Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Noorwegenweg 8 Hardenberg

7

sep

Noorwegenweg 8
7772 TB Hardenberg

Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 7 september 2017
18 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 23 augustus 2017 om 23:59.

Object

Een perceel bouwterrein, gelegen aan de Noorwegenweg 8 te 7772 TB Hardenberg, kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AB, nummer 1184, groot vijf hectare een are negen centiare.

Contactgegevens makelaar:
LTM Vastgoed B.V.
de heer G. Wessels RT
06-83573603
de heer ing. E.G.H. Keemers
06-83578693

VOOR BEZICHTING VOORAF OVERLEG MET MAKELAAR

Objectgegevens

Soort object Grond + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AB, nummer 1184, groot vijf hectare een are negen centiare
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

donderdag 7 september 2017 vanaf 13:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Zie bijzondere veilingvoorwaarden
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann - Utrecht

Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht

Telefoonnummer 030-2121111

mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 030-2121602 Faxnummer 030-2121226
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Noorwegenweg 8 te 7772 TB Hardenberg

Vastgesteld bij akte 28 juli 2017 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

ARTIKEL 1. REGISTERGOED
een perceel bouwterrein, gelegen aan de Noorwegenweg 8 te 7772 TB Hardenberg, kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AB, nummer 1184, groot vijf hectare een are negen centiare (het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op zeven september tweeduizend zeventien vanaf dertien uur dertig (13:30 uur) via de Website .
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoper het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Omzetbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is de Rechthebbende een ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en betreft het Registergoed een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968, zodat ter zake van de levering van het Registergoed op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten eerste van de Wet op de omzetbelasting 1968 van rechtswege omzetbelasting is verschuldigd.
Indien de Koper als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 handelt, wordt de heffing van omzetbelasting verlegd naar de Koper op grond van artikel 12 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 sub d dan wel sub e van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Koper zal in dat geval terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, diens btw-nummer aan de Veilinghouder verstrekken.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 AVVE 2015 is de omzetbelasting niet in het bod begrepen.
Overdrachtsbelasting
Indien en voor zover een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevolge artikel 15 lid 1 onderdeel a van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer niet slaagt, komt de overdrachtsbelasting voor rekening en risico van de Koper.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning;
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de Gunning, te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 (Amsterdam) onder vermelding van "veiling Noorwegenweg 8/61700712/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Ommen-Hardenberg van drie juli tweeduizend zeventien is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Het enige waar Verkoper mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem ter zake het Registergoed is een omgevingsrapportage van de provincie Overijssel de dato zestien juni tweeduizend zeventien, welke informatie ter inzage ligt bij de Veilingnotaris en waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar een stuk van de gemeente Ommen-Hardenberg de dato drie juli tweeduizend zeventien met verwijzing naar de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Beheersverordening Broeklanden van de gemeente Hardenberg, van welke voorschriften een kopie aan deze akte is gehecht.
16.5 Energieprestatielabel
Een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen is niet vereist, daar het Registergoed onbebouwde grond betreft.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREIN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG
artikel 9
