Ferlinge Stasjonsstrjitte 55 DE WESTEREEN

26

sep

2017

Ferlinge Stasjonsstrjitte 55
9271 CC DE WESTEREEN

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting dinsdag 26 september 2017
vanaf 19:30
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Multifunctioneel Centrum

Sportloane 2-B
9271VN De Westereen

Object

Midden in de Friese Wouden, op één van de mooiste locaties in het dorp De Westereen / Zwaagwesteinde, vindt u dit idyllisch en geheel vrijstaand karakteristiek woudhuisje ‘De Hichte’ met een eigen oprijpad en garage, wat door haar schitterende ligging absoluut uniek is te noemen. De van de openbare weg afgelegen sfeervolle en beschutte woning heeft een schilderachtige groene voor- en achtertuin met een bosplantsoen en is zodanig gelegen dat absolute privacy en rust is gewaarborgd. Het woudhuisje ligt midden in de dorpskern verscholen en heeft een prachtig vrij en ruim aanzicht met veel natuurschoon, een zeer gunstige zonligging en een intiem en groenrijk karakter.

Het woudhuisje is binnen een prettige woon- en leefomgeving gelegen op een hogere zandrug (De Hege Seis), een uitloper van het Drents plateau. Voor de afkomst van de naam ‘De Hege Seis’ moeten we terug naar de eerste vaste bewoners van deze streek. Ze vestigden zich tussen de drassige Mieden op de zanderige uitlopers van het Drents plateau. Op een van die uitlopers ontstond het heidedorp De Westereen. In en om De Westereen waren een stuk of wat hogere zandkoppen waar hier en daar oude kleine huisjes op gebouwd zijn. Een van deze zandkoppen werd ‘De Hege Seis’ genoemd en verwijst naar de zestal woningen die hier vroeger stonden.

Vandaag de dag ligt er nog een met veel groen omgeven tegelpad tussen de Ferlinge -Stasjonsstrjitte en de Salomon Levystrjitte. Halverwege op één van de zandruggen staat dit nog enigste woudhuisje van de zes dat de tijd heeft doorstaan : ‘De Hichte’.

De woning en/of perceel is zeer geschikt voor geheel of gedeeltelijk (ver)nieuwbouw
of bouwgrond.

Indeling begane grond : gang met meterkast, woonkamer, dichte keuken, kelderkast,
1 slaapkamer, WC/douche, berging met vijf diverse vertrekken en 2 zolderbergingen. Verdieping : 2 kleine slaapkamers met dakkapel.

Begane grond is deels voorzien van isolerende beglazing, houten vloer, verwarming d.m.v. gaskachels, warmwatervoorziening d.m.v. huurboiler.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Gemeente Veenwouden, sectie G, nummer 3419, groot 14 a en 20 ca AFSPRAAK VOOR BEZICHTIGING IS IN OVERLEG MOGELIJK: bel 058 - 288 65 33 na 16:00 BEZICHTIGING 26 SEPTEMBER VANAF 18:00 UUR
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Multifunctioneel Centrum

Sportloane 2-B
9271VN De Westereen

dinsdag 26 september 2017 vanaf 19:30

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
waterschapslasten € 250,11 € 0,-
onroernde zaak belasting eigenaardesdeel € 424,45 € 0,-
  € 674,56 € 0,-

Notariskantoor

Mr drs O.J. Leegstra - Damwâld

Blauhússtrjitte
9104 EV Damwâld

Telefoonnummer 0511-421201 Faxnummer 0511-423572
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. drs. O.J. Leegstra

