Vredebestlaan 64 Poeldijk

18

dec

2014

Vredebestlaan 64
2685 AN Poeldijk

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 18 december 2014
vanaf 09:00
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

Kantoor BVA auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 3 december 2014 om 23:59.

Object

de vanwege brand partieel gesloopte woning met erf, tuin, garage en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Vredebestlaan 64 te 2685 AN Poeldijk, kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K, nummer 6815, groot tien are tien centiare,
welk registergoed is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3, onder B. van de Belemmeringwet Privaatrecht ten behoeve van de gemeente 's-Gravenhage, met zetel te 's-Gravenhage en met adres: Spui 70 te 2511 BT 's-Gravenhage, alsmede ten behoeve van de naamloze vennootschap: N.V. Stedin Netten Delfland, met zetel te Rotterdam en met adres: Blaak 8 te 3011 TA Rotterdam,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K, nummer 6815
Bezichtiging 1 december 2014 15:30 – 16:30
15 december 2014 15:30 – 16:30

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Kantoor BVA auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

donderdag 18 december 2014 vanaf 09:00

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 8 december 2014 op te vragen bij |CMS Utrecht. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op achttien december tweeduizend veertien vanaf tien uur, in het kantoor van BVA Auctions aan de Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub 2 en 7 van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
7. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper."
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten onder vermelding van: "veiling Vredebestlaan 64 te 2688 AN Poeldijk/61401327/aanbetaling veiling" op rekeningnummer NL63 RABO 0394 5102 40 een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
b. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad vijfduizend euro (EUR 5.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "veiling Vredebestlaan 64 te 2688 AN Poeldijk/61401327/aanbetaling veiling".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
Artikel 11. Omschrijving erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:
a. een akte, houdende vestiging erfdienstbaarheden, op zeventien februari negentienhonderd voor P.C.L. Eikendal, destijds notaris te 's-Gravenhage, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, destijds te 's-Gravenhage, op zevenentwintig februari negentienhonderd, in register Hypotheken 4 deel 1057 nummer 86, in welke akte onder meer voorkomt, woordelijk luidend:
“De comparanten verklaarden dit recht van voetpad te vestigen als ene erfdienstbaarheid voorzover de percelen 236, 249, 1471 en 1472, alle" (…) "betreft met deze percelen als heersend erf en de percelen 251, 250, 248, 247, 1495, 234, 233, 232, 223 en 222 alle voornoemd als lijdend erf en de genoemde percelen 251, 250, 248, 247, 1495, 244, 243, 242, 241, 239, 238 en 237 betreft met deze percelen als heersend erf en de genoemde percelen 234, 233, 232, 223 en 222 als lijdend erf."
b. een akte van vestiging erfdienstbaarheid op twintig maart negentienhonderd dertig voor N. La Grappe Dominicus, destijds notaris te Rijswijk, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, destijds te 's-Gravenhage, op eenentwintig maart negentienhonderd dertig, in register Hypotheken 4 deel 2222 nummer 36, waarin onder meer voorkomt, woordelijk luidend:
"De comparant ter andere zijde aan den comparant ter ener zijde, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad van en naar de Nieuwenweg, ook wel genoemd ”Vredebestlaan” ten behoeve van de percelen kadastraal bekend als gemeente Loosduinen K nummers 773, 774 en 842 en ten laste van de aan de comparant ter ene zijde toebehorende percelen kadastraal bekend als gemeente Monster K nummers 1829, 1830, 219, 220, 221 en 1828."
c. een akte van verkoop en levering, op twee oktober negentienhonderd vijfendertig voor genoemde notaris La Grappe Dominicus verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, destijds te 's-Gravenhage, op vier oktober negentienhonderd vijfendertig, in register Hypotheken 4 deel 2487 nummer 56, waarin onder meer voorkomt, woordelijk luidend:
"7. Bij deze worden gevestigd de navolgende erfdienstbaarheden te weten: a. van voetpad van en naar de Vredebestlaan, ten behoeve van de aan de verkoper in eigendom toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente Monster K nummers 1829, 216, 215, 214, 213 en 2432 en ten laste van de bij deze aan de koper in eigendom overgedragen percelen kadastraal bekend bekend als gemeente Monster sectie K nummers 1830, 219, 220 en 2847."
d. een akte van levering, op negen februari tweeduizend tien voor mr. Th.J. Franke, notaris te Naaldwijk (gemeente Westland) verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, op tien februari tweeduizend tien, in register Hypotheken 4 deel 57882 nummer 197, waarin onder meer voorkomt, woordelijk luidend:
" VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
De comparanten, handelende als voormeld, verklaarden ter uitvoering van het bepaalde in de tussen partijen gesloten overeenkomst, bij deze de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen:
1. ten behoeve van het bij deze akte verkochte perceel kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K nummer 5601, en het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K nummer 4613, alsmede ten behoeve van de bij koper in eigendom toebehorende aangrenzende en nabijgelegen percelen kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K nummers 4609, 5577, 5784, 5785, 5786, 5787, 6138 en 6782, en ten laste van het bij verkoper in eigendom verblijvende resterende gedeelte van het voormelde perceel nummer 4613 het recht tot het volledig mogen uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord (inclusief gewasbescherming, zowel op chemische als op biologische wijze) alsmede het recht tot het hebben, aanleggen, gebruiken en instandhouden en zonodig vernieuwen van zowel assimilatie en cyclische belichting, een en ander conform de wettelijke casu quo landelijke normen casu quo richtlijnen en voorschriften.
2. ten behoeve van het bij deze akte verkochte perceel kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K nummer 5601, en het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K nummer 4613, en ten laste van het bij verkoper in eigendom verblijvende resterende gedeelte van het voormelde perceel nummer 4613 het recht tot het mogen bouwen (herbouwen) van glasopstanden en/of bedrijfsruimten tot op de thans bestaande voet.
3. ten behoeve van het bij deze akte verkochte perceel kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K nummer 5601, en het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K nummer 4613, en ten laste van het bij verkoper in eigendom verblijvende resterende gedeelte van het voormelde perceel nummer 4613 het recht tot het mogen betreden van het dienend erf voor het uitvoeren van onderhoud en/of reparaties aan de gevel, daar waar de heersende en dienende erven elkaar scheiden, zulks op de minst bezwarende wijze.
Bij niet-nakoming of overtreding van het hiervoor onder 1, 2 en 3 bepaalde wordt ten behoeve van de wederpartij verbeurd een, door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding zelf zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) voor elke overtreding of niet-nakoming, zulks ongeacht het gebruik van andere rechtsmiddelen, waaronder het recht van de wederpartij om nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van de heersende en dienende erven of bij vestiging van beperkte rechten op die registergoederen waardoor door derden de beschikking over het gekochte wordt verkregen, zal de betreffende vervreemder gehouden zijn op verbeurte van een boete groot eenhonderd duizend euro (€ 100.000,00), de hiervoor onder 1, 2 en 3 gemelde bepalingen aan de nieuwe verkrijger of aan de beperkt gerechtigden als hoofdelijke en ondeelbare verplichtingen op te leggen. Gemelde erfdienstbaarheden worden bij deze door de rechthebbende op het dienende erf geleverd aan de rechthebbende op het heersende erf en door de laatste in levering aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 12. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Artikel 13. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een stuk van de gemeente Westland de dato zeventien oktober tweeduizend veertien, ter zake van de Regionale Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden 2012, houdende een beperking Splitsingsvergunningstelsel Regionale huisvestingsverordening. Een kopie van gemeld stuk wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers waarin staat vermeld: Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet, ontleend aan: 294 datum in werking vier december tweeduizend twaalf met betrokken bestuursorgaan de gemeente Westland.
Artikel 14. Bestemming
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Westland de dato zeventien oktober tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. het bestemmingsplan "Boomawatering" Gemeente Westland tweeduizend elf, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
Artikel 15. Bodeminformatie
Met betrekking tot bodeminformatie van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar een stuk van het Bodemloket de dato vijftien oktober tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke
aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of
het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn
voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of
milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere
maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is
door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 16. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart MONSTER K 6815.PDF tekstdocument
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart MONSTER K 5601.PDF tekstdocument
kostenoverzicht Vredebestlaan 64.pdf tekstdocument
Bodemloketrapport info bekend.PDF tekstdocument
bestemmingsregels artikel 13, 15 en 16.PDF tekstdocument
bestemmingsplaninformatie.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.