Op deze levering zijn van toepassing de "Algemene Verkoopvoorwaarden Bedrijventerreinen van de Gemeente Hardenberg 2001" (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden), vastgesteld door de Raad van de Gemeente Hardenberg op zeven en twintig maart tweeduizend een.
Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met voormelde overeenkomst van verkoop en koop en deze levering, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken, dan wel dat ter aanvulling op deze Algemene Voorwaarden bijzondere bedingen en/of voorwaarden worden gesteld. Koper verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en bekend te zijn en in te stemmen met de inhoud daarvan.
- De zakelijke bedingen zoals deze in de Algemene Voorwaarden zijn gemeld gelden als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van koper jegens verkoper, zodat de in dit artikel opgenomen verplichtingen zullen overgaan op degenen die het verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte of een deel daarvan zullen krijgen.
- De koper of zijn rechtsopvolgers in de eigendom zijn verplicht en verbinden zich jegens de verkoopster de hiervoor omschreven Algemene Voorwaarden bij overdracht in eigendom van het geheel of een gedeelte van het bij dezen verkochte onroerend goed alsmede bij verlening daarop van enig zakelijk genotsrecht aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde ten behoeve van de verkoper op te leggen, die ten behoeve van deze aan te nemen en, in verband daarmede, om het in dit artikel bepaalde in de akte van overdracht in eigendom of verlening van enig zakelijk genotsrecht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijf en zeventig duizend euro (€75.000,00) per overtreding ten behoeve van de verkoper, met bevoegdheid van deze de eventueel meer geleden schade van de koper of zijn rechtsopvolgers in de eigendom te vorderen.
Bij niet of niet volledige nakoming van de in het vorig lid omschreven verplichtingen, zal de koper of zullen zijn rechtsopvolgers in de eigendom in gebreke zijn door het enkele feit van de overtreding of niet nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, zodat zowel de bedongen boete als de vergoeding der eventueel meer geleden schade terstond zullen kunnen worden gevorderd.
KETTINGBEDINGEN
Artikel 10
In voormelde overeenkomst van verkoop en koop zijn opgenomen enkele kettingbedingen woordelijk luidend als volgt:
"Artikel 15 Parkmanagement
1. Coöperatie en beheerschap
1.1. In het kader van het tussen de verkoper en de ondernemers op het bedrijventerrein Broeklanden (hierna te noemen: het bedrijventerrein) te realiseren gezamenlijke beheer en onderhoud met als doel sturing te geven aan een duurzame inrichting van het bedrijventerrein, (hierna te noemen: het parkmanagement), zijn of zullen door de ondernemers worden opgericht de Coöperatieve Vereniging Broeklanden gevestigd te Hardenberg (hierna te noemen: de coöperatie) en de Stichting Beheerschap Bedrijventerrein Broeklanden (hierna te noemen: het beheerschap). Leden van de coöperatie zijn alle ondernemers op het bedrijventerrein, zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden. De verhouding tussen de coöperatie en het beheerschap is/wordt in de statuten van de coöperatie en het beheerschap bepaald.
1.2. Koper neemt de verplichting op zich binnen vier weken na verkrijging van het verkochte lid te worden van de coöperatie, bij gebreke waarvan koper jegens de coöperatie een boete verschuldigd zal zijn groot ÉÉN HONDERD DUIZEND EURO (€. 100.000,00 ). Indien de coöperatie op het moment van passeren van de akte waarbij koper het verkochte verkrijgt nog niet is opgericht, dan neemt koper de verplichting op zich binnen vier weken na de oprichting ervan lid te worden, bij gebreke waarvan eveneens de voormelde boete verbeurd wordt.
1.3. Koper verplicht zich jegens de coöperatie een jaarlijkse bijdrage te betalen, voor het eerst op het moment van lid worden. Betaling geschiedt aan het beheerschap, die de jaarlijkse bijdrage stort in een beheerfonds en gebruikt overeenkomstig haar statuten en de beheerovereenkomst met de gemeente Hardenberg. In de statuten van de coöperatie en het beheerschap zijn/worden nadere regels gesteld over de hoogte en de vaststelling van de bijdrage.
1.4. Koper verplicht zich ten opzichte van de verkoper, de overige eigenaren en de coöperatie aan zijn eventuele huurders en/of zakelijke gerechtigden de verplichting op te leggen om gedurende de huurperiode of duur van het zakelijk recht lid te worden en te blijven van de coöperatie.