Telefoonnummer 0511-421201
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

PROCES-VERBAAL INSCHRIJVING

Vandaag zesentwintig september tweeduizend zeventien verschenen voor mij, mr. drs. Oege Jan Leegstra, notaris in de gemeente Dantumadiel, kantoorhoudende te Damwâld, in het Multifunctioneel Centrum aan de Sportloane 2-B te De Westereen om ongeveer negentien uur en dertig minuten:
a. de heer Jan Elzinga, wonende te 8935 NM Leeuwarden, Stinzenflora 98, geboren te Dantumadiel op tien mei negentienhonderd vierenvijftig (Nederlandse identiteitskaart nummer IV12131B0), gehuwd;
b. de heer Jacob Elzinga, wonende te 8932 DX Leeuwarden, Vermeerstraat 38, geboren te Dantumadiel op zestien januari negentienhonderd achtenvijftig (Nederlandse identiteitskaart nummer IKBPRC513), gehuwd;
hierna tezamen ook te noemen: de verkoper.
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
De verkoper heeft mij, notaris, verzocht te willen overgaan tot verkoop bij inschrijving van de volgende registergoederen:
1. de woning met ondergrond en erf, plaatselijk bekend Ferlinge Stasjonsstrjitte 55 te De Westereen (postcode 9271 CC), kadastraal bekend gemeente Veenwouden sectie G nummer 3419, groot veertien are en twintig centiare (14a en 20 ca),
alsmede
2. een perceel grond, waaraan door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en -oppervlakte is toegekend (bij het splitsingsverzoek met ordernummer 6111501), aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte 55 A te 9271 CC De Westereen, kadastraal bekend gemeente Veenwouden sectie G nummer 6431, groot éénenveertig centiare (41 ca).
ONDERZOEK BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID
Voormeld registergoed sub 1 is door wijlen de heer Wessel Elzinga, geboren te Zwaagwesteinde op zes november negentienhonderd achtentwintig (06-11-1928), in eigendom verkregen door de inschrijving in de openbare registers gehouden ten (voormalig) kantoor van de dienst voor het kadaster en de openbare registers te Leeuwarden op drie januari negentienhonderd achtenvijftig in het register Hypotheken 4 deel 2615 nummer 143, van een afschrift van een akte van transport, houdende aantekening daarop van betaling en kwijting der koopsom, op drie en twintig december negentienhonderd zevenenvijftig opgemaakt door wijlen de heer A. Epema, destijds zaakwaarnemer-administrateur te Twijzel.
Genoemde Wessel Elzinga overleed op achtentwintig januari negentienhonderd drie en negentig (28-01-1993) in de gemeente Dantumadeel, tot zijn enige erfgenaam ingevolge de wet nalatende zijn echtgenote Tjitske Loonstra, alsmede zijn twee uit gemeld huwelijk geboren kinderen Jan – ( de comparant onder a. genoemd) en Jacob Elzinga (de comparant onder b. genoemd), ieder voor één/derde gedeelte van zijn nalatenschap, voor wat de erfdelen van genoemde kinderen betreft onder bezwaar van vruchtgebruik ten behoeve van zijn genoemde echtgenote, zulks ingevolge het testament van de erflater verleden op negen januari negentienhonderd tachtig voor mr. Jan Wijnstra, destijds notaris ter standplaats Veenwouden.
Voornoemde Tjitske Loonstra, geboren te Dantumadeel op tien november negentienhonderd achtentwintig, is overleden op tien september tweeduizend zeventien te Dantumadiel.
De overledene was ten tijde van haar overlijden ongehuwd en niet als partner geregistreerd.
De overledene heeft bij haar volgens opgave van het Centraal Testamenten Register, enige testament verleden op negen januari negentienhonderd tachtig voor mr. Jan Wijnstra, destijds notaris te Veenwouden, niet effectsorterend over haar nalatenschap beschikt, zodat zij op grond van de wet tot haar enige erfgenamen heeft achtergelaten haar twee kinderen, zijnde de beide comparanten.
Voormelde registergoed sub 2 is door de comparanten, ieder voor de onverdeelde helft, in eigendom verkregen bij akte op heden voor mij, notaris, verleden.
DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Op de verkoop bij inschrijving zijn van analogische toepassing de:
- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN REGISTERGOEDEREN 1996 (verder te noemen "de Algemene Voorwaarden") van de Koninklijke Notariële Broederschap, vastgesteld bij akte op een april negentienhonderd zevenennegentig voor notaris mr E. Postmus te Hoorn verleden, ingeschreven op twee april negentienhonderd zevenennegentig ondermeer ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Leeuwarden, in register hypotheken 4, deel 8678 nummer 1 (met name is afgeweken van de regelingen inzake de openbaarheid, de bekendmaking, de organisatie, de voorbereiding en de informatieverstrekking voor de zitting)
