Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Kempenhof 40 Helmond

26

okt

2017

Kempenhof 40
5709 BV Helmond

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 oktober 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op woensdag 11 oktober 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, gelegen te 5709 BV Helmond, Kempenhof 40, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie N nummer 4595, ter grootte van een are zes en zeventig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie N nummer 4595
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

donderdag 26 oktober 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 23 november 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

OMD Notarissen

Prins Hendriklaan 21a
5707 CJ Helmond

Telefoonnummer 0492-536868 Faxnummer 0492-528780
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. G.L.M. Rijkers

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zesentwintig oktober tweeduizend zeventien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans mogelijk deels verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor het geval het Registergoed thans verhuurd mocht zijn in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte heeft Schuldeiseres een verzoek tot verlening van verlof tot inroeping van het huurbeding ingediend.
Het verlof is door de voorzieningenrechter van de rechtbank aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato zes april tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoper is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de verkoper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.openbareverkoop.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Artikel 10
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen terzake van het verkochte wordt –voorzover nodig en nog terzake dienende- verwezen naar een akte de dato een april negentienhonderd twee en tachtig verleden voor A. P. Th. Mostermans destijds notaris te Helmond verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven op twee april daaraanvolgende in register hypotheken 4 deel 6610 nummer 59, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
" 11.Het is de vereniging zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders niet toegestaan, het gebruik van de bouwterreinen te wijzigen en deze bouwterreinen en de daarop te stichten opstallen te gebruiken, te doen of te laten gebruik anders dan ten behoeve van woondoeleinden."
Enzovoorts
13.De vereniging moet gedogen, dat in de aangekochte grond zonder vergoeding rioleringen en kabels en leidingen voor gas, water, electriciteit, telefoon en stadsverwarming met bijbehoren als afsluiters, aansluitingen, voorzieningen voor controle, merktekens, brandkranen en dergelijke in verband met de realisering van het bebouwings- en indelingsplan aanwezig zijn en worden gelegd, bediend, onderhouden of verwijderd.
Na afloop van de werkzaamheden, die hiermede verband houden, zal de grond door en op kosten van het betreffende bedrijf weer in een zo goed mogelijk staat moeten worden gebracht; de vereniging moet zich onthouden van handelingen, waardoor het transport en de distributie via deze leidingen en kabels worden belemmerd, danwel van die, waardoor gevaar kan ontstaan voor personen of goederen.
Op de rioleringen, kabelstroken en leidingen zullen geen bouwwerken opgericht, goederen opgeslagen, een gesloten wegdek en diepwortelende bomen aangebracht en ontgrondingen verricht mogen worden, noch aan derden toestemming voor zulk een handeling mogen worden gegeven.
De gemeente heeft het recht met betrekking tot de hierboven bedoelde rioleringen, kabels en leidingen, alsmede ten behoeve van de afvoeren van hemel- en huishoudwater, ten laste van de bouwpercelen, zoals bedoeld in en aangegeven op het bebouwings- en indelingsplan, zodanige erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten te vestigen als naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders nodig is, zulks ook na de juridische levering.
De comparant sub 2, handelend als gemeld, verleent deswege bij deze namens de vereniging onherroepelijke volmacht aan de gemeente, zulks met de macht van substitutie, om terzake de nodige zakelijke rechten te vestigen; alle kosten te dezer zake, voor zover het verkochte betreffende, zijn voor rekening van de gemeente.
14.Indien en zodra de op de bouwterreinen te bouwen woningen ten behoeve van de ontvangst van radio en televisie, vanwege de gemeente (thans door de stichting:" Stichting Combivisie") zullen worden of zijn voorzien van aansluiting op een antenne-inrichting (GAI of CAI), zal de vereniging moeten gedogen, dat vanwege de gemeente (thans door de stichting: "Stichting Combivisie") door, aan, boven of in de bouwterreinen dan wel de daarop te stichten bebouwing geleidingen en installaties lopen, respectievelijk worden aangebracht van radio- en televisiesignalen middels een centrale antenne-inrichting.
De eenmalige aansluitkosten voor dit systeem zijn voor rekening van de vereniging en bedragen maximaal eenhonderd gulden (f 100,--) per woning (exclusief omzetbelasting.
De exploitatie en het beheer en dergelijke van gemelde inrichting zal geschieden vanwege de gemeente (thans door de stichting:"Stichting Combivisie").
15.Indien de vereniging in strijd handelt met enige van de in de voorgaande artikelen 13 en 14 genoemde verplichtingen verbeurt zij een boete van vijftig gulden (f 50,--) per bij de wanprestatie betrokken woning en per dag dat de wanprestatie voortduurt.
16.Alle voormelde boetes zijn dadelijk en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbaar en worden verbeurd door het enkele feit der door de gemeente geconstateerde niet-nakoming, of overtreding zelf.
De boetes worden voldaan binnen veertien dagen na een daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders en op een door dat College aan te geven wijze.
Deze aanmaning kan eerst worden gedaan, nadat de overtreder ondanks ingebrekestelling in de nakoming van de desbetreffende verplichting nalatig is gebleven."
Voor zover in de hiervoor genoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden, in het bijzonder voor het te HELMOND gevestigde publiekrechtelijk lichaam genaamd: de GEMEENTE HELMOND, kantoorhoudende te 5701 NV Helmond, Weg op den Heuvel 35, postadres: 5700 AZ Helmond, Postbus 950, aangenomen.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Ter uitvoering van voormelde koopovereenkomst worden nog de navolgende erfdienstbaarheden gevestigd:
BOUWKUNDIGE TOESTAND
Voor zoveel nodig en mogelijk worden bij deze nog gevestigd en aangenomen over en weer ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten laste en ten behoeve van het/de bij verkoper in eigendom blijvende gedeelte(n) van het perceel kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie N nummer 4069 en het bij verkoper in eigendom zijnde percelen, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie N nummers 3583, 3581, 4069 en 4067 waarop het complex van woningen, waartoe het verkochte behoort, zich (mede) bevindt, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen of perceelsgedeelten en de daarop staande opstallen zich op ten opzichte van elkaar bevinden gehandhaafd blijft, speciaal wat betreft afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën, riolering of anderszins, eventuele inbalking, inankering, overbouw en toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder echter niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Deze erfdienstbaarheden zullen evenwel geacht worden niet te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing, of verandering van aard of bestemming der heersende erven.
