Alpenwoud 515 Tilburg

11

feb

2016

Alpenwoud 515
5022 MK Tilburg

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 11 februari 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 januari 2016 om 23:59.

Object

het woonhuis met berging, erf, tuin, aandeel in een pad en verder toebehoren, plaatselijk bekend Alpenwoud 515 te 5022 MK Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie W, nummer 512, groot een are en zeventig centiare (01.70 a);

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Tilburg, sectie W, nummer 512
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

donderdag 11 februari 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. P. van der Linden

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De voorzieningenrechter heeft verlof verleend tot het inroepen van het huurbeding. De termijn waarbinnen niet tot ontruiming mag worden overgegaan is bepaald op 14 dagen na betekening beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 januari 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 maart 2016.

Foto's
Downloads
Voorlopig Energielabel.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_TILBURG_W_512_07-12-2015_10-15-11.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden Alpenwoud 515 te Tilburg.pdf pdf-document
Bestemmingsplan.pdf pdf-document
Bestemmingsplan 2.pdf pdf-document
kostenoverzicht Alpenwoud 515 te Tilburg.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.