3e Industriestraat 4 Vlaardingen

16

sep

2014

3e Industriestraat 4
3133 EJ Vlaardingen

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 16 september 2014
vanaf 09:00
Online bieden Via BOG Auctions

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 1 september 2014 om 23:59.

Object

Het bedrijfsgebouw met ondergrond, erf en verder aanhoren, plaatselijk bekend 3e Industriestraat 4, 3133 EJ Vlaardingen

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie D nummer 7699, groot 1 are en 99 centiare
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

Kryptonweg 8
Amersfoort

dinsdag 16 september 2014 vanaf 09:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

DLA Piper Nederland N.V. - Amsterdam

Amstelveenseweg 638
1081JJ Amsterdam

Dhr. mr. M.E. Odink

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN
(3e Industriestraat 4, 3133 EJ Vlaardingen)

Heden, twee september tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam:
de heer mr. Mervyn Elmer Odink, geboren te Amsterdam op vier augustus negentienhonderd drieënzeventig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam,
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde met het recht van substitutie van ING BANK N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, Bijlmerplein 888, Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33031431.
De comparant, handelend als gemeld, verklaart het volgende:
Definities.
Artikel 1.
In deze akte wordt verstaan onder:
- Aflevering:
de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper;
- Afmijnbedrag:
het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd;
- Afmijning:
het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag;
- Afslag:
de tweede fase van de Veiling, waarin kan worden afgemijnd;
- Algemene Veilingvoorwaarden:
de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2013, vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 57252106 en opgenomen in een akte op drieëntwintig april tweeduizend dertien voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor registergoederen op diezelfde dag in deel 62802 nummer 177.
- Bieder:
- een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning;
- diegene die een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt;
- Bieding:
- het uitbrengen van een Bod op de Veiling; of
- het doen van een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
- Biedprotocol:
de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene Veilingvoorwaarden en de in onderhavige akte vast te stellen bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of de Biedingen worden gecontroleerd, een en ander zoals ook blijkt uit de informatie op de Website;
- Bijzondere Veilingvoorwaarden:
de in onderhavige akte, door de Veilingnotaris vast te stellen voorwaarden, waaronder de Veiling zal plaatsvinden, in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing worden verklaard en de afwijkingen op de Algemene Veilingvoorwaarden worden gespecificeerd;
- Bod:
het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling doet, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning;
- Eigenaar
de heer Gögsal JALINKILIC, geboren te Zwartewaal op negenentwintig november negentienhonderdzeventig,
zijnde de gerechtigde tot het Registergoed;
- Gegadigde:
degene die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is;
- Geregistreerde:
een Gegadigde die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft geregistreerd;
- Gunning:
- de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring van de Verkoper aan de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt;
- de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt;
- Hoogste Bieder:
degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht;
- Hypotheek
het recht van hypotheek ten behoeve van Verkoper tot een bedrag groot EEN HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 150.000,00) te vermeerderen met rente en kosten, welke rente en kosten tezamen worden begroot op een bedrag van TWEE EN VEERTIG DUIZEND EURO (€ 42.000,00), één en ander tezamen tot een bedrag van maximaal EEN HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND EURO (€ 147.000,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op zestien januari tweeduizend vier verleden voor mr. J.B. Gregoire, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen destijds te Rotterdam op negentien januari tweeduizend vier in register Hypotheken 3, deel 30502 nummer 120;
- Inzet:
de eerste fase van de Veiling, waarin bij Opbod kan worden geboden;
- Inzetsom:
het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod;
- Inzetter:
degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan;
- Koopovereenkomst:
- de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het Registergoed die tot stand komt door de Gunning; ofwel
- de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Koopsom:
- het Bod waarvoor door de Verkoper wordt gegund; ofwel
- de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Koper:
degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen;
- Levering:
de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van/tot het Registergoed;
- Notariële Verklaring van Betaling:
