Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Spoorstraat 34 en 34A Haaksbergen

14

nov

2017

Spoorstraat 34 en 34A
7481 HZ Haaksbergen

Bedrijfsruimte + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 14 november 2017
vanaf 14:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 30 oktober 2017 om 23:59.

Object

de winkelruimte (twee zelfstandige winkelunits, beiden onder andere voorzien van magazijn en pantry) met bovenwoning, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Spoorstraat 34/34A te 7481 HZ Haaksbergen, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer 6485, groot negen are negentig centiare.

De linkerhelft is tot en met 28 februari 2018 verhuurd aan Takko. Volgens verkregen informatie is er een principe-akkoord met deze huurder voor verlenging van vijf jaar, huurprijs € 55.000,-- per jaar (te vermeerderen met BTW).

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer 6485
Bezichtiging 13 november 2017 13:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 14 november 2017 vanaf 14:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op veertien november tweeduizend zeventien vanaf twee uur via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoper het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Overdrachtsbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de verkrijging van de winkelunits zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd terwijl voor de verkrijging van de bovenwoning twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd is. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Blijkens een in opdracht van Schuldeiseres opgemaakt taxatierapport de dato negenentwintig augustus tweeduizend zeventien moet negentig procent (90%) van de waarde van het Registergoed worden toegerekend aan de winkelunits en tien (10%) aan de bovenwoning.
Omzetbelasting
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686M, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Tot uitgangspunt wordt genomen dat de levering van het Registergoed moet worden aangemerkt als de overgang van een geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("overdracht van een onderneming"), zodat voor de heffing van omzetbelasting wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en derhalve geen omzetbelasting is verschuldigd. Koper is verplicht de exploitatie van het Registergoed als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voort te zetten en treedt ingevolge artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 van rechtswege in de plaats van de Rechthebbende, zodat een eventuele herziening van omzetbelasting, als bedoeld in artikel 15 leden 4 en 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 tot en met 13a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, volledig voor rekening en risico van Koper komt. Voor zover bekend aan Schuldeiseres zijn evenwel geen herzieningstermijnen (meer) van toepassing.
Indien artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing mocht zijn, is de levering van het Registergoed vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a van de Wet op de omzetbelasting 1968, aangezien het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in gebruik is genomen en er niet wordt geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning;
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de Gunning,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Spoorstraat 34-34a/61700826".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Haaksbergen de dato eenendertig juli tweeduizend zeventien is gebleken dat er geen (voor-)
aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-)
aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Ten aanzien van informatie ten aanzien van milieu/bodem wordt verwezen naar een stuk van de gemeente Haaksbergen wordt verwezen naar een stuk de dato zevenentwintig juli tweeduizend zeventien, waarin onder meer staat vermeld:
"Op deze percelen zijn bodemonderzoeken bekend (zie bijgevoegde bijlage). Dit vooradvies is niet uitputtend en geeft geen garantie dat er zich op de betreffende locatie geen ondergrondse tank of geen bodemverontreiniging bevindt. Slechts een bodemonderzoek kan uitsluitsel geven over de verontreinigingssituatie. Informatie over asbestwegen kunt u inwinnen bij: Projectbureau saneringsregelingen asbestwegen, telefoon. 0800 2723789".
Kopieën van de bodemonderzoeken zijn aan deze akte gehecht (zie bijlagen).
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik/ bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt(voorts) te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Haaksbergen de dato eenendertig juli tweeduizend zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
2. de relevante voorschriften van het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Haaksbergen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
3. een rapport van het Bodemloket van de dato vijfentwintig juli tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Erfdienstbaarheden
In een akte van levering heden voor mij, notaris, verleden werd met betrekking tot het gekochte de navolgende erfdiensbaarheid gevestigd:
- ten behoeve van het aan verkoper blijvende deel van voormeld perceel nummer 4052 als heersend erf; enten laste van een noordelijk deel van het gekochte als dienend erf, een erfdienstbaarheid van weg bestaande uit een laad- en losgang, om over een ongeveer drie meter zesennegentig centimeter en richting de openbare weg genaamd de Kalter uitlopend tot ongeveer acht meter, tweeënnegentig centimeter brede strook van het dienend erf, tegen en langs een gedeelte van de ongeveer noordelijke grens daarvan, van het heersend erf te gaan naar de openbare weg en omgekeerd, zoals met dubbele arcering aangegeven op de aan deze akte gehechte situatieschets.
Deze tekening is niet bestemd om in de openbare registers te worden ingeschreven.
Deze weg mag niet alleen als voetpad maar ook als rijweg voor vrachtwagens, auto’s, motoren, rijwielen en andere vervoermiddelen als laad- en losgang worden gebruikt.
De weg mag niet als parkeerplaats worden gebruikt of anderszins worden versperd. De erfdienstbaarheid staat het overig gebruik door de eigenaar van het dienend erf niet in de weg.
Het onderhoud van de weg is voor rekening van de eigenaren van het dienend en heersend erf gezamenlijk, ieder voor de helft ."
16.7 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk zes (6) weken na Gunning.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan de Verkoper bekend is een van de twee winkelunits van het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.1 Conform en in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015, heeft Verkoper een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voorzover bekend bij Verkoper is een van de twee winkelunits, met toestemming van Schuldeiseres, thans in gebruik bij een huurder. Uit een in opdracht van Schuldeiseres opgesteld taxatierapport de dato negenentwintig augustus tweeduizend zeventien blijkt dat de huuropbrengst van deze unit vijfenzeventigduizend zevenhonderdzeventig euro en negenendertig cent (EUR 75.770,39) exclusief omzetbelasting per jaar bedraagt.
Voorzover bekend bij Verkoper is de bovenwoning Spoorstraat 34a te Haaksbergen, met toestemming van Schuldeiseres, thans in gebruik bij een huurder. Uit een in opdracht van Schuldeiseres opgesteld taxatierapport de dato negenentwintig augustus tweeduizend zeventien blijkt dat de huuropbrengst van deze woningachtduizend vierhonderd euro (EUR 8.400,00) inclusief omzetbelasting per jaar bedraagt.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoper heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoper heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoper.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoper en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmededie lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HAAKSBERGEN K 6485 - Copy.PDF pdf-document
455_Kalter_Spoorstraat_7732F2147C1AB44098BF4EC06BC319F7 - Copy.PDF pdf-document
471_Kalter_Spoorstraat_BGBOUW015_8D199A3E3F70E045A49D45F76BB3AFEE - Copy.PDF pdf-document
475_Kalter_Spoorstraat_BGBOUW014_5E8ACF18E308BB43AC4AA977694F3BB8 - Copy.PDF pdf-document
bestemmingsplan - Copy.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport - Copy.PDF pdf-document
Bodemloketrapport - Copy.PDF pdf-document
info gemeente - Copy.pdf pdf-document
Allonge.pdf pdf-document
Huurovereenkomst.pdf pdf-document
Kostenoverzicht.pdf pdf-document
veilingbrochure objecten Haaksbergen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.