Alm 6 Zwolle

3

mrt

2015

Alm 6
8032 BL Zwolle

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 3 maart 2015
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 16 februari 2015 om 23:59.

Object

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Alm 6, 8032 BL Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie I, nummer 1912, groot een are tweeënvijftig centiare;

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie I, nummer 1912
Bezichtiging 3 maart 2015 10:00 – 11:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

dinsdag 3 maart 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. D.L. Post

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Het Notarieel

Eekwal 8
8011 LD Zwolle

Telefoonnummer 038-4273410
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A. Everts

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 20 februari 2015 op te vragen bij Het Notarieel. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op drie maart tweeduizend vijftien om dertien uur dertig (13:30 uur) in partycentrum De Vijverhoeve aan Noordelijke Ruitenweg 12 te 8035 RK Zwolle.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Bij de betaling van de koopsom dient gelijktijdig door de koper een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode die verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling te worden voldaan.
Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend vijfhonderd euro (EUR 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderd tweeënveertig euro zesenvijftig eurocent (EUR 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper een tarief van drieduizend vijfhonderd euro (EUR 3.500,00) in rekening worden gebracht, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans deels aan een derde in huur of gebruik afgestaan, in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
*KEUZE 1 opnemen indien verlof al is verleend
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank te * aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato *, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoper is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
*KEUZE 2 opnemen indien verlof nog niet is verleend
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de rechtbank te * wordt verleend, is de Verkoper bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk vier maart tweeduizend vijftien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij *mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.vvijd.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:
a. een akte van regeling erfdienstbaarheden op zeven april negentienhonderd vierennegentig (07-04-1994) voor mr. D. Klein, destijds notaris gevestigd te Zwolle verleden en ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers destijds te Zwolle, in register Hypotheken 4, op zeven april negentienhonderd vierennegentig (07-04-1994), in deel 7955, nummer 38, waarin onder meer voorkomt, woordelijk luidend:
"I. Die erfdienstbaarheden, welke ertoe kunnen bijdragen dat de toestand waarin de percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd kan blijven, speciaal voor wat betreft:
a. de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen;
b. inbalking en/of inankering;
c. gootrecht en afvoer van regenwater.
Deze erfdienstbaarheden houden mede in het recht van de eigenaar van het heersend erf om al zodanige handelingen te verrichten welke tot het gebruik en behoud van de erfdienstbaarheden noodzakelijk zijn, daaronder begrepen het recht zonodig het lijdend erf te betreden of te doen betreden.
II. De navolgende erfdienstbaarheden van voetpad worden vastgesteld op de na te noemen kadastrale percelen in de gemeente Zwolle:
A. In het woningenblok" enzovoorts;
"F. In het woningenblok bestaande uit de woningen Giessen 1 tot en met 23, Alm 2 tot en met 24 en Gein 17 tot en met 31:
1. ten nutte" enzovoorts;
"15. ten nutte van het perceel Alm 18 (sectie I nummer 1918) en ten laste van de percelen Alm 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910) en Giessen 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909);
16. ten nutte van het perceel Alm 16 (sectie I nummer 1917) en ten laste van de percelen Alm 14, 12, 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910) en Giessen 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909);
17. ten nutte van het perceel Alm 14 (sectie I nummer 1916) en ten laste van de percelen Alm 12, 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1915, 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910) en Giessen 13, 11, 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909);
18. ten nutte van het perceel Alm 12 (sectie I nummer 1915) en ten laste van de percelen Alm 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910) en Giessen 11, 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909);
