Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Maasdijk 78 Dieden

8

nov

Maasdijk 78
5353 KB Dieden

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 8 november 2017
16 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot dinsdag 24 oktober 2017 om 23:59.

Object

1. de loods, eventuele opstallen en verdere toebehoren, plaatselijk bekend Maasdijk (ongenummerd) te Dieden (gemeente Oss), kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C nummer 897 (afkomstig uit nummer 138), groot vijf aren en acht centiaren (5a 8ca), welk perceel is belast met een recht van gebruik en bewoning als bedoeld in artikel 226 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van:
a. de heer Franciscus Wijnakker, geboren te Ravenstein, op veertien december negentienhonderd twee en veertig; en
b. mevrouw Irene Cornelia Maria van Uden, geboren te Oss op achttien augustus negentienhonderd vijf en veertig, ingegaan op zes juni tweeduizend en eindigend bij overlijden van de langstlevende van de sub a en sub b genoemde personen; en

2. het woonhuis met ondergrond, plaatselijk bekend te 5353 KB Dieden (gemeente Oss), Maasdijk 78, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C nummer 896, groot drie aren en achtentwintig centiaren (3a 28ca) en nummer 139, groot vier aren en veertig centiaren (4a 40ca).

Veiling in kavels

De registergoederen sub 1 en sub 2 zullen eerst afzonderlijk van elkaar worden ingezet en afgeslagen, waarna de registergoederen sub 1 en sub 2 tezamen in één massa zullen worden afgeslagen.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens 1. het perceel kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C nummer 897 (afkomstig uit nummer 138), groot vijf aren en acht centiaren (5a 8ca); en 2. de percelen kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C nummer 896, groot drie aren en achtentwintig centiaren (3a 28ca) en nummer 139, groot vier aren en veertig centiaren (4a 40ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 8 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. C.P. van Liempdt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

1. de loods, eventuele opstallen en verdere toebehoren, plaatselijk bekend Maasdijk (ongenummerd) te Dieden (gemeente Oss), kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C nummer 897 (afkomstig uit nummer 138), groot vijf aren en acht centiaren (5a 8ca), welk perceel is belast met een recht van gebruik en bewoning als bedoeld in artikel 226 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van:
a. de heer Franciscus Wijnakker, geboren te Ravenstein, op veertien december negentienhonderd twee en veertig; en
b. mevrouw Irene Cornelia Maria van Uden, geboren te Oss op achttien augustus negentienhonderd vijf en veertig,
ingegaan op zes juni tweeduizend en eindigend bij overlijden van de langstlevende van de sub a en sub b genoemde personen; en

2. het woonhuis met ondergrond, plaatselijk bekend te 5353 KB Dieden (gemeente Oss), Maasdijk 78, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C nummer 896, groot drie aren en achtentwintig centiaren (3a 28ca) en nummer 139, groot vier aren en veertig centiaren (4a 40ca).

De registergoederen sub 1 en sub 2 worden eerst ieder afzonderlijk ter verkoop aangeboden. Vervolgens worden de registergoederen sub 1 en sub 2 tezamen in één massa ter verkoop aangeboden. De gunning geschiedt overeenkomstig de veilingvoorwaarden.

De gebruikssituatie van het registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: één van de debiteuren staat ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Het is niet duidelijk of het voorkeursrecht, zoals geciteerd in de bijzondere veilingvoorwaarden, nog van toepassing is. Daarbij geldt dat:
- het geciteerde voorkeursrecht al lijkt te zijn uitgevoerd; en
- de bepalingen geen duidelijke verplichting bevatten om het voorkeursrecht aan opvolgende verkrijgers op te leggen.
Voor zover het niet verplicht is om het voorkeursrecht op te leggen besluit de executant bij deze om dat niet doen.

Voor zover het niet verplicht om het op te leggen besluit de executant bij deze om het dan ook niet doen.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% voor registergoed sub 1 respectievelijk 2% voor registergoed sub 2 over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 december 2017.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Maasdijk 78, 5353 KB te Dieden

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam
t.a.v. mevr. mr. C.P. van Liempdt
"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam