Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Kalter 7-9 en Mr Eenhuisstraat 21 Haaksbergen

14

nov

2017

 

Kalter 7-9 en Mr Eenhuisstraat 21
7481 LM Haaksbergen

Bedrijfsruimte + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 14 november 2017
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 30 oktober 2017 om 23:59.

Object

Feitelijke situatie.
De maat op de splitsingstekening kan afwijken van de feitelijke situatie!

a. het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte met toebehoren gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Kalter 7-9 te 7481 LM Haaksbergen, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K complexaanduiding 5398A, appartementsindex 6 uitmakende het vierhonderd vijf/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (405/1.435e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de winkelruimten met toebehoren gelegen op de begane grond aan de Kalter en de Mr Eenhuisstraat te Haaksbergen, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K, complexaanduiding 5398A, appartementsindex 1, uitmakende het twee/vijfde (2/5e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de grond met het daarop gestichte appartementengebouw aan de Kalter en de Mr Eenhuisstraat te Haaksbergen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen sectie K, nummer 5391, groot zeventien are en tweeënnegentig centiare;
b. de (onder)appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte met toebehoren gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Mr Eenhuisstraat 21 te 7481 LM Haaksbergen, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K, complexaanduiding 5398A, appartementsindices 7, 8, en 9 uitmakende respectievelijk het eenhonderd eenenvijftig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (151/1.435e) aandeel, het eenhonderd negenenveertig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (149/1.435e) aandeel in de gemeenscha en het eenhonderd tweeënzeventig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (172/1.435e) aandeel in de sub (a) omschreven gemeenschap;

Veiling in kavels

A. het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte met toebehoren gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Kalter 7-9 te 7481 LM Haaksbergen, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K complexaanduiding 5398A, appartementsindex 6 uitmakende het vierhonderd vijf/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (405/1.435e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de winkelruimten met toebehoren gelegen op de begane grond aan de Kalter en de Mr Eenhuisstraat te Haaksbergen, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K, complexaanduiding 5398A, appartementsindex 1, uitmakende het twee/vijfde (2/5e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de grond met het daarop gestichte appartementengebouw aan de Kalter en de Mr Eenhuisstraat te Haaksbergen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen sectie K, nummer 5391, groot zeventien are en tweeënnegentig centiare;
b. de (onder)appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte met toebehoren gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Mr Eenhuisstraat 21 te 7481 LM Haaksbergen, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K, complexaanduiding 5398A, appartementsindices 7, 8, en 9 uitmakende respectievelijk het eenhonderd eenenvijftig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (151/1.435e) aandeel, het eenhonderd negenenveertig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (149/1.435e) aandeel in de gemeenscha en het eenhonderd tweeënzeventig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (172/1.435e) aandeel in de sub (a) omschreven gemeenschap