2. Instandhouding lidmaatschap Coöperatie
2.1 In aanmerking nemende dat:
- de koper in samenwerking met de overige eigenaars/gebruikers en de verkoper de geïnitieerde kwaliteit van het bedrijventerrein wenst te handhaven en te bevorderen door middel van het parkmanagement;
- daartoe de Coöperatie is/zal worden opgericht, waarin alle participanten van het parkmanagement zullen zijn verenigd;
- dat koper bewust is van het daaruit voortvloeiende belang van zijn lidmaatschap van de Coöperatie; verplicht en verbindt zich jegens de verkoper en jegens alle overige kopers van de percelen op het bedrijventerrein en jegens de Coöperatie, welke de verkoper voor deze aanneemt;
2.1.1. om bij (gedeeltelijke) vervreemding van het verkochte, het daarmee corresponderende lidmaatschap van de Coöperatie mede (te doen) overdragen op zijn rechtsopvolgers, ter voldoening aan het bepaalde in dit artikel onder 2.1.2.;
2.1.2 om lid van de Coöperatie te blijven gedurende de periode dat hij eigenaar is van het verkochte, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare boete verbeurt, af te dragen aan de Coöperatie van VIJFTIG DUIZEND EURO (€.50.000,00);
2.1.3 om gedurende de periode dat hij als eigenaar van (een gedeelte van) het verkochte ophoudt lid te zijn van de Coöperatie die bijdragen betalen als waartoe hij in gevolge de statuten van Coöperatie zou zijn gehouden indien het lidmaatschap niet zou zijn geëindigd;
2.1.4 om indien en voor zover de bijdrage als gemeld in 2.1.3 niet voldoende gewaarborgd is, aan de Coöperatie de gederfde contributie (gekapitaliseerd over een periode van vijftien jaar) te voldoen.
2.2 In de statuten van de Coöperatie is/zal ten aanzien van de opzegging van het lidmaatschap een schadeloosstelling en een opzeggingslimiet worden opgenomen.
2.3 Voormelde schadevergoedingen en boeten zijn noodzakelijk om de continuïteit van het gemelde doel van het parkmanagement te waarborgen. Indien sprake is van een onredelijke cumulatie van deze te betalen bedragen heeft de koper recht op matiging.
2.4 Indien na betaling van voormeld bedrag mocht blijken dat de door de Coöperatie daadwerkelijk geleden en nog te lijden schade minder blijkt te zijn dan het betaalde bedrag kan de koper de Coöperatie verzoeken om restitutie van het verschil tussen beide.
enzovoort.
4. Boetebeding
4.1 Indien koper na ingebreke te zijn gesteld enige verplichting van dit artikel niet nakomt verbeurt koper ten behoeve van de verkoper een direct opeisbare boete van DUIZEND EURO (€.1.000,00) per dag waarop het verzuim voortduurt, welke boete zal zijn verbeurd door de enkele overtreding of niet nakoming of het enkel verstrijken van een termijn, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. De verkoper is verplicht het bedrag van de boete in het beheersfonds te storten.
4.2 Het in lid 4.1 bepaalde laat onverlet de door koper verschuldigde schadevergoeding welke hij op basis van dit artikel aan de verkoper, de overige eigenaren en de Coöperatie is verschuldigd. Indien meerdere personen tegelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming zal hun aansprakelijkheid een hoofdelijke zijn.
enzovoort.
6. Kettingbeding
6.1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de verkoper, jegens de kopers van alle andere kadastrale percelen op het bedrijventerrein en jegens de coöperatie, waarbij de verkoper dit voor zich en voor de andere belanghebbenden aanvaardt, het in dit artikel bepaalde, bij overdracht van het geheel of een deel van de grond, alsmede bij verlening daarop van een beperkt recht, aan zijn rechtsopvolgers op te leggen, waartoe deze bepalingen letterlijk in de betreffende notariële akte zullen moeten worden opgenomen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van EEN HONDERD DUIZEND EURO (€.100.000,00), ten behoeve van de verkoper. De verkoper is verplicht het bedrag van de boete in het beheerfonds te storten.
Ter verifiëring zendt de koper een kopie van de notariële akte aan de verkoper.
6.2. Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt de koper zich jegens de verkoper, jegens de kopers van alle andere kadastrale percelen op het bedrijventerrein en jegens de coöperatie tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze het bepaalde in dit artikel letterlijk zal opleggen aan diens rechtsopvolgers en beperkt gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente, de kopers van alle andere kadastrale percelen op het bedrijventerrein en de coöperatie deze bedingen aan en zendt de gemeente ter verifiëring een kopie van de betrokken notariële akte.
