16

mrt

2016

Boekweitstrjitte 66
9281 NG Harkema

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 maart 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Friesland

WTC EXPO
Heliconweg 52
8914AT Leeuwarden

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 1 maart 2016 om 23:59.

Object

het woonhuis met (onder)grond, erf, tuin en verder aan- en bijbehoren, plaatselijk bekend Boekweitstrjitte 66, 9281 NG Harkema, kadastraal bekend gemeente Surhuizum, sectie C, nummer 5016, groot twee are vierenvijftig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Surhuizum, sectie C, nummer 5016, groot twee are vierenvijftig centiare
Bezichtiging In overleg

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Friesland

WTC EXPO
Heliconweg 52
8914AT Leeuwarden

woensdag 16 maart 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. D.L. Post

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Breuker Vellinga Wiersma

Postbus 345
9200 AH Drachten

Telefoonnummer 0512-512205
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M. Fokker

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Beschikking huurbeding is toegewezen.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn met ingang van heden op te vragen bij Beuker Vellinga Wiersma. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zestien maart tweeduizend zestien om dertien uur dertig (13:30 uur) in WTC Expo Leeuwarden aan de Heliconweg 52 te Leeuwarden.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende, maar zijn er geen gegronde redenen om aan te nemen dat er geen derden krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het Registergoed ten tijde van de executoriale verkoop, welke verhuur in strijd zou zijn met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Ingevolge het vorenstaande heeft Schuldeiseres de voorzieningenrechter verzocht om verlof te verlenen tot inroeping van het huurbeding, waaromtrent thans nog geen uitspraak is gedaan.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de bevoegde voorzieningenrechter wordt verleend, is de Verkoper bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek, en zal de mondelinge uitspraak/beschikking worden gepubliceerd op de betreffende veilingsites.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Vorenstaande laat onverlet dat de Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt zijn tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
De koper aanvaardt het verkochte voorts in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de Koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk zeventien maart tweeduizend zestien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij *mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de verkoper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.vastgoedveilingfriesland.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Achtkarspelen
In voormelde titel van aankomst werden van toepassing verklaard de Algemene
Voorwaarden waaronder de gemeente Achtkarspelen bouwterreinen verkoopt,
vastgesteld bij besluit van drieëntwintig januari negentienhonderd achtenzestig,
welke, voorzover mogelijk, deel uitmaken van de onderhavige overeenkomst en
luiden als volgt:
Artikel 8
a. De koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht het gekochte behoorlijk af te
scheiden en afgescheiden te houden, voorzover nodig geacht door en ten
genoegen van burgemeester en wethouders;
de kosten van het maken van erfscheidingen komen geheel voor rekening van de koper of zijn rechtsopvolgers.
b. De koper en zijn rechtsopvolgers moeten toestaan, dat voorwerpen als palen,
kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, voor openbare doeleinden op, in, aan of boven het gekochte en de (daarop
aanwezige casu quo op te richten) opstallen worden aangebracht en
onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en
wethouders en/of de daartoe bevoegde beleidsorganen van openbare
nutsbedrijven dit nodig zullen achten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overlegd. De koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht ongewijzigd en niet verplaatst te laten bestaan.
Artikel 9
De koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht het overtollige oppervlaktewater
van het gekochte door middel van de daarvoor nodige putten en afvoerleidingen te
lozen op de gemeentelijke riolering; de kosten van de aanleg en het onderhoud
van de daarvoor nodige voorzieningen alsmede die van aansluiting op de
gemeentelijke riolering komen geheel voor rekening van de koper of zijn
rechtsopvolgers.
Artikel 10
a. De koper en zijn rechtsopvolgers moeten, voorzover het gekochte een tot
voortuin bestemde strook grond bevat, deze strook ten genoegen van
burgemeester en wethouders als siertuin aanleggen en onderhouden.
b. De onder a bedoelde voortuin moet door koper of zijn rechtsopvolgers
worden opgehoogd tot een hoogte minstens gelijk aan het straatvlak.
De kosten van deze ophoging komen, evenals die van na aanvaarding
eventueel noodzakelijke ophoging van het overige deel van het gekochte,
geheel voor rekening van de koper en/of zijn rechtsopvolgers.
c. De koper en zijn rechtsopvolgers moeten toestaan, dat in de onder a bedoelde
strook grond en/of in het onmiddellijk aan het gekochte grenzende terrein,
door of vanwege de gemeente een of meer bomen worden geplant en
