Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Van Vollenhovenlaan 46 Utrecht

15

sep

2017

Van Vollenhovenlaan 46
3527 JR Utrecht

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 15 september 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op donderdag 31 augustus 2017 om 23:59.

Object

(i) het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woonruimte met loggia op de vierde verdieping met verder aanbehoren, plaatselijk bekend Van Vollenhovenlaan 46, 3527 JR Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1959A, appartementsindex 97, uitmakende het drieëntwintig/tweeduizend vierhonderdachtenveertigste (23/2.448e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van eenhonderdelf wooneenheden, alsmede dertien garages en eenhonderd dertien bergingen, met tuin en verder aanbehoren, staande en gelegen te Utrecht aan de Eysingalaan 316 tot en met 386 en 390 tot en met 394 (even nummers), de Loderlaan 59 tot en met 93 (oneven nummers) en de Van Vollenhovenlaan 2 tot en met 54 en 70 tot en met 122 (even nummers), ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding1959A, appartementsindex 2, uitmakende het achtentachtig/eenhonderdste (88/100e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de flatgebouwen met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen te Utrecht aan de Admiraal Helfrichlaan 48 tot en met 70 (even nummers), de Eysingalaan 316 tot en met 394 (even nummers), Loderlaan 59 tot en met 93 (oneven nummers) en de Van Vollenhovenlaan 2 tot en met 54 (even nummers), 68 C tot en met H en J, 70 tot en met 122 (even nummers) en 126 A tot en met F, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummers 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 en 1423, tezamen groot vierenzestig aren tweeëndertig centiaren,
(ii) het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in de kelder met verder aanbehoren, plaatselijk bekend Admiraal Helfrichlaan ongenummerd te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1959A, appartementsindex 125, uitmakende het een/tweeduizend vierhonderdachtenveertigste (1/2.448e) aandeel in de sub (i) omschreven gemeenschap;
(tezamen: het "Registergoed"),

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1959-A, appartementsindex 97 2. kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1959-A, appartementsindex 125
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

