Alm 30 Kaatsheuvel

8

jan

2015

Alm 30
5172 CW Kaatsheuvel

Woonhuis + Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 8 januari 2015
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 24 december 2014 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend Alm 30, 5172 CW Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie H complexaanduiding 5184A, appartementsindex 7, uitmakende het zevenenzestig/eenduizend eenhonderdvierenveertigste (67/1.144) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit:
- het gebouw, omvattende zestien (16) woningen, met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen aan De Alm 18 tot en met 48 (even nummers) te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie H nummers 4233 en 4235, tezamen groot acht are drieëntwintig centiare, alsmede
- het zakelijk recht van opstal van het pad/de onderdoorgang, gelegen aan de Alm te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, tot het hebben van een zodanige fundering en vier zodanige pilasters om daarop voormelde woningen te doen rusten, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie H, nummer 4234, groot drie are en zeven centiare;

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie H complexaanduiding 5184A, appartementsindex 7
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

donderdag 8 januari 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Appels Notarissen

Stationsstraat 31
5038 EC Tilburg

Telefoonnummer 013 5324040
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. V.L. Wolfs

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 29 december 2014 op te vragen bij notariskantoor Appels. In de tussentijd dient u rekennig te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend vijfhonderd euro (EUR 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderdtweeënveertig euro en zesenvijftig cent (EUR 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk negen januari tweeduizend vijftien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.nvmwb.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via een van de hiervoor onder 11.1 genoemde websites de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Alm 18 tot en met 48 (even nummers) te Kaatsheuvel", gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 15416 nummer 160, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op negenentwintig maart tweeduizend zeven verleden voor mr. P.J.N.T. Zeestraten, notaris te Heerlen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op negenentwintig maart tweeduizend zeven in register Hypotheken 4, in deel 51935, nummer 158.
Eventuele achterstallige servicekosten over het lopende en afgelopen boekjaar komen voor rekening van de koper.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Voorts verklaarden de comparanten:
Ten aanzien van een kettingbeding ten behoeve van de gemeente Loon op Zand verklaarde de comparanten te verwijzen naar een akte van transport op dertig juni negentienhonderd zeven en tachtig voor Mr H.A.W. Friederichs, destijds notaris ter standplaats Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, verleden, waarin is vermeld dat voormeld registergoed door een rechtsvoorganger van verkoper is gekocht van de gemeente Loon op Zand en dat de in die akte beschreven koopovereenkomst onder meer is aangegaan onder de Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen der gemeente Loon op Zand, zoals die zijn vastgesteld door de raad van de gemeente Loon op Zand bij zijn besluit van drie en twintig augustus negentienhonderd drie en zeventig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van twaalf september negentienhonderd drie en zeventig, G, nummer 339.183,
welke voorwaarden voorzover niet uitgewerkt, zijn opgenomen in een akte van transport, op twaalf maart negentienhonderd vier en zeventig voor J.C.A.M. van Ham, destijds notaris ter standplaats Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, verleden, overgeschreven ten voormalige hypotheekkantore te 's-Hertogenbosch op dertien maart daaraanvolgend in register 4 deel 3989 nummer 49;
en zoals die voorwaarden zijn gewijzigd bij raadsbesluiten van negentien september negentienhonderd vier en zeventig en zes mei negentienhonderd zes en zeventig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij hun besluiten van negen oktober negentienhonderd vier en zeventig en negen juni negentienhonderd zes en zeventig en twee december negentienhonderd twee en tachtig, respectievelijk G, nummers 363.595, 33.334 en 014.855, wordende deze algemene voorwaarden, waarvan koper een exemplaar heeft ontvangen, geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken en van welke voorwaarden Artikel 21, tweede lid luidt als volgt:
" Tenzij Burgemeester en Wethouders hebben toegestaan, dat van het bepaalde in dit lid wordt afgeweken, moeten bij elke vervreemding van het verkochte of vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, deze verkoopvoorwaarden evenals de eventuele bijzondere bepalingen, gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan, aan elke opvolgende eigenaar worden opgelegd, onder verbeurte van een door het enkele feit van de overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de gemeente verschuldigde boete, gelijk aan de koopsom van het verkochte.
Deze boete zal verschuldigd zijn en blijven door de koper en iedere opvolgende eigenaar, hoofdelijk voor het geheel voor het geval te eniger tijd mocht blijken, dat dit beding in enige koopakte betreffende het onderwerpelijk onroerend goed niet in zijn geheel is op- en overgenomen, behoudens regres jegens de rechtsopvolger."
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt eveneens verwezen naar voormelde akte van transport de dato dertig juni negentienhonderd zeven en tachtig, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld als volgt:
" De comparanten verklaarden voorts hierbij te vestigen ten behoeve van de hiervoor breder omschreven percelen bouwterrein en ten laste van de tussen die twee percelen bouwterrein gelegen strook grond, eigendom van de gemeente en eveneens deel uitmakende van voormeld kadastraal perceel:
De erfdienstbaarheid, inhoudende het recht om boven die strook op een hoogte van circa twee meter, twee etagewoningen te hebben, waarvan de voorgevels en de achtergevels in dezelfde rechte lijn liggen als de voorgevels respectievelijk achtergevels van de woningen die op voormelde percelen worden gebouwd. In verband hiermede verklaarde de comparant sub 1 verder nog hierbij te verlenen aan de stichting, namens welke de comparant sub 2 verklaarde aan te nemen het recht van opstal, inhoudende de bevoegdheid van de stichting om in/op voormelde strook grond een zodanige fundering en vier zodanige pilasters te hebben als nodig en voldoende is om daarop voormelde etagewoningen te kunnen doen rusten."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Loon op Zand de dato vijftien oktober tweeduizend veertien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Beheersverordening Woongebieden Kaatsheuvel van de gemeente Loon op Zand, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van DCMR Milieudienst Rijnmond de dato acht oktober tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woonruimte voor privé-doeleinden.
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
plankaart planvieuwer.DOCX tekstdocument
bestemmingsplanregels Artikel 18 Wonen.DOCX tekstdocument
Splitsingsakte Alm 30 Kaatsheuvel.pdf tekstdocument
Modelreglement van splitsing Alm 30.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.