Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Koningsspil 26 / Wiekenkruis 11 Halsteren

13

jul

2017

 

Koningsspil 26 / Wiekenkruis 11
4661 TW Halsteren

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 13 juli 2017
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op woensdag 28 juni 2017 om 23:59.

Object

de bedrijfsruimte en bijbehorende (casco) bedrijfswoning met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Koningsspil 26, 4661 TW Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, en Wiekenkruis 11, 4661 TR Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, kadastraal bekend gemeente HALSTEREN, sectie K, nummer 413, groot éénduizend éénhonderd éénennegentig vierkante meter (1.191 m²)

Het te veilen perceel is gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel in Groningen, welk recht eerder in rang is dan het recht van de executerende hypotheekhouder.

Het te veilen perceel is voorts belast met herinrichtingsrente.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente HALSTEREN, sectie K, nummer 413
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

donderdag 13 juli 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie conform bijzondere veilingvoorwaarden
Omzetbelasting Ja
zie bijzondere veilingvoorwaarden
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 10 augustus 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Seydlitz Notarissen

Postbus 4919
4803 EX Breda

Telefoonnummer 076-5607800
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. A. Driesen

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op éénendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris in Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank in Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op dertien juli tweeduizend zeventien om dertien uur dertig minuten (13.30 uur) in het Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg aan het Klein Zwitserland 8 te 5126 TA Gilze.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper voor zover het de bedrijfswoning met toebehoren (uitmakende tweeënvijftig en een half procent (52,5%) van het gehele Registergoed) betreft:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
Voor rekening van koper komen voorts de kosten van het bedrijfsgedeelte (uitmakende zevenenveertig en een half procent (47,5%) van het gehele Registergoed), verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE:
a. de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
b. de verschuldigde omzetbelasting;
c. het honorarium van de notaris;
d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
e. de kosten van advertenties, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
f. kosten opvragen informatie;
g. de inzetpremie;
h. de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
i. kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
j. de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
4.1 Overdrachtsbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van de tot het Registergoed behorende bedrijfswoning met ondergrond en aanhorigheden twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd.
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van de tot het Registergoed behorende bedrijfsruimte met ondergrond en aanhorigheden zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd, aangezien de bedrijfsruimte meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van de koper.
Blijkens een in opdracht van Schuldeiseres opgemaakt taxatierapport de dato vierentwintig april tweeduizend zeventien moet tweeënvijftig en een half procent (52,5%) van de waarde van het Registergoed worden toegerekend aan de bedrijfswoning en zevenenveertig en een half procent (47,5%) aan de bedrijfsruimte.
4.2 Omzetbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is de Rechthebbende een ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Ter zake de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Rechthebbende en de koper kiezen op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting, zodat ter zake de levering van de tot het Registergoed behorende bedrijfsruimte tevens omzetbelasting is verschuldigd, met dien verstande dat de heffing van omzetbelasting wordt verlegd naar de koper op grond van artikel 12 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.
Koper verklaarde de tot het Registergoed behorende bedrijfsruimte te zullen (laten) gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. De koper zal terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, diens btw-nummer en het door hem gehanteerde boekjaar aan de notaris verstrekken.
In afwijking van artikel 9 lid 2 AVVE is de omzetbelasting niet in het bod begrepen.
Met het doen van een bieding stemt de koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend, is het Registergoed voor wat betreft de bedrijfsruimte thans mogelijk verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat dit betreffende gedeelte van het Registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn voor wat betreft de bedrijfsruimte sub f en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"f. In geval het Registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, doet de Verkoper bij dezen een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk veertien juli tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt voor het gedeelte van het Registergoed dat betrekking heeft op de bedrijfswoning met ondergrond en verder toebehoren blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de verkoper in rekening gebracht.
