Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Jonkheer van Karnebeekweg 34 Ridderkerk

6

sep

2017

Jonkheer van Karnebeekweg 34
2982 VL Ridderkerk

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 6 september 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 22 augustus 2017 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede woonlaag met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Jhr. Van Karnebeekweg 34, 2982 VL Ridderkerk, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie A, complexaanduiding 7581A, appartementsindex 14, uitmakende het vijf/negenennegentigste (5/99) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met grond en verder toebehoren, gelegen aan de Jhr. Van Karnebeekweg 8 tot en met 42 (even nummers) te Ridderkerk, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie A nummer 5433, groot veertien are zesennegentig centiare

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie A, complexaanduiding 7581A, appartementsindex 14
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 6 september 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie conform bijzondere veilingvoorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 4 oktober 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Notariskantoor Van der Veen

Telefoonnummer 078-6138100
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. A.H.W. van der Veen

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zes september tweeduizend zeventien om dertien uur dertig (13.30) in het Vendu Notarishuis aan de Kipstraat 54 te Rotterdam.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans mogelijk verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato eenentwintig juli tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoper is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk zeven september tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de verkoper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.notarishuis.com. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Jonkheer van Karnebeekweg 8/42", gevestigd te Ridderkerk, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari negentienhonderddrieënzeventig verleden voor J. Schrijner, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op een maart negentienhonderddrieënzeventig in register Hypotheken 4, in deel 4397 nummer 82, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op eenentwintig juli negentienhonderdzevenenzeventig verleden voor mr. J.P.F. Kooijman, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op zesentwintig juli negentienhonderdzevenenzeventig, in register Hypotheken 4, in deel 5613, nummer 85.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten thans eenhonderdvijftien euro en vierendertig eurocent (EUR 115,34) per maand.
De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per heden eenduizend negenhonderdzevenendertig euro en achtenzestig cent (EUR 1.937,68).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: NIHIL.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van levering op vier oktober negentienhonderd vijfenvijftig verleden voor L. Smelik, destijds notaris te Ridderkerk en ingeschreven ten kantore van gemelde Dienst op vijf oktober negentienhonderd vijfenvijftig in deel 3104 nummer 93, waarin woordelijk staat vermeld:
"8. a. De op de overgedragen grond te stichten woonhuizen moeten uiterlijk twee jaren na de datum waarop de betreffende bouwvergunning werd uitgereikt, geheel gereed en voor de eerste maal opgeleverd zijn en ter bewoning kunnen worden uitgegeven;
b. Bij niet-nakoming van het in de vorige alinea bepaalde, verbeurt de koopster ten bate van de gemeentekas van Ridderkerk een boete eenhonderd gulden (f 100,--) voor iedere dag dat zij in de nakoming van het hiervoor sub a bepaalde ingebreke is.
9. a. De overgedragen (vier) percelen moeten door- en voor rekening van de koopster worden voorzien van afscheidingen, waarvan die langs de straten en/of plantsoenen moeten worden geplaatst op een stenen of betonnen voeting, welke ten minste tien centimeter boven het aansluitende trottoir moet uitsteken.
b. De afscheidingen van de percelen (voorzover niet langs straat of plantsoen) op meerbedoelde, aan deze minute gehechte, kaart door groene arcering aangegeven, moeten in verband met de aanleg van het hierna sub 10 te noemen achterpad worden geplaatst op de bij deze overgedragen grond en wel op een afstand van een meter vanuit de kadastrale grens en voorzover deze afscheiding zal worden gevormd door een ligusterheg, op een afstand van een meter vijftien centimeter vanuit de kadastrale grens.
