3e kekerstraat 25 Amsterdam

4

mrt

2016

3e kekerstraat 25
1104 VC Amsterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 4 maart 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Hyatt Place Amsterdam-Airport
Rijnlanderweg 800
2132 NN Hoofddorp

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 18 februari 2016 om 23:59.

Object

het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, alsmede een voetpad, eigendom van de gemeente Amsterdam, met rechten van de erfpachter van het op die grond gestichte woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend 3e Kekerstraat 25 te 1104 VC Amsterdam-Zuidoost, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 9468, groot één are en achttien centiare (01.18 a).

De looptijd van de erfpacht is van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2056. De erfpachtcanon is niet afgekocht en bedraagt voor het jaar 2015 € 2.334,62, in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling te voldoen. Er is volgens opgave van de gemeente Amsterdam sprake van een achterstand in de betalingen van de erfpachtcanon van € 11.477,20.
De Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing.
De canon kan jaarlijks worden herzien.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 9468
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Hyatt Place Amsterdam-Airport
Rijnlanderweg 800
2132 NN Hoofddorp

vrijdag 4 maart 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. P. van der Linden

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het eerste tijdvak van de voortdurende erfpacht loopt tot 30 juni 2056. De erfpachtcanon is niet afgekocht en bedraagt voor het jaar 2015 € 2.334,62, in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling te voldoen. Er is volgens opgave van de gemeente Amsterdam sprake van een achterstand in de betalingen van de erfpachtcanon van € 11.477,20.
De Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing.

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staat op het adres de debiteur ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De voorzieningenrechter heeft verlof verleend tot het inroepen van het huurbeding. De termijn waarbinnen niet tot ontruiming mag worden overgegaan is bepaald op 14 dagen na betekening beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de achterstallige erfpachtscanon.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 februari 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 31 maart 2016.

Foto's
Downloads
Algemene erfpachtvoorwaarden 2000.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
erfpachtsgegevens 3e kekerstraat 25.pdf pdf-document
ruimtelijkplannen.pdf pdf-document
voorlopig energielabel.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden 3e Kekerstraat 25 te Amsterdam.pdf pdf-document
Gemeente gegevens.pdf pdf-document
kostenoverzicht 3e Kekerstraat 25 te Amsterdam (NIEUW).pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.