Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Molenmakershoek 10A Apeldoorn

20

jun

2017

Molenmakershoek 10A
7328 JK Apeldoorn

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 20 juni 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 5 juni 2017 om 23:59.

Object

het bedrijfspand met ondergrond, erf en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Molenmakershoek 10 A te 7328 JK Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 10078, groot acht are vijfentwintig centiare

LET OP. ER ZIJN NIEUWE FOTO'S OP DE SITE GEPLAATST! VOOR DE GOEDE ORDE HET BETREFT HET ACHTERSTE DEEL VAN HET PAND MOLENMAKERSHOEK 10/12. DE FOTO'S ZIJN GEMAAKT AAN DE KANAAL-ZUID ZIJDE

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 10078
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 20 juni 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 4 augustus 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Gietema Wevers Notarissen

Postbus 820
7301 BB Apeldoorn

Telefoonnummer 055-5782222
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. J.Th.C. Buizer

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De goedkeurende beschikking inzake het inroepen van het huurbeding is afgegeven door de rechtbank.
LET OP. ER ZIJN NIEUWE FOTO'S OP DE SITE GEPLAATST! VOOR DE GOEDE ORDE HET BETREFT HET ACHTERSTE DEEL VAN HET PAND MOLENMAKERSHOEK 10/12. DE FOTO'S ZIJN GEMAAKT AAN DE KANAAL-ZUID ZIJDE