Van alle voormelde installaties en werken komen de onderhoudskosten voor rekening van de eigenaren van de betreffende heersende en dienende erven, elk voor een gelijk deel.
Soortgelijke erfdienstbaarheden werden reeds eerder gevestigd bij akten van levering van woningen uit het complex waarvan het onderhavige verkochte deel uitmaakt.
GEMENE MUREN/ERFAFSCHEIDINGEN
De muren, heggen en andere door verkoper tussen aaneengebouwde woningen en/of bergingen en/of garages, ook onderling aangebrachte afscheidingen lopende de scheidingslijn derhalve in de lengte-richting door het hart dezer afscheidingen, zijn gemeenschappelijke eigendom en mandelig in de zin van artikel 5:62 van het Burgerlijke Wetboek.
De kosten van onderhoud, reiniging of vernieuwing met betrekking tot voormelde afscheidingen, muren of heggen zijn voor rekening van de betreffende eigenaren en/of bewoners casu quo huurders.
SLIMMER KOPEN® BEPALINGEN
Artikel 11
Bij deze worden aan koper opgelegd de voorwaarden en bepalingen, welke van toepassing zijn op het bij deze verkochte registergoed.
De Slimmer Kopen® bepalingen zijn opgenomen in voormelde tussen partijen gesloten koopovereenkomst en luiden woordelijk als volgt:
“ DEFINITIES
In de navolgende zogenaamde “Slimmer Kopen® bepalingen” wordt verstaan onder:
“Aankoopprijs”: de door partijen overeengekomen en aldus door koper voor de verkrijging van het registergoed aan verkoper betaalde koopprijs;
“Bruto-Aankoopprijs”: de Aankoopprijs vermeerderd met de wegens de verkrijging door koper betaalde kosten en belastingen (kosten koper);
“Verkoopprijs”: de door partijen overeengekomen en aldus door verkoper voor de verkrijging van het registergoed aan koper te betalen koopprijs;
(artikel 5-d)
“Marktwaarde”: de door partijen bij de (terug-/door)levering gehanteerde (vrije) verkoopwaarde van het registergoed in vrij opleverbare staat.
“Kortingspercentage” het door partijen bij levering overeengekomen kortingspercentage op de Marktwaarde.
HOOFDSTUK 1
TOESTEMMING BIJ DOORVERKOOP/AANBIEDINGSPLICHT
Artikel 1
1. Koper kan en mag het registergoed niet aan een derde verkopen danwel vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Onder vervreemden wordt mede begrepen het vestigen van beperkte gebruiks- en genotsrechten. Onder vervreemden wordt niet verstaan het, krachtens verdeling, leveren van het registergoed aan degene op wiens naam het registergoed stond bij het ontstaan van de onverdeeldheid. Bedoelde toestemming kan slechts worden onthouden indien naar het oordeel van verkoper de instandhouding en de uitvoering van de Slimmer Kopen®bepalingen niet blijkt te zijn gewaarborgd. (Artikel 6: 252 Burgerlijk Wetboek).
2 Koper moet het registergoed te koop aanbieden aan verkoper in de volgende gevallen.
Een verzoek om toestemming als bedoeld in het eerste lid (Toestemming tot levering) geldt als aanbieding in de zin van dit artikel.
De verplichting tot te-koop-aanbieding aan verkoper bestaat voor de koper of de rechtsopvolgers van koper:
a. indien de koper voornemens is het registergoed geheel of gedeeltelijk te vervreemden; ofwel
b. zodra een hypotheekhouder, blijkens zijn schriftelijke mededeling of zijn aanzegging tot de executie, voornemens is gebruik te maken van het recht als bedoeld in artikel 3: 268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek (parate executie); ofwel
c. wanneer op het registergoed executoriaal beslag wordt gelegd; ofwel
d. wanneer op het registergoed een conservatoir beslag is gelegd en de eis tot zekerheid waarvan het beslag is gelegd, in de hoofdzaak bij onherroepelijke uitspraak wordt toegewezen; ofwel
e. wanneer koper overlijdt en het registergoed krachtens erf recht overgaat op anderen dan de wettelijke erfgenamen van koper.
BEDENKTIJD
Artikel 2
In het geval als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a is de koper tot uiterlijk de datum van de betreffende levering gerechtigd, om bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan verkoper mee te delen dat de koper van de betreffende verkoop wenst af te zien; daarbij moet de koper (verklaren) alle verplicht gemaakte kosten voor zijn rekening (te) nemen.
Van bedoeld recht kan de koper geen gebruik meer maken zodra verkoper met betrekking tot dat registergoed verplichtingen tot verkoop aan derden is aangegaan.
AANBOD EN (NIET-)AANVAARDING VAN HET AANBOD
Artikel 3
1. De koper dient het registergoed aan verkoper aan te bieden.
2. Aanbieding geschiedt door het invullen van een zogenaamd ‘aanbiedingsformulier Slimmer Kopen® woning’ ten kantore van Verkoper. Een volledig ingevuld formulier dient afgegeven te worden bij de receptie van Verkoper. Na afgifte ontvangt Koper een kopie van het formulier met daarop een stempel voor ontvangst.
3. Verkoper moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een periode van dertig dagen na ontvangst van de aanbieding door de koper, schriftelijk meedelen aan koper of Verkoper wenst over te gaan tot aankoop van het registergoed.
