Nieuwland Parc 5, 6 -7  Alblasserdam

10

sep

2015

Nieuwland Parc 5, 6 -7
Alblasserdam

Bedrijfsruimte + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 10 september 2015
vanaf 11:30
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

bog-auctions.com


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 26 augustus 2015 om 23:59.

Object

a. het bedrijfsgebouw met onder- en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 2952 DA Alblasserdam, Nieuwland Parc 6 - 7,
b. een perceel terrein gelegen nabij het hiervoor sub a genoemde bedrijfsgebouw, plaatselijk bekend als Nieuwland Parc 5 te Alblasserdam,
c. het één/vierde onverdeeld aandeel in de mandelige ontsluitingsweg, gelegen nabij het hiervoor sub a genoemde bedrijfsgebouw,
d. het onverdeeld aandeel in de onverdeelde helft van de mandelige ontsluitingsweg, gelegen nabij het hiervoor sub a genoemde bedrijfsgebouw,

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Overig
Kadastrale gegevens A. kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B nummer 4480, groot zevenenveertig are en zevenentwintig centiare (47a en 27ca) en welk kadastraal perceel is belast met opstalrechten nutsvoorzieningen ten behoeve van: - de naamloze vennootschap Oasen N.V., gevestigd te (2801 SB) Gouda, Nieuwe Gouwe Ooszijde 3; en - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rendant Parknet Beheer B.V., gevestigd te (3953 BZ ) Maarsbergen, Ambachtsweg 10; b. kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B nummer 4595, groot éénentwintig are en zeventig centiare (21a en 70ca), c. kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B nummers: - 4185 groot twee are veertien centiare (2a en 14ca); - 4186 groot twee are veertien centiare (2a en 14ca); en - 4321 groot zevenenveertig centiare (47ca); d. kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B nummer 4320, groot twintig centiare (20ca)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

bog-auctions.com

donderdag 10 september 2015 vanaf 11:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Janneke de Waal

