Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Nijverheidsstraat 3 Tweede Exloermond

8

nov

Nijverheidsstraat 3
9571 CA Tweede Exloermond

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 8 november 2017
16 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling OV Noord

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202PD Drachten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot dinsdag 24 oktober 2017 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Odoorn, sectie N, complexaanduiding 2138-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het zes/veertiende (6/14) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de twee (2) woningen met naastgelegen garages aan de Nijverheidsstraat 1 en 3 te Tweede Exloërmond, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Odoorn, sectie N, nummer 2137, groot twee aren (2a) vijftig centiaren (50ca);
b. het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping en de bovengelegen ruimte op de tweede verdieping met garage en verder toebehoren, plaatselijk bekend Nijverheidsstraat 3 te 9571 CA Tweede Exloërmond; alsmede
2. waarbij behoort het een/vierde (1/4) onverdeeld aandeel in een mandelig perceel in het bestemde trappenhuis, met het voorgelegen stoepje, alsmede het boven het trappenhuis gelegen dak, deel uitmakende van het gebouw aan de Nijverheidsstraat 1 tot en met 7 te Tweede Exloërmond, kadastraal bekend gemeente Odoorn sectie N nummer 2136, groot elf centiaren (11ca);

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Odoorn sectie N nummer 2138, complexaanduiding A indexnummer 2 Odoorn sectie N nummer 2136
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling OV Noord

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202PD Drachten

woensdag 8 november 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Notariaat 't Suydevelt - Emmen

Postbus 97
7800AB Emmen

mw. mr. A.D. Chiu

Telefoonnummer 0591-640000
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Van Heeswijk notarissen

Telefoonnummer 0104012255
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. D. Pekel

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is voorts verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake zal plaatsvinden op 13 november a.s.. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen;
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur;
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum .

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 december 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Nijverheidsstraat 3, 9571 CA te Tweede Exloermond

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Notariaat 't Suydevelt - Emmen
t.a.v. mw. mr. A.D. Chiu
Postbus 97
7800AB Emmen