de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde, is ontvangen ofwel door de Verkoper kwijting wordt verleend voor de betaling van de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde;
- Opbod:
het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet;
- Objectinformatie:
de via de Website beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld;
- Pandrecht:
het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd;
- Platformnotaris:
de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte elektronische omgeving, die voor de Geregistreerden en de Veilingnotaris toegankelijk is via de Website;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
- Registergoed:
Het bedrijfsgebouw met ondergrond, erf en verder aanhoren, plaatselijk bekend 3e Industriestraat 4, 3133 EJ Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie D nummer 7699, groot één are en negenennegentig centiare;
- Registratie:
het conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden vooraf aan de Veiling vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige legitimatiebewijs;
- Roerende Zaken:
de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor de Hypotheek geldende regels te executeren;
- Schuldenaar:
de heer Gögsal JALINKILIC, voornoemd;
- Schuldeiser:
ING BANK N.V., voornoemd;
- Termijn van Beraad:
de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning;
- Vastgoedadviseur:
de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur;
- Veiling:
de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Roerende Zaken;
- Veilinghuis:
de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert;
- Veilingnotaris:
mr. M.J.A. Laenen, notaris te Amsterdam, danwel diens/haar waarnemer of associé,
- Veilingperiode:
de in onderhavige akte bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan uitbrengen;
- Verkoper:
ING BANK N.V., voornoemd;
- Volmachtgever:
degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden volgens zijn verklaring heeft geboden;
- Website:
de in de Algemene Veilingvoorwaarden genoemde en door het Veilinghuis beheerde elektronische omgeving, ontsloten per website door middel waarvan, met inachtneming van het Biedprotocol, Biedingen kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt geplaatst.
Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
Veiling.
Artikel 2.
De Verkoper heeft de Veilingnotaris verzocht om over te gaan tot de Veiling.
Verkrijging van het Registergoed door de Eigenaar.
Artikel 3.
De Eigenaar heeft het Registergoed verkregen door inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen (destijds te Rotterdam) op negentien januari tweeduizend vier in register Hypotheken 4 in deel 40317 nummer 106, van het afschrift van een akte van levering op vijfentwintig oktober tweeduizend twee verleden voor mr. J.B. Gregoire, notaris te Rotterdam, mede in verband met het afschrift van een akte van verlenging datum levering op vierentwintig oktober tweeduizend drie verleden voor mr. J.B. Gregoire, voornoemd, mede in verband met het afschrift van een akte van kwijting voor de koopsom op zestien januari tweeduizend vier verleden voor voornoemde notaris mr. J.B. Gregoire.
Hypotheek en Pandrecht. Verzuim.
Artikel 4.
1. Het Registergoed is belast met de Hypotheek. De Roerende Zaken zijn belast met het Pandrecht.
2. Schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de Hypotheek en het Pandrecht tot zekerheid strekken en derhalve maakt de Verkoper gebruik van haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek om over te gaan tot Veiling van het Registergoed en de Roerende zaken.
Wettelijke voorschriften.
Artikel 5.
Voldaan is danwel tijdig voldaan zijn aan de wettelijke voorschriften, waaronder:
- aanzegging van de Veiling overeenkomstig artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tevens inhoudende vaststelling van dag, uur en plaats van de verkoop overeenkomstig artikel 515 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
- bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Vaststelling veilingvoorwaarden
Artikel 6
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Veilingvoorwaarden.
De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen.
De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud daarvan te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Voorwaarden nog de volgende Bijzondere Voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de Algemene Voorwaarden prevaleren:
De Veiling.
Artikel 4.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de website https://www.bog-auctions.com.
Aan artikel 4 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden wordt toegevoegd:
De Veilingperiode vangt aan met de Inzet, welke begint op zestien september tweeduizend veertien, na veertien (14) uur.
Aansluitend aan de Inzet vindt de Afslag plaats.
De optelling van het bedrag in de eerste fase (Inzet) en het bedrag in de tweede fase (Afslag) vormt de Koopsom.
Wordt niet afgemijnd, dan geldt de Inzetsom als hoogste bod en vormt dit de Koopsom.
Voor het exacte tijdstip waarop het onderhavige Registergoed en de Roerende Zaken worden ingezet, wordt verwezen naar genoemde de Website.
Biedingen dienen te worden uitgebracht via het Biedprotocol en kunnen met inachtneming van het bovenstaande onder meer worden uitgebracht in de veilingzaal op de locatie Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort.