Deze inzetpremie wordt voor het gedeelte van het Registergoed dat betrekking heeft op de bedrijfsruimte met ondergrond en verder toebehoren in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.nvmwb.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Artikel 5
Bouwplicht/gebruiksbestemming
1. Het verkochte moet door de koper bestemd en gebruikt worden om daarop een bedrijfsruimte en maximaal één dienstwoning te stichten en mag zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom niet voor andere doeleinden worden gebruikt; deze toestemming kan voor bepaalde tijd of tot wederopzeggens worden verleend en daaraan kunnen voorwaarden worden verbonden.
2. Voor de nakoming van de verplichtingen die met betrekking tot de realisering van het op het verkochte uit te voeren bouwplan voor het/de door de koper aangetrokken aannemings- en/of bouwbedrijf vasu quo (bouw)maatschappij uit deze verkoopvoorwaarden voortvloeien, is jegens de gemeente Bergen op Zoom de koper aansprakelijk.
3. Het sub 1 en 2 bedoelde bouwplan moet, onverminderd de bepalingen van plaatselijke verordeningen, in alle opzichten voldoen aan redelijke eisen van welstand welke daaromtrent door of vanwege het gemeentebestuur zijn of zullen worden gesteld, zodat eerst met de bebouwing een aanvang mag worden gemaakt nadat de daarop betrekking hebbende tekeningen met bij te voegen opgaven van de te gebruiken materialen en de bewerking daarvan door het gemeentebestuur zijn goedgekeurd. Met name zal de bebouwing worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan, behorende bij het bestemmingsplan “Oude Molen 2000”;
4. Aan dezelfde goedkeuring zijn onderworpen alle aan het gebouwde nader aan te brengen veranderingen en/of uitbreidingen.
5. De koper is verplicht de op het verkochte te bouwen bedrijfsruimte uitsluitend te gebruiken voor het zelf uitoefenen van bedrijfsactiviteiten, danwel het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten van een vennootschap onder firma waarvan de koper beherend vennoot is, of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een besloten vennootschap waarvan de koper (direct of indirect) aandeelhouder is;
6. De koper is verplicht de dienstwoning zelf te gaan bewonen danwel door een aan het op te richten bedrijf gelieerde medewerker.
7. De koper mag, de strook grond gelegen aan de voorgevel van het bedrijfspand niet gebruiken als opslagplaats en dergelijke.
Artikel 6
Bouwtermijn
De koper moet binnen een half jaar na het verlijden van der akte van overdracht zijn begonnen met het doen stichten van de bebouwing op het verkochte perceel grond en de opbouw daarvan regelmatig voortzetten met dien verstande, dat de totale bebouwing (bedrijfspand en dienstwoning) binnen achttien maanden na dagtekening dier akte moet voltooid zijn, behoudens in het geval dat wettelijke voorschriften het bouwen verhinderen en behoudens Burgemeester en Wethouders op grond van billijkheid of overmacht te verlenen uitstel.
Artikel 7
Vervreemdingsverbod
1. Het is de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom verboden om binnen vijf (5) jaar na dagtekening van deze notariële akte het verkochte en/of de daarop te stichten of gestichte bebouwing te vervreemden, te verhuren of anderszins aan derden in gebruik af te staan. Onder vervreemding in deze bepaling worden mede begrepen het uitgeven in erfpacht, het vestigen van andere zakelijke rechten - met uitzondering van hypotheek - alsmede het inbrengen in maat- of vennootschappen.
2. Het is de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom verboden de dienstwoning met aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, afzonderlijk van het bedrijfsgedeelte casu quo het bedrijfsgedeelte geheel of gedeeltelijk afzonderlijk van de dienstwoning met aanhorigheden te vervreemden, te verhuren of anderszins in gebruik af te staat anders dan bewoning bedoeld in artikel 5 lid 6.
3. Aan de hiervoor in leden 1 en 2 genoemde schriftelijke toestemming kunnen Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom nadere voorwaarden opstellen.
Artikel 8
Boetebeding
Onverminderd de verplichting van de koper om alle voorwaarden na te leven, verbeurt de koper bij overtreding of niet-nakoming van de artikelen 5, 6 en 7 – na ingebrekestelling en na verloop van de daarbij gestelde termijn zonder dat alsnog deugdelijk en genoegzaam is gepresteerd - ten behoeve van de gemeente Bergen op Zoom een boete ter grootte van de helft van de koopsom voor elke overtreding en/of niet-nakoming.
Artikel 9
Kettingbeding