vrijdag 15 september 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie t.l.v. verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 13 oktober 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op vijftien september tweeduizend zeventien vanaf dertien uur dertig minuten in Van der Valk hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1 te 3732 HM De Bilt.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank Midden Nederland.
Op negenentwintig augustus tweeduizend zeventien zal de zitting inzake het verlof tot inroeping van het huurbeding plaatsvinden.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland wordt verleend, is de Verkoper bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.vastgoedveilingutrechtgooi.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk achttien september tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de verkoper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afswslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde."
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.vastgoedveilingutrechtgooi.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed zijn van toepassing;
(i) het reglement van de vereniging: "Hoofdvereniging van Eigenaars Admiraal Helfrichlaan 48 tot en met 70 (even nummers), Loderlaan 59 tot en met 93 (oneven nummers), Van Vollenhovenlaan 2 tot en met 54, 70 tot en met 122 (even nummers) en Van Eysingalaan 316 tot en met 394 (even nummers) te Utrecht", gevestigd te Utrecht, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 6987 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van opheffing/splitsing in appartementsrechten op vier september tweeduizend drie verleden voor mr. C.J. Leussink, (destijds) notaris te Heerlen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op vijf september tweeduizend drie in register Hypotheken 4, in deel 13029, nummer 21; en
(ii) het reglement van de (onder)vereniging: "Vereniging van Eigenaars woningen Loderlaan 59 tot en met 93 (oneven nummers), Van Vollenhovenlaan 2 tot en met 54, 70 tot en met 122 (even nummers), en Van Eysingalaan 316 tot en met 394 (even nummers) te Utrecht ", gevestigd te Utrecht, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 6987 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van ondersplitsing in appartementsrechten op vier september tweeduizend drie verleden voor mr. C.J. Leussink, (destijds) notaris te Heerlen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op vijf september tweeduizend drie in register Hypotheken 4, in deel 13029, nummer 20.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderdvijftig euro en negentien cent (EUR 150,19) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per een oktober tweeduizend zeventien drieduizend driehonderdeen euro en negentig cent (EUR 3.301,90).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: drieduizend eenhonderddrie euro en achtenzeventig cent (EUR 3.103,78).
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"BIJZONDERE BEPALINGEN MET DERDENWERKING / ERFDIENSTBAARHEDEN
Voor bekende bijzondere bepalingen en erfdienstbaarheden verwijzen partijen naar wat is vermeld in:
1. de akte van levering op vijfentwintig september negentienhonderd eenenzestig verleden voor mr. P.M.F. Verhoeff, destijds notaris te Utrecht, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 te Utrecht op vijfentwintig september negentienhonderd eenenzestig in deel 1695 nummer 80. In deze akte staat onder meer woordelijk vermeld:
De comparanten verklaarden, dat deze overeenkomst van verkoop en koop is geschied onder de volgende bijzondere bepalingen:
a. de stichting-koopster en haar opvolgers in de eigendom van het verkochte verplichten zich tegenover de gemeente Utrecht tot medewerking aan de ontpoldering van de terreinen zodra Burgemeester en Wethouders dit wenselijk achten, met dien verstande, dat de daaraan verbonden kosten wegens afkoop van waterschapslasten en dergelijke voor rekening van de gemeente Utrecht komen.
b. de op de verkochte terreinen te stichten woningen mogen door de stichting-koopster en haar opvolgers in de eigendom van het verkochte niet zelf worden bewoond; deze woningen moeten bestemd worden en bestemd blijven tot verhuring; de huurprijzen mogen niet hoger zijn dan de maximum-huurprijzen, welke gelden voor in Utrecht gebouwde woningen, waarvoor een subsidie is toegekend volgens de regeling in artikel 8, onder 1, van de Premie- en bijdragebeschikking woningbouw 1960;
c. Burgemeester en Wethouders kunnen onder door hen te stellen voorwaarden ontheffing verlenen van een of meer van de onder b. genoemde voorschriften;
d. artikel 12 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 1956 is ten aanzien van de hiervoren onder a. en b. genoemde bijzondere bepalingen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat het bedrag van de boete in dit geval ten hoogste vijfhonderd duizend gulden bedraagt;
e. het bepaalde in artikel 11 van de algemene verkoopsvoorwaarden 1956 is, behalve voor het daarin in het eerste lid genoemde geval, eveneens van toepassing ingeval van niet-nakoming door de stichting-koopster van een of meer van de hiervoor onder a. en b. vermelde bijzondere bepalingen;
f. artikel 13 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden 1956, wordt voor zoveel betreft de toepasselijkheid daarvan ten aanzien van bijzondere voorwaarden in dier vrage gewijzigd, dat de in dat artikel vermelde boete maximaal vijfhonderd duizend gulden bedraagt;
