Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Strevelsweg 28A Rotterdam

8

nov

2017

Strevelsweg 28A
3075 AJ Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 8 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 24 oktober 2017 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie F, complexaanduiding 4578-A, appartementsindex 2, uitmakende:
a. het één/tweede (1/2) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het pand met erf aan de Strevelsweg 28A en 28B te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal gemeente Charlois, sectie F nummer 2922, groot een are en zesentwintig centiare (1a 26ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en zolder, plaatselijk bekend als 3075 AJ te Rotterdam, Strevelsweg 28A,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie F, complexaanduiding 4578-A, appartementsindex 2.
Bezichtiging 7 november 2017 16:00 – 17:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 8 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling zondag 5 november 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. C.P. van Liempdt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is op 20 oktober 2017 door de Rechtbank Rotterdam verleend; de termijn voor ontruiming bedraagt dertig (30) dagen na betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 5 december 2017.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 december 2017.

Foto's
Downloads
Akte van splitsing register Hyp4 dl 57480 nr 118.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Strevelsweg 28 A Rotterdam.pdf pdf-document
Bestemming Strevelsweg 28 A Rotterdam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Strevelsweg 28A Rotterdam.pdf pdf-document
Energielabel Strevelsweg 28A Rotterdam.pdf pdf-document
Kadastrale kaart Strevelsweg 28A Rotterdam.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Strevelsweg 28A Rotterdam.pdf pdf-document
Model splitsingsreglement register Hyp4 dl 40895 nr 134 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.