Bovendijk 2-50 Maasbommel

20

jan

2015

 

Bovendijk 2-50
6627 KS Maasbommel

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 20 januari 2015
uitgesteld datum onbekend
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 5 januari 2015 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de recreatiewoning, gelegen in het plan Gouden Kust, plaatselijk bekend Bovendijk 2 50, 6627 KS Maasbommel, kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie P complexaanduiding 364-A, indexnummer 14, uitmakende het één/veertiende (1/14e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de percelen grond met water ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie P, nummer 349, groot vier en dertig are en vijf en twintig centiare, nummer 353, groot vijf are en vijf en zestig centiare en nummer 355, groot zeven are en twintig centiare

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie P complexaanduiding 364-A, indexnummer 14,
Bezichtiging 5 januari 2015 14:00 – 15:00
19 januari 2015 14:00 – 15:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 20 januari 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Notariskantoor Van Eeten

Stationsweg 22
5211 TW 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer 073-6136726 Faxnummer 073-6133775
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr A.M. Rosenbrand-Biesheuvel

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 9 januari 2015 op te vragen bij Notariskantoor Van Eeten. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op twintig januari tweeduizend vijftien om dertien uur dertig (13:30 uur) in Hotel Congrescentrum Papendal aan de Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend vijfhonderd euro (EUR 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderd tweeënveertig euro zesenvijftig eurocent (EUR 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk eenentwintig januari tweeduizend vijftien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij *mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.vastgoedveilinggelderland.nl en www.veilingbiljet.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via een van de hiervoor onder 11.1 genoemde websites de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Gouden Kust", gevestigd te Maasbommel, bestaande uit:
(a) het modelreglement, met uitzondering van annex 1, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 11098 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op vijf april tweeduizend vier verleden voor genoemde notaris Van den Heuvel, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op zes april tweeduizend vier in register Hypotheken 4, in deel 30484, nummer 184.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00) per jaar. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen eenduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: zevenhonderdvijfentachtig euro en eenenzeventig cent (€ 785,71).
Artikel 13. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing;
de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht, welke zijn vastgesteld bij akte op achtentwintig februari tweeduizend twee verleden voor genoemde notaris. Van den Heuvel, ,bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op een maart tweeduizend twee in register Hypotheken 4, in deel 20259, nummer 35,
De canon is voor de gehele looptijd afgekocht, zodat geen canon verschuldigd is.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden/bijzondere verplichtingen/ erfpachtvoorwaarden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"G. BIJZONDERE BEPALINGEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN
In gemelde akte van splitsing staan nog de navolgende bijzondere bepalingen en erfdienstbaarheden het verkochte betreffende vermeld: Het is verkoper bekend, dat op het verkochte recreatiewoningen zullen worden gerealiseerd, welke woningen zullen zijn voorzien van een aanlegsteiger, die zal worden gebouwd op aan verkoper in eigendom verblijvende registergoederen, terwijl voorts voor een deel van de te realiseren woningen geldt, dat de toegang tot de openbare weg van en en naar bedoelde woningen zal dienen plaats te vinden over aan verkoper in eigendom verblijvende registergoederen. Verkoper en koper zijn in verband met het hiervorenstaande nog overeengekomen:
1. Ten behoeve van het verkochte en ten laste van de aan verkoper in eigendom verblijvende percelen, kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie P nummer 336, 341, 342, 346 wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid tot het aanleggen, hebben, houden en onderhouden van aanlegsteigers ten behoeve van de hierboven vermelde recreatiewoningen, zulks zoals schetsmatig blijkt uit de aan deze akte gehechte tekening.
De erfdienstbaarheid is gevestigd onder de navolgende bepalingen en bedingen:
a. Het onderhoud van bedoelde steigers komt voor rekening van de eigenaar van het heersend erf; bedoelde eigenaar is gehouden de steigers te allen tijde in zodanige staat te onderhouden, dat zij geen gevaar voor gebruikers en passanten opleveren en dat zij geen afbreuk doen aan het beeld van het park waarvan zij deel uitmaken;
b. de eigenaar van het heersend erf is gehouden ter bestrijding van de kosten van onderhoud en reparatie van bedoelde steigers (en, voor zover van toepassing, voor de nog te stichten woningen) een periodieke bijdrage te betalen aan de hiervoor nog op te richten (facilitaire) stichting;
c. splitsing van het heersend erf (bij de verkoop/eigendomsoverdracht van de afzonderlijke recreatiewoningen, die op het heersend erf zullen worden gebouwd) is geen verzwaring van de erfdienstbaarheid;
d. bedoelde steigers mogen worden gebruikt gedurende het zomerseizoen, dat loopt vanaf één april tot één november van een kalenderjaar voor vaartuigen, voor wat betreft de semi-drijvende woningen met een maximale lengte van tien meter en voor wat betreft de drijvende woningen met een maximale lengte van dertien meter.
