Spoorlaan Noord 17 en 17A Rijen

21

dec

2017

Spoorlaan Noord 17 en 17A
5121 WV Rijen

Woonhuis + Appartement + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 21 december 2017
vanaf 11:00
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 6 december 2017 om 23:59.

Object

a. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte en bedrijfsterrein op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Spoorlaan Noord 17, 5121 WV Gilze en Rijen, kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, complexaanduiding 8455, appartementsindex 1, uitmakende het driehonderdvijftig/zeshonderdvijfenveertigste (350/645) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de bedrijfsruimte met bedrijfswoning, bedrijfsterrein, erf en verder toebehoren, staande en gelegen aan de Spoorlaan Noord 17 te Gilze en Rijen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, nummers 7617, 7734 en 7735, respectievelijk groot acht are tachtig centiare, twee are zesentachtig centiare en drie are vierendertig centiare, alzo tezamen groot vijftien are;
b. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een hal en trapopgang op de begane grond alsmede een bedrijfswoning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Spoorlaan Noord 17 A, 5121 WV Gilze en Rijen, kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, complexaanduiding 8455, appartementsindex 2, uitmakende het tweehonderdvijfennegentig/zeshonderdvijfenveertigste (295/645) aandeel in voormelde gemeenschap

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Appartement + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens A. kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, complexaanduiding 8455, appartementsindex 1, b. kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, complexaanduiding 8455, appartementsindex 2
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

donderdag 21 december 2017 vanaf 11:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijzondere veilingvoorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 18 januari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op eenentwintig december tweeduizend zeventien vanaf elf uur (11.00 uur) via de Website.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten, voor zover betreft het Registergoed sub a.:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed sub a. verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- de kosten van ontruiming;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn;
- de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
- eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper, voor zover betreft het Registergoed sub b.:
- de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting die bij de levering van het Registergoed sub b. verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van ontruiming;
- mutatiekosten vereniging van eigenaars;
- de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
- eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan schuldeiseres is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Ter zake van de levering van het registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de veilinghouder te zijn geleverd.
10.3 Ter zake van de levering van het Registergoed sub a. is overdrachtsbelasting ter hoogte van zes procent (6%) verschuldigd.
Ter zake van de levering van het Registergoed sub b. is overdrachtsbelasting ter hoogte van twee procent (2%) verschuldigd.
Blijkens een in opdracht van Verkoper verstrekte opgave door de makelaar inzake de verdeling van de waarde van het Registergoed is eenenzeventig procent (71%) van de waarde van het Registergoed toe te rekenen aan het Registergoed sub a. en negenentwintig procent (29%) van de waarde van het Registergoed aan het Registergoed sub b.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning;
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de Gunning,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Spoorlaan Noord 17/17A/61600578/MNA".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van ABG Gemeenten is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van ABG Gemeenten de dato vier juli tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Woongebied Rijen van de gemeente Gilze en Rijen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato drieëntwintig juni tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.4 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.5 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering van Registergoed sub b., waarin staat vermeld:
"Bijzondere lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende bepalingen, lasten en beperkingen wordt voor wat betreft het perceel, kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen sectie A nummer 7617, verwezen naar voormelde akte van levering (ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda in register Hypotheken 4 in deel 8275, nummer 64), waarin, onder meer woordelijk staat vermeld:
Begin Citaat
“Van toepassing zijn de “Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen der gemeente Gilze en Rijen”, zoals deze zijn opgenomen in een akte op zevenentwintig december negentienhonderd zesenvijftig verleden voor notaris Jhr. E.Th.E. de Kuyper te Gilze en bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda op vijf januari negentienhonderd zevenenvijftig in deel 2074 nummer 106.
Deze verkoopvoorwaarden zijn aan partijen bekend en dienen bij verkoop van- of verlening van genotsrechten ter zake van het gekochte te worden opgelegd aan de verkrijgende partij en door deze als eigen verplichtingen te worden aanvaard, welke aanvaarding dan voor en ten behoeve van de gemeente Gilze en Rijen moet worden aangenomen.”
Einde Citaat
Vestiging erfdienstbaarheid
Ter uitvoering van de akte van splitsing in appartementsrechten, welke akte heden voor mij notaris is verleden zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd ten behoeve van de eigenaar van het appartementsrecht nummer 2, hierna te noemen: “het heersend erf” en ten laste van het appartementsrecht nummer 1, hierna te noemen: “het dienend erf”.
Omschrijving
De erfdienstbaarheid van overpad ten behoeve van het heersend erf en ten laste van het dienend erf om op de minst bezwarende wijze het terrein van appartementsrecht nummer 1 te betreden ten einde te komen van de bedrijfswoning en te gaan naar de openbare weg en vice versa.
Aanvaarding door koper
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en worden die bepalingen bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende(n) bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze(n) te worden aangenomen.
16.6 Splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van appartementseigenaars Spoorstraat 17 te Gilze en Rijen", gevestigd te gemeente Gilze en Rijen, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 15416 nummer 160, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op dertig mei tweeduizend acht verleden voor mr. B. Roest, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig mei tweeduizend acht, in register Hypotheken 4, in deel 54616, nummer 64, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed sub a. is: bedrijfsruimte en de bestemming van het Registergoed sub b. is: bedrijfswoning.
Aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaars is een opgave gevraagd van de (achterstallige) servicekosten en de hoogte van het reservefonds. De gevraagde verklaring is niet door de in het hoofd van deze akte genoemde notaris ontvangen.
16.7 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Wat betreft het Registergoed sub a. geldt voorts het navolgende:
Voor zover aan de Verkoper bekend, is het Registergoed thans (mogelijk) verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed sub a. niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Verkoper doet bij dezen een beroep op de nietigheid van huur, of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huurpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Wat betreft het Registergoed sub b. geldt voorts het navolgende:
Voor zover aan de Verkoper bekend is het Registergoed sub b. in gebruik bij de Schuldenaar sub b.
Op het adres van het Registergoed sub b. staan volgens de gemeentelijke basisadministratie voorts ingeschreven de ouders van de Rechthebbende sub b. Aan de Verkoper is niet bekend of het Registergoed sub b. aan hen daadwerkelijk (gedeeltelijk) in huur of gebruik is afgestaan. Door de Verkoper is geen verlof tot inroeping van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzocht, aangezien Verkoper reden heeft om aan te nemen dat het huurbeding niet kan worden ingeroepen op grond van het bepaalde in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart GILZE EN RIJEN A 8455 A1.PDF pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 54616 nr 64 splitsing.PDF pdf-document
Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente dl 2074 nr 106.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport d.d. 23 juni 2017.PDF pdf-document
Bodemloketrapport d.d. 23 juni 2017.PDF pdf-document
info gemeente.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Spoorlaan Noord 17 en 17A Gilze en Rijen 2017.pdf pdf-document
Brochure veiling Spoorlaan Noord 17-17a Rijen (002).PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.