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K complexaanduiding 5398A, appartementsindex 6; kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K, complexaanduiding 5398A, appartementsindices 7, 8 en 9
Bezichtiging 13 november 2017 13:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 14 november 2017 vanaf 14:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op veertien november tweeduizend zeventien vanaf veertien uur dertig minuten (14.30 uur) via de Website
Het Registergoed wordt eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en daarna wordt het Registergoed I en II gecombineerd in slag gelegd.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
(b) in combinatie vormt de optelling van de koopsommen van beide kavels (zijnde het inzetbedrag van Kavel I vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel I, vermeerderd met het inzetbedrag van Kavel II vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel II, zijnde de optelling van de koopsommen van beide kavels) vermeerderd met het bedrag in de afslagfase in de combinatie, de koopprijs in combinatie.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoper het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Overdrachtsbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper. Omzetbelasting
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686M, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Tot uitgangspunt wordt genomen dat de levering van het Registergoed moet worden aangemerkt als de overgang van een geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("overdracht van een onderneming"), zodat voor de heffing van omzetbelasting wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en derhalve geen omzetbelasting is verschuldigd. Koper is verplicht de exploitatie van het Registergoed als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voort te zetten en treedt ingevolge artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 van rechtswege in de plaats van de Rechthebbende, zodat een eventuele herziening van omzetbelasting, als bedoeld in artikel 15 leden 4 en 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 tot en met 13a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, volledig voor rekening en risico van Koper komt. Voor zover bekend aan Schuldeiseres zijn evenwel geen herzieningstermijnen (meer) van toepassing.
Indien artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing mocht zijn, is de levering van het Registergoed vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a van de Wet op de omzetbelasting 1968, aangezien het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in gebruik is genomen en er niet wordt geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning;
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de Gunning, te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Kalter 7-9, Mr. Eenhuisstraat 21 te 7481 LM Haaksbergen/61700830".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Haaksbergen de dato eenendertig juli tweeduizend zeventien is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Ten aanzien van informatie ten aanzien van milieu/bodem wordt verwezen naar een stuk van de gemeente Haaksbergen wordt verwezen naar een stuk de dato zevenentwintig juli tweeduizend zeventien, waarin onder meer staat vermeld:
"Op deze percelen zijn bodemonderzoeken bekend (zie bijgevoegde bijlage). Dit vooradvies is niet uitputtend en geeft geen garantie dat er zich op de betreffende locatie geen ondergrondse tank of geen bodemverontreiniging bevindt. Slechts een bodemonderzoek kan uitsluitsel geven over de verontreinigingssituatie. Informatie over asbestwegen kunt u inwinnen bij: Projectbureau saneringsregelingen asbestwegen, telefoon. 0800-2723789".
Kopieën van de bodemonderzoeken zijn aan deze akte gehecht (zie bijlagen).
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik/ bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt(voorts) te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Haaksbergen de dato eenendertig juli tweeduizend zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
2. de relevante voorschriften van het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Haaksbergen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
3. Bodemloketrapporten van de dato vijfentwintig juli tweeduizend zeventien, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht;
4 na te melden akte van ondersplitsing waar de bestemming is omschreven als winkelruimte.
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Met betrekking tot aan koper op te leggen verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt verwezen naar de akte van ondersplitsing in appartementsrechten op vierentwintig maart negentienhonderd negenennegentig verleden voor genoemde notaris Van Thiel, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op vijfentwintig maart negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, in deel deel 10446, nummer 30 waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Voorzover verkoper bekend bestaan met betrekking tot het verkochte geen andere erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen dan die welke zijn vermelde in gemelde akte van splitsing, op heden verleden voor mij, notaris, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
"4 Artikel 24 komt te luiden als volgt:
1. Een eigenaar kan (indien het appartementsrecht met de index 1 betreft met inachtneming van het in artikel 26c bepaalde) zijn privé gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.
2. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring behoudt zowel de gebruiker als het bestuur een exemplaar.
3. De in het eerste lid bedoelde verklaring zal geacht worden ook betrekking te hebben op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring worden genomen respectievelijk vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens de gebruiker in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.