Telefoonnummer 020-3016439 Faxnummer 020-3016337
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn vastgesteld. De vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 7 augustus 2015 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht aan de inhoud zich te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op tien september tweeduizend vijftien vanaf elf uur dertig minuten (11:30 uur) via de Website.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt één procent (1%) en wordt aan de Koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een Bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van marketing (advertenties, biljetten);
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten,
te verhogen met de daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag.
10.2 Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de veilinghouder te zijn geleverd.
Rechthebbende en Koper kiezen ter zake van de levering van het Registergoed op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting, zodat ter zake van de levering van het registergoed overdrachtsbelasting én omzetbelasting is verschuldigd, met dien verstande dat de heffing van omzetbelasting verlegd wordt naar de Koper op grond van artikel 12 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. In afwijking van artikel 9 lid 2 AVVE is de omzetbelasting niet in het bod begrepen.
Koper zal het Registergoed (laten) gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. In de akte van betaling casu quo de akte van levering zal het boekjaar van Koper dienen te worden vermeld.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de Koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning;
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de Gunning,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Nieuwland-Parc 6/61500966".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen aanschrijving(en) bekend is/ zijn.
De Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen; verkoper neemt ten aanzien van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op zich.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar:
- de relevante voorschriften van het bestemmingsplan "Herstelplan Alblasserdam" van de gemeente Alblasserdam. De bestemming van het Registergoed is "Bedrijventerrein 1" met de mogelijkheid tot het vestigen van bedrijven die vallen in categorie 1 tot en met 3.2 van de staat van bedrijfsactiviteiten. Het bestemmingsplan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.
16.5 Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de Koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De Koper is zich ervan bewust dat indien hij een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan Koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van de hiervoor sub a, c en d genoemde registergoederen, wordt te dezen verwezen naar:
1. hiervoor genoemde akte tot levering, ingeschreven in register Hypotheken 4, deel 59822 nummer 166), waarin staat vermeld:
"BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard wordt verwezen naar:
A. het bepaalde voorkomende in een akte van levering op veertien april negentienhonderd drie en negentig verleden voor de heer Mr A.M. van Maurik, destijds notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op vijftien april daaraanvolgend in het register Hypotheken 4 deel 12763 nummer 4, in welke akte volgens opgave van de Gemeente Alblasserdam geen bepalingen voorkomen welke thans nog van belang kunnen zijn voor het verkochte;
B. het bepaalde voorkomende in een akte vestiging recht van opstal op elf februari tweeduizend vijf verleden voor mij, notaris, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 40616nummer 50, in welke akte het navolgende, voor zover te dezen van belang, woordelijk staat vermeld:
“ EXCLUSIVITEIT
1. De grondeigenaar en de opstaller zijn overeengekomen dat zolang de grondeigenaar gerechtigd is tot de eigendom van het registergoed waarop het opstalrecht rust, hij geen andere rechten van opstal en/of andere (al dan niet goederenrechtelijke) genots- casu quo gebruiksrechten zal toekennen aan derden terzake van het aanleggen, het hebben en instandhouden en hetexploiteren alsmede het vernieuwen van kabels en leidingen en alles wat daar verder bij hoort, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de opstaller.
2. De hiervoor in lid 1 omschreven verplichting wordt bij deze gevestigd als kwalitatieve verbintenis als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, rustend op het registergoed waarop het opstalrecht is gevestigd enten behoeve van de opstaller en diens rechtsopvolger(s) onder algemene titel en bijzondere titel. Deze verbintenis is zodanig gevestigd dat het bij overgang van de eigendom van het registergoed waarop het opstalrecht is gevestigd daarop blijft rusten en zal overgaan op degene(n) die het verkrijgt/verkrijgen hetzij onder algemene titel hetzij onder bijzondere titel en dat medegebonden zullen zijn degenen die een recht tot gebruik ervan zullen verkrijgen. Enzovoorts;