6.3. Koper verplicht zich jegens de verkoper, jegens de kopers van alle andere kadastrale percelen op het bedrijventerrein en jegens de coöperatie, om gelijkluidende of ongeveer gelijkluidende derdenbedingen of derdenbedingen van gelijkluidende strekking als bedoeld in 6.1, die ten behoeve van hem worden bedongen te aanvaarden. Koper machtigt de verkoper, de kopers van alle andere kadastrale percelen op het bedrijventerrein en de coöperatie daartoe onherroepelijk om van iedere ander koper van een kadastrale perceel te bedingen dat deze de betrokken bepalingen als derdenbeding ten behoeve van de koper aan zijn opvolgende eigenaren of zakelijk gerechtigden oplegt en namens de koper laat aanvaarden.
Artikel 16 Boeten
Ingeval van niet of niet behoorlijke nakoming of overtreding van het bepaalde in een of meerdere van de in deze overeenkomst genoemde artikelen is artikel 17 van de AVB 2001 van toepassing.
BIJKOMENDE BEPALING
1. Met betrekking tot het recht van de Provincie Overijssel geldt de volgende regelgeving:
“ De provincie heeft te allen tijde de bevoegdheid om het verkochte te betreden of namens de provincie te doen betreden om herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan eventueel aanwezige trekankers of aan een eventueel aanwezige damwandconstructie uit te voeren, tot herstel van de oorspronkelijke staat daarvan.”
2. Koper heeft kennis genomen van het rapport Grontmij over de veenplaats. Dit rapport is in bezit van de koper. De consequenties van dit rapport zijn voor rekening van de koper.
3. Koper heeft kennis genomen van het feit dat de bluswaterleiding door het aan te kopen perceel loopt. De gemeente Hardenberg heeft te allen tijde de bevoegdheid om het verkochte te betreden of namens de gemeente Hardenberg te doen betreden om herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan de bluswaterleiding uit te voeren, tot herstel van de oorspronkelijke staat daarvan. Koper waarborgt de instandhouding van de blusleiding.
4. Als de vestiging van de N2 Invest B.V. of aan haar gelieerde bedrijven niet door kan gaan omdat hiervoor geen vergunning op grond van de Wet milieubeheer kan worden verleend is koper gerechtigd de kavel geheel of gedeeltelijk te verkopen aan derden. De verkoop aan derden geschiedt in overleg met de gemeente.
5. Koper koopt het perceel in de staat waarin het zich bevindt.
BEHEER/ ONDERHOUD
1. in het kader van het parkmanagement staat koper ten laste van het gekochte toe, dat:
a. het onderhoud van het private groen op het gekochte,
b. de beveiliging van het bedrijventerrein en zijn opstellen op het gekochte; zullen worden uitgevoerd door of vanwege het beheerschap. De inhoud en het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden en de diensten onder a. en b. worden door de coöperatie vastgesteld. In de statuten zijn/ worden hieromtrent regels gesteld.
2. De kosten in verband met het in lid 3.1. bepaalde zijn voor rekening van koper."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Blijkens informatie van een bestuurslid van de coöperatie: Coöperatie Bedrijvenpark Broeklanden U.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08169797, is in plaats van de hiervoor vermelde stichting Stichting Beheerschap Bedrijventerrein Parkmanagement opgericht de coöperatie: Coöperatie Parkmanagement Broeklanden U.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65849213.
16.7 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk zes (6) weken na Gunning.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan de Verkoper bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in of op het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
De Verkoper doet bij dezen een beroep op de nietigheid van eventuele huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoper heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoper heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoper;
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoper en de koper niet verrekend zal worden;
(f) blijkens informatie van de gemeente Ommen-Hardenberg is er, voor zover men kan nagaan – geen tijdelijke vergunning verleend voor de zich op het terrein bevindende portacabins.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Noorwegenweg 8, 7772 TB te Hardenberg

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann - Utrecht
t.a.v. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Fax: 030-2121226