4. Het bestuur zal de gebruiker van iedere aanvulling of verandering van het reglement of het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede van eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, op de hoogte stellen.
5. Niettegenstaande de ingebruikgeving van een privé gedeelte aan een ander blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien. De eigenaar en de gebruiker kunnen gezamenlijk schriftelijk aan het bestuur mededelen dat de door de eigenaar verschuldigde definitieve en voorschotbijdragen door de gebruiker zullen worden voldaan.
5. Na artikel 26 worden ingevoegd de artikelen 26 a tot en met 26c, welke artikelen luiden als volgt:
Artikel 26 a.
1. Een eigenaar van het appartementsrecht met de index 1 (of indien dit appartementsrecht wordt ondergesplitst: de eigenaren van de door die ondersplitsing ontstane appartemensrechten) behoeft de toestemming van het bestuur alvorens zijn privé-gedeelte zelf in gebruik te nemen.
2. Het verzoek om toestemming wordt door de eigenaar (waaronder begrepen de koper of andere gerechtigde tot levering van het appartementsrecht) schriftelijk aan het bestuur gedaan onder melding van alle verlangde gegevens die dienstig kunnen zijn voor de beslissing op het verzoek.
3. Het bestuur is verplicht om binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek de verzoeker in de gelegenheid te stellen dit mondeling toe te lichten, waarbij hij zich kan doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman. Het bestuur moet daarna binnen acht dagen op het verzoek beslissen. Het brengt de gemotiveerde beslissing onverwijld schriftelijk ter kennis van de verzoeker.
4. Weigering van de verzoeker mag slechts plaatsvinden indien naar billijkheid van de overige eigenaren van de appartemensrechten niet mag worden verlangd dat zij de betrokkenen in hun midden opnemen.
5. Bij de toepassing van de in het vierde lid aangegeven norm zal het bestuur in het bijzonder acht slaan op de solvabiliteit van de betrokkenen. Het bestuur kan in verband daarmee verlangen dat de verzoeker zorgdraagt voor een verklaring dienaangaande van een door het bestuur aan te wijzen accountant. De kosten van deze verklaring komen voor rekening van de verzoeker.
6. De verzoeker kan binnen veertien dagen na het verzenden van de beslissing daartegen in beroep komen bij de vergadering.
7. De vergadering stelt de verzoeker in de gelegenheid het beroep mondeling toe te lichten, waarbij hij zich kan doen bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.
8. De vergadering geeft binnen veertien dagen daarna haar gemotiveerde beslissing en brengt deze onverwijld schriftelijk ter kennis van de betrokkenen.
Artikel 26 b.
¬ 1. Ingeval van openbare verkoping van het appartementsrecht met de index 1 (of indien dit appartementsrecht wordt ondergesplitst: de door die ondersplitsing ontstane appartemensrechten) zal iedere gegadigde zich kunnen wenden tot het bestuur met het verzoek de verklaring af te geven dat geen bezwaar zal worden gemaakt tegen gebruik door de gegadigde (of een ander die de gegadigde als gebruiker wil toelaten) van het privé-gedeelte waarop het te verkopen appartemensrecht betrekking heeft, indien dit bij de openbare verkoop aan hem mocht worden toegewezen.
Teneinde deze verklaring te verkrijgen zal de gegadigde, onder betaling van een in het reglement of het huishoudelijk reglement te betalen bedrag ter bestrijding van de te maken kosten, aan het bestuur de gegevens verstrekken als bedoeld in artikel 26a tweede lid.
2. Indien het bestuur de toestemming weigert kan de gegadigde in beroep komen bij de vergadering.
Deze wordt in dat geval terstond bijeengeroepen en kan beslissen ongeacht het aanwezige quorum, terwijl de termijn van oproeping ten hoogste drie dagen bedraagt.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is mede van toepassing bij verkoop door de hypothecaire schuldeiser, tenzij de bedoelde schuldeiser ten minste dertig dagen vóór de veiling aan het bestuur bij aangetekende brief heeft medegedeeld dat hij in de veilingvoorwaarden de bepaling wenst op te nemen, dat de koper een verklaring zal kunnen afleggen krachtens welke hij alsmede zijn rechtsopvolgers bevoegd zullen zijn het privé-gedeelte – in afwijking van het bepaalde in artikel 26a eerste lid en artikel 26c eerste lid – zelf in gebruik te nemen of aan derden in gebruik te geven zonder dat hiervoor enige toestemming vereist is.
De hier bedoelde verklaring dient te worden opgenomen in een daartoe bestemde notariële akte, waarvan een afschrift zal worden ingeschreven in de openbare registers gelijktijdig met het afschrift of uittreksel van het proces-verbaal van toewijzing of van de akte van levering bij verkoop als bedoeld in artikel 3:268 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestuur is verplicht de verklaring ter kennis te brengen van de andere eigenaars.
4. Indien de koper een verklaring als bedoeld in het derde lid heeft afgelegd, kan binnen één maand na de inschrijving in de openbare registers door het bestuur een vergadering bijeengeroepen worden, waarin beraadslaagd zal worden over de wijzigingen van het in artikel 26 eerste lid, artikel 26c eerste lid en het in dit artikel bepaalde in dier voege dat ook de andere eigenaars en hun rechtsopvolgers bevoegd zullen zijn het privé-gedeelte waarop hun appartementsrecht betrekking heeft in gebruik te nemen of an anderen in gebruik te geven, zonder dat hiervoor enige toestemming nodig is.
Artikel 26c
1. Indien een eigenaar van het appartementsrecht met de index 1 (of indien dit appartemensrecht wordt ondergesplitst: de eigenaren van de door die ondersplitsing ontstane appartementsrechten) zijn privé-gedeelte aan een ander in gebruik wil geven, zal die ander het gebruik slechts kunnen verkrijgen voor zich na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
2. Het bepaalde in artikel 26a is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het verzoek om toestemming door de eigenaar en de verzoeker gezamenlijk moet worden gedaan onder overlegging van de overeenkomst of andere titel waaraan de verzoeker zijn recht ontleent of zal ontlenen."
Alsmede
"Na artikel 45 van het modelreglement worden de volgende bepalingen toegevoegd:
Artikel 46
1. In het privé-gedeelte van het appartementsrecht met de index 1 mogen geen bedrijven worden gevestigd ter uitoefening/exploitatie van een cafetaria, een horecabedrijf, een sexwinkel, een sexclub al dan niet met een besloten karakter, kans- en/of behendigheidspelen, althans enige soortgelijke gelegenheid met een (nagenoeg) gelijk karakter en/of verschijningsvorm en/of de handel in drugs of andere verdovende middelen.
2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de eigenaar van het betreffende appartementsrecht, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een direkt opeisbare boete verschuldigd aan de Vereniging van Eigenaars van tweehonderd duizend gulden
(ƒ. 200.000,00), alsmede een op gelijke wijze direkt opeisbare boete van eenduizend gulden (ƒ. 1.000,00) voor elke dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd het recht van de Vereniging van Eigenaars om nakoming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel en/of eventuele aanvullende schadevergoeding te vorderen.
3. Bij een eventuele vervreemding van en/of vestiging van een (zakelijk) gebruiksrecht op het appartementsrecht met de index 1, of een gedeelte daarvan, in welke zin dan ook, is de eigenaar van het betreffende appartementsrecht verplicht het in dit artikel bepaalde als kettingbeding aan zijn opvolger op te leggen en voor en namens de Vereniging van Eigenaars te aanvaarden, zulks op verbeurte van een zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enig ingebrekestelling is vereist, direkt opeisbare boete van eenhonderd duizend gulden (ƒ. 100.000,00), zulks onverlet het recht van de Vereniging van Eigenaars om nakoming van het bepaalde in dit artikel en/of eventuele aanvullende schadevergoeding te vorderen."
Voorzover de comparant, handelend als gemeld, bestaan overigens geen andere erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen (waaronder begrepen het Modelreglement van splitsing en de afwijkingen daarop, zoals omschreven in gemelde akte van splitsing) dan die welke zijn vermeld in gemelde akte van splitsing.
Deze bepalingen/verplichtingen worden bij deze door de comparant, handelend als gemeld, aanvaard en worden de in die bepalingen/verplichtingen vermelde rechten van de eigenaar van het heersend erf bij deze tevens door de comparant, handelend als gemeld, voor die eigenaar aangenomen.".
Genoemde verplichtingen zullen door de Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van Rechthebbende voor deze te worden aangenomen
16.6 Splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Het Eijsinkshof", en van de "Vereniging van Eigenaars van winkelappartementen in het Eijsinkshof" beide gevestigd te Haaksbergen, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 7108 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing en ondersplitsing in appartementsrechten beide op vierentwintig maart negentienhonderd negenennegentig verleden voor genoemde notaris Van Thiel, beide bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op vijfentwintig maart negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 10446, nummer 31respectievelijk deel 10446, nummer 30.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten tweeduizend zevenentachtig euro en acht cent (EUR 2.087,08) per jaar. Er zijn geen achterstallige servicekosten.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: drieduizend tweehonderdnegenentachtig euro en vier cent (EUR 3.289,04).
Ingebruikname/voorafgaande toestemming
Conform het gestelde in artikel 26 b. lid 3 van de akte van onder(splitsing) in appartementsrechten is bij aangetekend schrijven de dato negen augustus tweeduizend zeventien aan het bestuur van de vereniging van eigenaars mededeling gedaan ex artikel 26 b lid 3 van het reglement van (onder)splitsing dat koper een verklaring aan het bestuur van de vereniging van eigenaars zal kunnen afleggen, krachtens welke hij alsmede zijn rechtsopvolgers bevoegd zijn om het privégedeelte – in afwijking van het bepaalde in artikel 26 a eerste lid en artikel 26 c eerste lid- zelf in gebruik te nemen of aan een ander in gebruik te geven zonder dat hiervoor enige toestemming vereist is.
Met deze kennisgeving is voldaan aan de ontheffing van het vereiste om voorafgaand aan de ingebruikname van het privé-gedeelte de toestemming van het bestuur te moeten verkrijgen.
16.7 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk zes (6) weken na Gunning.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan de Verkoper bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoper heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoper heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoper.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoper en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
455_Kalter_Spoorstraat_7732F2147C1AB44098BF4EC06BC319F7.PDF pdf-document
471_Kalter_Spoorstraat_BGBOUW015_8D199A3E3F70E045A49D45F76BB3AFEE.PDF pdf-document
475_Kalter_Spoorstraat_BGBOUW014_5E8ACF18E308BB43AC4AA977694F3BB8.PDF pdf-document
bestemmingsplan.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport Kalter.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport mr. Eenhuisstraat.PDF pdf-document
Bodemloketrapport Kalter.PDF pdf-document
Bodemloketrapport mr. Eenhuisstraat.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HAAKSBERGEN K 5398 A6.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HAAKSBERGEN K 5398 A7.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HAAKSBERGEN K 5398 A8.PDF pdf-document
Kostenoverzicht combi Kalter 7-9, mr. Eenhuisstraat 21 te Haaksbergen.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Kalter 7-9 Haaksbergen.pdf pdf-document
Kostenoverzicht mr. Eenhuisstraat 21 te Haaksbergen.pdf pdf-document
Akte van ondersplitsing winkelappartementen.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
veilingbrochure objecten Haaksbergen.pdf pdf-document
Kalter-Eenhuisstraat verschil splitsingsakte- 1.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.