g. ten laste van de te verkopen grond en van de daarop op te richten opstallen en ten nutte van de op de aan deze akte gehechte tekening met een blauwe kleur aangeduide grond en het daarop gebouwde worden gevestigd:
a. de erfdienstbaarheid van overpad over de door en op kosten van de stichting-koopster en haar rechtverkrijgenden aan te leggen en in goede staat te onderhouden, deels overbouwde bestrating, ter plaatse als op de tekening met een rode kleur waarover een zwarte kruisarcering is aangegeven;
b. de erfdienstbaarheid om in, respectievelijk boven de op te verkopen grond funderingen, dakoverstekken en naar buiten openslaande deuren te maken, te hebben, te onderhouden en zo nodig te vernieuwen;
c. de erfdienstbaarheid volgens welke hemelwater van het heersend erf mag worden geloosd via het dak en de hemelwaterafvoer van de oostelijk aangrenzende garages:
en voorts onder de navolgende bepalingen:
d. Voorzover deze voorwaarden van toepassing zijn: onder de Algemene verkoopsvoorwaarden 1956, zoals deze zijn vastgesteld bij Raadsbesluit van zevenentwintig december negentienhonderd zesenvijftig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij beschikking van zes november negentienhonderd zesenvijftig, derde afdeling, nummer 3634/5019 (vermeld in het gemeenteblad van Utrecht van 1956 nummer 97) en overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht op tien december negentienhonderd zesenvijftig, in deel 1561, nummer 37, blijkens akte drie december daaraanvooraf gaande voor de destijds te Utrecht standplaats hebbende notaris Meester F.A. Gutteling verleden.
Ten deze is mede-verschenen: de heer Dirk Vonk, directeur van na te melden naamloze vennootschap, wonende te Utrecht, ten deze handelende als lasthebber van de te Utrecht gevestigde naamloze vennootschap: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN OVERHAGEN'S BOUWBEDRIJF N.V., hierna te noemen: van Overhagen.
De comparante sub 2 genoemd en de heer Dirk Vonk, in hunne gemelde hoedanigheden, verklaarden bij deze te vestigen:
ten behoeve van de drie op de aan deze akte gehechte tekening met A aangeduide aan van Overhagen in eigendom toebehorende perceelsgedeelten, waarop overeenkomstig bestaande bouwplannen dagwinkels zijn geprojecteerd, ten laste van het bij de onderhavige overdracht aan de stichting-koopster overgedragen perceelsgedeelte, te vestigen de erfdienstbaarheid tot aansluiting – met name ter plaatse als op de aangehechte tekening met R is aangeduid – met dien overeenkomstig bedoelde bouwplannen door van Overhagen (boven het aan de gemeente Utrecht in eigendom blijvende – en op de aan deze akte gehechte tekening met groene kleur aangeduide perceelsgedeelten aan te brengen luifel met de waterkerende bedekking daarvan, te weten tot het verrichten van alle tot de aansluiting nodige werkzaamheden in en tegen de gevel van het lijdende erf, alsmede tot het hebben en onderhouden van bedoelde aansluiting, alles door en voor rekening van de eigenaar van het heersend erf; terwijl zij tevens verklaarden met elkander te zijn overeengekomen bedoelde luifel aan de zijde van de Admiraal Helfrichlaan doorlopend te laten aansluiten op de lijst, welke langs het bij deze overeengekomen zal worden aangebracht boven de gemeentegrond welke op de aan deze akte gehechte tekening met gele kleur is aangeduid."
2. voormelde akte van ondersplitsing op vier september tweeduizend en drie verleden voor mr. C.J. Leussink, notaris te Heerlen, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register hypotheken 4 te Utrecht op vijf september tweeduizend en drie in deel 13029 nummer 20, in welke akte woordelijk staat vermeld:
C. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
(Enzovoort)
Vervolgens verklaren de comparant Laugs, voor en namens Stienstra, en de comparant Fleuren, voor en namens Jupijn, dat tussen Stienstra en Jupijn een overeenkomst is gesloten tot het vestigen van erfdienstbaarheden van weg, ter uitvoering waarvan de comparant Laugs en de comparant Fleuren, voor en namens hun volmachtgevers, bij deze de navolgende erfdienstbaarheden vestigen:
I. ten laste van gemeld, in de splitsing betrokken perceel, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie S nummer 1423, als dienend erf en
ten behoeve van het aan Jupijn in eigendom toebehorend perceel, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie S nummer 1252, als heersend erf, wordt bij deze gevestigd:
de erfdienstbaarheid van weg, inhoudende de verplichting van de eigenaars en/of bevoegde gebruikers van het dienend erf om te dulden dat de eigenaars en/of bevoegde gebruikers van het heersend erf, de op een aan deze akte te hechten situatietekening met enkele arcering aangegeven oprit gebruiken om te komen van en te gaan naar de openbare weg genaamd van Vollenhovenlaan. De vestiging van gemelde erfdienstbaarheid geschiedt onder meer onder de navolgende bepalingen:
a. Het recht zal door de eigenaars en bevoegde gebruikers van het heersend erf op de voor de eigenaars en bevoegde gebruikers van het dienend erf minst bezwarende wijze worden uitgeoefend. De eigenaren en bevoegde gebruikers van het dienend erf zullen zelf ook van de oprit gebruik kunnen blijven maken.
b. Het recht kan worden uitgeoefend met personenauto's en overige (lichte) vervoermiddelen, alsmede te voet.
c. De kosten van onderhoud en vernieuwing van de oprit komen voor rekening van de eigenaars van het dienend erf waaraan de oprit ten dienste strekt, ieder naar rato van hun nut, met dien verstande dat de kosten van herstel van schade aan de oprit welke aantoonbaar door een eigenaar of bevoegd gebruiker van één erf is veroorzaakt, voor diens rekening komen.