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Partijen zijn overeengekomen een erfdienstbaarheid te vestigen in verband met de bereikbaarheid van het opstalrecht.
Ten behoeve van het bij deze akte gevestigde opstalrecht en ten laste van de aan de grondeigenaar in eigendom verblijvende gedeelten van gemelde kadastrale percelen Alblasserdam, sectie B nummers 3915, 3930, 3931 en 3932 én Papendrecht, sectie A nummers 6948, 6949 en 6950, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid inhoudende het recht voor het heersend erf (het opstalrecht) het dienend erf te betreden voor het verrichten van werkzaamheden (onderhoud, vernieuwing, verwijdering en dergelijke) aan de (ondergrondse) netwerken op die gedeelten van de lijdende erven welke op een afstand van tien meter liggen uit het hart van de netwerken. Enzovoorts.”
C. het bepaalde voorkomende in een akte van levering op negentien december tweeduizend zes verleden voor mij, notaris, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op twintig december daaraanvolgend in het register Hypotheken 4 deel 51297 nummer 36, in welke akte, voor zover te dezen van belang, woordelijk staat vermeld:
“ De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat partijen zijn overeengekomen gemelde percelen kadastraal bekend als gemeente Alblasserdam, sectie B nummers 4183, 4185 en 4186 te bestemmen tot gemeenschappelijk nut tenbehoeve van de door Rietveld casu quo JLD casu quo ieder van de kopers op de aangrenzende percelen (deel uitmakende van het registergoed) te stichten bedrijfsgebouwen casu quo het aan de Gemeente verblijvende perceel(sgedeelte).
Ten aanzien van dit mandelige perceel zijn partijen - als deelgenoten - overeengekomen dat deze mandeligheid door de navolgende bepalingen wordt geregeerd:
a. Het gemeenschappelijk terrein is bestemd voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de door Rietveld casu quo JLD casu quo iedervan de kopers op (een gedeelte van) het registergoed te stichten bedrijfsgebouwen welke aan het mandelige perceel zullen grenzen, alsmede tenbehoeve van de aan de Gemeente in eigendom toebehorende perceel grenzendaan voormeld mandelige perceel en zal als zodanig in stand gehouden moeten worden en voor een ieder van de eigenaren casu quo bevoegde gebruikers toegankelijk moeten zijn.
b. Iedere mede-eigenaar heeft het recht om de mandelige zaak te gebruiken overeenkomstig de hiervoor genoemde bestemming (ontsluitingsweg).
c. Iedere mede-eigenaar is verplicht de reinheid en netheid van het mandelig terrein te bevorderen.
d. Iedere deelgenoot is verplicht voor het zijn toegedeelde aandeel in de mandeligheid bij te dragen in de kosten van beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing van de mandelige zaak.
e. Kosten van herstel of vernieuwing welke het gevolg zijn van enig handelen of nalaten hetwelk niet gerekend kan worden tot het normale gebruik overeenkomstig de bestemming van de mandelige zaak, zullen voor rekening zijn van die deelgenoot aan wie dat handelen of nalaten kan worden toegerekend.
f. Beheershandelingen met betrekking tot de mandelige zaak worden door de deelgenoten gezamenlijk verricht, tenzij de deelgenoten één hunner of een derde daartoe volmacht hebben verleend.
g. Handelingen in het gemeenschappelijk belang die geen uitstel kunnen lijden, kunnen zonodig door ieder van de deelgenoten zelfstandig worden verricht en zijn alsdan voor gezamenlijke rekening.
h. Afzonderlijke overdracht van het aandeel van een deelgenoot in de mandelige zaak is niet mogelijk. Enzovoorts.”
Het hiervoor in laatstgenoemde akte genoemde kadastrale perceel gemeente Alblasserdam, sectie B nummer 4183 is thans vernummerd tot de kadastrale percelen gemeente Alblasserdam, sectie B nummers 4320 en 4321.
D. het bepaalde voorkomende in een akte van levering op elf januari tweeduizend acht voor mij, notaris, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op veertien januari tweeduizend acht in het register Hypotheken 4 deel 53892 nummer 197 (waarbij de vennootschap onder firma V.O.F. De Pelsert van de Gemeente Alblasserdam heeft gekocht) in welke akte, voor zover te dezen van belang, woordelijk staat vermeld:
" Artikel 8
Bijzondere bepalingen.
In de aan de onderhavige eigendomsoverdracht ten grondslag liggende koopovereenkomst zijn partijen nog het navolgende – voor zover ten deze van belang – overeengekomen:
“Artikel 5
5.1 Het te ontwikkelen plan voorziet o.a. in de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw, welke bekend is onder bouwaanvraag nummer 20070131 d.d. 6 augustus 2007.
5.2 Het is niet toegestaan het verkochte, behoudens schriftelijke toestemming van het college van B&W van Alblasserdam, te gebruiken anders dan voor het realiseren van het bouwplan, zoals bedoeld in het voorgaande lid.
5.3 De bebouwing van het verkochte dient in een continu bouwproces te worden opgeleverd conform het bepaalde in artikel 6.
Artikel 6
6.1 Koper verplicht zich binnen acht (8) maanden na ondertekening van deze overeenkomst tevens een bouwaanvraag in te dienen voor dat gedeelte van het verkochte dat niet ontwikkeld wordt op grond van het hiervoor in artikel 5 bedoelde bouwplan (bouwaanvraag nummer 20070131).
6.2 Koper is verplicht met de bebouwing van het verkochte een aanvang te maken uiterlijk binnen een termijn van vier weken na de datum van het onherroepelijk worden van de bouwvergunning. Koper verplicht zich tijdig het nodige te verrichten ter verkrijging van de benodigde vergunningen.
6.3 Binnen twee jaar na de datum van afgifte van de bouwvergunning moet de op het verkochte te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn.
Indien daartoe aanleiding bestaat kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.
6.4 Zolang niet is voldaan aan de onder lid 6.3 vermelde verplichting mag koper het verkochte niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders vervreemden, met zakelijke genotsrechten bezwaren, verhuren of in erfpacht uitgeven. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
6.5 Het bepaalde in 6.4 is niet van toepassing in geval van verkoop/verhuur aan toekomstige gebruikers van het te ontwikkelen bedrijfsverzamelgebouw en / of verkoop aan Groenendijk Microfilm- en Scanservice, Edisonweg 50 D (2952 AD) in Alblasserdam. .
6.6 Indien koper
- na het verstrijken van de in lid 6.1 genoemde termijn;
- na het verstrijken van de in lid 6.2 genoemde termijn;
- nadat de bouw gedurende meer dan twaalf (12) maanden heeft stilgelegen en dit stilliggen redelijkerwijs voor rekening dient te komen van koper;
- ook na schriftelijke aanmaning door burgemeester en wethouders - geen aanvang heeft gemaakt met bebouwing van het verkochte, is zij gehouden het verkochte, indien burgemeester en wethouders daar schriftelijk om verzoeken, binnen een termijn van 1 maand na het betreffende verzoek tegen de oorspronkelijke koopsom terug over te dragen aan verkoper. De te betalen koopsom wordt in dat geval verminderd met de kosten die redelijkerwijs nodig zijn om het verkochte geschikt te maken voor hernieuwde uitgifte, waarbij bijvoorbeeld is te denken aan sanering van bodemverontreiniging die voor rekening en risico komt van koper of verwijderen van al aangebrachte fundering of opstallen. Indien verkoper geen gebruik wenst te maken van het terugkooprecht, treedt artikel 10.3 in werking
Artikel 7
7.1 De verkoper draagt het verkochte over in de staat, waarin deze zich bevindt, zijnde bouwrijpe grond, waaronder wordt verstaan dat:
- het bouwterrein vrij is van enige opstal of daarmee te vergelijken obstakel, van restanten daarvan in, tot een diepte van 1,5 meter, of boven de grond, danwel van de aanwezigheid van resten die de voortgang van de bouw kunnen verstoren, één en ander voor zover de aanwezigheid van deze resten bij het bouwrijp maken redelijkerwijs bekend mocht worden verondersteld;
- de grond geschikt zal zijn voor bebouwing.
7.2 Op het verkochte zullen door verkoper geen ophoogwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook zal verkoper geen ophoogmateriaal beschikbaar stellen ten behoeve van terreinophogingen.
7.3 Alle door koper op het verkochte aan te voeren grond dient te zijn voorzien van een garantiecertificaat, waarvan voor het slaan van de eerste paal, een afschrift aan burgemeester en wethouders gezonden moet worden.
7.4 Het onderhoud van de standaardinrit komt voor rekening van koper.
7.5 Het is vanwege de waterhuishouding in het gebied Nieuwland niet toegestaan de waterloop op enigerlei wijze te belemmeren.
7.6 Voor aansluiting van het verkochte op het aanwezige elektriciteitsnet, gas, waterleiding en ICT-netwerk zal koper zich moeten wenden tot de netbeheerders. De aan aansluiting verbonden kosten komen voor rekening van koper. Gezien de vrije energiemarkt staat vervolgens de keuze voor een nutsbedrijf voor de levering van energie vrij.
7.7 Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden ter plaatse realiseert koper voor eigen rekening en verantwoordelijkheid een ontsluiting van het verkochte op de openbare weg, een en ander conform de eisen van de gemeente en in overleg met de afdeling Buitenruimte.
7.8 Koper zal het verkochte, zolang dit niet bebouwd is, ten genoegen van verkoper vrijhouden van opschietend onkruid en er ook overigens zorg voor dragen dat het geheel voortdurend een ordelijk aanzien heeft.
Hieronder wordt tevens verstaan dat het verkochte door koper niet als opslagterrein zal worden gebruikt.