2. Ten behoeve van het verkochte en ten laste van de aan de verkoper in eigendom verblijvende percelen, kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie P nummers 336, 332 en 333 worden hierbij gevestigd:
- de erfdienstbaarheid van uitweg om te komen van en te gaan naar openbare weg met name voor de woningen die zullen worden gerealiseerd als bouwkavels 1 tot en met 16, zoals blijkt uit de aan deze akte gehechte tekening, over de thans reeds aanwezige weg. Het onderhoud van bedoelde weg komt voor rekening van de eigenaar van het heersend en het dienend erf gezamenlijk;
b. de erfdienstbaarheid te gedogen, dat ten behoeve van de aanleg van bedoelde recreatiewoningen draden, kabels, palen en leidingen in, op of aan de hiervoor breder omschreven kadastrale percelen worden aangebracht en in stand gehouden ten behoeve van de op het verkochte te realiseren recreatiewoningen; de erfdienstbaarheid houdt mede in de bevoegdheid bedoelde voorzieningen te repareren/vervangen, met dien verstande, dat de oude situatie op het lijdend erf na afloop van vervanging weer zoveel mogelijk moet worden hersteld.
Splitsing van het heersend erf (bij de verkoop/eigendomsoverdracht van de afzonderlijke recreatiewoningen, die op het heersend erf zullen worden gebouwd) vormt geen verzwaring van de hiervoor vermelde erfdienstbaarheden.
3. Ten behoeve van het verkochte en ten laste van de aan verkoper in eigendom verblijvende percelen, kadastraal bekend gemeente Appeltern sectie P nummers 331, 333, 336, 341, 342 en 346 wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid van (vaar)weg, inhoudende het recht van het heersend erf om over bedoelde percelen te komen van en te gaan naar de openbare wateren met een boot of anderszins en welke erfdienstbaarheid mede inhoudt het recht om het dienend erf te gebruiken voor recreatieve (watersport) doeleinden. Het gebruik van het dienend erf op grond van de onderhavige erfdienstbaarheid mag nimmer tot gevolg hebben dat het gebruik van het dienend erf door de eigenaar of andere gebruikers hierdoor onnodige hinder of andere beperkingen veroorzaakt. Splitsing van heersend erf (bij der verkoop/eigendomsoverdracht van de afzonderlijke recreatiewoningen, die op het heersend erf zullen worden gebouwd) vormt geen verzwaring van de hiervoor vermelde erfdienstbaarheden.
4. In verband met de realisering van de op het verkochte te stichten recreatiewoningen zal de verkoper voor aanvoer van materialen en alle overige activiteiten en/of werkzaamheden, die met de bouw van bedoelde recreatiewoningen te maken hebben, gebruik dienen te maken van een toegang van en naar de openbare weg over de gronden van de verkoper. Verkoper verbindt zich jegens koper of door deze aan te wijzen derde(n) te allen tijde die toegang te verlenen en koper in de gelegenheid te stellen bedoelde werkzaamheden uit te voeren respectievelijk te doen uitvoeren. Partijen zullen nog nader in onderling overleg bepalen op welke wijze aan de verplichting van verkoper invulling zal worden gegeven, waarbij partijen zoveel mogelijk in redelijkheid rekening dienen te houden met ieders belangen. Ingeval de verkoper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van registergoederen, die geheel of gedeeltelijk vallen onder de genoemde verplichting is hij gehouden de onderhavige verplichting als een ketting beding op te leggen aan zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete ten behoeve van koper, groot een honderd duizend euro (€ 100.000,00) zulks onverminderd het recht van koper tot het vorderen van geleden schade.
5. Koper en zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel zijn gehouden gas, water en elektriciteit voor de op het verkochte te realiseren recreatiewoningen te allen tijde te betrekken bij verkoper of diens rechtsopvolger(s)onder algemene of bijzondere titel. Verkoper garandeert jegens koper en zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel de levering van genoemde producten, zulks voor de door leverancier van bedoelde producten gehanteerde (gemiddelde) consumentenprijs verhoogd met een opslag van tien (10) procent. Verkoper verbindt zich jegens koper en zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel zich te allen tijde te zullen inspannen om de leveranties van genoemde producten tegen de meest gunstige voorwaarden, waaronder mede begrepen de laagste prijs, te doen plaatsvinden. Betaling van de door verkoper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel aan koper en zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel geleverde producten zal geschieden door middel van door verkoper vast te stellen maandelijkse voorschotnota's, waarna de eindafrekening na afloop van een kalenderjaar zal geschieden op basis van het werkelijk gebruik van genoemde producten door koper en zijn rechtsvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel. Verkoper is gehouden koper en zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel een gespecificeerde afrekening te sturen, waarop tenminste vermeld staan het verbruik door koper en zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel van genoemde producten alsmede de hiervoor gehanteerde prijs. Ingeval de koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van registergoederen, die geheel of gedeeltelijk vallen onder de genoemde verplichting is hij gehouden de onderhavige verplichting als een kettingbeding op te leggen aan zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete ten behoeve van koper, groot tien duizend euro (€ 10.000,00) onverminderd het recht van verkoper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titele tot het vorderen van geleden schade.
6. Indien (enzovoorts)
7. Verkoper verklaart volmacht te geven aan koper en/of door deze aan te wijzen derden om, indien zulks bij de realisatie van het meergenoemde project noodzakelijk mocht blijken, al zodanige erfdienstbaarheden te vestigen ten laste van aan verkoper in eigendom toebehorende registergoederen ter plaatse van de realisering van het project: Gouden Kust, welke nodig en/of nuttig mochten zijn teneinde te bereiken, dat de in bedoeld project te realiseren recreatiewoningen ook als zodanig kunnen worden gebruikt, voor zover de hiervoor vermelde erfdienstbaarheden daarin niet reeds voorzien.
BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE ERFPACHT
Met betrekking tot bepalingen, die op de erfpacht van toepassing zijn verklaarden de comparanten nog te verwijzen naar gemelde akte, verleden op acht en twintig februari tweeduizend twee, ingeschreven als voormeld in deel 20259 nummer 35, waarin woordelijk staat vermeld: Partijen verklaarden te zijn overeengekomen, dat ten aanzien van de hierboven in erfpacht uitgegeven zaak en ten aanzien van de hiervoor onder herziening vermelde onroerende zaak gelden de navolgende bepalingen en bedingen:
DUUR.
Artikel 1
1. De erfpacht wordt gevestigd voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend).
2. Het erfpachtrecht kan door de erfpachter niet tussentijds worden opgezegd, onverminderd het overigens bepaalde in deze overeenkomst.
CANON
Artikel 2
1. De erfpachtcanon wordt voor de gehele looptijd van de erfpacht gesteld op nihil.
2. Als eenmalige vergoeding is de erfpachter aan de eigenaar verschuldigd een bedrag van twee honderd zes en twintig duizend acht honderd negentig euro en elf eurocent (€ 226.890,11) (zijndevijf honderd duizend gulden (f. 500.000,00)), exclusief de eventueel hierover verschuldigde omzetbelasting.
3. Gemelde vergoeding en de hierover verschuldigde omzetbelasting zijn heden door de erfpachter aan de eigenaar voldaan, waarvoor kwijting bij deze.
GEBRUIK EN INRICHTING
Artikel 3
1. Erfpachter mag het in erfpacht uitgegevene uitsluitend gebruiken ten behoeve van de bouw van semi-drijvende recreatiewoningen, zoals aangegeven op het plan ''Gouden Kust'' met de daarbij bijhorende infrastructurele- en nutsvoorzieningen, conform het inrichtingsplan vervaardigd door Boiten Raadgevend Ingenieursbureau Amersfoort BV dat na door partijen te zijn gewaarmerkt aan deze overeenkomst zal worden aangehecht, alsmede als aanmeergelegenheid voor pleziervaartuigen ten behoeve van de recreatiewoningen, gerealiseerd in de fase ɪɪ en BI van het hiervoor genoemde inrichtingsplan.
2. Erfpachter zal zorg dragen voor de verkoop van de afzonderlijke recreatiewoningen aan de door hem gevonden kopers natuurlijke- of rechtspersonen.
3. Erfpachter draagt zorg voor het totstandkomen van een juridische structuur, waaraan alle eigenaren verplicht dienen deel te nemen, zulks om te voorzien in een regeling verband houdende met het belang van alle eigenaren gezamenlijk van de stichten woningen. De verplichting om deel te nemen in deze structuur zal als kettingbedingen worden opgenomen in de tussen de erfpachter en de kopers van de recreatiewoningen te sluiten overeenkomsten.
4. Erfpachter is niets bekend over eventuele bodemvervuiling die in de weg zou kunnen staan aan het gebruik als bedoeld in lid 1.
Artikel 4
1. Het in erfpacht uitgegevene dient te worden ingericht door erfpachter. De inrichting zal geschieden door en voor rekening van erfpachter met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake van en overeenkomstig het door de erfpachter aan erfverpachter ter goedkeuring voor te leggen inrichtingsplan. Alle investeringen, noodzakelijk om te komen tot in artikel 3 bedoelde gebruik, dienen door erfpachter te worden gedaan.
2. Het in lid bedoelde inrichtingsplan, tekening schaal één op duizend, dient aan te geven de door erfpachter te realiseren opstallen, bouwwerken, infrastructurele voorzieningen, beplanting en overige werken, alles met aanduiding van de aard, functie, constructie en exacte situering daarvan, alsmede het verloop van de leidingen voor nutsvoorzieningen. De inrichting van gebouwen en bouwwerken dient aangegeven te worden op tekening schaal één op honderd.
3. Het inrichtingsplan en eventuele wijzigingen daarvan behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van erfpachter. Daartoe verschaft erfpachter aan erfverpachter alle nodige of door deze gewenste inlichtingen, zulks zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens de uitvoering daarvan en na afloop. Binnen drie maanden na de indiening van het inrichtingsplan door erfpachter als hiervoor bedoeld, zal erfverpachter zijn besluit omtrent dit inrichtingsplan aan erfpachter mededelen.
4. Erfverpachter heeft het recht om zijn goedkeuring te weigeren of bij het verlenen ervan te bepalen, dat een bepaalde investering niet door hem bij het einde van de erfpacht zal behoeven te worden overgenomen of dat daarvoor geen vergoeding zal worden betaald, uitsluitend indien de betreffende investering redelijkerwijs niet nodig geacht kan worden voor het in artikel 3 bedoelde gebruik, dan wel onnodig kostbaar is.
