2e Pioenstraat 39E Rotterdam

24

sep

2014

2e Pioenstraat 39E
3073 EM Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 24 september 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 9 september 2014 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping (volgens de splitsingsakte bekend de woning op de eerste etage) en zolder met verder toebehoren, plaatselijk bekend 2e Pioenstraat 39E te Rotterdam

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 4122-A, appartementsindex 19
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 24 september 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 21 oktober 2014
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 19 september 2014 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op 2 weken na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstand bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum, doch met uitzondering van de inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), welke voor rekening van de verkoper komt.

Achterstand VvE vanaf het voorafgaande boekjaar tot en met de betaaldatum pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente verhoogd met twee procentpunten over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 12 september 2014 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 september 2014 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 21 oktober 2014.

Foto's
Downloads
Splitsingsakte met tekening.pdf tekstdocument
Rectificatie splitsingsakte.pdf tekstdocument
Rectificatie 2 splitsingsakte.pdf tekstdocument
Splitsingsreglement.pdf tekstdocument
Basisinformatierapport.pdf tekstdocument
kadastraalrapprt.pdf tekstdocument
Veilingvoorwaarden.pdf tekstdocument
VvE-stukken.pdf tekstdocument
Kostenoverzicht 2e Pioenstraat 39E te Rotterdam.pdf tekstdocument
correspondentie met VvE.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.