10. a. Langs de hiervoor sub 9.b bedoelde zijde, op de aan deze minute gehechte kaart, zoals gemeld aangegeven met groene arcering, moeten door- en voor rekening van de koopster halve achterpaden worden aangelegd ter (halve) breedte van een meter, gemeten vanuit de kadastrale grens der percelen in aansluiting op ter plaatse reeds bestaande of door derden alsnog aan te leggen (halve) paden.
b. Deze achterpaden moeten worden verhard met koolas of ander verhardingsmateriaal en door de eigenaar van de grond worden onderhouden; eventuele gebreken moeten op de eerste aanzegging van burgemeester en wethouders van Ridderkerk worden hersteld. Het onderhoud van de eventueel in deze achterpaden liggende draineerleiding is eveneens voor rekening van de eigenaar van de grond, waarin die draineerleiding is gelegen.
c. Evenbedoelde achterpaden moeten worden gesteld ten nutte en gebruike van de bewoners van de door de omliggende straten omsloten bouwblokken, welke bewoners in het gebruik hiervan op geen enkele wijze mogen worden verhinderd of belemmerd.
11. De koopster verbeurt bij overtreding of niet-nakoming van het sub 9 en 10 bepaalde, ten bate van de gemeentekas van Ridderkerk, een boete van ten hoogste vijfduizend gulden (f 5.000,--) te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van de burgemeester en wethouders voornoemd, met dien verstande, dan nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist. Deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar minstens een maand tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien de verboden toestand in die tijd ten genoege van burgemeester en wethouders, voornoemd , is opgeheven.
12. Onverschillig of het hierna sub 13 bepaalde al dan niet is nagekomen, zijn de bij de verkoop op de koopster gelegde verplichtingen, hiervoor sub 8 tot en met 11 genoemd, op alle volgende kopers toepasselijk en wel zodanig, dat elke koper door wie één of meer dezer bepalingen is overtreden of niet is nagekomen, ingeval er termen zijn tot toepassing der onder 8 respectievelijk 11 bepaalde boete, hoofdelijk met zijn opvolgers in de eigendom tot betaling der boete aansprakelijk is.
13. De kopers zijn gehouden, bij elke verdere overdracht van het bij deze gekochte, de onder nummers 8 tot en met 12 gestelde voorwaarden en bepalingen te doen opnemen in de nieuwe koopakte, op straffe ener boete van ten hoogste tienduizend gulden (f 10.000,--) en ingeval meerdere personen als overdragende partij optreden, door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate van de gemeentekas van Ridderkerk en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders voornoemd, met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist. Deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de overdragende partij minstens een maand tevoren per aangetekende brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien het verzuim in die tijd ten genoege van burgemeester en wethouders voornoemd is opgeheven, terwijl de kopers tevens verplicht zijn in dat geval op gelijke boete ervoor zorg te dragen, dat onder 13 gestelde voorwaarden, zowel die van de eerste, als die van deze tweede alinea worden opgenomen in de nieuwe koopakte, terwijl de boete dan in de vorm van een derde beding moet worden bedongen ten behoeve van de gemeentekas van Ridderkerk.".
Voorts wordt verwezen naar een akte van levering op twaalf maart negentienhonderdvierenzestig voor H.M.W. Witkam, destijds notaris te 's-Gravenhage, verleden en ingeschreven ten kantore van gemelde Dienst op zestien maart negentienhonderdvierenzestig in deel 3580 nummer 79, waarin woordelijk staat vermeld:
"8. dat langs de erfscheiding van de percelen, kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummers 6253 en 6254 (oud nummer 5441) enerzijds en kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummers 5440, 5439, 5437, 5436, 5435 en 5433 anderzijds, een strook grond ter breedte van ongeveer honderdvijftig centimeter, zijnde ter weerszijde van bedoelde erfscheiding ter breedte van ongeveer vijfenzeventig centimeter, is bestemd tot voetpad, om te komen en te gaan, ook met aan de hand gevoerde rijwielen en met al dan niet beladen kruiwagens, van- en naar de Mr Thorbeckestraat en van- en naar de Jonkheer van Karnebeekweg. Bij deze wordt gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van het bij deze verkochte perceel, kadaster Ridderkerk, sectie A nummer 5433 en ten behoeve van al de overige hiervoor bedoelde aan gemeld voetpad aangesloten percelen, kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummers 6253, 6354, 5440, 5439, 5438, 5437, 5436 en 5435, voorzover deze percelen nog aan verkoopster toebehoren, zomede ten laste van al deze laatstgenoemde percelen, voorzover deze percelen nog aan verkoopster toebehoren en ten behoeve van het bij deze verkochte perceel, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie A nummer 5433, het recht van voetpad, om te komen en te gaan, ook met aan de hand gevoerde rijwielen en met al dan niet beladen kruiwagens, van – en naar de Mr. Torbeckestraat en van- en naar Jonkheer van Karnebeekweg; dit recht van erfdienstbaarheid uit te oefenen over de hiervoor bedoelde strook grond ter weerszijden van de hiervoor bedoelde erfscheiding van deze percelen. Zullende ieder der eigenaren van de aan het gemeenschappelijk voetpad aangesloten percelen gehouden zijn bij te dragen in het onderhoud van bedoeld pad, ieder in verhouding van het hem toebehorende aantal aangesloten percelen, tot het totale aantal aangesloten percelen ; bij een zodanige berekening zal het perceel, kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummer 6254, tellen als zijnde drie percelen;
9. dat langs de erfscheiding van de percelen, kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummer 5435 enerzijds en 5433 anderzijds, een strook grond ter breedte van ongeveer honderdvijftig centimeter, zijnde ter weerszijden van bedoelde erfscheiding ter breedte van ongeveer vijfenzeventig centimeter, is bestemd tot voetpad en in aansluiting aan die strook grond, een strook grond ter breedte van ongeveer eenhonderdvijftig centimeter langs de oostelijke grens van de percelen, kadaster gemeente Ridderkerk sectie A nummers 5440, 5439, 5438, 5437, 5436 en 5435 en een andere strook eveneens ter breedte van ongeveer honderdvijftig centimeter langs de noordelijke grens van het perceel, kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummer 5433, zijn bestemd tot voetpad, om te komen en te gaan, ook met aan de hand gevoerde rijwielen en met al dan niet beladen kruiwagens, van- en naar de Mr Thorbeckestraat en van en naar de Jonkheer van Karnebeekweg. Bij deze wordt gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van het bij deze verkochte perceel, kadaster Ridderkerk, sectie A nummer 5433 en ten behoeve van al de overige hiervoor bedoelde- aan laatstbedoelde voetpaden aangesloten percelen, kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummers 5440, 5439, 5438, 5437, 5436 en 5435, voorzover deze percelen nog aan de verkoopster toebehoren, en ten behoeve van het bij deze verkochte perceel, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie A nummer 5433, het recht van voetpad, om te komen en te gaan, ook met aan de hand gevoerde rijwielen en met al dan niet beladen kruiwagens, van- en naar de Mr Thorbeckestraat en van- en naar de Jonkheer van Karnebeekweg; dit recht van erfdienstbaarheid uit te oefenen over de hiervoor bedoelde stroken grond. Zullende ieder der eigenaren van de aan laatstbedoelde gemeenschappelijk voetpad aangesloten percelen, gehouden zijn bij te dragen in het onderhoud van bedoeld pad, ieder in verhouding van het hem toebehorende aantal aangesloten percelen, tot het totaal aantal aangesloten percelen; bij een zodanige berekening zal het perceel, kadaster gemeente Ridderkerk, sectie A nummer 5433 tellen als zijnde drie percelen".
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Ridderkerk de dato vier oktober tweeduizend zestien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht respectievelijk een stuk van de gemeente Ridderkerk de dato achttien april tweeduizend zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlagen);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Ridderkerk-West van de gemeente Ridderkerk, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van DCMR de dato achtentwintig juli tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(d) het rapport van het Bodemloket de dato negentien april tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(e) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning met berging.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 19. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bestemmingsplan Ridderkerk-West.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport 11-07-2016.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart RIDDERKERK A 7581 A14.PDF pdf-document
Modelreglement dl 4397 nr 82.PDF pdf-document
Splitsingsakte dl 5613 nr 85.PDF pdf-document
Bodemrapport DCMR 28-07-2017.PDF pdf-document
Bodemloketrapport d.d. 19-04-2017.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.