Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Kraan 8 Nederweert

15

nov

2017

Kraan 8
6031 RX Nederweert

Woonhuis + Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 15 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 31 oktober 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan de Kraan 8 te 6031 RX Nederweert, groot één hectare, één en vijftig are en zes en vijftig centiare, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie AA, nummer 99;
belast met een Zakelijk Recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van Enexis B.V., te 's-Hertogenbosch; en een Zakelijk Recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van TenneT TSO B.V., te Arnhem.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond + Overig
Kadastrale gegevens Het woonhuis met aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan de Kraan 8 te 6031 RX Nederweert, groot één hectare, één en vijftig are en zes en vijftig centiare, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie AA, nummer 99; belast met een: Zakelijk Recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van Enexis B.V., te 's-Hertogenbosch; en een Zakelijk Recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van TenneT TSO B.V., te Arnhem.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 15 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 13 december 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Bijzondere voorwaarden

Volgens opgaaf van de eigenaar zijn op het terrein viertal kunststof opslagtanks aanwezig van ca. 4000 liter inhoud en een twintigtal IBC tanks van ieder 1000 liter inhoud. Volgens een milieucontrole, uitgevoerd door de gemeente Nederweert en de provincie Limburg, op 16 december 2016 zijn er minimaal 19 IBC tanks met, naar mening van de controlerende instanties, chemisch afval aangetroffen welke strijdig zijn met het bestemmingsplan en de Wet Bodembescherming. Volgens opgaaf van de eigenaar heeft dit geleid tot een vooraankondiging last onder bestuursdwang de dato 22 februari 2017 en een vooraankondiging last onder dwangsom de dato 27 maart 2017.

Terzake wordt uitdrukkelijk verwezen naar de gepubliceerde informatie van de gemeente.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 8 november 2017 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen..

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom voor de woning en bijgelegen tuin en 6% over de koopsom voor de landbouwgrond en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 31 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

Binnen drie (3) werkdagen na de veiling dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 december 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek,
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl

Foto's
Downloads
(voorlopig) