2e Pioenstraat 39A Rotterdam

24

feb

2016

2e Pioenstraat 39A
3073 EM Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 24 februari 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 9 februari 2016 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met zolder en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2e Pioenstraat 39A te Rotterdam

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 4122-A, appartementsindex 21
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 24 februari 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund Ja

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. G.P.A. Stuyt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen (AVVE), vastgesteld bij akte verleden op zestien maart tweeduizend vijftien voor mr. G. Mulder, notaris te Leeuwarden, welke AVVE zijn ingeschreven in register Hypotheken 4, gehouden ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op zeventien maart tweeduizend vijftien, in deel 65854, nummer 164, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster: Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet. Ontleend aan: 21086 datum in werking 5-2-2001 (gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie). Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam.
- Terzake het bestuursdwangbesluit wordt verwezen naar de download (Gewaarmerkte kopie gemeente Rotterdam) op deze site.
- Terzake de dwangsom is door de deurwaarder de volgende opgaaf gegeven (per 3 februari 2016). Het betreft een openstaande vordering die ten laste van de koper op de veiling wordt gebracht na de eigendomsoverdracht, dit gaat buiten de notaris om.
Totaal te betalen door de nieuwe eigenaar: € 23.612,23 (dit betreft de hoofdsom ad € 18.273,77 vermeerderd met de wettelijke rente van 27 april 2007 t/m 3 februari 2016).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstand bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 288,00.
Bijdrage VvE per maand € 18,00.
Zie VvE verklaring voor meer informatie van de VvE.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen (AVVE), vastgesteld bij akte verleden op zestien maart tweeduizend vijftien voor mr. G. Mulder, notaris te Leeuwarden, welke AVVE zijn ingeschreven in register Hypotheken 4, gehouden ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op zeventien maart tweeduizend vijftien, in deel 65854, nummer 164, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 februari 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Binnen drie (3) werkdagen na de veiling dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 april 2016.
Een set sleutels is in het bezit van de notaris en kan na betaling van de koopprijs worden opgehaald op het notariskantoor.

Foto's
Downloads
Basisinformatierapport.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Lastenrapport.pdf pdf-document
Splitsingsakte met tekening.pdf pdf-document
Rectificatie 1 splitsingsakte.pdf pdf-document
Rectificatie 2 splitsingsakte.pdf pdf-document
Bodemrapport.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
kadastraal rapport (veilingnotaris).pdf pdf-document
Gewaarmerkte kopie gemeente Rotterdam.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
VvE verklaring.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.