Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Neptunusstraat 10 Rosmalen

29

aug

2017

Neptunusstraat 10
5241 JS Rosmalen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 29 augustus 2017
vanaf 14:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 14 augustus 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Neptunusstraat 10 te 5241 JS Rosmalen

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie H nummers 3145, groot zeven aren en zevenenveertig centiaren (00.07.47 ha) en 4578, groot een are (00.01.00 ha), welk laatstgenoemd perceel volgens de kadastrale registratie is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis B.V., ontleend aan de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op negentien december tweeduizend dertien, in register Hypotheken 4, deel 63720, nummer 22
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

dinsdag 29 augustus 2017 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. B. Wenning

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staan op het adres meerdere personen ingeschreven, naar zich doet vermoeden een van de debiteuren en de zijnen.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 14 augustus 2017 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op 14 dagen na de datum van betekening van de beschikking. De betekening van de genoemde beschikking wordt aan de veilingkoper overgelaten.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 augustus 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 oktober 2017.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Gemeente info.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Voorlopig energielabel.pdf pdf-document
Planviewer.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.