5. Erfpachter draagt zorg voor het verkrijgen van alle vergunningen en toestemmingen welke vereist mochten zijn voor de uitvoering van de in het inrichtingsplan voorziene werken en werkzaamheden en voor het gebruik van het in erfpacht uitgegevene als voorzien in artikel 3 en vrijwaart erfverpachter voor alle aanspraken welke verband houden met het niet verkregen zijn van deze vergunningen en toestemmingen, dan wel met onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en voorschriften.
6. De erfpachter is gehouden het in erfpacht uitgegevene en de hierop te stichten woningen als een goed huisvader te onderhouden.
7. Alle kosten van onderhoud van het in erfpacht uitgegevene zijn voor rekening van erfpachter, evenals alle gewone en buitengewone lasten en belastingen, thans of in de toekomst drukkend op het in erfpacht gegevene. Tevens zijn voor rekening van erfpachter de kosten van onderhoud en aanleg van infrastructurele voorzieningen, nutsvoorzieningen, steigeraccommodatie en bijbehorende oeververdediging. Voor de aanleg van deze voorzieningen zal erfverpachter medewerking verlenen.
8. Mochten eventueel door erfverpachter in overleg met erfpachter investeringen worden gedaan ten dienste van het in erfpacht uitgegevene, dan zullen deze aan erfpachter worden doorberekend door middel van een eenmalig door erfpachter te betalen vergoeding.
Artikel 5
1. Indien een op het in erfpacht uitgegevene gestichte recreatiewoning door enige calamiteit, brand, storm, waterschade of anderszins, geheel of gedeeltelijk verloren mocht gaan, dient de woning te worden hersteld overeenkomstig de bouweisen van het bouwplan, als goedgekeurd door erfverpachter, en overeenkomstig bouw- en welstandeisen, zoals gesteld of te stellen door of vanwege erfpachter of zijn rechtsopvolgers, behoudens vanwege de gemeente toegelaten afwijking daarvan door de eventuele wijziging van het bestemmingsplan.
2. Het is aan erfpachter bekend dat het in erfpacht uitgegevene met de daarop te realiseren recreatiewoningen als één complex dient te worden beschouwd en dat het in erfpacht uitgegevene een openbaar terrein is. Erfpachter verbindt zich het in erfpacht uitgegevene met de daarop te realiseren recreatiewoningen als één complex in stand te houden, onverminderd zijn recht om de te stichten recreatiewoningen afzonderlijk te verkopen.
OPSTALLEN
Artikel 6
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van erfverpachter is het verboden op het in erfpacht uitgegevene gebouwen, (bouw) werken, getimmerten of constructies op te richten, aan te brengen, weg te nemen of te wijzigen.
2. De in het vorige lid vermelde verplichting geldt niet voor zover het oprichten, aanbrengen, wegnemen of wijzigen van deze werken of constructies reeds in het door erfpachter ingevolge artikel 4 opgestelde inrichtingsplan zijn voorzien.
3. Bij het aanvragen van de toestemming bij erfverpachter, of de door hem aangestelde beheerder, dient ten minste een tekening van de voorgenomen bouw, aanleg, wegnemen of wijziging te worden meegezonden.
4. De erfpachter is gehouden te allen tijde zorg te dragen voor een genoegzame opstalverzekering voor de op de in erfpacht uitgegeven gronden gerealiseerde gebouwen.
Artikel 7
De overeenkomstig het inrichtingsplan door erfpachter te bouwen recreatiewoningen en eventuele overige opstallen zullen in eigendom toebehoren aan erfpachter en door hem vervreemd kunnen worden met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst. Voor zover nodig en vereist wordt ten deze ten behoeve van de erfpachter een recht van opstal gevestigd, op welk recht de bepalingen van deze akte zoveel mogelijk van toepassing zijn.
DIVERSEN
Artikel 8
1. Voor zover op of in het in erfpacht uitgegevene leidingen voor nutsvoorzieningen aanwezig zijn of naar het oordeel van erfverpachter aangelegd moeten worden, zal erfpachter de aanleg en aanwezigheid ervan gedogen en is hij gehouden er zijn medewerking aan te verlenen dat de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden, zowel voor aanleg als voor onderhoud, ongestoord kunnen worden verricht. Erfpachter zal zich voorts strikt houden aan de voorwaarden welke in verband met deze voorzieningen worden gesteld ten aanzien van de inrichting en het gebruik van de in erfpacht uitgegeven percelen.
2. Erfverpachter zal terstond na de werkzaamheden, als bedoeld in lid 1, het in erfpacht uitgegevene in goede en zoveel mogelijk in de oude staat (doen) herstellen en eventuele schade vergoeden.
3. Voor zover bij het aangaan van deze overeenkomst de visrechten en de daarmee verband houdende looprechten op het in erfpacht gegevene reeds door erfverpachter verhuurd zijn, zullen deze door erfverpachter niet opnieuw verhuurd worden zonder de toestemming van erfpachter. De visrechten blijven evenwel voorbehouden aan erfverpachter.