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op twintig juni tweeduizend zeventien om dertien uur dertig (13.30 uur) in Hotel Congrescentrum Papendal aan de Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans mogelijk deels verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Er is een verzoekschrift inzake het inroepen van het huurbeding ingediend bij de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank wordt verleend, is de Verkoper bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Verkoper laat de eventuele mogelijkheid van de vernietiging van de huurovereenkomst over aan de koper. De vernietiging geschiedt voor rekening en risico van de koper; het risico dat deze vernietiging niet mogelijk is omdat het Registergoed al verhuurd was ten tijde van de hypotheekverlening of omdat de huidige verhuring niet op ongewone, voor de Verkoper meer bezwarende voorwaarden heeft plaatsgevonden komt voor rekening van de koper.
De koper aanvaardt de eventueel door de voorzieningenrechter overeenkomstig artikel 3:264 lid 6 Burgerlijk Wetboek vastgestelde termijn waarbinnen geen ontruiming van het Registergoed mag plaatsvinden.
Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, welke echter niet bij Verkoper in het bezit is; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de koper en aanvaardt de koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk eenentwintig juni tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.openbareverkoop.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een akte tot levering, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op dertien juni negentienhonderd tachtig in register Hypotheken 4, deel 6005 nummer 27, op twaalf juni negentienhonderd tachtig verleden voor een waarnemer van H.W. Semmelink, (destijds) notaris te Apeldoorn, waarin staat vermeld:
" 6. De koper is verplicht het gekochte behoorlijk af te rasteren en afgerasterd te houden, ten genoegen van burgemeester en wethouders; de kosten van het maken van deze afrasteringen komen geheel voor rekening van de koper.
7. De koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, voor openbare doeleinden op-, in-, aan- of boven het verkochte en de daarop te stichten opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders dit zullen nodig achten.
Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overlegd.
De koper is verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht, te laten bestaan."
Enzovoorts;
"b. De koper mag de op het gekochte te stichten bedrijfsopstal(len) gebruiken voor het uitoefenen van een autoverhuur- en opslagbedrijf met uitsluiting van elk ander gebruik.
Voor wijziging of uitbreiding van het gebruik is een schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders vereist."
Enzovoorts;
"13. Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte onroerend goed is de koper verplicht de in de artikelen 6, 7, 8b, 14, 15, 16, 17, 20 en 21 genoemde bepalingen, alsmede de onderhavige bepaling, aan zijn wederpartij in de akte van overdracht op te leggen en aan te nemen ten behoeve van de gemeente Apeldoorn (ten blijke waarvan een afschrift van de akte van vervreemding binnen veertien dagen na haar opmaking moet worden gedeponeerd ten gemeentehuize van Apeldoorn, komende de kosten van dit afschrift voor rekening van de koper of de opvolgende eigenaar).
14. a. De koper dient binnen een half jaar na de voltooiing van de te stichten opstal(len) voor eigen rekening het onbebouwd blijvende gedeelte van het verkochte aan te leggen en te voorzien van passende voetpaden, inritten, verhardingen, rijwielsteunen, afrasteringen, keermuurtjes en/of stoeptreden ter opvanging van hoogteverschillen en dergelijke voorzieningen, overeenkomstig een gelijktijdig met de bouwaanvraag in te dienen en door burgemeester en wethouders goed te keuren ontwerp.
b. Het onderhoud en de instandhouding van de sub a vermelde voorzieningen dienen door de koper deugdelijk en regelmatig te geschieden ten genoegen van burgemeester en wethouders en overeenkomstig het goedgekeurde plan van aanleg.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders zullen geen wijzigingen in de voorzieningen mogen worden aangebracht.
Bij nalatigheid van de koper met betrekking tot de aanleg en/of het onderhoud, en/of bij het constateren van een niet goedgekeurde wijziging in de aanleg, is de gemeente onherroepelijk gerechtigd de aanleg, het onderhoud en/of wijziging cum annexis op kosten van de nalatige te doen uitvoeren en/of ongedaan te maken na verloop van dertig dagen nadat deze bij aangetekend schrijven op zijn nalatigheid is gewezen en alsnog in de gelegenheid gesteld is daaraan te voldoen, zullende de nalatige een onmiddellijk opeisbare boete van tienduizend gulden (f. 10.000,--) ten bate van de gemeente verbeuren voor elke maal dat hij nalatig is gebleven in de goede uitvoering van zijn verplichtingen na verloop van dertig dagen na aanschrijving.
15. Op het verkochte mag geen bedrijf voor de detailverkoop worden uitgeoefend.
16. De koper mag niet dan na verkregen schriftelijke (privaatrechtelijke) goedkeuring van burgemeester en wethouders, aan welke goedkeuring voorwaarden kunnen worden verbonden, overgaan tot het plaatsen van installaties voor brandstoffen voor motorrijtuigen op het gekochte.
17. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 8b, 9a, 13, 15 en 16 is de koper, door het enkele feit der overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan vijf maal het bedrag van de thans door de gemeente bedongen koopsom, met een minimum van vijfhonderdduizend gulden ( f. 500.000,--) ten bate van de gemeente, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders.
De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de koper tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet-nakoming van enige bepaling opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien binnen die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders is voldaan aan voormelde bepaling(en).
Het hiervoor vermelde bedrag van de boete is gebaseerd op het prijspeil in de maand maart negentienhonderd tachtig. Voormeld bedrag zal worden verhoogd casu quo verlaagd overeenkomstig de stijging of daling welke het laatst gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie in de maand van het constateren van de overtreding ten opzichte van dat cijfer in de maand maart negentienhonderd tachtig zal vertonen.
Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt verstaan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna te noemen C.B.S.) te publiceren prijsindexcijfer dienaangaande voor werknemersgezinnen op basis"negentienhonderd vijfenzeventig is honderd".
Mocht het C.B.S. te eniger tijd overgaan tot publikatie van de bovenbedoelde indexcijfers op een meer recente tijdbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, waarbij de koppeling van de cijfers van de nieuwe reeks aan die van de voorafgaande reeksen door het C.B.S. zal geschieden. Indien te enigertijd het C.B.S. mocht worden opgeheven of de bovenvermelde statistische gegevens niet meer zou publiceren, zullen partijen in onderling overleg en bij gebreke van overeenstemming door middel van een rechterlijke uitspraak daaromtrent- andere statistische gegevens aanvaarden, die in redelijkheid eenzelfde inzicht verschaffen als partijen bij het aangaan van deze overeenkomst voor ogen stond."
Enzovoorts;
"20. a. De sub a genoemde comparant, handelend als gemeld, bedingt bij deze ten behoeve van de naamloze vennootschap: "N.V. Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij", gevestigd te Arnhem, van de koper, welk geding de koper bij deze aanvaardt, het recht, om, indien het in verband met de elektriciteitsvoorziening van het onderhavige gebied noodzakelijk is dat in de omgeving van het hierbij verkochte een transformatorhuisje wordt gehandhaafd danwel gesticht, te vestigen het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub b, van de belemmeringenwet Privaatrecht tot het leggen, hebben, houden, onderhouden, repareren en vervangen van kabels in en het verwijderen van kabels uit het onbebouwd blijvende gedeelte van het gekochte en/of tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten laste van dit gedeelte.
b. De sub a genoemde comparant, thans handelende als mondeling lasthebber van de naamloze vennootschap: "N.V. Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij" voornoemd, neemt bij deze vorenstaand beding ten behoeve van en namens deze naamloze vennootschap aan.
21. Indien op het gekochte een woning zal worden gesticht, verplicht de koper zich reeds nu voor alsdan om zodra de mogelijkheid aanwezig is om deze woning aan te sluiten op de door of vanwege de gemeente aan te leggen centrale antenne-inrichting, medewerking te verlenen tot deze aansluiting en de daaruit voortvloeiende kosten op eerste uitnodiging van de gemeente Apeldoorn te voldoen."
Daarnaast wordt verwezen naar voornoemde akte tot levering, deel 50060 nummer 182, waarin staat vermeld:
"Bijzondere bepalingen / erfdienstbaarheden
Artikel 9.
Voor wat betreft bijzondere bepalingen, kwalitatieve bedingen en/of bestaande erfdienstbaarheden het verkochte betreffende, wordt ten deze verwezen naar een akte van levering op twaalf juni negentienhonderd tachtig verleden voor een waarnemer van H.W. Semmelink, destijds notaris te Apeldoorn, van welke akte is overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op dertien juni negentienhonderd tachtig in register hypotheken 4 in deel 6005 nummer 27, van welke akte de koper verklaarde een kopie te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan volkomen bekend te zijn en zich daaraan te houden en te onderwerpen en die bepalingen getrouwelijk na te komen.
Bedoelde bijzondere bepalingen worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van deze akte een integrerend onderdeel uit te maken.
Een door partijen en mij, notaris, ondertekende kopie van bedoelde akte van levering is aan deze akte gehecht.
Voor zover uit bovenbedoelde bepalingen verplichtingen voortvloeien, welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, worden die verplichtingen bij deze door verkoper aan koper opgelegd en ten behoeve van de belanghebbende(n) bedongen en aangenomen.
Bedoelde bijzondere bepalingen worden bij deze door de verkoper aan de koper opgelegd en ten behoeve van de gemeente Apeldoorn, kantoorhoudende te 7300 ES Apeldoorn, Marktplein 1, bedongen en aangenomen.
Vestiging erfdienstbaarheden
Artikel 10.
Ter uitvoering van het verder nog tussen partijen overeengenkomene verklaren partijen:
A. bij deze te vestigen, voor zover nog niet eerder gevestigd, ten behoeve van bij deze verkochte als heersend erf en ten laste van aan verkoper verblijvende gedeelte, van het perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 3476, als dienend erf een erfdienstbaarheid van overpad, inhoudende het recht om over de bestaande uitweg te komen van en te gaan naar de openbare weg, in casu Molenmakershoek te Apeldoorn, niet alleen als voetpad voor mens en dier, maar tevens als rijweg voor wagens, auto's, landbouwmachines, graafwerktuigen, motoren, rijwielen en alle andere vervoermiddelen, onder bepaling dat het onderhoud van bedoelde weg komt voor rekening van de eigenaren van de percelen die van bedoelde weg gebruik maken, ieder voor een gelijk deel;
B. bij deze te vestigen, voor zover nog niet eerder gevestigd, ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 3476 en ten behoeve en ten laste van het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 3476, over en weer de volgende erfdienstbaarheden:
1. erfdienstbaarheid van licht, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf om te voorkomen dat de toevloed van licht door bestaande ramen en deuren van de eigenaar van het heersende erf wordt belemmerd;
2. erfdienstbaarheid van uitzicht, inhoudende het verbod voor de eigenaar van het dienende erf om de voortuin, de achtertuin en de eventuele zijtuin, voorzover deze onmiddellijk grenst aan de openbare weg en voorzover de eigenaar van het heersend erf hierover uitzicht heeft naar de openbare weg, waaraan het heersende erf is gelegen, anders te gebruiken dan als siertuin en hierin zodanige beplantingen of opstallen, anders dan de reeds bestaande te hebben, dat hierdoor het uitzicht uit de ramen in de voor- en achtergevel van het heersend erf gebouwde woning(en) wordt belemmerd;
3. erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om het overlopende water van de naburige opstallen overeenkomstig de aangebrachte en/of aan te brengen daken, goten, leidingen en putten te ontvangen;
4. erfdienstbaarheid van inbalking, inhoudende het verbod van de eigenaar van het dienende erf om de eigenaar van het heersende erf te belemmeren nieuwe balken en/of ankers en/of leidingen in de gemene muur in de plaats van de vergane te leggen en/of reparaties daaraan te (doen) verrichten;
5. erfdienstbaarheid van afvoer, huishoudwater en faecaliën, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat huishoudwater en fecaliën overeenkomstig de aangebrachte leidingen en putten van het heersende erf via het dienende erf worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde (openbare) riolen;
6. erfdienstbaarheid van ramen, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat binnen twee meter van de erfafscheiding de thans bestaande ramen van de aangrenzende woning en/of schuur in stand worden gehouden.
Partijen verklaren dat zij terzake van voormelde erfdienstbaarheden sub B benoemd nog het navolgende zijn overeengekomen:
a. voorzover er gemene afscheidingen zijn tussen de woningen welke zijn gesticht op het perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 3476, zullen deze afscheidingen voor gemeenschappelijke rekening moeten worden onderhouden en zo nodig vernieuwd;
b. voorzover er gemene rioleringen, leidingen en/of afvoeren van faecaliën, goot- en/of hemelwater zijn tussen de woningen en/of schuren gesticht op het perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 3476, zullen deze bestendigd blijven overeenkomstig de bestaande toestand, terwijl het onderhoud en de eventuele kosten van vernieuwing daarvan voor rekening van de respectieve eigenaren komen;
c. bedoelde erfdienstbaarheden houden mede in dat de eigenaar van het dienende erf verplicht is, op zijn terrein het verrichten van de nodige onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden toe te laten;
d. zijn er gezamenlijke leidingen, putten en dergelijke dan komt het onderhoud van die gezamenlijke leidingen, putten en dergelijke voor gezamenlijke rekening van de eigenaren van het dienende en heersende erf vanaf het punt waarop die leidingen, putten en dergelijke samenkomen;
e. de erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming van het heersende erf, noch is hieronder begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Kwalitatieve verplichting
Artikel 11.
Partijen zijn ten aanzien van het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn AC, sectie AC, nummer 3476, nog het volgende overeengekomen:
1. Verkoper verbindt zich jegens koper om nimmer direct of indirect in te laten met of betrokken te zijn bij het uitoefenen van een garagebedrijf en/of autohandel één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De hiervoor sub 1. omschreven verplichtingen/rechten worden bij deze gevestigd als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:251 van het Burgerlijk Wetboek en zullen overgaan op al degenen die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel.
3. Degenen die van de verkoper een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen, zijn eveneens aan de hiervoor sub 1. omschreven verplichtingen gebonden."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Apeldoorn de dato eenentwintig december tweeduizend zestien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Oost De Maten van de gemeente Apeldoorn, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato zestien december tweeduizend zestien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 18. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Antwoordformulier bodeminformatie Molenmakershoek 10A.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
info gemeente.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart APELDOORN AC AC 10078.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.