Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Kosterijweg 3 Schoonebeek

15

nov

2017

Kosterijweg 3
7761 BC Schoonebeek

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 15 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 31 oktober 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met loods, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan de Kosterijweg 3 te 7761 BC Schoonebeek, kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie A nummers 9518 en 9522, tezamen groot veertien are acht en tachtig centiare (14 are, 88ca)

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Het woonhuis met loods, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan de Kosterijweg 3 te 7761 BC Schoonebeek, kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie A nummers 9518 en 9522, tezamen groot veertien are acht en tachtig centiare (14 are, 88ca)
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 15 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 december 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Bijzondere voorwaarden

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake zal plaatsvinden op 11 december 2017. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom van de woning (50%) en 6% over de koopsom van de bedrijfshallen (50%) en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten .

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Binnen drie (3) werkdagen na de veiling dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 december 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl

Foto's
Downloads
(voorlopig) energielabel.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bestemmingsplannen.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_SCHOONEBEEK_A_9518_30-08-2017_15-49-07.pdf pdf-document
pdf BAG.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Bijzondere Veilingvoorwaarden Kosterijweg 3 te Schoonebeek.pdf pdf-document
Gegevens gemeente mbt bodemonderzoek.pdf pdf-document
van gemeente verkregen informatie mbt WKPB.pdf pdf-document
van gemeente ontvangen bericht met bodeminformatie naastgelegen perce(e)l(en).pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.