Artikel 9
1. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel zijn de opstallen, als bedoeld in artikel 3, bestemd als recreatiewoning, overeenkomstig het inrichtingsplan, als bedoeld in artikel 4; voorzover de betreffende gemeente daarop afwijking of uitbreiding toestaat, zullen de opstallen altijd dienen te blijven beantwoorden aan de normen gesteld bij het geldende bestemmingsplan en de bouwverordening. De kopers/ eigenaren van de recreatiewoningen erkennen het recht van erfpachter om met betrekking tot de gerealiseerde opstallen voorwaarden te stellen en te doen vervullen ten aanzien van constructie en buitenzijde van de woningen tot handhaving van een algemeen welstandsniveau. Erfpachter dient een hiertoe strekkende bepaling als ketting beding op te nemen in elke akte waarbij hij één of meerdere recreatiewoningen respectievelijk het recht van erfpacht in eigendom overdraagt danwel de ondergrond van één of meerdere recreatiewoningen in ondererfpacht uitgeeft, op straffe van de in lid 2 van dit artikel bedoelde boete en geldend per woning.
2. De recreatiewoningen mogen slechts worden gebruikt tot bewoning door de eigenaar of eigenaren en de door de eigenaar of eigenaren toegelaten personen, eventueel in wederverhuur als recreatiewoning aan derden, doch nimmer tot andere zakelijke of commerciële aanwending en evenmin tot doeleinden die strijdig zijn met het welstandsniveau van het geheel van recreatiewoningen, zoals door de erfpachter nader te bepalen en op straffe van een door de eigenaar respectievelijk eigenaren zowel aan erfpachter als een erfverpachter te verbeuren boete groot f 50.000, = zegge vijftigduizend gulden, direct opeisbaar en onverminderd het recht op nakoming en schadevergoeding.
3. De eigenaar van de recreatiewoning heeft, respectievelijk de eigenaren hebben, niet het recht om de recreatiewoningen te (doen) gebruiken als permanente woning in de zin van het daaromtrent thans en eventueel in de toekomst geldend publiekrecht en het geldend bestemmingsplan.
Artikel 10
Het door de erfverpachter aangewezen personeel en de door erfverpachter daartoe aangewezen personen, zullen te allen tijde gerechtigd zijn het in erfpachter uitgegevene te betreden, indien zij zich als zodanig kunnen legitimeren.
BEZWARING-VERVREEMDING-VERHUUR-BEËINDIGING
Artikel 11
Uitsluitend de verhuur als recreatiewoning en mitsdien geen permanente bewoning van het geheel of gedeelten van de in erfpacht gegeven percelen en/of de daarop gestichte opstallen en bouwwerken aan derden is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van erfverpachter. Iedere andere verhuur is verboden.
Artikel 12
1. Overdracht van het erfpachtrecht, geheel of in gedeelten, aan een of meer derden, waaronder mede wordt verstaan inbreng in een rechtspersoon of verlening van enig zakelijk recht, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van erfverpachter toegestaan.
2. Erfpachter zal het in erfpacht uitgegevene met hypotheek mogen belasten of bezwaren zonder (vooraf) verkregen (schriftelijke) toestemming van erfverpachter.
3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde geldt ook voor de rechthebbende tot de hiervoor bedoelde individuele recreatiewoningen.
Artikel 13
De ten laste van de erfpachter komende verplichtingen zijn ondeelbaar. De erfpachter staat er voor in dat de uit de erfpacht voortvloeiende verplichtingen tot een bepaald gedrag, handelen of nalaten eveneens zullen worden nageleefd of nagekomen door derden die feitelijk gebruik maken van het in erfpacht uitgegevene. Indien het recht van erfpacht aan meer dan één rechtspersoon of natuurlijke persoon zal toebehoren of door rechtsopvolging toevalt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen.
Artikel 14
1. Erfpachter is verplicht om bij vervreemding van het erfpachtrecht bij wijze van kettingbeding aan de nieuwe erfpachter en diens rechtsopvolgers op te leggen dat deze zich onderwerpen aan alle verplichtingen en voorwaarden van de onderhavige erfpachtovereenkomst, zulks op verbeurte aan erfverpachter van een terstond opeisbare vordering van f. 1.000.000,00 zegge één miljoen gulden, onverlet het recht van erfverpachter op vergoeding van eventueel meer geleden schade.
2. Van de akte van overdracht van het erfpachtrecht zal binnen drie maanden na de ondertekening van de desbetreffende akte van levering, een afschrift daarvan aan de erfverpachter moeten worden toegezonden ter controle of aan het in het eerste lid bepaalde is voldaan.
OPZEGGING-EXECUTIE
Artikel 15
1. De erfpacht kan worden opgezegd door erfverpachter, en zulks onverminderd het recht van erfverpachter op vergoeding van kosten, schade en interesten, indien erfpachter aan het in erfpacht uitgegevene ernstige schade toebrengt of dit ernstig misbruikt of anderszins in ernstige mate tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens erfverpachter.
2. Erfpachter zal de opzegging uit vorenstaande hoofde kunnen verhinderen, wanneer hij, daartoe door erfverpachter bij deurwaardersexploot of aangetekende brief gesommeerd, binnen drie maanden na het uitbrengen van het exploot of de verzending van de aangetekende brief, de oorzaak wegneemt welke tot de voorgenomen opzegging leidt en tevens voor het vervolg voldoende zekerheid geeft.
3 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op die derden aan wie een deel van het erfpachtrecht in eigendom is overgedragen. Ingeval het bepaalde in lid 1 op een zodanige derde van toepassing is zal dit niet van invloed zijn op de (rechts) positie van andere rechthebbende.
