Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Oxerweg 4 en 4 a  Joppe

11

jul

Oxerweg 4 en 4 a
7215 PB Joppe

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 11 juli 2017
16 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Gelderland

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 1 dag en 13 uur mogelijk

Object

a. de vrijstaande bedrijfsruimte met bovenwoning, bijgebouwen, erf, tuin, (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Oxerweg 4, 7215 PB Joppe, kadastraal bekend gemeente Gorssel sectie B nummer 3080, groot vier are, vijfennegentig centiare, nummer 3079, groot tien are, vijftien centiare en nummer 3807, groot drieëndertig are, tweeënzestig centiare; alsmede
b. het vrijstaande woonhuis (bedrijfswoning) met berging, erf, tuin, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Oxerweg 4a, 7215 PB Joppe, kadastraal bekend gemeente Gorssel sectie B nummer 3052, groot vier are, zesentwintig centiare en nummer 3053, groot vijfenvijftig centiare;

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens A. kadastraal bekend gemeente Gorssel sectie B nummer 3080, groot vier are, vijfennegentig centiare, nummer 3079, groot tien are, vijftien centiare en nummer 3807, groot drieëndertig are, tweeënzestig centiare; b. kadastraal bekend gemeente Gorssel sectie B nummer 3052, groot vier are, zesentwintig centiare en nummer 3053, groot vijfenvijftig centiare;
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Gelderland

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 11 juli 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijz vw
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann - Utrecht

Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht

Telefoonnummer 030-2121111

mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 030-2121602 Faxnummer 030-2121226
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Smalbraak Notarissen

Boedekerstraat 9
Postbus 59
7400 AB Deventer

Telefoonnummer 0570-512737

Dhr. E. Drosten

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

2017.080689.01/EDR - 1 -
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Oxerweg 4a en Oxerweg 4 te 7215 PB Joppe
Heden acht juni tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij,
mr. Jeroen Gerben Radboud Carolus Prinsen, notaris te Deventer:
Enzovoort
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op elf juli tweeduizend
zeventien vanaf dertien uur dertig (13.30 uur) in Hotel Congrescentrum Papendal aan
de Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom
uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen ten aanzien van de
woningen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
Voor rekening van koper komen ten aanzien van het niet-woongedeelte de kosten,
verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van
publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang
verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over
het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering
bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de
koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te
vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed
geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het
Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed ten aanzien van het
woongedeelte/de woningen in gebruik bij Rechthebbende (i) casu quo Rechthebbende
(ii) en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de
inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het
- 2 -
Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van
het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot
ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces
verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556
en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde
hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de
aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te
stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan
dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst
en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van
toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de
feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met
huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid
geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het
aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen.
De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van
de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico ten aanzien van het
woongedeelte van het Registergoed voor de koper.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde
van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend, is het Registergoed voor zover betreft het nietwoongedeelte
thans mogelijk verhuurd/in gebruik bij derden in strijd met het
hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat een gedeelte van het
Registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk
Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn hierop sub f en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van
toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"f. In geval het Registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van
het Burgerlijk Wetboek bestaat, doet de Verkoper bij dezen een beroep op de
nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de
vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan
of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid
geschiedt voor rekening en risico van de koper.
./.
- 3 -
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het
aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen.
De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot
gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van
beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel
eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de
eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden
en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk twaalf juli tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris
storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de
kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper
uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de
AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te
worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen
indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te
worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door
een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid
tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een
geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel
toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen
beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de
veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna
beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze
verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een
ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen
ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door
welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen
ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris
wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het
geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en
voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij,
- 4 -
notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op
inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de
verkoper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één
bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd
als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de
notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het procesverbaal
van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte
de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen
krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het
hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet,
www.openbareverkoop.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in
de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits
dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen
(NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV
omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de
internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin
van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door
de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de
hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris
bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure
beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in
de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een
borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure
‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per
aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum
van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde
rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14
AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de
internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de
ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de
deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het
bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer
wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds
- 5 -
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een
bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen
bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de
deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een
registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de
registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze
veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt.
Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via
internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten
hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet,
ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van
de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van
discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige
toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de
internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze
verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook
elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen
van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat
“mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin
nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een
bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van
een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de
bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in
artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of
gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien
uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning
bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen
(hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder
aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van
gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in
de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder,
naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn
verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een
waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de
vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als
- 6 -
bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt
onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze
zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan
ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht
werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder
afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten
aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De
gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal
ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht.
De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn
verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod
uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer
gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals
bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer
verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in
aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen
van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en
gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de
zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt
afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het
scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris
zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of aan koper
op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van de kadastrale percelen
gemeente Gorssel, sectie B nummers 3080 en 3079 wordt verwezen naar:
- een akte van transport een december negentienhonderd tweeënzeventig verleden
voor Mr. J. B. de Neeling, destijds notaris te gemeente Gorssel, ingeschreven ten
kantore van de dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, (destijds te
Zutphen) op een december negentienhonderd tweeënzeventig in register
Hypotheken 4 deel 1930 nummer 112, waarin is vermeld:
"dat ten laste van voormeld perceel 3080 als lijdend erf en ten nutte van de bij
gemelde akte van overdracht van een en twintig maart negentienhonderd negen
en zestig aan de toenmalige verkopers in eigendom verblijvende gedeelten van de
percelen destijds kadastraal bekend gemeente Gorssel, sectie B, nummers 1879,
1987 en 1989, welke gedeelten nadien zijn vernummerd in de kadastrale percelen
3052 en 3053 van dezelfde gemeente en sectie, als heersende erven, bij
laatstgemelde akte is gevestigd een erfdienstbaarheid van weg van en naar de
Oxerweg, met bepaling dat van deze weg in beide richtingen van en naar het
heersend erf gebruik gemaakt mag worden en dat bebouwing of enige andere
verandering van het heersend erf niet als verzwaring van de erfdienstbaarheid zal
gelden;
- 7 -
dat bij laatstgemelde akte voorts over en weer ten nutte en ten laste van de
percelen die hiervoor als heersend erf respectievelijk lijdend erf zijn aangeduid, is
gevestigd een erfdienstbaarheid, inhoudende het recht dat de op het ene erf
staande opstallen, onder meer met de daarin aanwezige vensters, mogen blijven
bestaan ook al zouden deze zich binnen de bij de wet voorgeschreven afstand van
het andere erf bevinden, dat in laatstgemelde akte van overdracht voorts is
bepaald:
"8. a. Op voormeld onroerend goed bevindt zich een motorbrandstoffendepŏt,
bestaande uit: twee ondergrondse reservoirs, elk met een inhoud van circa zes
duizend liter, tot het bergen van motorbrandstoffen en twee hierop gemonteerde
zelfmetende aftapapparaten, welke eigendom zijn en blijven van Chevron
Petroleummaatschappij, gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen "Chevron".
b. De koper en zijn opvolgers in eigendom of zakelijk genotsrecht van het
verkochte zijn verplicht te allen tijde hun medewerking te verlenen, indien Chevron
tot verwijdering en/of onbruikbaarmaking van het (de) ondergrondse reservoir(s)
en of aftappara(a)t(en) wenst over
te gaan.
c. De koper en zijn opvolgers in eigendom of zakelijk genotsrecht van het
verkochte zijn verplicht voormelde reservoirs en aftapapparaten uitsluitend te
gebruiken tot het bergen en aftappen van motorbrandstoffen van Chevron.
d. De koper en zijn opvolgers in eigendom of zakelijk genotsrecht van het
verkochte zijn verplicht de in deze akte sub 8 onder a tot en met d gemaakte
bepalingen bij vervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht van het verkochte
aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht van het verkochte op
te leggen als verplichtingen jegens Chevron en deze bepalingen, die hierbij ten
behoeve van Chevron worden bedongen, ten behoeve van Chevron te bedingen
en aan te komen."
dat zij ter voldoening aan de door haar genoemde echtgenoot op zich genomen
verplichtingen zoals hiervoor aangehaald, hierbij dezelfde verplichtingen aan de
koper oplegt als verplichting jegens Chevron, zulks met betrekking tot de thans
nog aanwezige ondergrondse reservoirs."
Blijkens na te vermelden bericht van de gemeente Lochem de dato acht maart
tweeduizend zeventien zijn de hiervoor vermelde reservoirs in negentienhonderd
negenennegentig verwijderd.
Genoemde verplichtingen zullen, voor zover nog van toepassing, door Verkoper aan
koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van
rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden
aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart
geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een
definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper
is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken
te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld
in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg
- 8 -
te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van
de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van
het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde
openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken
op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers
en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed /
bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een bericht van de gemeente Lochem de dato acht maart tweeduizend zeventien
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Lochem Buitengebied van de
gemeente Lochem, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato zeven maart tweeduizend zeventien,
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die
lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in
de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en
hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die
erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in
vorengenoemde openbare registers.
Enzovoort

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Oxerweg 4 en 4 a , 7215 PB te Joppe

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Smalbraak Notarissen
t.a.v. dhr. E. Drosten
Boedekerstraat 9
Postbus 59
7400 AB Deventer
Fax: 0570-612769
E-mailadres: drosten@smalbraak.nl