Mernaweg 42A Wehe den Hoorn

30

sep

2015

Mernaweg 42A
9964 AT Wehe den Hoorn

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 30 september 2015
vanaf 12:00
Online bieden Via BOG Auctions

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 15 september 2015 om 23:59.

Object

Het bedrijfspand met bijgebouwen en onder- en bijgelegen grond, plaatselijk bekend 9964 AT Wehe-den Hoorn, Mernaweg 42a, groot één hectare, twee are en achtentwintig centiare (1ha, 2a, 28ca).

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Leens, sectie M, nummer 496.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

woensdag 30 september 2015 vanaf 12:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Mevr. mr. M.R. de Vries

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden liggen per 26 augustus 2015 ter inzage ten kantore van CMS te Amsterdam.

Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op dertig september tweeduizend vijftien vanaf twaalf uur (12:00 uur) via de Website.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de Koper in rekening gebracht.
In afwijking van artikel 11 lid 2 wordt de inzetpremie niet door de Verkoper voldaan als de veiling geen doorgang vindt of de Verkoper niet tot gunning overgaat.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een Bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
- de kosten (honorarium advocaat en leges rechtbank) voor een eventuele verzoekschriftprocedure bij inroeping huurbeding en/of indiening koopovereenkomst;
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www. veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan schuldeiseres is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de Koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning;
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de Gunning,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van “aanbetaling kosten veiling 61401392/FST”.
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie de dato eenendertig juli tweeduizend vijftien van de gemeente De Marne is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn.
De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Het enige waar Verkoper mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem terzake het Registergoed is een verklaring van de gemeente De Marne de dato zes november tweeduizend dertien, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht, waarin woordelijk staat vermeld:
“Zijn er onder-of bovengrondse tanks voor milieugevaarlijke stoffen aanwezig (geweest) op de locatie en/of in de naaste omgeving
o ja: tank is gesaneerd met KIWA-certificaat;
o anders, namelijk geen tank op locatie. Wel 5 ondergrondse tanks gesaneerd op adres Mernaweg 46/48”
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Verkoper heeft geen nader onderzoek ingesteld ener wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente De Marne de dato eenendertig juli tweeduizend vijftien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. volgens artikel 3 van de geldende beheersverordening (vergelijkbaar met een bestemmingsplan), Kleine Kernen, vastgesteld op zevenentwintig mei tweeduizend veertien (hierna: "Beheersverordening") door de raad van de gemeente De Marne is het volgende gebruik toegestaan:
"a) Het gebruik zoals dat was toegestaan volgens het voorheen geldende bestemmingsplan Kleine Kernen (uit 2004), dit is ter plaatse van Marneweg 42 a: horeca categorie I, en culturele voorzieningen;
Op grond van artikel 3 van de beheersverordening geldt in aanvulling hierop:
t) in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 'Mernaweg 42a Wehe den Hoorn' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor horeca II".
Onder horeca I wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan, restaurants, hotels en pension.
Onder horeca II wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan, cafés, bar, snackbars.
Tevens zijn 'culturele voorzieningen' toegestaan, wat hieronder wordt verstaan is niet nader aangeduid in Beheersverordening / bestemmingsplan.
3. Met betrekking tot de feitelijke staat van onderhoud bericht Verkoper het navolgende:
Blijkens ingewonnen informatie met betrekking tot het Registergoed is het Verkoper bekend dat onder andere vrijwel alle koperleidingen zijn weggehaald, de mengkranen niet meer aanwezig zijn, alsmede de besturingsunits van de ketels. De infrastructuur in het pand is flink beschadigd. Diverse installaties zijn verwijderd of beschadigd. Tevens is er sprake van achterstallig onderhoud. Verkoper heeft terzake geen nader onderzoek ingesteld en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake. Voor meer informatie met betrekking tot de staat van het Registergoed, alsmede bezichtigingen, kunt u contact opnemen met VosHoving Bedrijfsmakelaars Groningen.
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
“OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
1. Ten aanzien van bekende erfdienstbaarheden met betrekking tot het Registergoed wordt hierbij verwezen naar:
a. een proces-verbaal van veiling, op tien juli negentienhonderd vijftien opgemaakt door mr. C. de Ranitz, destijds notaris te Wiersum, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Appingedam op twee augustus negentienhonderd vijftien in deel 605 nummer 14, waarin ondermeer staat vermeld, woordelijk luidende als volgt:
(begin citaat)
"Dit perceel wordt belast met de erfdienstbaarheid van weg, langs de Westkant ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Leens Sectie D nummer 528 naar en van de weg naar Wehe."
(enzovoorts)
"Dit perceel wordt bevoorrecht met de erfdienstbaarheid van weg over de Westkant van het kadastrale perceel Gemeente Leens sectie C nummer 20."
(einde citaat);
b. een akte van levering, op acht september negentienhonderd vijfenvijftig verleden voor een waarnemer van A.G. Ages, destijds notaris te Leens, van welke akte een afschrift werd overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen op twintig september negentienhonderd vijfenvijftig in deel 1515 nummer 61, waarin ondermeer staat vermeld, woordelijk luidende als volgt:
(begin citaat)
"7. Ten behoeve van het aan de verkopers verbleven gedeelte van het voorschreven perceel kadasternummer 740 alsmede ten behoeve van het eveneens aan verkopers toebehorende perceel, kadastraal bekend gemeente Leens sectie D nummer 437, gelegen ten noorden van het perceel kadasternummer 740, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg ten laste van het verkochte om te komen van en te gaan naar de Mernaweg, welke erfdienstbaarheid van weg moet worden uitgeoefend over het meest westelijke gedeelte van het verkochte, zullende als verzwaring van erfdienstbaarheid niet worden aangemerkt het splitsing, afgraven, van aard of bestemming veranderen of met gebouwen van welke aard ook bebouwen van de heersende erven."
(einde citaat); en
c. een akte van levering, op vijftien april negentienhonderd zevenenvijftig verleden voor mr. M.A. Hibma, destijds notaris te Leens, van welke akte een afschrift werd overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen op zesentwintig april negentienhonderd zevenenvijftig in deel 1560 nummer 56, waarin ondermeer staat vermeld, woordelijk luidende als volgt:
(begin citaat)
"7. Ten behoeve van het aan de verkoopster verbleven gedeelte van het voorschreven perceel kadasternummer 776 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg ten laste van het verkochte om te komen van en te gaan naar de Mernaweg, in aansluiting op de erfdienstbaarheid van weg over het meest westelijke gedeelte van het perceel, thans kadastraal bekend gemeente Leens sectie D nummer 775, gevestigd bij koopakte, acht september negentienhonderd vijf en vijftig verleden voor mij notaris, als waarnemende het vacante kantoor van notaris Ages, voornoemd; als verzwaring van erfdienstbaarheid zal niet worden aangemerkt het splitsen, afgraven, van aard of bestemming veranderen of met gebouwen van welke aard ook bebouwen van het heersend erf. 8. Op het verkochte mogen binnen een afstand van tien meter van de grens met het niet-verkochte gedeelte van het perceel kadasternummer 776 gemeld geen hoogopgaande bomen groeien en binnen een afstand van zeven meter geen gebouwen worden gesticht, welk verbod bij deze wordt gevestigd als erfdienstbaarheid ten behoeve van het aan verkoopster verbleven deel van kadasternummer 776 en ten laste van het verkochte."
(einde citaat).
2. Verkoper is niet bekend met overige lasten en beperkingen als dienende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen.”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van Rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
16.7 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De Koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De Koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk zes (6) weken na Gunning.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 Voor zover Verkoper bekend is het Registergoed in gebruik bij de eigenaar en/of de haren, die deze ruimten conform de van toepassing zijnde hypotheekvoorwaarden, vrij van huur en ontruimd dient/dienen op te leveren.
De Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voor zover aan de Verkoper bekend is het Registergoed niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur. De Schuldenaar/ Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
22.2 Schuldeisers heeft het verlof tot het inroepen van het beheerbeding verzocht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen. Het verlof tot inroeping van het beheerbeding is door de voorzieningenrechter verleend blijkens een beschikking de dato zeven juli tweeduizend vijftien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Voormelde beschikking machtigt Schuldeiseres het Registergoed in beheer te nemen en met al het zijne en de zijnen te ontruimen en onder afgifte van de sleutels te vrijer beschikking aan Schuldeiseres te stellen.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de Bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de Gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De Bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart LEENS M 496.PDF pdf-document
Info gemeente De Marne.pdf pdf-document
Mernaweg 42 a bodembijlage.pdf pdf-document
plankaart wehe den hoorn22-06-2004.pdf pdf-document
renvooi.pdf pdf-document
voorschriften kleine kernen.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Mernaweg 42A te Wehe den Hoorn.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.