4. Wanneer Verkoper niet tijdig schriftelijk meedeelt tot aankoop te willen overgaan, is koper vrij binnen éénhonderdtachtig (180) dagen na laatstbedoelde mededeling van verkoper en bij uitblijven van (tijdig) antwoord, binnen éénhonderdtachtig (180) dagen na afloop van bedoelde (dertig dagen-)perioden, het registergoed aan derde(n) te leveren. Bij zodanige levering door koper aan (een) derde(n) binnen gemelde periode van éénhonderdtachtig (180) dagen, is het bepaalde in hoofdstuk 2 lid 3 (Kettingbedingen) niet van toepassing en vervallen alle Slimmer Kopen® bepalingen (Hoofdstuk 1 en 2).
5. Heeft zo een levering binnen gemelde termijn niet plaatsgevonden, dan herleeft voor de koper de aanbiedingsplicht aan verkoper en blijven alle (overige) Slimmer Kopen® bepalingen van Hoofdstuk 1 tot en met 3 voor de koper gelden.
TERUGKOOP DOOR VERKOPER
Artikel 4
1 Wanneer verkoper aan koper heeft meegedeeld over te willen gaan tot de verwerving van het registergoed, zal verkoper zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijftien dagen na de dagtekening van de mededeling als hiervoor bedoeld en prijsaanbod doen aan koper conform het bepaalde in artikel 5.
2. Koper heeft maximaal 10 werkdagen de tijd om zich te beraden omtrent het prijsaanbod van verkoper.
3. Indien koper akkoord gaat met het prijsaanbod door verkoper, zal verkoper zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 werkdagen na het akkoord van koper een koopovereenkomst opstellen. Binnen 20 werkdagen na de datum van de ondertekening van de koopovereenkomst, zal verkoper tot verwerving van het registergoed overgaan, mits de koper in staat blijkt om het registergoed te leveren vrij van hypothecaire inschrijvingen, beslagen en gebruiksrechten van derden in de staat waarin het zich bevond op het tijdstip van de in artikel 5 (De prijsvorming) bedoelde taxatie van het registergoed.
4. Indien de koper aangeeft niet akkoord te gaan met het prijsaanbod door verkoper, heeft koper de mogelijkheid geheel af te zien van verkoop of gebruik te maken van de geschillenregeling als bedoeld in artikel 6.
5. Bij gebruikmaking van het recht van koop door verkoper moet koper het registergoed afleveren:
a. geheel ontruimd;
b. in een niet slechtere staat dan waarin het registergoed verkeerde op het tijdstip van de te-koop-aanbieding door koper aan verkoper.
PRIJSVORMING TERUGKOOP
Artikel 5
De prijsvorming
Uitgangspunt voor de prijsvorming bij de koopovereenkomst, die tot stand komt na de aanvaarding van de aanbieding door verkoper, is dat de door Verkoper alsdan verschuldigde Verkoopprijs (mede) wordt ontleend aan de Aankoopprijs die de koper heeft betaald bij de aankoop en verkrijging van het registergoed.
Aankooppriis/Marktwaarde
a. In verband met de hierna sub d voorgeschreven ‘Berekening Verkoopprijs” wordt het volgende geconstateerd:
- De Marktwaarde/verkoopwaarde in vrij opleverbare staat van het registergoed bedraagt bij deze aankoop € 147.500,00. Zegge: eenhonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro.
Dit blijkt uit een taxatierapport, d.d. 25-06-2008, in opdracht van verkoper door een beëdigd taxateur uitgebracht, in combinatie met een in opdracht van verkoper uitgebracht keuringsrapport, d.d. 14-07-2008 nummer 08.112bevattende een opname van de bouwkundige staat en de bouwtechnische kwaliteit van het registergoed.
Beide partijen conformeren zich aan de inhoud van beide rapporten.
- Het door de koper met verkoper overeengekomen kortingspercentage —voor de vaststelling van de Aankoopprijs (in mindering te brengen)— op de Marktwaarde bedraagt vijfenetwintig procent (25%).
- De aldus door koper met verkoper overeengekomen Aankoopprijs bedraagt € 110.625,00 (zegge eenhonderdtienduizend zeshonderdvijfentwintig euro) als voormeld.
Taxatie/keuring
b. 1. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de te-koop-aanbieding als bedoeld in artikel 1 (Aanbiedingsplicht) door de koper wordt met betrekking tot het registergoed wederom, in opdracht van Verkoper, door een beëdigd taxateur, een taxatierapport uitgebracht alsmede eveneens in opdracht van Verkoper een keuringsrapport bevattende een opname van de bouwkundige staat en de bouwtechnische kwaliteit van het registergoed.
Het taxatierapport moet vermelden de waarde van het registergoed in vrij opleverbare staat (Marktwaarde) naar de toestand per de datum van de te-koop-aanbieding door de koper. De aldus getaxeerde waarde is de basis voor de vaststelling door Verkoper van de Verkoopprijs voor de (terug-) levering van het registergoed aan Verkoper of doorlevering van het registergoed aan een derde koper (ABC-Levering).
Kwaliteitsverbetering(en)
b. 2. Wanneer koper na de verkrijging c.q. wanneer koper die thans de huurder is van het verkochte of na de verkrijging van het registergoed (een) kwaliteitsverbetering, hierna te noemen “kwaliteitsverbetering”, aan/in het registergoed - dit zijn:
verbeteringen aan het registergoed – heeft toe(ge)past, geldt het volgende.
- Onder “kwaliteitsverbetering” wordt in dit artikel uitsluitend verstaan een na –en in geval koper thans huurder is van het verkochte- ook voor de verkrijging toegepaste verbetering danwel voorziening aan/in de/het tot het registergoed behorende:
a. keuken
b. badkamer
c. sanitair
d. verwarming
e. uitbreidingen aan de woning, waaronder in ieder geval worden begrepen aanbouwen en dakkapellen
- Het bedrag van de waardestijging als gevolg van de “kwaliteitsverbetering” - “de meerwaarde” - voorzover die dan nog aanwezig is, komt bij terug(ver)koop van het registergoed aan Verkoper geheel ten goede aan koper.
(De waardeverandering van het registergoed als gevolg van andere, na de verkrijging aangebrachte, verbeteringen/voorzieningen die niet behoren tot de bedoelde “kwaliteitsverbetering”, worden tussen de koper en Verkoper verrekend/gedeeld krachtens de hierna in lid d (Verkoopprijs) omschreven regeIing.)
Door de “kwaliteitsverbetering” moet de waarde van het registergoed zijn gestegen. Bij terug(ver)koop van het registergoed aan Verkoper moet die waardestijging worden vastgesteld.
Voor de vaststelling van bedoelde (pro-resto) waardestijging wordt de volgende methodiek gehanteerd.
1. Bij de aankoop van het registergoed door koper zal de kwaliteit van de binnenzijde van de woning uitgebreid worden opgenomen en beschreven. Deze beschrijving vindt plaats in het taxatierapport als bedoeld in artikel 5 van de koopovereenkomst (Feitelijke levering, staat van het registergoed) juncto voorgaand artikel 4 sub a van Hoofdstuk 1 van de Slimmer Kopen® bepalingen (Aankoopprijs/Marktwaarde).
In deze beschrijving wordt de kwaliteit en worden de voorzieningen van/in de keuken, badkamer, sanitair ondermeer door middel van foto’s vastgelegd.
2. Bij de terug(ver)koop aan Verkoper stelt de taxateur als bedoeld in artikel 5 sub b (Taxatie/keuring) op basis van voormelde foto’s vast wat de meerwaarde is van het registergoed als gevolg van de “kwaliteitsverbetering”. De taxateur gaat daarbij uit van de fictie dat de op de foto’s vastgelegde toestand en voorzieningen nog daadwerkelijk in het registergoed bestaat en aanwezig zijn op het moment van de terug(ver)koop aan Verkoper. Vervolgens beoordeelt de taxateur de daadwerkelijke aanwezige kwaliteitsverbetering. Naar aanleiding van voorgaand vergelijk/fictie bepaalt de taxateur de meerwaarde als gevolg van de aangebrachte “kwaliteitsverbetering”. Deze meerwaarde zal worden opgenomen in voormeld taxatierapport.
3. De in het vorige lid bedoelde taxatie vindt enkel plaats indien er daadwerkelijk een investering in geld, zaken en/of arbeidstijd door de koper heeft plaats gevonden en mits koper de eventueel vereiste vergunningen danwel aanmeldingsbewijs van de gemeente voor het aanbrengen van de betreffende “kwaliteitsverbetering” aan Verkoper kan overleggen.
Bij de taxatie wordt uitsluitend acht geslagen op (het bedrag van) de waardevermeerdering van het registergoed door de “kwaliteitsverbetering”. De werkelijke kostprijs, de complexiteit of duurzaamheid kunnen factoren zijn die worden mee gewogen, maar geen maatstaven waaraan financiële belangen kunnen worden ontleend. Waardering van de “kwaliteitsverbetering” vindt plaats naar hetzelfde tijdstip als de waardering van het registergoed.
4. Indien koper thans huurder is van het verkochte en er een kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden voor de verkrijging door koper, is de aarde van bedoelde kwaliteitsverbetering niet begrepen in de Aankoopprijs. Bij aankoop van het registergoed door koper zal de kwaliteitsverbetering uitgebreid worden opgenomen en beschreven een en ander conform het hiervoor onder 1 bepaalde. Bovendien wordt de meerwaarde van de kwaliteitsverbetering ook in het taxatierapport opgenomen. Bij terug(ver)koop aan Verkoper stelt de taxateur als bedoeld in artikel 5 sub b (Taxatie/keuring) op basis van de alsdan aanwezige situatie vast wat de waardeverandering van de kwaliteitsverbetering is ten opzichte van de meerwaarde op moment van aankoop. De meerwaarde op moment van aankoop gecorrigeerd met de waardeverandering na verkrijging wordt gezien als de waarde van de bedoelde kwaliteitsverbetering op het moment van terugkoop.
5. Het bedrag van de meerwaarde wordt gevoegd bij en is aldus bestanddeel van de door de koper te ontvangen koopprijs.
Slimmer Kopen® bepalingen
c. De invloed van de onderhavige Slimmer Kopen® bepalingen op de marktwaarde van het registergoed is (zal) voor de vaststelling van de prijs buiten beschouwing (worden) gelaten.
Verkoopprijs
d. 1. De door Verkoper te betalen Verkoopprijs bij de te-koop-aanbieding door koper aan Verkoper wordt vastgesteld als volgt.
Berekening
1. Indien de Marktwaarde van het registergoed bij de aanbieding tot verkoop aan Verkoper hoger is dan of gelijk aan de Marktwaarde op het tijdstip van de aankoop door koper:
de Verkoopprijs is gelijk aan de Aankoopprijs vermeerderd met 100% — 2K% (het Kortingspercentage) van de (markt)waardeontwikkeling van het registergoed sedert de aankoop door koper, - waarbij de waardeontwikkeling als gevolg van een “kwaliteitsverbetering” als bedoeld in lid b sub 2 van dit artikel buiten beschouwing wordt gelaten -, vermeerderd met het bedrag van waardeontwikkeling als bedoeld in lid b sub 2 van dit artikel.
Dit wordt berekend volgens de volgende formule:
V=(A+Bw) + ((100 — 2K)/100) x (Mv-Bw-Ma),
met dien verstande dat het belang van de koper bij de waardeontwikkeling van de woning tenminste 50% bedraagt.
2. Indien de Marktwaarde bij de aanbieding tot verkoop aan Verkoper lager is dan de Marktwaarde op het tijdstip van de aankoop door koper:
de Verkoopprijs is gelijk aan de Aankoopprijs verminderd met honderd procent (100%) — 2K% (het Kortingspercentage) van de (markt)waardeontwikkeling van het registergoed sedert de aankoop door koper, - waarbij de waardeontwikkeling, als gevolg van de ‘kwaliteitsverbetering” als bedoeld in lid b sub 2 van dit artikel buiten beschouwing wordt gelaten -, vermeerderd met het bedrag van waardeontwikkeling als bedoeld in lid b sub 2 van dit artikel.
Dit wordt berekend volgens de volgende formule:
V=(A+Bw) + ((100-2K)/100) x (Mv-Bw-Ma),
met dien verstande dat het belang van de koper bij de waardeontwikkeling van de woning tenminste 50% bedraagt.
