Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Vellegendijk 8 Aalten

20

jun

2017

Vellegendijk 8
Aalten

Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 20 juni 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 5 juni 2017 om 23:59.

Object

een perceel grond met daarop en/of daarin aanwezige bouwwerken, plaatselijk bekend 7122 PE Aalten, Vellegendijk 8 (blijkens kadaster ter plaatse ongenummerd)

Objectgegevens

Soort object Grond
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie M nummer 410, groot 34 are 30 centiare
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 20 juni 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Dirkzwager advocaten & notarissen - Arnhem

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Telefoonnummer 026 365 55 48
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J. van Tongeren

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V.

Weena 592
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900
E-mailadres Stuur e-mail
 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op het perceel staat een woonunit voor (tijdelijke) bewoning. Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staat op het adres een tweetal personen ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Omzetbelasting/overdrachtsbelasting
Voorzover aan Verkoper bekend is de eigenaar terzake van de levering van het Registergoed geen ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Hiervan uitgaande kunnen zich twee situaties voordoen:
a. Indien Koper een ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is op de levering van het Registergoed de verleggingsregeling van artikel 24ba lid 1 sub d en sub e van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 van toepassing. In verband daarmee wordt op grond van artikel 12 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 de omzetbelasting geheven van Koper.
Voor wat betreft de overdrachtsbelasting wordt in deze situatie een beroep gedaan op de samenloopvrijstelling (artikel 15 lid 1 letter a Wet op belastingen van Rechtsverkeer).
b. Indien Koper géén ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is terzake van de levering van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan het hiervoor gestelde kunnen geen rechten worden ontleend.

Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Landelijk Gebied 2015” van de gemeente Aalten.
Het registergoed heeft de bestemming: “wonen-1”. Het perceel is gelegen in de bestemming 'waarde - archeologie hoge verwachting'. Het perceel is gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' (Gelders natuurnetwerk) en reconstructiewetzone - extensiveringsgebied.

Indien u meer wilt weten over de woningbouwplanning, verwijs ik u naar onderstaande link, hier kunt u de volledige nota Woningbouwplanning Aalten 2017 vinden: https://www.aalten.nl/inwoners/woningbouwplanning-2017_43554/

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 juni 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 17 juli 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl

Foto's
Downloads
VN vaststelling veilingvoorwaarden - 20171098 4136-4069-4795 v.1.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper 20171098.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.