's-Gravenstraat 149 Clinge

9

okt

2017

's-Gravenstraat 149
4567 AC Clinge

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 9 oktober 2017
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op zondag 24 september 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend 's-Gravenstraat 149 te 4567 AC Clinge, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie K, nummer 327, groot één are en achttien centiaren (1a, 18 ca);

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie K, nummer 327
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

maandag 9 oktober 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. P. van der Linden

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn voor ontruiming is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 september 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 3 november 2017.

Foto's
Downloads
BAG registratie.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (2).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Voorlopig energielabel.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht 's-Gravenstraat 149 te Clinge.pdf pdf-document
Kadastrale kaart.pdf pdf-document
door de gemeente verstrekte info.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.