De (markt)waardeontwikkeling van het registergoed wordt gemeten over de periode tussen de aankoop van het registergoed door koper en het tijdstip van de (terug)verkoop van dat registergoed aan Verkoper.
3. De in bovenstaande formules gebezigde letters hebben de volgende betekenis.
V = Verkoopprijs van het registergoed
A = Aankoopprijs van het registergoed
Bw = bedrag van de waardevermeerdering als omschreven in lid b sub 2 van dit artikel (“kwaliteitsverbetering”)
Ma = Marktwaarde ten tijde van de aankoop door koper, ontleend aan voormeld taxatierapport (artikel 5 sub a: Aankoopprijs/Marktwaarde)
Mv = Marktwaarde ten tijde van de aanbieding tot verkoop door koper aan Verkoper, ontleend aan voormeld taxatierapport (artikel 5 sub b: Taxatie/keuring)
K = Kortingspercentage
Kosten taxatie/keuringsrapport
e. De in het kader van de vaststelling van de Verkoopprijs te maken kosten voor het taxatierapport en het keuringsrapport zijn voor rekening van Verkoper.
Koper verklaart –indien hij na het uitbrengen van een prijsaanbod door Verkoper besluit van de Verkoop af te zien- dat als hij gedurende een periode van 3 jaar na ontvangst van het genoemde prijsaanbod, Verkoper verzoekt een hernieuwd prijsaanbod te doen de kosten voor het taxatierapport en het keuringsrapport voor eigen rekening te nemen.
De akte van levering aan Verkoper
f. De akte van levering moet worden verleden voor een door Verkoper aan te wijzen notaris.
Levering via een ABC-akte
g. Verkoper is gerechtigd het registergoed na de aanbieding door de koper en voor de daaruit voortvloeiende levering, (door) te verkopen en te doen leveren aan een derde; tot laatstbedoelde rechtstreekse levering verleent de koper, nu voor alsdan, zijn medewerking.
Kosten koper
h. Alle kosten en belastingen die het gevolg zijn van de levering door koper aan Verkoper of, met medewerking van Verkoper, aan een derde komen voor rekening van Verkoper of die derde.
De prijsvorming na executie
1. Indien het aan een koper van Woonpartners (“de geëxecuteerde”) toebehoord hebbend registergoed krachtens een executieverkoop is geleverd aan een koper (‘koper in executie”) geldt het volgende.
Indien de koper in executie het registergoed na de executieverkoop wil vervreemden en daarom te koop moet aanbieden conform artikel 1 (Aanbiedingsplicht) van dit Hoofdstuk 1 geldt de bij de executieverkoop betaalde koopprijs (exclusief kosten) als “Aankoopprijs” in de zin van artikel 5 sub a (Aankoopprijs/Marktwaarde).
GESCHILLENREGELING
Artikel 6
1. Wanneer koper aan Verkoper heeft aangegeven niet akkoord te zijn met het prijsaanbod door Verkoper en koper aan Verkoper heeft aangegeven gebruik te willen maken van de geschillenregeling, dient koper een tegenvoorstel aan Verkoper te overleggen, gebaseerd op een taxatierapport opgesteld door een gecertificeerd taxateur.
2. Het door koper op te laten taxatierapport dient te voldoen aan de vereisten zoals opgesteld in artikel 5 en de taxateur die het taxatierapport opmaakt dient expliciet in zijn taxatierapport te verklaren dat de taxatie heeft plaatsgevonden met het bepaalde in artikel 5 van de Slimmer Kopen® bepalingen.
De kosten voor het opmaken van een taxatierapport als bedoeld in lid 1 van dit artikel komen geheel voor rekening van koper.
3. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het taxatierapport met het tegenvoorstel door koper, meldt Verkoper aan koper of:
- de tegentaxatie acceptabel is en doet een nieuw prijsaanbod aan de koper conform het bepaalde in de artikelen 4 en 5;
- de tegentaxatie niet acceptabel is en meldt over te willen gaan tot het benoemen van een derde taxateur.
4. Voormelde door Verkoper aangestelde taxateur en de door koper aangewezen taxateur moeten tezamen een derde beëdigde taxateur aanwijzen. Deze drie deskundigen zullen omtrent het gerezen verschil een voor beide partijen bindende uitspraak doen. De kosten van de deskundigen worden door Verkoper en de koper ieder voor de helft gedragen. Nadat bedoelde bindende uitspraak is gedaan zal Verkoper zo spoedig mogelijk tot verkrijging van het registergoed overgaan.
5. Koper geeft aan Verkoper volmacht om zich in verbinding te stellen met de taxateur van koper met het verzoek samen met de taxateur van Verkoper een derde taxateur te benoemen.
6. De drie taxateurs dienen binnen veertien dagen na het verstrekken van de opdracht een bindend advies uit te brengen aan koper en aan Verkoper.
ZELFBEWONINGSVERPLICHTING
Artikel 7
1. De koper zal het registergoed daadwerkelijk als hoofdbewoner bewonen;
de koper mag van het registergoed niet meer dan één kamer verhuren of anderszins in gebruik afstaan.
2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt echter uitzondering ingeval:
a. van echtscheiding van koper(s);
b. van tijdelijk vertrek in verband met verplaatsing/detachering in het kader van dienstbetrekking van koper(s); en
3. Koper kan te allen tijde ontheffing vragen van het in lid 1 bedoelde verbod. De beoordeling van het verzoek tot ontheffing komt enkel aan Verkoper toe.
HOOFDSTUK 2
BOETE- , KWALITATIEVE EN KETTINGBEDINGEN
Boete
1. Indien de koper in verzuim is, door overtreding of toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) terzake van enige verplichting uit hoofde van het hiervoor in Hoofdstuk 1 en/of Hoofdstuk 3 bepaalde, kan Verkoper aan koper een, zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete opleggen.
