Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Europalaan 252 Enschede

29

aug

2017

Europalaan 252
7543 DM Enschede

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 29 augustus 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 14 augustus 2017 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping alsmede een berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Europalaan 252 te 7543 DM Enschede

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie H, complexaanduiding 4401-A, appartementsindex 10
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

dinsdag 29 augustus 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 25 september 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staat op het adres 1 persoon ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 21 augustus 2017 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen..

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 25 september 2017.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.191,46
Bijdrage VvE per maand € 119,83
Mutatiekosten € 183,50.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van Van Heeswijk Notarissen.

Tot en met 14 augustus 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 september 2017.

Foto's
Downloads
Akte splitsing in appartementsrechten (Afschrift openbaar register Hyp4 dl 2899 nr 47 reeks ZWOLLE).pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 1254 nr 81 reeks ALMELO.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 1372 nr 27 reeks ALMELO.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 1254 nr 82 reeks ALMELO.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Gemeente_verklaring bestemming en gebruik.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart.pdf pdf-document
Modelreglement splitsing 1973.pdf pdf-document
Voorlopig energielabel.pdf pdf-document
Kostenoverzicht.pdf pdf-document
Van VVE ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.