19. ten nutte van het perceel Alm 10 (sectie I nummer 1914) en ten laste van de percelen Alm 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1913, 1912, 1911 en 1910) en Giessen 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909);
20. ten nutte van het perceel Alm 8 (sectie I nummer 1913) en ten laste van de percelen Alm 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1912, 1911 en 1910) en Giessen 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1906, 1907, 1908 en 1909);
21. ten nutte van het perceel Alm 6 (sectie I nummer 1912) en ten laste van de percelen Alm 4 en 2 (sectie I nummers 1911 en 1910) en Giessen 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1907, 1908 en 1909);
22. ten nutte van perceel Alm 4 (sectie I nummer 1911) en ten laste van de percelen Alm 2 (sectie I nummers 1910) en Giessen 3 en 1 (sectie I nummers 1908 en 1909);
23. ten nutte van het perceel Alm 2 (sectie I nummer 1910) en ten laste van het perceel Giessen 1 (sectie I nummer 1909);
24.ten nutte van het perceel Giessen 17 (sectie I nummer 1901) en ten laste van de percelen Giessen 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909) en Alm 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910);
25. ten nutte van het perceel Giessen 15 (sectie I nummer 1902) en ten laste van de percelen Giessen 13, 11, 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909) en Alm 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910);
26.ten nutte van het perceel Giessen 13 (sectie I nummer 1903) en ten laste van de percelen Giessen 11, 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909) en Alm 14, 12, 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1915, 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910);
27. ten nutte van het perceel Giessen 11 (sectie I nummer 1904) en ten laste van de percelen Giessen 9, 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1905, 1906, 1907, 1908 en 1909) en Alm 12, 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1915, 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910);
28. ten nutte van het perceel Giessen 9 (sectie I nummer 1905) en ten laste van de percelen Giessen 7, 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1906, 1907, 1908 en 1909) en Alm 10, 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1913, 1912, 1911 en 1910);
29. ten nutte van het perceel Giessen 7 (sectie I nummer 1906) en ten laste van de percelen Giessen 5, 3 en 1 (sectie I nummers 1907, 1908 en 1909) en Alm 8, 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1914, 1913, 1912, 1911 en 1910);
30. ten nutte van het perceel Giessen (sectie I nummer 1907) en ten laste van de percelen Giessen 3 en 1 (sectie I nummers 1908 en 1909) en Alm 6, 4 en 2 (sectie I nummers 1912, 1911 en 1910);
31. ten nutte van het perceel Giessen 3 (sectie I nummer 1908) en ten laste van de percelen Giessen1 (sectie I nummer 1909) en Alm 4 en 2 (sectie I nummers 1911 en 1910);
32. ten nutte van het perceel Giessen 1 (sectie I nummer 1909) en ten laste van het perceel Alm 2 (sectie I nummers 1910);
G. In het woningenblok" enzovoorts;
"al welke erfdienstbaarheden van voetpad moeten worden uitgeoefend over de tot paden bestemde stroken grond, zoals deze paden zijn aangegeven op voormelde situatietekeningen. Voormelde erfdienstbaarheden van voetpad houden voor de eigenaren van de aanliggende woningen in, de verplichting om te dulden dat de hun toebehorende gedeelten van het pad ten behoeve van de percelen zoals hiervoor omschreven, worden gebruikt om te voet, met een rijwiel, brom- of motorfiets (mits met uitgeschakelde motor), kinderwagen of ander dergelijk klein voertuig te komen van en te gaan naar de openbare straat. Gemelde tot pad bestemde stroken grond – waarvoor een minimale breedte van één meter dient te worden aangehouden - zullen nimmer mogen worden belemmerd, versperd of aan hun bestemming mogen worden onttrokken. Het onderhoud van de met recht van pad belaste stroken grond komt voor rekening van de eigenaren van de daarvan gebruik makende percelen, ieder voor een gelijk deel."
b. een akte van transport, waarbij het verkochte door de gemeente Zwolle in eigendom werd overgedragen aan de vereniging: Woningbouwvereniging AZCW, in welke akte de vereniging werd aangeduid met "koopster", op negenentwintig december negentienhonderd zevenenzestig (29-12-1967) verleden voor G.M. Meppelink, destijds notaris gevestigd te Zwolle, overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers destijds te Zwolle, op negenentwintig december negentienhonderd zevenenzestig (29-12-1967), in deel 1775, nummer 124, waarin ondermeer staat vermeld:
"8.De gekochte grond mag uitsluitend worden bestemd voor het stichten van: tweehonderd zestien eengezinswoningen, alle voorzien van een garage;
honderd achtentwintig galerijwoningen, te weten: vier gebouwen, elk bevattende tweeëndertig woningen in acht woonlagen op de onderlaag;
achtenveertig garageboxen, en
een ketelhuis ten behoeve van de verwarmingsinstallatie.