De hoogte van de boete bedraagt de door Verkoper bij aankoop verleende korting vermeerderd met de claim van Verkoper op de waardeontwikkeling, exclusief kwaliteitsverbeteringen Bij een waardestijging wordt deze berekend volgens de volgende formule:
boete = (Ma-A) + ((Mv-Ma) - (V-A)). Bij een waardedaling is de boete gelijk aan de bij aankoop verleende korting, met dien verstande, dat het belang van de koper in de waardeontwikkeling van de woning tenminste 50% bedraagt.
De boete is verschuldigd aan Verkoper. De boete wordt verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Verkoper zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de koper/eigenaar ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien de verboden toestand binnen die tijd naar genoegen van Verkoper opgeheven.
De mogelijkheid tot het opleggen van de boete laat onverminderd het recht van Verkoper, om naast de opgelegde boete eventuele overige schade te verhalen op de Koper overeenkomstig het daarover bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
Kwalitatieve verbintenissen
2. De onder de Hoofdstukken 1 en 3 omschreven verplichtingen van koper/eigenaar zullen als kwalitatieve verbintenis als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overgaan op al degenen die het registergoed zullen verkrijgen onder algemene en/of bijzondere titel.
Degenen die van de koper/eigenaar - in strijd met het bepaalde onder artikel 1 van hoofdstuk 1 van deze overeenkomst - een recht van gebruik van het registergoed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor onder de hoofdstukken 1 en 3 omschreven verplichtingen verbonden.
Voorzover gemelde op het registergoed rustende verplichtingen niet van rechtswege (kwalitatief) overgaan bij overgang of levering van het registergoed geldt het in het volgende lid bepaalde.
Kettingbeding
3. a. De koper zal bij:
1. de levering van het registergoed of van een gedeelte daarvan;
2. bezwaring van het registergoed of van een gedeelte daarvan met een beperkt gebruiks- en/of genotsrecht,
de verplichtingen van koper uit hoofde van de Hoofdstukken 1 alsook lid 1 van dit artikel en Hoofdstuk 3 ten behoeve van Verkoper opleggen aan en laten aannemen door de rechtsopvolger van koper ofwel de (opvolgende) beperkt gerechtigde.
Wordt dit verzuimd door de overdragende partij dan verbeurt deze een boete. Het bedrag van deze boete is gelijk aan de aankoopprijs die de koper/eigenaar voor het registergoed heeft betaald. Indien meer personen als overdragende partij optreden is de boete door hen, als hoofdelijke debiteuren, verschuldigd. De boete moet worden betaald aan Verkoper. De boete is verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Verkoper zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien het verzuim binnen die tijd naar genoegen van Verkoper opgeheven.
b. De onder a gestelde voorwaarden zullen op straffe van eenzelfde boete ten bate van Verkoper in elke latere akte van levering van het registergoed aan de verkrijger moeten worden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard. Het overigens onder a gestelde omtrent de verschuldigdheid en de betaling van de boete is eveneens van toepassing.
Hypothecaire zekerheid
4. Tot zekerheid voor het verhaal van een eventueel door koper aan Verkoper verschuldigde boete, uit hoofde van het niet nakomen van zijn aanbiedingsplicht als bedoeld in hoofdstuk 1 artikel 1, zal koper aan Verkoper hypothecaire zekerheid verstrekken op het registergoed gelijk aan het bedrag dat bij aankoop als korting is verstrekt op de marktwaarde verhoogd met 50% van het bedrag van de Bruto-Aankoopprijs.
5. Wanneer op de voet van artikel 3:268 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek of overigens door schuldeisers van koper tot executieverkoop van het registergoed wordt overgegaan geldt het volgende.
Koper wordt alsdan geacht in gebreke te zijn jegens Verkoper in de nakoming van de Slimmer Kopen® bepalingen. De krachtens lid 1 door Verkoper aan koper op te leggen en door deze aan Verkoper alsdan verschuldigde boete bedraagt het (positieve) verschil tussen: de nettoopbrengst bij executie minus het bedrag gelijk aan de Verkoopprijs als bedoeld in hoofdstuk 1 artikel 5 sub. d. De datum van executie wordt in dit geval aangemerkt als het tijdstip van aanbieding door koper aan Verkoper.
Van de in dit lid 3 bedoelde aankoopprijs maken geen deel uit de door de eigenaar bij zijn oorspronkelijke aankoop betaalde overdrachtskosten en -eventuele- afkoopsom van de canon.
Bedoeld bedrag zal niet door koper mogen worden ontvangen en zal, namens koper, door de betreffende executerende schuldeiser aan Verkoper moeten worden voldaan.
Het voorgaande laat onverlet de rechten van de hypothecaire schuldeiseres tot verhaal van hun (hypothecaire) vordering(en).
HOOFDSTUK 3
OVERDRACHT RECHTSPOSITIE DOOR VERKOPER
Verkoper is bevoegd met betrekking tot de in deze Slimmer Kopen® bepalingen omschreven rechtspositie van Verkoper, andere rechtspersonen in de plaats van Verkoper ter stellen, mits in de betreffende rechtspersoon Verkoper de absolute zeggenschap uitoefent, of het doel van deze rechtspersoon gelijk is of dienstbaar kan zijn aan de doelstellingen van Verkoper.
Deze rechtspersoon heeft dan dezelfde bevoegdheden als aan Verkoper zijn toegekend. Daar waar in deze Slimmer Kopen® bepalingen wordt gesproken van Verkoper moet bij de overgang van de rechtspositie, gelezen worden de (naam van) bedoelde rechtspersoon.
Ingeval van zodanige in-de-plaatsstelling/contractsoverneming van een andere rechtspersoon als hiervoor bedoeld, blijft Verkoper jegens de koper aansprakelijk voor de nakoming van de op die rechtspersoon, op de voet van het hiervoor bepaalde, overgegane verplichtingen gedurende een periode die eindigt vijf jaar na het tijdstip van bedoelde in-de-plaatsstelling/contractsoverneming.
Aan een dergelijke in-de-plaatsstellinglcontractsoverneming moet de koper, voorzover nodig, zijn medewerking verlenen.”
