Admiraalsplein 443 Dordrecht

13

jul

2016

Admiraalsplein 443
3317 BL Dordrecht

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 juli 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 28 juni 2016 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de vierkamerrmaisonnette op de derde en vierde woonlaag met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Admiraalsplein 443 te 3317 BL Dordrecht

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, complexaanduiding 1753-A, appartementsindex 43
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 13 juli 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. G.P.A. Stuyt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De termijn tegen de bekende en onbekende huurders/onderhuurders is gesteld op 2 maanden na betekening van de huurbeschikking. De betekening van deze beschikking wordt overgelaten aan de koper. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.
Verwezen wordt naar de huurovereenkomst bij de downloads.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstand bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE: € 2.484,97.
Bijdrage VvE per maand: € 193,06.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 juni 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 augustus 2016.

Foto's
Downloads
Bodemrapport.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
Kadastrale kaart.pdf pdf-document
Vastgoedscannerrapport.pdf pdf-document
voorlopig energielabel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Omgevingsrapportage bodem.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper.pdf pdf-document
VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Huurder ontvangen huurovereenkomst.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.