Artikel 16
Indien erfverpachter tot opzegging van het erfpachtrecht wil overgaan, zal hij hypotheekhouder daarvan met inachtneming de wettelijke termijn bij deurwaardersexploot of aangetekende brief mededeling doen en daarbij deze in de gelegenheid stellen zelf ten behoeve van erfpachter de grond of de gronden, waarop de opzegging is gebaseerd, binnen de gehanteerde opzegtermijn weg te nemen.
Artikel 17
1. Een hypotheekhouder zal, alvorens tot executie ex artikel 3:268 B.W. over te gaan, erfverpachter bij deurwaardersexploot of aangetekende brief van zijn voornemen daartoe over te gaan mededeling doen en deze daarbij gedurende een termijn van drie maanden in de gelegenheid stellen het erfpachtrecht van erfpachter te verwerven tegen een prijs, welke tenminste gelijk zal zijn aan het totale bedrag, hetwelk erfpachter alsdan aan de hypotheekhouder alsnog verschuldigd zal zijn ter zake van het onder hypothecair verband verleende krediet met renten en kosten, dan wel erfverpachter in de gelegenheid stellen binnen voornoemde termijn ter voorkoming van de openbare verkoop ten behoeve van erfpachter diens alsdan achterstallige aflossingen, renten en kosten te voldoen.
2. Indien, in het geval van faillissement van de erfpachter, diens curator de hypotheekhouder krachtens artikel 58 van de Faillissementswet een termijn heeft gesteld om zijn recht als hypotheekhouder uit te oefenen, dient de hypotheekhouder terstond toepassing te geven aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, waarbij de termijn waarbinnen erfverpachter de gelegenheid krijgt om het erfpachtrecht te verwerven, niet zal bedragen drie maanden, maar de helft van de termijn die de curator aan de hypotheekhouder heeft gesteld.
Artikel 18
Partijen verbinden zich om zonder toestemming van hypotheekhouder geen wijziging in de erfpachtvoorwaarden aan te brengen welke tot nadeel van diens zekerheid strekken.
GESCHILLENREGELING
Artikel 19
1. Alle geschillen die tussen partijen naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst of nadere overeenkomsten tussen partijen ter uitvoering van deze overeenkomsten mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, of van welk aard die ook mogen zijn, zulks met inbegrip van die welke verband houden met eventuele overmacht volgens de wet, ook die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht bij arbitrage door drie deskundigen, waarbij elk der partijen één deskundige benoemt en de derde deskundige, die jurist dient te zijn en als voorzitter zal optreden, wordt benoemd door de beide eerstbedoelden, Invordering van krachtens deze overeenkomst verschuldigde betalingen geldt niet als een geschil in de zin van dit artikel.
2. Indien een der partijen niet binnen vier weken nadat van een geschil is gebleken tot de benoeming van de door haar aan te wijzen deskundige is overgegaan of de beide door partijen te benoemen deskundigen niet binnen vier weken na hun benoeming tot die van de derde deskundige zijn gekomen, dan vervalt casu quo vervallen de reeds gedane benoeming(en) en zullen de deskundigen worden benoemd door de president van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, zulks op verzoek van de meest gerede partij en na verhoor of althans behoorlijke oproeping van de wederpartij.
3. De deskundigen zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, volgens de wet en in hoogste ressort. Zij doen uitspraak binnen twee maanden na de datum waarop zij allen hun benoeming hebben aanvaard, doch zijn bevoegd hun last zo nodig met ten hoogste één maand te verlengen.
4. De in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van de arbitrageprocedure, waaronder mede te begrijpen de honoraria en verschotten van de deskundigen en de kosten van rechtskundige bijstand, alsmede de door deskundigen en rechtskundige adviseurs verschuldigde omzetbelasting. De deskundigen zijn bevoegd de kosten van de arbitrage geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien beide partijen ten dele in het ongelijk zijn gesteld.
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan de president van de Arrondissementsrecht te Arnhem voorziening in kort geding te vragen en de bevoegdheid tot het nemen van conservatoire maatregelen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 20
Met de inschrijving van deze overeenkomst/akte in het daarvoor bestemde register komt de akte van negentien december negentienhonderd zeven en negentig (19-12-1997) gevestigd door notaris mr. R.P.M. van der Weijden, voor het gedeelte van de oppervlakte waarop deze akte betrekking heeft, te vervallen.
Artikel 21
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.
Artikel 22
Alle kosten, voortvloeiende uit deze uitgifte in erfpacht, daaronder begrepen belastingen en kosten verbonden aan het opmaken van een notariële akte, alsmede eventuele aanvullingen of wijzigingakten, zijn voor rekening van erfpachter.
Artikel 23
In verband met de in deze opgenomen herziening van de tussen partijen overeengekomen erfpachtsvoorwaarden is het erfpachtsrecht van erfpachter ten aanzien van een (klein) gedeelte van de bij gemelde akte negentien december negentienhonderd zeven en negentig (19-12-1997) aan erfpachter in erfpacht uitgegeven gronden komen te vervallen, zodat mitsdien de eigenaar ten aanzien van bedoelde gronden wederom vol eigenaar is geworden. Gemelde gedeelten staan schetsmatig aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening en behelzen een ter plaatse aangeduide gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie P nummer 276.
OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN
Met betrekking tot bijzondere verplichtingen wordt ten deze verwezen naar gemelde akte van eigendomsverkrijging (deel 6713 nummer 10), waarin de navolgende bepalingen is opgenomen:
''8 . Zonder toestemming van de Staat mag (mogen) de gemeente of haar eventuele rechtsopvolger(s) niet overgaan tot het (doen) onttrekken van bodemspecie aan het thans uit water bestaande gedeelte van het verkochte. Bij het verlenen van toestemming zal een vergoeding worden gevorderd gelijk aan de dan geldende prijzen voor de onttrokken specie. Ingeval tot het (doen) onttrekken van de bodemspecie wordt overgegaan verbeurt de gemeente of haar eventuele rechtsopvolger(s) een ten behoeve van de Staat onmiddellijk opeisbare boete, gelijk aan de aan de specie toe te kennen waarde, doch tenminste zestig cent (f 0,60) per ton of gulden twintig cent (f 1,20) per kubieke meter onttrokken specie. De onttrokken hoeveelheid en de aan de specie toe te kennen waarde worden in dat geval eenzijdig door de Staat vastgesteld.
9. De gemeente is verplicht om bij doorverkoop van het verkochte of een deel daarvan als kettingbeding voor de opvolgende eigenaren of zakelijk gerechtigden in de desbetreffende akte de sub 8 en dit artikel van deze akte bedoelde verplichten ten behoeve van de Staat op te leggen en aan te nemen. Zowel de gemeente als de opvolgende eigenaren of zakelijk gerechtigden zullen bij niet nakoming van deze verplichting aan de Staat een dadelijk opeisbare boete verbeuren van eenhonderd duizend gulden (f 100.000,00) zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist.'' Bovengenoemde verplichting wordt bij deze door de eigenaar aan de erfpachter opgelegd en een en ander wordt door de erfpachter aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door de eigenaar door die derden aangenomen. In gemelde akte, ingeschreven in deel 15.143 nummer 30 staat onder andere nog vermeld: Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen is verkoper niets bekend.
VESTIGING ERFDIENDSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden te vestigen de navolgende erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen, over en weer, ten nutte en ten lasten van het hierbij verkochte en ten nutte en ten lasten van de percelen, kadastraal bekend Gemeente Appeltern sektie P nummers 356 en 361 voor zover dit nog niet bij eerdere akte is geschied en voor zover van toepassing:
a. de erfdienstbaarheid van (vaar)weg, inhoudende dat de eigenaar van het heersend erf gebruik kan maken van bestaande en nog aan te leggen (vaar)wegen binnen het park en de toegang van en naar de openbare weg en ver het openbare water zodat de toegang ten behoeve van het verkochte over weg/water is zekergesteld;
b. de erfdienstbaarheid/kwalitatieve verplichting, inhoudende de verplichting om de bij de oplevering van het verkochte aangelegde tuin en beplanting op de erfafscheiding (die bestaat uit planten en heesters) in stand te laten, te onderhouden en waar nodig te vervangen; de bedoelde erfafscheiding mag niet hoger zijn/worden dan een meter vijftig centimeter; deze erfdienstbaarheid omvat mede de verplichting de bij oplevering van de (recreatie)woning bestaande oeverlijnen aan de Maas en taludhelling(en) naar de Maas ongewijzigd te laten en mitsdien zich terzake van elke werkzaamheid, die het vorenstaande tot gevolg heeft of kan hebben, zich te onthouden;
c. de erfdienstbaarheid/kwalitatieve verplichting, inhoudende de verplichting het bij de oplevering van het verkochte aan de buitenzijde aanwezige kleurenschema te handhaven en daarin geen wijziging te brengen; deze erfdienstbaarheid omvat mede de verplichting een nog nader te bepalen jaarlijkse bijdrage te betalen aan een nog op te richten onderhoudsfonds, dat zal gaan zorgdragen voor planmatig collectief onderhoud en/of schilderwerk aan de buitenzijde van het verkochte; taak, bevoegdheden en inrichting van bedoeld fonds zullen door de ondernemer nader worden uitgewerkt;
d. de erfdienstbaarheid van overpad, inhoudende dat werknemers van of in opdracht van na te melden stichting het verkochte in verband met de vervulling van opgedragen werkzaamheden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur mogen betreden;
e. de erfdienstbaarheid/kwalitatieve verplichting te dulden, dat ten behoeve van het onderhoud en reparatie van waterwegen en oevers betreffende het park het verkochte (tijdelijk) wordt betreden, al dan niet met machines, welke voor die bedoelde werkzaamheden noodzakelijk zijn; de bedoelde werkzaamheden dienen te geschieden op de voor de eigenaar van het lijdend erf minst bezwarende wijze; het lijdende erf zal na de werkzaamheden weer zoveel mogelijk in de oude situatie dienen te worden hersteld;
f. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van het dienend erf te dulden dat de eigenaar van het heersende erf overgaat tot aanleg van een steiger in het aan het verkochte grenzende vaarwater; de aan te leggen steiger dient te passen in het kwaliteitsprofiel van het parkdeel, waarin het heersend erf is gelegen en mag niet afwijken van de maten en overige vereisten zoals deze zullen worden vermeld op een nog nader door de ondernemer op te maken tekening; bedoelde steiger mag niet zodanig worden bevestigd, dat gevaar bestaat voor het waterverkeer op de rivier, waaraan het park is gelegen;
