Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Meulunterseweg 89 Lunteren

29

aug

Meulunterseweg 89
6741 HM Lunteren

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 29 augustus 2017
9 dagen vanaf 14:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 14 augustus 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met erf, grond, bijgebouwen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Meulunterseweg 89 te 6741 HM Lunteren

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Lunteren, sectie A, nummer 1614, groot één hectare, acht are en dertig centiare (01.08.30 a).
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

dinsdag 29 augustus 2017 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 25 september 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster, te weten:
"Sluiting object, Opiumwet. Ontleend aan: 556 datum in werking 24-2-2017 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie). Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Ede."

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staan op het adres meerdere personen ingeschreven.

Blijkens ingewonnen informatie op de website www.ruimtelijkeplannen.nl valt het perceel binnen het bestemmingsplan "Agrarisch Buitengebied Ede 2012" en rust op het perceel een agrarische bestemming. Het registergoed laat zich volgens het taxatierapport als volgt omschrijven:
"Achter het woonhuis staat een schuur, opgetrokken in spouwmuur, spanten met gordingen gedekt met golfplaat. De stal meet 52 x 15 m,. in totaal 780 m2 voormalige varkensstal. De schuur is al geruime tijd aan het echte agrarische gebruik onttrokken en heeft vanaf 2008 als opslagruimte voor handelsdoeleinden en is later verbouwd tot overnachtingsruimte voor gasten uit het buitenland.
In de schuur zijn volgens de eigenaar 20 overnachtingsruimten gebouwd.
Ik heb de schuur niet kunnen betreden vanwege een sluiting door de burgemeester van de gemeente Ede. Ik heb alleen vanaf de buitenzijde kunnen zien hoe het gebouw er uit ziet. De verbouwing die heeft plaatsgehad is in ieder geval strijdig met het bestemmingsplan.
De wijzigingen in het gebruik in de diverse jaren en de benodigde bouwvergunningen zijn allemaal verleend door de gemeente Ede, met uitzondering voor de verbouwing naar overnachtingsruimten. De vergunning voor verbouw naar paardenstal met werkplaats is verleend in 2002 en tevens is toen een milieuvergunning verstrekt voor het hebben en houden van 27 paarden.
Gezien het jarenlange gebruik afwijkend van het bestemmingsplan en het ontbreken van dieren op het bedrijf kan worden gesteld dat niet aan de vereisten van de milieuwetgeving is voldaan en er van rechtswege geen milieuvergunning meer op het bedrijf aanwezig is.
Mogelijk is wel weer een nieuwe vergunning te verkrijgen, echter gezien de huidige eisen voor de start van een nieuw bedrijf ligt dit niet voor de hand."
en voorts
"Voortgezet agrarisch gebruik behoort hier niet tot de mogelijkheden."

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over het gedeelte van de koopsom dat betrekking heeft op het woongedeelte (70%) en 6% over het gedeelte van de koopsom dat betrekking heeft op het niet-woongedeelte (30%) en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is door koper verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 augustus 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 september 2017

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.