Wolvegasterweg 79 Oldeberkoop

26

jun

2014

Wolvegasterweg 79
8421 PR Oldeberkoop

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 juni 2014
vanaf 09:30
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

het kantoor van BVA Auctions

Kryptonweg 8
Amersfoort

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 11 juni 2014 om 23:59.

Object

het vrijstaande landhuis met vrijstaande gastenverblijf, ondergrond, erf tuin en weiland, plaatselijk Wolvegasterweg 79 te 8421 PR Oldeberkoop, kadastraal bekend gemeente Oldeberkoop, sectie E, nummers 292, 294 en 240, samen groot een hectare, elf are en tien centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Oldeberkoop, sectie E, nummers 292, 294 en 240, samen groot een hectare, elf are en tien centiare
Bezichtiging 10 juni 2014 15:30 – 17:00
25 juni 2014 14:30 – 16:30

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

het kantoor van BVA Auctions

Kryptonweg 8
Amersfoort

donderdag 26 juni 2014 vanaf 09:30

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 16 juni 2014 op te vragen bij CMS te Utrecht. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Er heeft een rectificatie bijzondere veilingvoorwaarden plaatsgevonden op 25 juni 2014 m.b.t. de bouwkundige staat . De tekst hiervan staat onder de downloads.

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op zesentwintig juni tweeduizend veertien vanaf negen (9.00) uur, in het kantoor van BVA Auctions aan de Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij de Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/Rechthebbende is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub 2 en 7 van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
2. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
7. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
b. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad vijfduizend euro (EUR 5.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Wolvegasterweg 79/61400517/aanbetaling veiling".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
Artikel 11. Omschrijving erfdienstbaarheden / bekende lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering deel 10839 nummer 173, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN, KETTINGBEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen, kettingbedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij nu wijlen de heer Wolter Wever het verkochte in eigendom verkreeg, en waarin met betrekking tot voormelde kadasternummers 240 (kavelnummer 97016), 292 (kavelnummer 97068) en 294 (kavelnummer 97070) staat vermeld:
"Recht van weg naar en van de Wolvegasterweg, zulks ten behoeve van de kavelnummers 97016, 97068 en 97070, als heersende erven, en ten laste van de kavelnummers 97011 en 97015, als lijdende erven."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 12. Bouwkundige staat
In een taxatierapport uitgebracht op verzoek van de Schuldeiseres staat onder meer vermeld:
"Het betreft een degelijk gebouwde woning die de eigenaar geheel in eigen beheer heeft gebouwd. De woning moet nog worden afgewerkt. Eigenaren zijn er sinds december tweeduizend dertien uit. Het wordt op dit moment niet goed onderhouden. Keuken is uitgeleefd. De zwammen groeien op het balkon, de kelder was door de defecte pomp onder water gelopen, enkele dakpannen kapot. De kozijnen van gastenverblijf moeten nagekeken worden. In de badkamer zijn de douche en het ligbad functioneel, maar verder is hier niets aan gedaan. De gehele badkamer moet nog gebouwd worden. Balkons op de eerste verdieping moeten nog bevloerd worden. Tijdens enzovoorts.
De woning is niet aangesloten op het gemeentelijk riool. Er ligt een septic tank"
Artikel 13. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Artikel 14. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 15. Bestemming
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar:
1. stukken van de gemeente Ooststellingwerf de dato vierentwintig april tweeduizend veertien respectievelijk achtentwintig april tweeduizend veertien, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht;
2. een rapport van het Bodemloket de dato twee april tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
3. de bestemmingsplanvoorschriften "Buitengebied 2006" van de gemeente Ooststellingwerf, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Artikel 16. Bodeminformatie
Met betrekking tot bodeminformatie van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar een stuk van de gemeente Ooststellingwerf de dato vierentwintig april tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke
aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of
het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn
voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of
milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere
maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is
door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Foto's
Downloads
kadastrale kaart E 240.pdf tekstdocument
kadastrale kaart E 294.pdf tekstdocument
bodem rapport.pdf tekstdocument
bestemmingsplan Buitengebied.pdf tekstdocument
plankaart_buitengebied_2006.pdf tekstdocument
kostenoverzicht per 3 juni 2014.PDF tekstdocument
Wolvegasterweg 79 te Oldeberkoop, kadastrale tekening_recht van overpad.PDF tekstdocument
Tekst rectificatie akte d.d. 25 juni 2014.PDF tekstdocument
mail inzake recht van overpad.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.