g. de erfdienstbaarheid te gedogen, dat ten behoeve van de aanleg van het recreatiepark draden, kabels, palen en leidingen in, op of aan het verkochte worden aangebracht en in stand gehouden ten behoeve van de andere kavels binnen het park; de erfdienstbaarheid houdt mede in de bevoegdheid bedoelde voorzieningen te repareren/vervangen, met dien verstande, dat de oude situatie op het lijdend erf na afloop van vervanging weer zoveel mogelijk moet worden hersteld;
h. de erfdienstbaarheid/kwalitatieve verplichting/kettingbeding om het verkochte aan te sluiten en aangesloten te houden op de binnen het recreatiepark aan te leggen kabeltelevisie en de hieruit voortvloeiende bijdrage te voldoen; voorzover de in dit lid genoemde verplichting niet als een erfdienstbaarheid kan worden gevestigd is iedere eigenaar van het verkochte verplicht de hiervoor genoemde verplichting als een kettingbeding aan zijn opvolgende verkrijger(s) op te leggen en aan te nemen ten behoeve van de exploitant, op straffe van verbeurte van een direct opvorderbare en niet voor verrekening vatbare boete groot vijftig duizend euro (€ 50.000,00) voor elke overtreding van deze verplichting, onverminderd het recht van de desbetreffende exploitant tot het vorderen van meerdere geleden schade;
i. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting om aan of bij het verkochte of in de tot het verkochte behorende tuin geen tuinhuisjes, schuttingen of andere gebouwen van hout, steen of andere materialen te bouwen en in stand te houden;
j. de erfdienstbaarheid van inbalking, inankering, waterloop en drop, inhoudende het recht/ de verplichting, indien het verkochte geen vrijstaande woning betreft, om balken, muurankers aan te brengen en deze in stand te laten en te dulden dat hemelwater van het heersend erf via het lijdend erf wordt afgevoerd.
k. het verbod voor de eigenaar van de (recreatie)woning bouwkundige of constructieve wijzigingen aan te brengen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van na te melden stichting; gemelde stichting kan de toestemming als hiervoor bedoeld slechts weigeren, indien naar haar oordeel als gevolg van de voorgestelde verandering(en) de bouwkundige of technische staat van bedoelde (recreatie)woning zodanig wijziging ondergaat, dat hierdoor de (constructieve en technische) veiligheid van bedoelde (recreatie) woning zelf dan wel van naastliggende woningen in gevaar komt of dreigt te komen. Bij haar beoordeling van de voorgesteld wijziging(en) kan het hiervorenbedoelde bestuur zich laten bijstaan door een of meer externe deskundigen.
Voorzover de hierboven gemelde verplichtingen niet middels erfdienstbaarheid/kwalitatieve verplichting kunnen worden gevestigd, zullen zij middels kettingbeding aan de koper en diens rechtsopvolger(s) worden opgelegd en aangenomen ten behoeve van verkoper in de verplichting tot betaling van een gelijke boete als hiervoor vermeld onder h.
Voorts zijn partijen nog overeengekomen:
De verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor schade, welke na oplevering aan het verkochte ontstaat of zal ontstaat als gevolg van storm, wateroverlast of andere vormen van natuurgeweld, tenzij de schade valt onder de in verband met deze overeenkomst verleende garanties die de ondernemer jegens verkoper verleent en voor de duur dat gemelde garanties geldig zijn.
Voormelde verplichting wordt hierbij als kettingbeding aan de koper en diens rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel opgelegd en aangenomen ten behoeve van verkoper onder de verplichting tot betaling van een gelijke boete als hiervoor vermeld onder h indien niet aan de verplichtingen uit het kettingbeding voortvloeiende wordt voldaan.
H. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
De koper aanvaardt uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten, beperkingen en gevestigde erfdienstbaarheden en verbindt zich voor zoveel nodig tot stipte nakoming daarvan. Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen ."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Uit een aan deze akte gehecht stuk de dato zevenentwintig oktober tweeduizend veertien blijkt dat erfverpachter voor wat het in artikel 17 van voormelde erfpachtvoorwaarden opgenomen voorkeursrecht betreft, geen gebruik hiervan maakt (bijlage).
Artikel 15. Stichting Bewonersbelangen Gouden Kust
Koper dient lid te worden van Stichting Bewonersbelangen Gouden Kust en een beheersovereenkomst met deze stichting af te sluiten. Koper is bekend met de nog openstaande beheerskosten en energiekosten.
Artikel 16. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
bestemmingsregels artikel 10, 19, 20.PDF tekstdocument
plankaart en legenda.pdf tekstdocument
Bodeminformatie prov. Gelderland.PDF tekstdocument
Bodemloketrapport info niet bekend.PDF tekstdocument
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart APPELTERN P 364 A14.PDF tekstdocument
kostenoverzicht.pdf tekstdocument
vve informatie.pdf tekstdocument
mb-vve-rekening-2015.pdf tekstdocument
Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 30484 nr 184 reeks ARNHEM.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.