KWALITATIEVE VERPLICHTING/KETTINGBEDING
Artikel 12
I. Vestiging kwalitatieve verplichting:
1. Partijen komen overeen dat de verplichtingen vermeld in voormeld artikel 11, Hoofdstukken 1 en 3 als kwalitatieve verplichting rusten op de onroerende zaak en van rechtswege zullen overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald, dat diegenen mede gebonden zijn, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed zullen verkrijgen.
2. Deze verplichtingen worden bij deze als kwalitatieve verplichting vastgelegd en zullen worden ingeschreven in de openbare registers.
3. Voor zover deze verbintenissen niet kwalitatief (kunnen) zijn, zullen zij gelden als kettingbedingen jegens de verkoper.
II. Kettingbeding:
Koper is verplicht bij vervreemding van het onderhavige registergoed of een deel daarvan en/of van de zich daarop bevindende opstallen of vestiging van beperkte genotsrechten ten behoeve van de verkoper aan de opvolger in de eigendom of rechthebbende op het beperkt genotsrecht in de betreffende akte van levering of vestiging van het beperkte genotsrecht
- de in voormeld Artikel 11, Hoofdstuk 2 lid 1 vermelde verplichting(en), alsmede
- de in voormeld artikel 11, Hoofdstukken 1 en 3 vermelde verplichting(en) –voorzover die niet kwalitatief (kunnen) zijn-
op te leggen, deze woordelijk te doen opnemen en namens de verkoper aan te nemen.
VERBOD WIJZIGING BEELDKWALITEIT
Artikel 13
Met betrekking tot Verbod wijziging beeldkwaliteit wordt verwezen naar Artikel 13 van voormelde koopovereenkomst waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
“ Kwalitatieve verplichtingen
1. Verkoper legt bij deze de verplichting op aan Koper om geen wijzigingen aan te brengen in de architectonische kenmerken van het Verkochte, daaronder in ieder geval begrepen: zie “BIJLAGE” bij koopovereenkomst Kempenhof 40 te Helmond”.
Voor elke dag dat in strijd met dit artikel wordt gehandeld, is de eigenaar aan Verkoper een boete verschuldigd van vierhonderd vijftig euro (€ 450,00).
2. Het sub 1 vermelde beding worden door Verkoper aan Koper opgelegd als zijnde een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, welke verplichting als zodanig door Koper worden aanvaard en zullen overgaan op de rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de Koper alsmede op al diegenen die op enigerlei wijze een recht van gebruik van het Verkochte zullen verkrijgen.”
ALGEMENE VOORWAARDEN
Verkoper verklaart –voor wat betreft het bij deze akte verkochte registergoed het navolgende:
1. Bij akte de dato een en twintig februari negentienhonderd zeven en negentig verleden voor mr. A. J. Verhoeven, destijds notaris te Helmond, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven op vier en twintig februari negentienhonderd zeven en negentig in register Hypotheken 4 deel 12714 nummer 3, zijn door rechtsvoorganger van verkoper –zijnde de vereniging: Woningbouwvereniging “De Hoop”, destijds gevestigd te Helmond- van wie verkoper ten gevolge van een juridische fusie rechtsopvolger onder algemene titel is Algemene Voorwaarden vastgesteld met betrekking tot het in deze akte verkochte registergoed.
2. In gemelde Algemene Voorwaarden staat ondermeer het navolgende vermeld:
“ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
1. Alle” enzovoorts.
11.De verkoper streeft naar uniformiteit in het complex woningen, waarvan het verkochte deel uitmaakt.
De verkoper tracht deze uniformiteit te handhaven casu quo te bereiken door:
- het op peil houden van de buurt;
- het op peil houden van de kwaliteit van de woningen.
De verkoper acht het dan ook noodzakelijk de hierna sub a. tot en met c. te noemen verplichtingen aan de koper op te leggen:
a. De koper zal zich ten genoegen van de verkoper moeten onthouden van alle handelingen, die aan de eenheid en het uiterlijk aanzien van het complex woningen waarin het gekochte is gelegen, afbreuk zouden doen.
b. De koper verbindt zich jegens de verkoper om het door hem gekochte in goede staat van onderhoud te houden casu quo te brengen en hij zal te allen tijden zijn medewerking moeten verlenen aan de verkoper, indien deze de noodzaak daarvan inziet om, al dan niet met subsidie van de Overheid, veranderingen aan te brengen, onderhouds- casu quo restauratiewerkzaamheden te verrichten, te renoveren en wegruimingen te doen, een en ander voor zijn rekening. Indien zulks zich voordoet, zal de koper gehouden zijn aan de verkoper medewerking te verlenen om deze werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren en is hij verplicht aan het door hem gekochte dezelfde voorzieningen te treffen of te doen treffen dan wel door de verkoper te laten uitvoeren, een en ander voor zijn rekening. Dit alles naar redelijkheid en billijkheid.
c. Koper is voor wat betreft het verfwerk buitenshuis, gehouden om de gekochte opstallen in dezelfde kleurformatie te schilderen als de verkoper voor de overige woningen van het complex vaststelt.
Dit geldt voor zover en zolang de verkoper in het complex nog woningen in eigendom heeft, waarvoor een bepaalde kleurformatie geldt."
Deze verplichtingen zullen als kwalitatieve verplichting, in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, rusten op het registergoed en van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel (zullen) verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald, dat diegenen mede gebonden zijn, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Koper verklaart voormelde kwalitatieve verplichtingen aan te nemen.
Indien de hiervoor genoemde verplichtingen niet als kwalitatieve verplichting gelden in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek zullen zij gelden als kettingbedingen en verplicht de koper zich jegens de verkoper, die dit aanvaardt, voorzover het betreft de verplichtingen voortvloeiende uit gemeld artikel 11 van de Algemene Voorwaarden en Bepalingen, alsmede de onderhavige verplichtingen en het beding van artikel 12 (boetebeding) van de Algemene Voorwaarden en Bepalingen, bij levering van het geheel of gedeelte van het verkochte, alsmede bij verlening van een beperkt genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in de akte van levering casu quo akte van vestiging van dat recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete.