d. De bepalingen van na te melden reglementen zijn, voor zover die betrekking hebben op de oprit, van overeenkomstige toepassing.
II. ten behoeve van gemeld, in de splitsing betrokken, perceel, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie S nummer 1423,als heersend erf en
ten laste van het aan Jupijn in eigendom toebehorend perceel, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie S nummer 1252, als dienend erf, wordt bij deze gevestigd:
de erfdienstbaarheid van weg, inhoudende de verplichting van de eigenaars en/of bevoegde gebruikers van het dienend erf om te dulden dat de eigenaars en/of bevoegde gebruikers van het heersend erf, het op een aan deze akte te hechten situatietekening met kruisarcering aangegeven gedeelte van de oprit gebruiken om te komen van en te gaan naar de openbare weg genaamd van Vollenhovenlaan.
De vestiging van laatstgemelde erfdienstbaarheid geschiedt onder meer onder de navolgende bepalingen:
a. Het recht zal door de eigenaars en bevoegde gebruikers van het heersend erf op de voor de eigenaars en bevoegde gebruikers van het dienend erf minst bezwarende wijze worden uitgeoefend. De eigenaren en bevoegde gebruikers van het dienend erf zullen zelf ook van de oprit gebruik kunnen blijven maken.
b. Het recht kan worden uitgeoefend met personenauto's en overige (lichte) vervoermiddelen, alsmede te voet.
c. De kosten van onderhoud en vernieuwing van de oprit komen voor rekening van de eigenaar(s) van het dienend erf waaraan de oprit ten dienste strekt, met dien verstande dat de kosten van herstel van schade aan de oprit welke aantoonbaar door een eigenaar of bevoegd gebruiker van één erf is veroorzaakt, voor diens rekening komen.'
(Enzovoort)
Vervolgens verklaren de comparant Laugs, voor en namens Stienstra, en de comparant Fleuren, voor en namens de gerechtigden, dat tussen Stienstra enerzijds en de gerechtigden anderzijds een overeenkomst is gesloten tot het vestigen van de erfdienstbaarheid van voetpad, ter uitvoering waarvan de comparant Laugs en de comparant Fleuren, voor en namens hun volmachtgevers, bij deze de navolgende erfdienstbaarheid vestigen:
ten laste van gemeld, in de splitsing betrokken, perceel, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie S nummer 1423, als dienend erf en
ten behoeve van de aan de gerechtigden in eigendom toebehorende percelen, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie S nummers 1388, 811 en 1253 als heersende erven, wordt bij deze gevestigd:
de erfdienstbaarheid van voetpad, inhoudende de verplichting van de eigenaars en/of bevoegde gebruikers van het dienend erf om te dulden dat de eigenaars en/of bevoegde gebruikers van de heersende erven, het op een aan deze akte te hechten situatietekening met kruisarcering aangegeven gedeelte van het dienend erf gebruiken om te komen van en te gaan naar de openbare weg genaamd Loderlaan.
De vestiging van gemelde erfdienstbaarheid geschiedt onder meer onder de navolgende bepalingen:
a. Het recht zal door de eigenaars en bevoegde gebruikers van de heersende erven op de voor de eigenaars en bevoegde gebruikers van het dienend erf minst bezwarende wijze worden uitgeoefend. De eigenaren en bevoegde gebruikers van het dienend erf zullen zelf ook van het voetpad gebruik kunnen blijven maken.
b. Het recht kan worden uitgeoefend te voet en met een kruiwagen, kinderwagen, fiets, bromfiets en dergelijke aan de hand.
c. De kosten van onderhoud en vernieuwing van het voetpad komen voor rekening van de eigenaars van het dienend erf waaraan het voetpad ten dienste strekt, ieder naar rato van hun nut, met dien verstande dat de kosten van herstel van schade aan het voetpad welke aantoonbaar door een eigenaar of bevoegd gebruiker van één erf is veroorzaakt, voor diens rekening komen.
d. De bepalingen van na te melden reglementen zijn, voor zover die betrekking hebben op het voetpad, van overeenkomstige toepassing."
Koper aanvaardt voormelde erfdienstbaarheden uitdrukkelijk.
Koper aanvaardt alle hiervoor vermelde bijzondere lasten en beperkingen uitdrukkelijk. Voor zover in voormelde bepalingen verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, waarvan verkoper verplicht is deze aan koper op te leggen, worden deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze aan koper opgelegd. Voor zover voormelde bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n) moeten worden bedongen, worden die rechten bij deze uitdrukkelijk door verkoper bedongen en door verkoper ten behoeve van die derde(n) aanvaard."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Utrecht de dato negen juni tweeduizend zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk van de gemeente Utrecht, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato een juni tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning respectievelijk berging.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 19. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Info gemeente.pdf pdf-document
Bodemloketrapport géén info.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart UTRECHT S 1959 A97.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart UTRECHT S 1959 A240.pdf pdf-document
Utrecht.Omgevingsrapport.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6987 nr 1 reeks UTRECHT.PDF pdf-document
Brondocument deel 13029 nummer 21 Splitsing.PDF pdf-document
Brondocument_hyp4_13029_20 Ondersplitsing.PDF pdf-document
Kostenoverzicht.pdf pdf-document
Beheersverordening Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk.PDF pdf-document
Vergunningen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.