7.9 Koper is gehouden ten genoegen van burgemeester en wethouders op het verkochte voldoende parkeervoorzieningen te treffen.
Artikel 8
8.1 Koper zal zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders geen reclame op het verkochte of aan/op de daarop te realiseren bebouwing mogen aanbrengen.
8.2 Voor reclame anders dan voor de gebruikers van de op het verkochte te realiseren bedrijfsgebouwen zal in geen geval de in het vorige lid bedoelde toestemming worden verleend.
Artikel 9
9.1 Indien koper voor het verlijden van de overdrachtsakte in staat van faillissement wordt verklaard of surceance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer beslag op haar roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
9.2 Partijen verbinden zich bij de akte van levering afstand te doen om op welke grond dan ook ontbinding van deze overeenkomst te verlangen.
9.3 De reeds betaalde koopsom zal in de gevallen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag van de kosten en eventuele boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.
Er zal geen rente over de koopsom worden vergoed.
Artikel 10
10.1 Bij overtreding of niet-nakoming van de voorwaarden van deze overeenkomst zal koper voor iedere maand of gedeelte daarvan dat de overtreding of niet nakoming duurt een boete verbeuren van € 5.000,- ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders.
De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat koper minimaal een maand tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien de overtreding of niet-nakoming in die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders is opgeheven.
Bij overtreding en / of niet nakoming van hetgeen gesteld is in de artikelen 5.1, 5.2, 5.3, en 6.4 van deze overeenkomst is koper een boete verschuldigd ad € 250.000,-.
Bij niet nakoming van hetgeen gesteld is in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van deze overeenkomst en in geval verkoper geen gebruik wenst te maken van het bepaalde in artikel 6.6, is koper een boete verschuldigd ad € 250.000,-.
10.4 Koper is gehouden het bepaalde in de artikelen 5.1, 5.2. 5.3, 7.4, 7.9, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 en 11.2 alsmede -gedurende de periode waarin de bebouwing van het verkochte nog niet is voltooid- het bepaalde in de artikelen 6.1 t/m 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 9.2, 10.3, 11.1, 11.3 en het in dit artikel bepaalde woordelijk op te nemen in de notariële akte of akte tot verlening van het zakelijk recht.
10.5 Bij gebreke van nakoming van het bepaalde in de leden 4, 6 en 7 van dit artikel verbeurt de koper of haar rechtsopvolger – waaronder de zakelijk gerechtigde –een boete van € 250.000,00, met de bevoegdheid van de verkoper om daarnaast nakoming en de eventueel geleden schade te vorderen.
10.6 De artikelen genoemd in lid 4 van dit artikel, alsmede de leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel hebben mede te gelden als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW, zodat de verkoper daarop een beroep kan doen als ware zij partij.
10.7 Voorts zal koper bij overdracht of vestiging van een zakelijk recht, het navolgende woordelijk doen opnemen in de notariële akte: ‘De rechthebbende verplicht zich het in dit artikel bepaalde, waaronder de leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel, woordelijk op te nemen in de akte bij levering, of vestiging van een recht aan een derde’.
10.8 Het bepaalde in dit artikel laat de rechten van verkoper om ter zake van een niet-nakoming gehele vergoeding van schade te vorderen, onverlet.
Artikel 11
11.1 In de notariële akte van eigendomsoverdracht kunnen in overleg met partijen nadere door goed koopmansgebruik vereiste bepalingen worden opgenomen.
11.2 Koper verklaart door ondertekening van deze overeenkomst bekend te zijn met de bepalingen ten aanzien van de mandeligheid, zoals omschreven in de akte met kenmerk 2006.3227 van 19 december 2006, van welke akte koper verklaart een kopie te hebben ontvangen en met de inhoud bekend te zijn. Enzovoorts;
11.4 De feitelijke ligging van de toegangsweg ligt foutief ten opzichte van het bestemmingsplan. Verkoper verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij de extra legeskosten ten behoeve van het volgen van een binnenplanse vrijstellingsprocedure (artikel 15 WRO) inzake deze toegangsweg aan koper zal voldoen, binnen een termijn van drie maanden nadat de legeskosten onherroepelijk zijn vastgesteld en door koper zijn voldaan aan de gemeente. Enzovoorts.”.
Kettingbeding
De koper is verplicht om bij iedere vervreemding van of vestiging van een zakelijk genotsrecht op het verkochte, of een gedeelte daarvan, aan zijn opvolgende eigenaar of de zakelijk gerechtigde op te leggen en als derdenbeding voor de Gemeente te bedingen en te aanvaarden:
a. de verplichtingen als hiervoor in dit artikel 8 aangehaald uit de koopovereenkomst;
b. de verplichting - bij wijze van kettingbeding - om bij vervreemding van of vestiging van een zakelijk genotsrecht op het verkochte, of een gedeelte daarvan, aan zijn opvolgende eigenaar of de zakelijk gerechtigde op te leggen, de bepalingen als in dit artikel aangehaald, alsmede deze paragraaf “kettingbeding”. Enzovoorts;
De koper verklaart de hiervoor vermelde erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bij dezen uitdrukkelijk te aanvaarden.
BIJZONDERE BEPALING TEN AANZIEN VAN HET MANDELIGE PERCEEL ALBLASSERDAM B 4320
Partijen verklaren ten aanzien van voormeld kadastraal perceel gemeente Alblasserdam, sectie B nummer 4320 nog het volgende:
1. Het kadastrale perceel gemeente Alblasserdam sectie B nummer 4320 is ontstaan uit het thans vervallen perceel gemeente Alblasserdam sectie B nummer 4183.
2. Bij de hiervoor gemelde akte van levering van negentien december tweeduizend zes (deel 51297 nummer 36) werd dit perceel (en tevens het perceel nummer 4321) tot een mandelig perceel bestemd, ten behoeve van de huidige kadastrale percelen gemeente Alblasserdam, sectie B nummers 4162 tot en met 4181, 4184 én 4260.
3. Na de realisatie van het project “De Compagnie” op de kadastrale percelen gemeente Alblasserdam sectie B nummers 4162 tot en met 4181 én 4184, is gebleken dat het kadastrale perceel gemeente Alblasserdam sectie B nummer 4320ten onrechte als een mandelig perceel is bestemd ten behoeve van voormelde perceelnummers 4162 tot en met 4181, 4184 én 4260.
4. Het kadastrale perceel gemeente Alblasserdam sectie B nummer 4320 behoort, zo constateren partijen, in eigendom toe aan de eigenaren van het kadastrale perceel gemeente Alblasserdam sectie B nummer 4184.
5. Om de mandeligheid ten aanzien van het kadastrale perceel gemeente Alblasserdam sectie B nummer 4320 op te heffen en de levering van dit perceel te bewerkstelligen ten gunste van de eigenaren van het kadastrale perceel gemeente Alblasserdam sectie B nummer 4184, verlenen verkoper en koper, zo tesamen als ieder hunner afzonderlijk, bij deze hun volledige medewerking aan deze rectificatie casu quo aan de (juridische) werkzaamheden welke dit doel dienen te bereiken. In het bijzonder verlenen partijen bij deze volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van notaris mr Willem van Ringelesteijn te Alblasserdam, zo aan hen tesamen als aan ieder hunner afzonderlijk en met de macht van substitutie, om al zodanig akten op te stellen en te verlijden om tot voormeld einddoel te komen.
6. Koper verplicht zich bij deze een soortgelijke verplichting en medewerking aan haar kopers van het verkochte op te leggen. Enzovoorts.”
E. het bepaalde voorkomende in een akte van levering op elf januari tweeduizend acht voor mij, notaris, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op veertien januari tweeduizend acht in het register Hypotheken 4 deel 53892 nummer 198 (waarbij de vennootschap onder firma V.O.F. De Pelsert heeft verkocht aan de heer C. van Vuuren en mevrouw J.L. de Jong-Doorneveld), in welke akte, voor zover te dezen van belang, woordelijk staat vermeld:
“ VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
Partijen zijn overeengekomen een erfdienstbaarheid te vestigen ten behoeve van het verkochte 1 en het verkochte 2 en ten laste van het aan verkoper in eigendom verblijvende perceelsgedeelte.
Ter uitvoering van het tussen partijen overeengekomene, verklaren de comparanten, handelend als gemeld:
Bij deze wordt gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid van weg om ten behoeve van het heersend erf te komen van en te gaan naar de openbare weg, genaamd Nieuwland Parc, over een strook grond ter breedte van ongeveer drie meter, hierna te noemen: "de weg", zoals schetsmatig en met het Arabische cijfer 1 is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening.
Met betrekking tot de erfdienstbaarheid gelden de volgende bepalingen.
a. De weg mag niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het heersende en de eigenaar van het dienende erf worden verlegd.
b. De eigenaren en bevoegde gebruikers van het heersende erf en het dienende erf mogen de weg uitsluitend gebruiken:
- als voetpad voor mens en dier;
- als rijweg voor personenauto's, bestel- en vrachtauto’s, (motor-) (brom-)(snor- )fietsen en alle andere niet-motorische vervoermiddelen.
c. Het is zowel de eigenaar van het heersende erf als die van het dienende erf en alle andere personen die van de weg gebruik maken verboden om vervoermiddelen van welke aard ook of andere zaken op de weg te plaatsen anders dan voor het directe gebruik van de weg als zodanig vereist zal zijn, zodat dit gebruik ongehinderd en onverminderd zal kunnen plaats hebben. Indien in strijd met deze bepaling mocht zijn gehandeld, zullen beide partijen of hun gemachtigden bevoegd zijn datgene wat zich op de weg bevindt, zonder enige aanmaning te verwijderen en elders te plaatsen.