12.Bij niet-nakoming of overtreding van een of meer van de bedingen in de voormelde artikelen 10 en 11 zal de koper ten behoeve van de verkoper een boete verbeuren van drie promille (3 0/00) van de koopsom per dag dat de koper zijn verplichting niet nakomt of in overtreding is;
een en ander onverminderd het recht van de verkoper om nakoming van bedoelde verplichtingen met schadevergoeding te vorderen;
betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde schadevergoeding.
13.1. Het is de koper uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van de verkoper in het door hem gekochte registergoed een bedrijf uit te oefenen.
2. Koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte of bij vestiging daarop van een beperkt genotsrecht, de hiervoor in lid 1. van dit artikel vermelde verbodsbepaling alsmede de in deze bepaling omschreven verplichting en het hierna in lid 3. van dit artikel gemaakte beding in elke volgende akte van vervreemding van of vestiging van een beperkt genotsrecht op het verkochte aan de nieuwe verkrijger in de eigendom of beperkt genotsrecht op te leggen, respectievelijk ten behoeve van de verkoper te bedingen en aan te nemen en woordelijk in die akte te doen opnemen.
3. Bij overtreding of niet-nakoming van het in lid 1. en in lid 2. van dit artikel bepaalde zal de nalatige voor iedere overtreding of niet-nakoming ten behoeve van degenen, of degene wier of wiens toestemming vereist is een direct opeisbare boete verbeuren van vijftigduizend gulden (f 50.000,00) voor het enkele feit van de niet-nakoming of overtreding, en een boete van vijfhonderd gulden (f 500,00) voor elke dag, dat de overtreding voortduurt, een en ander zonder dat ingebrekestelling door bevel of soortgelijke akte zal zijn vereist en zonder rechterlijke tussenkomst en voorts onverminderd het recht van de verkoper alsnog nakoming en/of schadevergoeding te eisen.
14.De koper zal bij overtreding of niet-nakoming van een of meer der bepalingen 10, 11, 12 en 13 in verzuim zijn door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist, zodat zowel de bedongen boete als de vergoeding der eventueel meer geleden schade terstond zullen kunnen worden gevorderd.
De koper is verplicht en verbindt zich jegens de verkoper, die dit aanvaardt, het in dit artikel bepaalde bij levering - inbreng daaronder begrepen - van het door koper gekochte registergoed alsmede verlening daarop van enig beperkt genotsrecht, in elke akte van vervreemding of vestiging van een beperkt genotsrecht recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde ten behoeve van de verkoper op te leggen, ten behoeve van deze aan te nemen en in de akte van levering of in de akte houdende vestiging van het beperkt genotsrecht woordelijk op te nemen dit artikel zulks op verbeurte van een boete van tienduizend gulden (¦ 10.000,00) ten behoeve van de verkoper voornoemd, met bevoegdheid voor deze om nakoming en de eventueel meer geleden schade van de verkoper te vorderen.”
3. 1. de in lid 2 van dit artikel 13 vermelde Algemene Voorwaarden bij deze in stand te houden en aan de koper op te leggen.
2. KWALITATIEVE VERPLICHTING/KETTINGBEDING
I. Vestiging kwalitatieve verplichting:
1. Partijen komen overeen dat de verplichtingen vermeld in artikel 12 van de hiervoor vermelde Algemene Voorwaarden als kwalitatieve verplichting rusten op de onroerende zaak en van rechtswege zullen overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald, dat diegenen mede gebonden zijn, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed zullen verkrijgen.
2. Deze verplichtingen worden bij deze als kwalitatieve verplichting vastgelegd en zullen worden ingeschreven in de openbare registers.
3. Voor zover deze verbintenissen niet kwalitatief (kunnen) zijn, zullen zij gelden als kettingbedingen jegens de verkoper.
II. Kettingbeding:
Koper is verplicht bij vervreemding van het onderhavige registergoed of een deel daarvan en/of van de zich daarop bevindende opstallen of vestiging van beperkte genotsrechten ten behoeve van de verkoper aan de opvolger in de eigendom of rechthebbende op het beperkt genotsrecht in de betreffende akte van levering of vestiging van het beperkte genotsrecht
- de in artikel 13 van de hiervoor vermelde Algemene Voorwaarden vermelde verplichting(en), alsmede
- de in artikel 12 van de voormelde Algemene Voorwaarden vermelde verplichting(en) –voorzover die niet kwalitatief (kunnen) zijn-
op te leggen, deze woordelijk te doen opnemen en namens de verkoper aan te nemen.
4. De overige bij voormelde in lid 1 van dit artikel 13 opgenomen Algemene Voorwaarden –indien en voorzover van toepassing- zijn voor wat betreft het bij deze akte verkochte registergoed niet meer van toepassing, hetgeen hierbij uitdrukkelijk wordt geconstateerd en worden bij dezen vervangen door de hiervoor in Artikel 11 vermelde : SLIMMER KOPEN® BEPALINGEN."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 13. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 14. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 15. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Helmond de dato vijftien februari tweeduizend zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Rijpelberg 2007 van de gemeente Helmond, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) twee rapporten van het Bodemloket de dato zeven september tweeduizend zeventien, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlage);
(d) het onderzoeksrapport naar bodemverontreiniging de dato augustus tweeduizend acht, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(e) het indicatief bodemonderzoek van Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau de dato elf juli tweeduizend acht, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 16. Uitdrukkelijke aanvaarding
Kope

Foto's
Downloads
Bestemmingsplan.PDF pdf-document
Bodemloketrapport HM79405464 d.d. 07-09-2017.PDF pdf-document
Bodemloketrapport HM79408374 d.d. 07-09-2017.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Bodemonderzoek.PDF pdf-document
gemeente Helmond info WKPB.PDF pdf-document
Historisch bodemonderzoek.PDF pdf-document
Onderzoek luchtkwaliteit.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HELMOND N 4595.PDF pdf-document
voorschriften.pdf pdf-document
kostenbegroting per 26.10.2017 Kempenhof 40 te Helmond.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.