Het bouwplan dient, voordat met de uitvoering wordt begonnen, door burgemeester en wethouders van Zwolle te worden goedgekeurd, onverminderd hun bevoegdheden ter uitvoering van de woningwet en eventuele andere op dit werk van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
11. De op de grond op te richten opstallen moeten zijn voltooid uiterlijk op eenendertigdecember negentienhonderd zevenenzestig, behoudens door burgemeester en wethouders voornoemd te verlenen uitstel, en mogen nimmer worden bestemd, ingericht of gebruikt voor de uitoefening van enig bedrijf waaronder hotel, café, restaurant, winkel, werkplaats, pakhuis, kantoor en dergelijke.
12. Koopster is verplicht, ingeval van tenietgaan door brand, verwoesting en dergelijke van de op het verkochte gestichte opstallen, binnen een door burgemeester en wethouders voornoemd te bepalen termijn op hetzelfde terrein nieuwe opstallen op te richten, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 8.
14. Koopster is verplicht de ten behoeve van de op te richten bebouwing aan te leggen riolen, putten en dergelijke voor de afvoer van faecaliën, menage- en hemelwater, onder de gebruikelijke gemeentelijke voorwaarden voor haar rekening op de openbare riolering te doen aansluiten en daarop aangesloten te houden.
15. Koopster is verplicht het bij de woningen behorende open terrein ten genoegen van burgemeester en wethouders voornoemd als siertuin aan te leggen en te onderhouden;
het is koopster verboden in dit terrein palen, hekken en dergelijke aan te brengen of te hebben;
de gemeente Zwolle behoudt zich het recht voor in het terrein ten behoeve van de openbare straatbeplanting, bomen te planten, te hebben en te onderhouden.
16. De Gemeente Zwolle behoudt zich het recht voor in het als siertuin aan te leggen open terrein buizen en leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefoon, radio en dergelijke te doen aanleggen, te houden, te onderhouden enzovoorts, casu quo daartoe aan derden toestemming te verlenen, terwijl de koopster moet gedogen dat ten behoeve van de gemeentelijk gas- en waterleidingsbedrijf en het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie schakelkasten, meterkasten, drukschrijvers, telefoon-, draadomroep- en televisieleidingen, manipulatiekasten op, in en boven het verkochte of aan de op het verkochte te stichten opstallen worden aangebracht, gehouden en onderhouden, een en ander in overleg met koopster.
17. Aan burgemeester en wethouders voornoemd wordt de bevoegdheid voorbehouden van voormelde voorwaarden en bepalingen onder nader te stellen condities ontheffing te verlenen.
19. Bij overtreding of niet-nakoming van de hiervoor sub 8, 11, 12, 14 en 15 omschreven verplichtingen verbeurt de koopster voor iedere maand dat de verboden toestand duurt of in strijd met die bepalingen wordt gehandeld, telkens een boete van vijfduizend gulden ten bate van de Gemeente Zwolle, zullende deze boete opeisbaar zijn na verloop van een maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop burgemeester en wethouders voornoemd de koopster per aangetekende brief op enig verzuim aangaande voormelde bepalingen hebben opmerkzaam gemaakt, zonder dat verdere enige uitdrukkelijke ingebrekestelling nodig zal zijn;
Voorts verklaarde de comparant sub II in kwaliteit gemeld:
a. dat voornoemde woningbouwvereniging zich ten aanzien van de Gemeente Zwolle verbindt om bij gehele of gedeeltelijke overdracht van het bij deze gekochte, dezelfde hiervoor in de punten 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 19 eergelegde bedingen, alsmede dit beding met de nieuwe verkrijger te zullen aangaan, met opneming van de boete als hierna sub b is omschreven en de Gemeente Zwolle hiervan kennis te zullen geven, opdat deze de bedingen kan aanvaarden;
b. dat bij niet-nakoming of overtreding van het hiervoor sub a bepaalde, alsmede bij gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de in gemelde punten 8, 11, 12, 14, en 15 omschreven bedingen, zij of haar rechtsopvolgers in de eigendom aan de Gemeente Zwolle een boete zal verbeuren van vijftigduizend gulden, welke boete opeisbaar za zijn op de wijze als hiervoor onder 19 is omschreven."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 13. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen.
Artikel 14. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 15. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Zwolle de dato vierentwintig december tweeduizend veertien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Bestemmingsplan Aalanden van de gemeente Zwolle, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato tien december tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 16. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Bodemloketrapport.PDF tekstdocument
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart ZWOLLE I 1912.PDF tekstdocument
kostenoverzicht Alm 6 te Zwolle voor veilingsite.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.