d. Ingeval van bebouwing, verbouwing, splitsing of verandering van aard of bestemming van het heersende erf, blijft de erfdienstbaarheid ongewijzigd voortbestaan.
e. De eigenaren van het heersende en het dienende erf zijn verplicht de weg voor hun rekening te onderhouden, waaronder mede begrepen het schoonhouden en het vernieuwen van de weg, met dien verstande dat de helft van de kosten van dit onderhoud voor rekening van de eigenaar van het dienende erf komen. Enzovoorts.""
2. voornoemde akte tot levering ingeschreven in register Hypotheken 4, deel 60010 nummer 129, waarin ondermeer staat vermeld:
"BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard wordt verwezen naar het bepaalde voorkomende in een akte van levering op veertien april negentienhonderd drie en negentig verleden voor de heer Mr A.M. van Maurik, destijds notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op vijftien april daaraanvolgend in het register Hypotheken 4 deel 12763 nummer 4, in welke akte het navolgende woordelijk staat vermeld:
“ OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een Rapport van bevindingen opgemaakt door notariskantoor De Brauw Blackstone Westbroek te Rotterdam, getekend door J.G. Nagtzaam op twaalf maart negentienhonderdnegentig met bijlagen, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht, waarin opgenomen: Algemene voorwaarden geldende bij de uitgifte in erfpacht van onroerende goederen, in materieel beheer bij de Rijkswaterstaat, alsmede een kopie van een afschrift van een akte van vestiging van zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid drie sub b van de voorheen geldende Belemmeringenwet Privaatrecht, welk afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op tien april negentienhonderddrieenzeventig in deel 1626 nummer 47. De percelen waarop een en ander van toepassing is zijn aangegeven met de woorden Belemmeringenwet Privaatrecht. Enzovoorts.”
Blijkens door mij, notaris, ingesteld titelonderzoek is het verkochte nimmer betrokken geweest bij de hiervoor in voormelde akte van veertien april negentienhonderd drie en negentig bedoelde erfpacht."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16.7 Rechten van opstal nutsvoorzieningen
Op het Registergoed zijn van toepassing:
(a) Oasen N.V.
de Algemene Voorwaarden inzake overeenkomsten tot vestiging van een opstalrecht betreffende de aanleg en instandhouding van leidingen en/of kabels met bijbehoren door of ten behoeve van Oasen N.V., alsmede de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van vestiging recht van opstal Nutsvoorzieningen ten behoeve van Oasen N.V. op tweeëntwintig december tweeduizend zes verleden voor voornoemde notaris Van Ringelesteijn, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op zevenentwintig december tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 51297 nummer 186;
(b) Rendant Parknet Beheer B.V.
de voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van vestiging recht van opstal ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rendant Parknet Beheer B.V., gevestigd te Marsbergen, op elf februari tweeduizend vijf verleden voor voornoemde notaris Van Ringelestein, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op elf februari tweeduizend vijf in register Hypotheken 4, deel 40616 nummer 50,
welke voorwaarden voorzover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
Koper kan slechts in verband met de levering van water, gas en elektra een overeenkomst sluiten met genoemde vennootschappen Oase N.V. en Rendant Parknet Beheer B.V. Blijkens mondelinge informatie van de gemeente Alblasserdam lopen er een aantal rechtszaken tegen de opstalhouders in verband met deze monopoliepositie. Voor meer informatie over de levering van deze voorzieningen alsmede de contracten en kosten kan contact worden opgenomen met de bij de veiling betrokken makelaar of de gemeente Alblasserdam.
16.8 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De Koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De Koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk zes (6) weken na Gunning.
Artikel 22. Gebruik
In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan de Verkoper bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan Koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de Bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de Gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De Bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.

Foto's
Downloads
kostenoverzicht Nieuwland-Parc.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.