onderhouden. Omtrent de plaats en aard van bedoelde beplanting wordt
tevoren met de eigenaar overlegd. De koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht deze bomen te laten staan.
Gelijke verplichting moet worden opgelegd aan eventuele huurders of andere
gebruikers van het betreffende goed.
d. De sub a bedoelde strook grond mag niet worden gebruikt als opslagplaats en dergelijke.
Artikel 11
Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte is/zijn koper en/of elke
opvolgende eigenaar verplicht de in de artikelen 8, 9 en 10, alsmede het in dit
artikel gemaakt beding, in de akte van vervreemding te doen opnemen.
Artikel 14
Burgemeester en wethouders kunnen bij niet nakoming of overtreding van het in
de voorgaande artikelen bepaalde een boete opleggen, te weten bij niet nakoming
of overtreding van:
a. artikel 8 en artikel 9 een boete van tien gulden f. 10,00, thans vier euro
vierenvijftig euro cent (€ 4,54) voor elke volle dag verzuim;
b. artikel 10, een boete van vijftig gulden f. 50,00, thans tweeëntwintig euro en
negenenzestig euro cent (€ 22,69) indien niet aan de in dat artikel bedoelde
verplichtingen wordt voldaan en verder een boete van tien gulden f. 10,00
thans vier euro vierenvijftig euro cent (€ 4,54) voor elke volle dag verzuim;
c. artikel 11 een boete van eenduizend gulden f. 1.000,00 thans vierhonderd
drieënvijftig euro en achtenzeventig euro cent (€ 453,78) zulks onverminderd het bepaalde sub a en b."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke
verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en
ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen,
worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE
BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een voorgaande titel van
aankomst, zijnde een akte van levering op acht december negentienhonderd
achtennegentig verleden voor mij, notaris, waarin woordelijk staat vermeld:
begin citaat
1. Het pad gelegen achter de woningen Boekweitstrjitte 70 en 68 en tussen de
woningen Boekweitstrjitte 68 en 66, kadastraal bekend gemeente en sectie
alsvoren nummers 5018, 5017 en 5016, zal dienen om voor de eigenarengebruikers van voormelde percelen te gaan naar en te komen van de Boekweitstrjitte en wel te voet, met rijwielen, motorrijwielen, kinderwagens en andere kleine vervoermiddelen, welk recht bij deze is of wordt gevestigd als erfdienstbaarheid.
Op het pad zullen nimmer, zelfs niet tijdelijk, voorwerpen mogen worden
geplaatst of gehouden, opdat te allen tijde van het pad vrij en onbelemmerd
gebruik kan worden gemaakt. De kosten van onderhoud en instandhouding van de bevloering van gemeld pad zullen worden gedragen en voldaan door gemelde en daardoor recht hebbende percelen, elk voor een gelijk deel.
2. Tussen het verkochte enerzijds en de aan de verkoper in eigendom zijnde
percelen kadasternummers 5019 en 5017, Boekweitstrjitte 72 en 68
anderzijds, worden over en weer gevestigd de navolgende
erfdienstbaarheden:
a. tot het hebben en houden van vensters, uitzichten en openingen;
b. tot het hebben en houden van inbalking, inankering, eventuele overbouw en inbouw;
c. tot het hebben en houden van rioleringen, afvoerbuizen, goten, kolken,putten en dergelijke en afvoer hierdoor;
alles, het sub a, b en c gemelde, op de thans bestaande wijze.
Het onderhoud van de tot gemelde erfdienstbaarheden dienende werken is ten laste van de daarvan genot hebbende percelen ieder voor een gelijk deel.
De afscheidingen tussen het verkochte en de bij de verkoper in eigendom
zijnde percelen van dezelfde kadastrale gemeente en sectie nummers 5019 en 5017 (Boekweitstrjitte 72 en 68) zowel binnens- als buitenshuis zijn in
eigendom en onderhoud massaal, echter uitgezonderd de afscheidingen welke bestaan uit muren, welke slechts aan één kant een gebouw schragen, zullende deze muren in eigendom en onderhoud behoren bij het perceel waarvan het vorenbedoelde gebouw een deel uitmaakt.
3. De afvoer van hemelwater vallende op de daken van het gekochte en de
naastgelegen huispercelen Boekweitstrjitte 74a, 74, 72 en 68,
kadasternummers 5021, 5020, 5019 en 5017, moet op de bestaande wijze
worden gehandhaafd en geduld en wordt voorzover nodig over en weer
gevestigd als erfdienstbaarheid.
einde citaat"
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 13. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 14. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 15. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) stukken van de gemeente Achtkarspelen, de dato dertien juli tweeduizend vijftien respectievelijk negenentwintig april tweeduizend vijftien, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlagen);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Harkema-Dorp van de gemeente Achtkarspelen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato eenentwintig april tweeduizend vijftien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 16. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Geen foto's beschikbaar.
Downloads
bestemmingsplan Harkema Dorp.PDF tekstdocument
Bodemloketrapport.PDF tekstdocument
plankaart.PDF tekstdocument
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart SURHUIZUM C 5016.PDF tekstdocument
voorschriften bestemmingsplan.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.