Arrestruwe 15, 21, 21A, 23, 25 en 39, Toustruwe 1 en 5, Alde Caerteruwe 6 en 8  Maastricht

15

sep

2016

Arrestruwe 15, 21, 21A, 23, 25 en 39, Toustruwe 1 en 5, Alde Caerteruwe 6 en 8
6218 BE Maastricht

Bedrijfsruimte + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet & afslag donderdag 15 september 2016
vanaf 11:00
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

Zelfstandige veiling


Object

1. het perceel grond met bedrijfsgebouw(en) en verder toebehoren, plaatselijk bekend Arrestruwe 15, 21, 21 A te 6218 BE Maastricht, Toustruwe 1 en 5 te 6218 XX Maastricht en Alde Caerteruwe 6 en 8 te 6218 ER Maastricht, hierna ook te noemen: "Registergoed 1";

2. het perceel grond met bedrijfsgebouw(en) en verder toebehoren, plaatselijk bekend Arrestruwe 23 en 25, 6218 BE Maastricht, hierna ook te noemen: "Registergoed 2";

3. het perceel grond met bedrijfsgebouw(en) en verder toebehoren, plaatselijk bekend Arrestruwe 39, 6218 BE Maastricht, hierna ook te noemen: "Registergoed 3";

Veiling in kavels

Registergoed 1, 2 en 3 worden eerst ieder afzonderlijk ter verkoop aangeboden. Vervolgens worden Registergoed 1, 2 en 3 tezamen in één massa ter verkoop aangeboden. De gunning geschiedt overeenkomstig de veilingvoorwaarden.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie N, nummer 238, groot negen en zestig aren en vier en twintig centiaren (69 a, 24 ca); hierna ook te noemen: "Registergoed 1"; 2. kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie N, nummer 326, groot een en twintig aren en zes en zestig centiaren (21 a, 66 ca); hierna ook te noemen: "Registergoed 2"; 3. kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie N, nummer 323, groot twee en negentig aren en drie en twintig centiaren (92 a, 23 ca); hierna ook te noemen: "Registergoed 3";
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

donderdag 15 september 2016 vanaf 11:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie Komt voor rekening van koper 1%
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 26 oktober 2016
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. S.S.F. Vijfvinkel

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op www.veilingnotaris.nl gepubliceerd.

Bijzondere voorwaarden

Registergoed 1, 2 en 3 worden eerst ieder afzonderlijk ter verkoop aangeboden. Vervolgens worden Registergoed 1, 2 en 3 tezamen in één massa ter verkoop aangeboden. De gunning geschiedt overeenkomstig de veilingvoorwaarden.

Het Registergoed wordt (gedeeltelijk) in verhuurde staat verkocht. Koper is verplicht de lopende huurovereenkomst gestand te doen. De betreffende huurovereenkomsten alsmede verdere informatie met betrekking tot het te veilen Registergoed wordt gepubliceerd op .

Het is mogelijk om het Registergoed te bezichtigen. Hiervoor kan een afspraak worden ingepland bij MVGM Bedrijfshuisvesting, telefoonnummer 043-351 55 50.

Voor zover verkoper bekend is terzake van de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de Belastingdienst of de Belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, hierna te melden inzetpremie, de kadastrale kosten, bezichtigingkosten, 6% overdrachtsbelasting, publicatiekosten, royementskosten en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.
De inzetpremie komt voor rekening van koper en bedraagt voor dit object 1%.
De inzetpremie zal alleen worden voldaan over het hoogste bod bij inzet en dus nimmer over een bod bij afslag; ook niet als een massa zal worden afgemijnd.

Tussen verkoper en koper vindt geen verrekening plaats van de gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten en waterschapslasten). Wel vindt tussen verkoper en koper verrekening plaats van de huren, over de lopende tijdvakken.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van 3% rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op www.veilingnotaris.nl gepubliceerd.

Tot en met 7 september 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen, in welk geval op de koop ook de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden van toepassing zijn.

Bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereiste voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 oktober 2016.

Info: www.bog-auctions.com/www.veilingnotaris.nl

Foto's
Downloads
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVIVV 2013.pdf pdf-document
Akte van levering Maastricht.pdf pdf-document
Kadastrale kaarten.pdf pdf-document
BAG viewer Arrestruwe 15, 21, 21 A, Toustruwe 1, 5 en Alde Caerteruwe 6 en 8.pdf pdf-document
Bag viewer Arrestruwe 23 en 25.pdf pdf-document
BAG viewer Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Planviewer Bestemmingsrapport.pdf pdf-document
Bodemloketrapporten.pdf pdf-document
Van de gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Verkoopbrochure Maastricht, Arrestruwe 23-25.pdf pdf-document
Verkoopbrochure Maastricht, Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Verkoopbrochure Maastricht, Touwstruwe 5.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen bankgarantie van huurder- Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen basisrapport stookinstallatie 2010- Toustruwe 5.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen bodemonderzoek 2007- locatie Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen bodemonderzoeken locatie Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen brief gemeente Maastricht m.b.t. voorbereidingsbesluit Short Stay.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurlijst- Arrestruwe 23-25.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurlijst- Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurlijst- Toustruwe 5, Arrestruwe 21 en Alde Caerteruwe 6.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst + allonge- Arrestruwe 25.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst + allonge- Arrestruwe 39 (1).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst + allonge- Arrestruwe 39 (2).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst + allonge- Arrestruwe 39 (3).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst- Arrestruwe 39 (4).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst- Arrestruwe 39 (5).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst- Arrestruwe 39 (6).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst- Arrestruwe 39 (7).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst- Arrestruwe 39 (8).pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst + allonge- Toustruwe 5.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst + allonge- Toustruwe 5-Alde Caerteruwe.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst- Arrestruwe 21.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst- Toustruwe 5.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen huurovereenkomst autobox-parkeerplaats.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen NEN rapporten.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen overeenkomst aansluiting en transport van elektriciteit- Toustruwe 5.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen overeenkomst aansluiting en transport van gas profielgrootverbruik- Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen overeenkomst aansluiting en transport van gas profielgrootverbruik- Toustruwe 5.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen overeenkomst tot levering van gas.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen overeenkomst tot levering van elektriciteit- Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen overeenkomst voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en meetdiensten- Toustruwe 5.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen visie gemeente op bedrijventerrein 2013.pdf pdf-document
Kosten overzicht Arrestruwe 15, 21, 21A, 23, 25, 39 Touwstruwe 1, 5 en Alde Caerteruwe 6 en 8 te Maastricht (massa).pdf pdf-document
Kosten overzicht Arrestruwe 15, 21, 21A, Touwstruwe 1, 5 en Alde Caerteruwe 6 en 8 te Maastricht.pdf pdf-document
Kosten overzicht Arrestruwe 23 en 25 te Maastricht.pdf pdf-document
Kosten overzicht Arrestruwe 39 te Maastricht.pdf pdf-document
Energielabel Arrestruwe 23.pdf pdf-document
Energie-index rapport Arrestruwe 23.pdf pdf-document
Energielabel Arrestruwe 25.pdf pdf-document
Energielabel Arrestruwe 39.pdf pdf-document
Energielabel Toustruwe 5.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.