1e Woudstraat 24 Sneek

29

aug

2017

1e Woudstraat 24
8606 CD Sneek

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 29 augustus 2017
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 14 augustus 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend 1e Woudstraat 24 te 8606 CD Sneek

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie C, nummer 2324, groot vierenzeventig centiaren (74 ca)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

dinsdag 29 augustus 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 25 september 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. S. Hoeijmans

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staat op het adres de debiteur ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 10 augustus 2017 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 augustus 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 september 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., ''Central Plaza Tower A'' Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, e-mail shirley.hoeijmans@vhnv.nl, in behandeling bij mw. mr. S. Hoeijmans.

Foto's
Downloads
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Energielabel.JPG afbeelding
Ruimtelijke plannen.JPG afbeelding
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.