Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Van der Maelstedeweg 2B en 2L Hulst

27

jun

2017

 

Van der Maelstedeweg 2B en 2L
4561 GT Hulst

Appartement + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 27 juni 2017
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 12 juni 2017 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning met toebehoren, gelegen op de derde verdieping van na te melden gebouw, alsmede de bijbehorende berging op de begane grond, plaatselijk bekend Van der Maelstedeweg 2 L, 4561 GT Hulst, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie D, complexaanduiding 1371-A, indexnummer 10, uitmakende het eenhonderdtwintig/eenduizend zevenhonderddrieëntachtigste (120/1.783e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw bevattende dertien (13) woningen met bijbehorende bergingen alsmede dertien (13) parkeerplaatsen, gelegen aan de Van der Maelstedeweg 2 te Hulst, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie D, nummers 795 en 1256, respectievelijk groot drie are drieëntachtig centiare en twee aren zesendertig centiare;
2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats, gelegen in de onderbouw van voormeld gebouw, plaatselijk bekend Van der Maelstedeweg 2 B, 4561 GT Hulst, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie D, complexaanduiding 1371-A, indexnummer 17, uitmakende het achttien/eenduizend zevenhonderddrieëntachtigste (18/1.783e) aandeel in voormelde gemeenschap,

Objectgegevens

Soort object Appartement + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie D, complexaanduiding 1371-A, indexnummer 10, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie D, complexaanduiding 1371-A, indexnummer 17
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

dinsdag 27 juni 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van verkoopster
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 25 juli 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

De Zeeuwse Alliantie Notarissen te Goes en Middelburg

Postbus 199
4330 AD Middelburg

Telefoonnummer 0118-659629
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. H. Visser

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 24 mei 2017 op te vragen bij De Zeeuwse Alliantie. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zevenentwintig juni tweeduizend zeventien vanaf dertien uur dertig minuten in Van der Valk Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat 100 te 4462 ET Goes.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans door Schuldenaar/Rechthebbende verhuurd met toestemming van de Schuldeiseres.
Door de huurder is een concept/ongetekend exemplaar van de huurovereenkomst overlegd. Hierin is opgenomen dat huurder per eerste van de maand, bij vooruitbetaling, een bedrag ad achthonderd euro (EUR 800,00) aan de verhuurder voldoet. De servicekosten ad eenhonderdeenenveertig euro (EUR 141,00) worden door huurder rechtstreeks aan de vereniging van eigenaars voldaan. Verkoper verleent geen garanties met betrekking tot het bovenstaande aangaande de huur.
Gelet op het bovenstaande zijn sub a, c, d en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"a. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.
c. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper er niet voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen.
d. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huur- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk achtentwintig juni tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Ten aanzien van het Registergoed geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de verkoper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde."
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.openbareverkoop.nl/zeeland. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Flatgebouw "Veste Bruneel"", gevestigd te Hulst, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Middelburg) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 4132 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op vijf december tweeduizend drie verleden voor mr. A.W. Vroome, (destijds) notaris te Hulst, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Middelburg) op acht december tweeduizend drie in register Hypotheken 4, in deel 7093, nummer 110.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderdeenenveertig euro (EUR 141,00) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per één juni tweeduizend zeventien * euro*.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: *
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen.
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde akte van splitsing op vijf december tweeduizend drie verleden voor mij, notaris, waarin onder meer staat vermeld, woordelijk luidend:
"1. Koppeling appartementsrechten
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de appartementsrechten alleen zodanig mogen en kunnen worden vervreemd in combinatie zodanig dat een appartementseigenaar van een woning altijd een woning en een parkeerplaats zal bezitten.
De vervreemding van een appartementsrecht zal dus zo dienen te zijn dat altijd:
a. een appartementsrecht uit de indexserie 1 tot en met 13;
b. een appartementsrecht uit de indexserie 14 tot en met 26;
tezamen worden vervreemd.
2. Het is koper niet toegestaan de tot het verkochte begrepen parkeerplaats te verhuren aan personen die geen eigenaar/bewoner zijn van een appartementsrecht behorende tot het te realiseren projekt 'Veste Bruneel' zulks op straffe van een direkt opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (eur 25.000,=) ten behoeve van de vereniging: Vereniging van Eigenaars Flatgebouw "Veste Bruneel", gevestigd te Hulst.
3. Het in artikel 2 bepaalde dient bij overdracht onder bijzondere titel en/of overgang onder algemene titel ten behoeve van voornoemde vereniging te worden opgelegd en te worden bedongen, zulks op straffe van verbeurte van een dadelijk - zonder ingebrekestelling - opeisbare boete van vijfentwintig duizend euro (euro 25.000,--) per overtreding ten behoeve van genoemde vereniging.
4. a. De koper is verplicht te gedogen, dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven het aan hem verkochte is aangebracht, wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden aangebracht en onderhouden.
b. De koper is verplicht, al hetgeen ingevolge het vorige lid is aangebracht, bevestigd te laten.
c. De koper is verplicht, voorzover dit in redelijkheid van koper kan worden gevergd, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in het eerste lid van dit artikel.
d. De koper is aansprakelijk voor alle schade, welke door beschadiging van de aanwezige zaken bedoeld in het eerste lid door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt.
5. Het is de koper of zijn rechtverkrijgenden verboden in of vanuit de op het bouwperceel te stichten onroerende zaak een sexwinkel, -cinema, -sauna, -club of enige andere onderneming, die daarmee vergeleken kan worden of voor een soortgelijk doel bestemd is, te exploiteren, te doen exploiteren of rechtstreeks of zijdelings deel te nemen in de exploitatie van een dergelijke onderneming of daarin werkzaam te zijn, dan wel toe te laten dat in of vanuit die onroerende zaak het exploiteren, het doen ex-ploiteren of het rechtstreeks of zijdelings deelnemen in de exploitatie van of het werkzaam zijn in een dergelijke onderneming, plaatsvindt.
6. De koper verplicht zich in geval van verhuur of op enige andere wijze in gebruik geven van de gebouwde onroerende zaak eenzelfde verbod als bedoeld in artikel 5 in de desbetreffende overeenkomst op te nemen en een boete ten behoeve van de verkoper te bedingen van éénduizend euro (eur. 1.000,--) per dag in geval van overtreding van dit verbod.
7. Bij overtreding van het verbod in artikel 5 of de tekortkoming in de nakoming van de verplichting in artikel 6 is aan voormelde vereniging van eigenaars een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van éénduizend euro (eur. 1.000,--) per dag.
Deze boete zal eerst verschuldigd zijn één maand na de verzending van een aangetekend schrijven van de vereniging van eigenaren, waarin gewezen wordt op desbetreffende overtreding casu quo tekortkoming in de nakoming."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper, als waarnemende de belangen van deze derden, voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers ter zake KENNISGEVEING, CORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING (ZIE TEKENING), blijkens een inschrijving op twaalf oktober tweeduizend negen in register Hypotheken 4, deel 57290 nummer 152.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Hulst de dato * mei tweeduizend zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Hulst Zuid van de gemeente Hulst, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato drie mei tweeduizend zestien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: wonen en parkeren.
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 18. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bestemmingsrapport.PDF pdf-document
Bodemloketrapport I.PDF pdf-document
Bodemloketrapport II.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HULST D 1371 A10.PDF pdf-document
Voorbereidingsbesluit II.PDF pdf-document
Voorbereidingsbesluit.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.