Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Zeestraat 7 M16 Noordwijkerhout

14

nov

2017

Zeestraat 7 M16
2211 XA Noordwijkerhout

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 14 november 2017
vanaf 13:30
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 30 oktober 2017 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping van het Complex Plan Coremolen te Noordwijkerhout, plaatselijk bekend Zeestraat 7 M16 te 2211 XA Noordwijkerhout, uitmakende het elf / éénduizend driehonderdachtentwintigste (11/1.328) aandeel in de gemeenschap

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie E, complexaanduiding 6748A, appartementsindex 60
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 14 november 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Notariaat De Gier - Den Haag

Statenlaan 1
2582GA Den Haag

Mevr. mr S.R. Braamskamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
De Vereniging van Eigenaren is aktief. De maandelijkse bijdrage bedraagt € 167,10 per maand dit is inclusief de huur (erfpacht) van een parkeerplaats. De achterstanden in de bijdragen voor lopend en voorafgaand boekjaar bedragen € 2.189,40 en komen volledig voor rekening van de veilingkoper.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 30 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 december 2017.

Foto's
Downloads
bestemming.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
hoofdsplitsing.pdf pdf-document
ondersplitsing.pdf pdf-document
kadastrale kaart.pdf pdf-document
voorlopig energielabel Zeestraat 7 M16 Noordwijkerhout.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden Zeestraat 7 M16 te Noordwijkerhout.pdf pdf-document
Kostenindicatie Zeestraat 7 M16 te Noordwijkerhout.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.