Inzetpremie.
Artikel 7.
De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom en wordt aan Koper in rekening gebracht.
De Bieder die niet tijdens de Inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan, heeft geen recht op de Inzetpremie.
Bieden voor een ander.
Artikel 8.
Een Bieder heeft, overeenkomstig het in lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht.
Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk tien werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting.
Artikel 9.
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene
Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
2. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende:
a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand door de enkele acceptatie door Verkoper van een Bieding.
b. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtshandeling bedoelde voorwaarden, waaronder de ontbindende voorwaarden dat:
1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt over een haar conveniërend taxatierapport ten aanzien van het Registergoed en/of de Roerende Zaken;
2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is voorgelegd aan de voorzieningenrechter;
3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden;
4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet;
5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper worden voldaan;
6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het Registergoed;
7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hem bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft voldaan;
c. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder b.1, b.2, b.3, b.4 en b.5 wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld;
d. Op de vervulling van de onder b.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits:
- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is geschiedt;
- dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris;
- Veilingnotaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk vóór het tijdstip van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de Koopovereenkomst; en
- Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt;
e. Op de vervulling van de onder b.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits:
- Veilingnotaris niet - nadat Koper bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd - binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen;
- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is geschiedt;
- dit beroep gericht is aan Koper.
f. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter.
g. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam.
h. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht van toepassing.
Belasting en Kosten.
Artikel 10.
1. In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende VIJFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 5.500,00);
b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het Registergoed;
c. de inzetpremie,
d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
e. de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
f. de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, kosten BOG-Auctions en zaalhuur;
g. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld;
h. de achterstand in betaling van de watersysteemheffing ten bedrage van achtentwintig euro en vierenzestig eurocent (€ 28,64),
één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten, alsmede een opgave van de terzake het Registergoed geheven zakelijke lasten, wordt verwezen naar de Website en/of naar www.veilingnotaris.nl.
2. Terzake van de overdracht is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat terzake daarvan uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd is.
Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen.
3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden aan Verkoper in rekening gebracht.
Tijdstip van betaling.
Artikel 11.
In afwijking van artikel 11 lid 1.b. van de Algemene Veilingvoorwaarden dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten uiterlijk drie (3) weken na de Gunning te worden voldaan.
In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:
Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten door Koper te worden betaald uiterlijk drie (3) weken nadat de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd.
Waarborgsom.
Artikel 13.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1van de Algemene Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom.
Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen.
Artikel 16.
1. aanschrijvingen:
Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
2. publiekrechtelijke beperkingen:
Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van het Registergoed geen beperkingen bekend zijn in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.
3. rechtsgedingen:
Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed rechtsgedingen aanhangig zijn.
4. onteigening:
Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening bekend.
5. milieu:
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen.
6. bestemming:
Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper desgewenst worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
