Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Bradaal 49 en 50 Culemborg

14

nov

2017

Bradaal 49 en 50
4107 LN Culemborg

Bedrijfsruimte + Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 14 november 2017
vanaf 10:30
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 30 oktober 2017 om 23:59.

Object

kavel I. de bedrijfswoning met bedrijfsruimte met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Bradaal 49 en 50, 4107 LN Culemborg, kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie M, nummer 656, groot eenendertig are negenendertig centiare en nummer 655, groot vierentwintig are zevenennegentig centiare;
kavel II. een perceel grasland gelegen aan de Bradaal te 4107 LN Culemborg, kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie M, nummer 535, groot een hectare eenendertig centiare.

Er is sprake van mogelijke bodemverontreiniging in het registergoed.

Veiling in kavels

Kavel I. de bedrijfswoning met bedrijfsruimte met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Bradaal 49 en 50, 4107 LN Culemborg, kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie M, nummer 656, groot eenendertig are negenendertig centiare en nummer 655, groot vierentwintig are zevenennegentig centiare;
kavel II. een perceel grasland gelegen aan de Bradaal te 4107 LN Culemborg, kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie M, nummer 535, groot een hectare eenendertig centiare;

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Grond + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie M, nummer 656 en nummer 655; kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie M, nummer 535;
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 14 november 2017 vanaf 10:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op veertien november tweeduizend zeventien vanaf tien uur dertig (10.30 uur) via de Website.
Het Registergoed (Kavel I en kavel II) wordt eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en daarna wordt het Registergoed kavel I en kavel II gecombineerd in slag gelegd.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
(b) in combinatie vormt de optelling van de koopsommen van beide kavels (zijnde het inzetbedrag van Kavel I vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel I, vermeerderd met het inzetbedrag van Kavel II vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel II, zijnde de optelling van de koopsommen van beide kavels) vermeerderd met het bedrag in de afslagfase in de combinatie, de koopprijs in combinatie.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoper het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Overdrachtsbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van (de tot) het Registergoed behorende bedrijfshal zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd, aangezien de bedrijfshal meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering casu quo verkrijging van de tot het Registergoed behorende bedrijfswoning en aanhorigheden twee procent (2%) overdrachtsbelasting en de tot het Registergoed behorende weiland zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd.
Indien en voor zover de Koper de tot het Registergoed behorende weiland bedrijfsmatig gaat exploiteren ten behoeve van de landbouw, is op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van de betreffende onderdelen van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien (10) jaren wordt voortgezet. Indien Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een met stukken en bescheiden onderbouwde verklaring omtrent de voorgenomen landbouwbedrijfsmatige exploitatie aan de Veilinghouder te verstrekken.
Omzetbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is de Rechthebbende een ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Ter zake van de levering van de tot het Registergoed behorende bedrijfshal wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en de bedrijfshal niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Rechthebbende en Koper kiezen op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting, zodat ter zake van de levering van de bedrijfshal tevens omzetbelasting is verschuldigd, met dien verstande dat de heffing van omzetbelasting wordt verlegd naar de Koper op grond van artikel 12 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.
Koper zal de bedrijfshal (laten) gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Koper zal terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, diens btw-nummer en het door hem gehanteerde boekjaar aan de Veilinghouder verstrekken.
In afwijking van artikel 9 lid 2 AVVE is de omzetbelasting niet in het bod begrepen.
Blijkens een in opdracht van Schuldeiseres opgemaakt taxatierapport de dato zeven juni tweeduizend zeventien moet dertig procent (30%) van de waarde van het Registergoed worden toegerekend aan de bedrijfswoning met aanhorigheden, vierenvijftig procent (54%) aan de bedrijfsruimte en zestien procent (16%) aan het perceel weiland.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning;
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de Gunning,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 (Amsterdam) onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Bradaal 49 en 50 te Culemborg/61601357".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Culemborg de dato acht december tweeduizend zestien is gebleken dat er geen (voor)aanschrij-ving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een schrijven van de gemeente Culemborg de dato acht december tweeduizend zestien, in welk schrijven de gemeente Culemborg stelt dat betreffende het Registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.
Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Het enige waar Verkoper mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem terzake het Registergoed is:
- een stuk van de gemeente Culemborg de dato acht december tweeduizend zestien, en waarin, onder meer, woordelijk staat vermeld:
“Er zijn oude bodemonderzoeken bekend voor deze percelen. Het advies is om nieuwe bodemonderzoeken uit te voeren om een beter beeld te krijgen van de bodemgesteldheid”;
- het Rapport Bodemloket de dato zeventien augustus tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
- de bodemkaart van de Provincie Gelderland, waarvan een kopie aan deze akte is zijn gehecht;
- het in opdracht van Schuldeiseres opgemaakte taxatierapport de dato zeven juni tweeduizend zeventien waarin staat vermeld:
"Er is geen sprake van aanwezigheid van bodemverontreiniging volgens de bodematlas van de provincie Gelderland. Wel hebben verschillende bodemonderzoeken en vervolgonderzoeken plaatsgevonden, die geen aanleiding tot verder onderzoek hebben gegeven."
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Culemborg de dato acht december tweeduizend zestien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
2. de relevante voorschriften van het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Culemborg, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
3. de plankaart van het vigerende bestemmingsplan, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk zes (6) weken na veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan de Verkoper bekend is de bedrijfswoning in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het (overige gedeelte van de) bedrijfswoning en bestaat het Registergoed gedeeltelijk uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem) aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato tien oktober tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoper is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
In gemelde beschikking is bepaald dat gedurende een termijn van twee weken na de betekening van de beschikking niet ontruimd mag worden.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
22.2 Voor zover aan Schuldeiseres bekend, is de bedrijfshal Bradaal 50 verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte. Hiervoor geldt het volgende:
in geval het Registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, doet de Verkoper bij dezen een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
22.3 Voor zover aan Schuldeiseres bekend bij Verkoper is het perceel weiland (met toestemming van Schuldeiseres) in gebruik bij een pachter. Verkoper beschikt (nog) niet over de (pacht)overeenkomst met deze pachter. Zodra Schuldeiseres over de pachtovereenkomst beschikt, zal deze worden gepubliceerd op de betreffende veilingsites.
22.4 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.5 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoper heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoper heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoper.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoper en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
bestemmingsplanregels.pdf pdf-document
Bodemloketrapport d.d. 17 augustus 2017.PDF pdf-document
bodemrapport.PDF pdf-document
plankaart.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart CULEMBORG M 535.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart CULEMBORG M 655.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart CULEMBORG M 656.PDF pdf-document
Kostenoverzicht Bradaal 49 en 50 te Culemborg.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Bradaal 49, 50 en ongenummerd te Culemborg.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Bradaal perceel weiland.pdf pdf-document
Huurovereenkomst kantoorruimte.pdf pdf-document
Huurovereenkomst onbebouwde grond.pdf pdf-document
Huurovereenkomst bedrijfsruimte.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.