De koper is verplicht en hij verbindt zich jegens de gemeente Bergen op Zoom die dit voor zich aanvaardt, om de bepalingen in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 10, alsmede het bepaalde in dit artikel bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte en/of bij elke verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee om het bepaalde in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 10 alsmede het bepaalde in dit artikel, in de akte van overdracht casu quo in de akte tot verlening van (een) beperkt recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn zonder dat alsnog deugdelijk en genoegzaam is gepresteerd, dadelijk opeisbare boete ten behoeve van de gemeente Bergen op Zoom ter grootte van de helft van de koopsom, met de bevoegdheid voor de gemeente Bergen op Zoom om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen; daarnaast blijft de koper tegenover de gemeente Bergen op Zoom hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete, met dien verstande, dat de één betalend, de ander zal zijn bevrijd.
Artikel 10
Verlenen toegang
Voor het toezicht op de naleving der voorwaarden zullen de daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaren en werklieden van de gemeente Bergen op Zoom toegang hebben tot het verkochte en de daarop gestichte bebouwing voor de uitoefening van hun functies, terwijl de koper bij weigering van de toegang door dit enkele feit aan de gemeente Bergen op Zoom een dadelijk opeisbare boete verbeurt van vier honderd vijftig euro (€ 450,00) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de toegang wordt geweigerd. De aangewezen ambtenaren en werklieden moeten zich alsdan houden aan de door koper gestelde veiligheidsvoorschriften voor zijn bedrijf en zijn tot geheimhouding verplicht, voor zover het betreft aangelegenheden welke niet behoren tot hun ambtelijke functie."
(Enzovoorts.)
"Artikel 13
Parkmanagement
De koper verplicht zich tot deelname in een nog op te richten stichting of vereniging van eigenaren om op die manier parkmanagement te bevorderen. Onder parkmanagement wordt onder meer verstaan het gezamenlijk inkopen van energie, gezamenlijk afvoeren van afvalstoffen en gezamenlijk beveiligen van het terrein.
A. Vereniging/Stichting
1. In het kader van het tussen de gemeente en de ondernemers op het bedrijvenpark “Oude Molen” (hierna te noemen: Park) te realiseren gezamenlijke beheer, het zogenaamde parkmanagement, is of zal worden opgericht een (ondernemers) vereniging, waarvan de naam nog nader moet worden bepaald, gevestigd te Bergen op Zoom (hierna te noemen: Vereniging). Deze vereniging bekostigt additioneel beheer onder andere via de lidmaatschapsgelden.
Koper verklaart reeds nu voor alsdan lid te worden van de (nog op te richten) Vereniging en zich daartoe te verplichten een jaarlijkse bijdrage te betalen. De hoogte van deze bijdrage zal door de Vereniging, waarvan alle kopers van een perceel grond op het bedrijventerrein lid zijn, worden bepaald.
Betaling van de bijdrage geschiedt aan de (nog op te richten) Stichting Beheerschap Bedrijvenpark “Oude Molen” (hierna te noemen: het Beheerschap), die de jaarlijkse bijdrage stort in een beheerfonds en deze bijdrage gebruikt overeenkomstig haar statuten en de beheer –overeenkomst met de gemeente Bergen op Zoom. De verplichting tot het betalen van de bijdrage aan het beheerschap bestaat niet voor zover het beheerschap nog niet zou zijn opgericht ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst of indien het beheerschap zou zijn opgeheven. De verplichting herleeft zodra een beheerschap actief is. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage kan onder bepaalde voorwaarden door een gekwalificeerd besluit van het bestuur van de stichting op voordracht van de ledenvergadering van de Vereniging worden gewijzigd. Voor een dergelijke wijziging is, wanneer de openbare ruimte betreft, goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders nodig. De gemeente verplicht zich eveneens jaarlijks een bedrag in dit beheerfonds te storten. De hoogte en de wijze van storten zal worden geregeld in een overeenkomst tussen de gemeente en het Beheerschap.
De bijdrage van de gemeente kan alleen wijzigen na een daartoe strekkend raadsbesluit en eventueel goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de daarbij behorende begrotingswijziging.
2. De koper is zich bewust van het collectieve belang van de Vereniging casu quo het beheerschap. Koper verbindt zich jegens de gemeente, jegens de kopers van alle andere kavels op het Park en jegens de Vereniging om lid van de Vereniging te blijven gedurende de periode dat hij eigenaar is.
3. Koper machtigt te zijner behoeve de Gemeente gelijkluidende bedingen ten laste van de overige eigenaren op te nemen, zodat de andere eigenaren ook ten behoeve van de koper verplicht zijn lid te blijven.
4. Koper verplicht zich op overeenkomstige wijze ten opzichte van de Gemeente, de overige eigenaren en de Vereniging tevens de verplichting op te leggen aan zijn eventuele huurders en/of zakelijke gerechtigden om gedurende de huurperiode of duur van het zakelijk recht lid te blijven.
5. Indien koper na in gebreke te zijn gesteld enige verplichting hier onder de leden 1, 2, 3 en 4 niet nakomt verbeurt koper ten behoeve van de Gemeente een direct opeisbare boete van:
- tien procent (10%) van de koopsom van het verkochte; dan wel
- een honderd vijf en twintig euro (€ 125,00) voor elke niet of niet volledige nakoming of een gelijk bedrag per dag dat deze niet of niet volledige nakoming voortduurt; dit ter keuze van de gemeente.
Voor het verbeuren van de boete zal geen rechterlijk tussenkomst zijn vereist.
De gemeente is verplicht het bedrag van de boete in het beheerfonds te storten.
B. VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
Voorts verklaarden de comparanten, de comparant sub 1 handelend als gemeld, dat de gemeente Bergen op Zoom en koper zijn overeengekomen de vestiging van een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, met de hierna genoemde inhoud.
Ter uitvoering van die overeenkomst verklaarden zij thans te vestigen, zulks ten behoeve en ten laste van het verkochte enerzijds alsmede ten laste en ten behoeve van:
* de door de gemeente nog uit te geven kavels op het Park,
* alle binnen het plangebied ten behoeve van het Park aangelegde, of nog aan te leggen wegen, plantsoenen en andere openbare ruimten, of werken van openbaar nut, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13, A, 1 van deze overeenkomst,
anderzijds,
de kwalitatieve verplichting over en weer, inhoudende dat de eigenaar van het dienend erf moet gedogen om onder de bedingen van artikel 13A, lid 1 het vermeld lidmaatschap in stand te zullen houden gedurende de periode dat hij de eigendom van het bij deze verkochte bezit.
Kwalitatieve verplichtingen van gelijke strekking zijn reeds eerder gevestigd bij levering(en) van percelen behorende hetzelfde project.
C. Gevolgen van strijdigheid met het recht
Voor zover een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met regels van dwingend recht of aan de bepaling, al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving, gevolgen zouden worden verbonden die niet overeenstemmen met de afspraken en bedoelingen van partijen, komt deze overeenkomst niet te vervallen, maar zullen partijen overleg voeren over een met de bestaande regelgeving of de uitleg daarvan in overeenstemming zijnde wijziging van de overeenkomst die zo veel mogelijk aansluit bij de afspraken en bedoelingen van partijen.
D. Kettingbeding
1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, jegens de kopers van alle andere kavels op het Park en jegens de Vereniging, het beheerschap, voor wie de comparant ter ene zijde verklaarde dit te aanvaarden, het in artikel 13A, lid 1en lid 3 bepaalde, bij overdracht van het geheel of een deel van de grond, alsmede bij verlening daarop van een beperkt recht, aan zijn rechtsopvolgers op te leggen, waartoe deze bepalingen letterlijk in de betreffende notariële akte zullen moeten worden opgenomen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete ten behoeve van de Gemeente welke gelijk is aan de door de Gemeente van koper bedongen koopsom. Gemeente is verplicht het bedrag van de boete in het beheerfonds te storten.
Ter verifiëring van de nakoming van het in de vorige alinea vermelde zendt de koper een kopie van de notariële akte aan de gemeente. Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente, jegens de kopers van alle andere kavels op het Park en jegens de Vereniging tot het bedingen bij wijze van derden beding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat koper deze bepalingen letterlijk zal bedingen en opleggen aan diens rechtsopvolgers en beperkt gerechtigden. Elk opvolgende vervreemde neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente, de kopers van alle andere kavels op het Park, de Vereniging, het beheerschap deze bedingen aan en zendt de gemeente ter verifiëring een kopie van de betrokken notariële akte.
Deze verplichting is van toepassing indien en voor zover hiertoe niet een beperkt zakelijk recht zoals in artikel 13A, lid 2 bedoeld ten laste van het perceel van koper geldt.
2. De koper verplicht zich jegens de Gemeente, jegens de kopers van alle andere kavels op het Park en jegens de Vereniging, het beheerschap om gelijkluidende of ongeveer gelijkluidende derdebedingen of derdebedingen van gelijkluidende strekking als hier bedoeld in artikel 13A, lid 1, die ten behoeve van hem worden bedongen en opgelegd te aanvaarden. Koper machtigt de Gemeente, de kopers van alle andere kavels op het Park, de Vereniging, het beheerschap daartoe onherroepelijk om van iedere ander koper van een kavel op het Park te bedingen dat deze de betrokken bepalingen als derden beding ten behoeve van de koper aan zijn opvolgende eigenaren of zakelijk gerechtigden oplegt en bedingt en namens de koper laat aanvaarden
De in artikel 13 gevestigde kwalitatieve verplichtingen zijn reeds eerder gevestigd ten behoeve en ten laste van de overige reeds eerder uitgegeven kavels op het Park,".
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaarde geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Bergen op Zoom de dato vierentwintig mei tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Oude Molen van de gemeente Bergen op Zoom, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht;
(c) het rapport van het Bodemloket de dato vijftien mei tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 18. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HALSTEREN K 413.PDF pdf-document
Uitsnede plankaart Bp Oude Molen tbv Wiekenkruis 11.PDF pdf-document
Voorschrift BEDRIJF Bp Oude Molen.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport.PDF pdf-document
Staat van bedrijfsactiviteiten Bp Oude Molen (002).PDF pdf-document
Bodemloketrapport (1).PDF pdf-document
Bestemmingsrapport Wiekenkruis.PDF pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.