en de
- BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN, die vooraf bekend zijn gemaakt, te weten:
1. De zitting en de inschrijving
De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting, waarvan verslag wordt gedaan in dit proces-verbaal.
De inschrijving geschiedt door middel van inschrijfbiljetten die overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden zijn ingeleverd bij de notaris.
De inschrijving geschiedt in euros.
De leden 3 en 4 van artikel 3 en lid 5 van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden zijn uitgesloten.
2. Omzet-, overdrachtsbelasting
Volgens opgave van de verkoper is ter zake van de levering géén omzetbelasting, doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Dit laat onverlet de mogelijkheid van de koper om op grond van de wet in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, doch dit is voor rekening van de koper.
Het notariële honorarium ter zake van de levering bedraagt vierhonderdvijftig euro (€ 450,00) exclusief omzetbelasting.
De koper is geen kadastrale recherchekosten verschuldigd.
De kadastrale inschrijfkosten ten bedrag van éénhonderdzesentwintig euro (€ 126,00), vrij van omzetbelasting, komen geheel ten laste van de koper.
3. Eigenschappen en verontreinigingsrisico
Het is mogelijk dat een gedeelte van het registergoed sub 2 in gebruik is bij derden.
Het risico van de geschiktheid voor toekomstig gebruik berust volledig bij de koper.
Ook alle fysieke gebreken komen voor risico van de koper.
De verkoper is niets bekend omtrent verontreiniging van de bodem of van de opstallen welke het naar de thans geldende maatstaven ongeschikt maken voor het hiervoor aangegeven gebruik.
De verkoper weet niet van de aanwezigheid van ondergrondse opslagtanks voor vloeistoffen of gassen.
Mocht alsnog van verontreiniging blijken dan is dit voor rekening van de koper, tenzij deze kan aantonen dat de verkoper in zijn verklaringen hierover is te kort geschoten.
4. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden.
De termijn van beraad eindigt, in afwijking van de algemene voorwaarden, op aanstaande maandag twee oktober tweeduizend zeventien (02-10-2017) om achttien uur.
5. Bekendheid met de inschrijvingsvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden zijn ter inzage gelegd van belangstellenden.
In de beschikbaar gestelde inschrijfbiljetten wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Door in te schrijven erkent de bieder met deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bekend te zijn en acht hij zich daaraan, evenals de verkoper, onvoorwaardelijk gebonden.
DE INSCHRIJVING
Nadat de ter zitting aanwezigen door mij, notaris, op de hoogte zijn gesteld van de gang van zaken bij de inschrijving en de toepasselijkheid van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden en nadat de aanwezigen de gelegenheid hebben gekregen vragen te stellen, heb ik notaris, de aanwezigen verzocht de inschrijfbiljetten in een gesloten envelop bij mij in te leveren.
Daarna heb ik, notaris, alle enveloppen geopend en van de inhoud en geldigheid van de zich daarin bevindende inschrijfbiljetten kennisgenomen, een en ander eventueel met toepassing van de regeling in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.
Alle inschrijfbiljetten worden aan deze akte gehecht.
HOOGSTE BIEDINGEN
Door mij notaris wordt vastgesteld dat de inschrijving heeft geleid tot de volgende hoogste bieding:
Het bedrag van de hoogste inschrijving is: @,
dat blijkens het inschrijfbiljet is geboden door: @
BEVESTIGING EN AANVAARDING DOOR DE KOPER
Mede verschenen voor mij, notaris, @, hoogste bieder, die verklaarde het voormelde bod te erkennen en het registergoed voor het bedrag van zijn bod te hebben gekocht en in eigendom te aanvaarden onder voorwaarde dat de verkoper overgaat tot gunning, een en ander als geregeld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL is opgemaakt en verleden ter plaatse en op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van het proces-verbaal is aan hem opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van het proces-verbaal geen prijs te stellen, van de inhoud van dit proces-verbaal te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor de partij(en) bij de proces-verbaal-akte uit het proces-verbaal voortvloeien.
Dit proces-verbaal is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om@

Foto's
Downloads
getpdf.pdf pdf-document
getpdfnieuw.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.