkrijgenden zijn daarenboven gehouden bij de betreffende akte van overdracht van overdracht of vestiging van een zakelijk genotsrecht de bedingen, vervat in de artikelen 2 en 3 alsmede dit artikel, ten behoeve van de gemeente en namens deze aan te nemen. Het hiervoor bedoelde is niet van toepassing indien en voorzover burgemeester en wethouders op daartoe strekkend schriftelijk verzoek verklaren – al dan niet onder het stellen van nadere voorwaarden – oplegging van één of meerdere bepalingen als hiervoor bedoeld niet of niet meer nodig te achten.
2. a. Indien koper en/of een rechtverkrijgende van koper handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 3 alsmede artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden, verbeurt hij ten behoeve van de gemeente een dadelijk opeisbare boete, gelijk aan het viervoud van de koopsom van het door de gemeente aan koper verkochte.
b. De hiervoor bedoelde boete strekt in mindering op eventueel terzake verschuldigde schadevergoeding.
c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de hiervoor bedoelde boete te matigen.
d. De hiervoor bedoelde boete is niet verschuldigd indien het verzuim voor volledig herstel vatbaar is – zulks ter uitsluitende beoordeling van burgemeester en wethouders – en koper en/of zijn rechtverkrijgenden het verzuim alsnog binnen een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn en op de door burgemeester en wethouders te bepalen wijze zal/zullen hebben hersteld.
e. Het hiervoor sub a tot en met d bepaalde laat onverlet alle andere bevoegdheden van de gemeente, voortvloeiende uit de wet, de koopovereenkomst, de aanvaarding door rechtsopvolgers van de in dit artikel 4 lid 1 bedoelde verplichtingen of deze algemene voorwaarden.
3. In het geval meerdere personen gezamenlijk rechthebbende zijn op het verkochte, zijn deze jegens de gemeente hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de koopovereenkomst, de aanvaarding door rechtspartijen van de in dit artikel 4 lid 1 bedoelde verplichtingen, en deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen.''
De koper verleent bij deze een gelijke volmacht als hiervoor onder ''onherroepelijke volmacht'' vermeld. Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt één en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 13. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Artikel 14. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers ter zake een besluit op basis tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet, ontleend aan: 56900000000067. Datum in werking achttien december negentienhonderdachtennegentig. Betrokken bestuursorgaan: de gemeente Nieuwkoop.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 15. Bestemming
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Nieuwkoop de dato vijftien mei tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
2. Voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: voor wat betreft appartementsindex 5: woning, voor wat betreft appartementsindex 41: berging, voor wat betreft appartementsindex 106: parkeerplaats en voor wat betreft appartementsindex 131: trappenhuis, liftschacht en liftinstallatie;
3. de bestemmingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" van de gemeente Nieuwkoop, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Artikel 16. Bodeminformatie
Met betrekking tot bodeminformatie van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar een stuk van de Omgevingsdienst West-Holland de dato negen mei tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke
aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of
het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn
voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of
milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere
maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is
door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
plankaart + bestemmingsplan.pdf tekstdocument
bestemmingsplan.pdf tekstdocument
bodemrapportage.pdf tekstdocument
gemeentelijke informatie.pdf tekstdocument
kostenopgave per 3 juni 2014.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.