Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Burgemeester van Haarenlaan 762 Schiedam

1

nov

2017

Burgemeester van Haarenlaan 762
3119 GA Schiedam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 1 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 17 oktober 2017 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie P, complexaanduiding 2794-A, appartementsindex 19, welk appartementsrecht omvat:
1. het negentien/vijfhonderd vijftigste (19/550ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op dertig september tweeduizend drie en dertig, van een perceel grond gelegen te Schiedam, eigendom van de gemeente Schiedam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend als gemeente Schiedam, sectie P, nummer 2607, groot vijf aren en veertien centiaren (5a 14ca) met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een pand met toebehoren plaatselijk bekend te Schiedam als Burgemeester van Haarenlaan nummers 726 tot en met 776 en Van Hallstraat nummer 83 tot en met 87; en
2. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de eerste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend als Burgemeester van Haarenlaan nummer 762, 3119 GT Schiedam.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 1 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 december 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. C.P. van Liempdt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht eindigt op 30 september 2033. De erfpachtcanon bedraagt ingevolge het eigendomsbewijs € 83,92 per jaar te voldoen op 2 januari van ieder jaar. De erfpachtcanon is niet afgekocht. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan met de hunnen ingeschreven.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 12 december 2017.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE is € 4.096,34.
Bijdrage VvE per maand bedraagt € 137,78. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 17 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 december 2017.

Foto's
Downloads
Akte uitgifte erfpacht Hyp4 dl 3310 nr 62 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Algemene erfpachtvoorwaarden gemeente Schiedam.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Burg van Haarenlaan 762 Schiedam.pdf pdf-document
Bestemming Burg van Haarenlaan 762 Scheidam.pdf pdf-document
Bodemloket.pdf pdf-document
Energielabel voorlopig Burg van Haarenlaan 762 Schiedam.pdf pdf-document
gemeente schiedam ontvangen bodeminformatie.pdf pdf-document
gemeente Schiedam ontvangen mail wkpb informatie.pdf pdf-document
Historisch onderzoek Van Haarenlaan 762 Schiedam.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_SCHIEDAM_P_2794_25-07-2017_11-01-29.pdf pdf-document
kostenoverzicht Burgemeester van Haarenlaan 762 te Schiedam.pdf pdf-document
Splitsingsakte Hyp4 dl 5921 nr 38 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Informatie ontvangen van de Vereniging van Eigenaars Van Haarenlaan 762 Schiedam.pdf pdf-document
Informatie ontvangen van VvE Burg van Haarenlaan Schiedam.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.