7. energie (EPA):
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.
8. bijzondere bepalingen:
Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst (deel 40317 nummer 106), welke bepalingen woordelijk luiden als volgt:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Speciaal wordt ten deze verwezen:
a. naar - en voorzover een en ander nog van toepassing voor de koper verbindend verklaard en opgelegd - het bepaalde voorkomende in een akte van levering van de bloot-eigendom van de grond op één en twintig augustus negentienhonderd acht en zestig voor W. Robert, destijds notaris te Vlaardingen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op twee en twintig augustus negentienhonderd acht en zestig in deel 3897 nummer 29, woordelijk luidende:
1. de verkochte grond is uitsluitend bestemd voor het instandhouden daarop van een of meer industriehallen, overeenkomstig een door burgemeester en wethouders goedgekeurd bouwplan, welke bestemming niet zonder tijdig tevoren door de koper aan te vragen schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd;
2. indien de bebouwing door enigerlei oorzaak te niet gaat, moet de herbebouwing voor de door burgemeester en wethouders te bepalen dat zijn aangevangen en voltooid;
3. de koper moet gedogen, dat de gemeente Vlaardingen, hierna verder te noemen "de gemeente", indien dit nodig mocht blijken, voor haar rekening in de verkochte grond gas- en waterleidingen alsmede electriciteitskabels legt en onderhoudt;
4. de koper doet zich, voor zijn rechtverkrijgenden of voor de personen, die hij op de overgedragen grond toelaat, afstand ten behoeve van de gemeente van de rechten welke hij kan doen gelden op alle voorwerpen, welke op of in de grond worden gevonden en welke uit een historische of wetenschappelijk oogpunt van waarde kunnen zijn; de gemeente verbindt zich daartegenover de vinder(s) een billijke schadeloosstelling te verlenen;
5. door en voor rekening van de koper en geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders moet(en):
a. het verkochte perceel van de openbare straat en van de aangrenzende gemeentegrond worden afgescheiden en in goed afgescheiden staat worden gehouden;
b. de niet te bebouwen gedeelten van de overgedragen grond op de door burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte te worden gehouden en voorzover deze gedeelten niet als tuin zijn aangelegd, zijn bestraat, waarbij voor een goede afwatering van de tuin en de bestrating dient te worden zorggedragen;
c. de tuin en de bestrating in goede staat worden onderhouden.
6. In de op de verkochte grond gestichte opstallen moet, indien zulks ten behoeve van de electriciteitsvoorziening door de gemeente noodzakelijk wordt geacht, door de koper ten genoege van burgemeester en wethouders ruimte worden gereserveerd voor het onderbrengen van transformatoren; de koper is gehouden de ambtenaren der gemeente, die belast zijn met het onderhoud en het toezicht op de in zijn opstallen ondergebrachte transformatoren, te allen tijde op zijn terrein toe te laten voor het verrichten van de hen opgedragen werkzaamheden.
7. Op het niet bebouwde gedeelte van de overdragenden grond dient een parkeerruimte te worden aangelegd en in goede staat onderhouden, alles door en voor rekening van de koper en geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders. Het plan voor de aanleg van een zodanige parkeerruimte behoeft de voorafgaande goedkeuring van burgemeester en wethouders;
8.a. bij overtreding of niet-nakoming van een of meer der voorwaarden dezer koopovereenkomst zal de koper voor iedere maand, gedurende welke de verboden toestand duurt, een boete verbeuren van eenhonderd gulden (f 100,00) per vierkante meter gekochte grond, met een minimum van tienduizend gulden (f 10.000,00) ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen veertien na een daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wordt vereist;
b. deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat per aangetekende brief, tenminste veertien dagen tevoren te verzenden, de eigenaar op de verboden toestand opmerkzaam is gemaakt. Daarbij zal tevens de juiste datum worden medegedeeld, waarop die toestand geacht wordt te zijn ingetreden;
9.a. alle de koper opgelegde verplichtingen zullen op de volgende eigenaren van toepassing zijn;
b. elke opvolgende eigenaar door wie een of meer dezer bepalingen wordt overtreden of niet is nagekomen, zal, indien er termen zijn tot toepassing van de onder 8 bedoelde boete, hoofdelijk met zijn opvolgers in de eigendom tot betaling daarvan aansprakelijk zijn;
10.a. binnen een maand na elke verdere overdracht van de verkochte grond moet daarvan kennis worden gegeven aan burgemeester en wethouders onder overlegging van een afschrift of uittreksel der akte van overdracht;
b. bij elke verdere overdracht van de verkochte grond moet in de akte uitdrukkelijk naar de bepalingen sub 1 tot en met 10 worden verwezen, alsof deze daarin woordelijk waren opgenomen. De over dragende partij die dit verzuimt en na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders nalatig blijft binnen een door hen te bepalen termijn een akte van rectificatie te doen opmaken, verbeurt een boete van eenhonderd gulden (f 100,00) per vierkante meter gekochte grond ten bate van de gemeentekas, zonder enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wordt vereist;
c. treden meerdere personen als overdragende partij op dan is de boete door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd.
b. naar -en voorzover een en ander nog van toepassing voor de koper verbindend verklaard en opgelegd- het bepaalde voorkomende in een akte van levering op achttien oktober tweeduizendtwee voor mij, notaris verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam in register 4 op diezelfde dag in deel 40001 nummer 60, woordelijk luidende:
KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Na te melden verplichtingen om te dulden of niet te doen ten aanzien van registergoederen, zullen als kwalitatieve verplichtingen gelden als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij partijen elkaar over en weer machtigen om deze bedingen in te schrijven in de registers ten kantore van het Kadaster en de Openbare Registers.
Verkoper en koper verklaren te vestigen de verplichting van verkoper om te dulden dat door/in opdracht van koper (of zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel of algemene titel) over het bij deze verkochte een overkapping wordt aangebracht en deze overkapping wordt aangebracht/bevestigd aan de muur aan de oostzijde van het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie D nummer 3593 en de muur aan de zuidzijde van het aan verkoper in eigendom toebehorende perceel kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie D nummer 3592, alsmede de hiervoor vereiste werkzaamheden te dulden, een en ander op een door/in opdracht van koper (of zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel of algemene titel), te bepalen en degelijk uit te voeren wijze.
Bij niet nakoming van de hiervoor bedoelde kwalitatieve verplichting wordt een boete groot twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten behoeve van koper verbeurd.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6:252 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek verklaart koper bij deze woonplaats te kiezen op het adres: 3021 LG Rotterdam, Schietbaanlaan 93a.
De gevolmachtigde sub 1, handelend als gemeld, verklaarde bovengenoemde kwalitatieve verplichtingen ten aanzien van de bij deze overgedragen onroerende zaken ten behoeve van de koper op te leggen en te vestigen, zulks ten laste van de verkoper en diens rechtverkrijgenden onder bijzondere titel alsmede ten laste van degene(n) die een gebruiksrecht hiervan zullen verkrijgen terzake waarvan de verkoper verklaarde deze kwalitatieve verplichtingen bij deze uitdrukkelijk te aanvaarden."
Voorzover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan de Koper op te leggen, doet hij dat bij deze.
Door het doen van een Bieding worden die verplichtingen door de Koper aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen.
9. garanties:
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Risico en verzekering.
Artikel 19.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.2 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. Koper dient vanaf de Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. Koper kan de verzekering niet overnemen.
Huur/gebruik.
Artikel 22.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende.
1. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed niet verhuurd aan of in gebruik bij een derde.
2. Indien en voor zover zou blijken dat het Registergoed wel verhuurd is, doet Verkoper doet bij deze een beroep op nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
3. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de Koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor Kopers bevoegdheid tot ontruiming.
4. Overigens zijn van toepassing de bepalingen uit artikel 22 lid 1 sub B van de Algemene Veilingvoorwaarden , met uitzondering van het sub ii. bepaalde.
Bijlagen
Aan deze akte worden gehecht:
1. kopie van de e-mail van de Regionale Belasting Groep met betrekking tot de zakelijke lasten en de watersysteemheffing de dato zesentwintig augustus tweeduizend veertien;
2. kopie van de e-mail met bijlage van de Gemeente Vlaardingen met betrekking tot het bestemmingsplan Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex met overall bestemming “bedrijventerrein” en specifieke aanduiding “autobedrijf” de dato zevenentwintig augustus tweeduizend veertien;
3. het bodemrapport zoals beschikbaar gesteld door DCMR Milieudienst Rijnmond de dato vijfentwintig augustus tweeduizend veertien.
Volmacht
Van de volmacht verstrekt door de ING Bank N.V., voornoemd, aan de heer M.E. Odink, voornoemd, blijkt uit een op vier april tweeduizend en drie voor een plaatsvervanger van prof. mr. P.H.M. Gerver, destijds notaris te Amsterdam, verleden akte van depot.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris, om vijftien uur en veertig minuten.

Foto's
Downloads
816238_1_NLNOTMATTERS(kadastrale kaart Vlaardingen D 7699).PDF tekstdocument
1007916_1_NLNOTMATTERS(NaRecherche_KBO_VLAARDINGEN_D_7699_08-08-2014_17-04-34).PDF tekstdocument
Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 40317 nr 106 reeks ROTTERDAM.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.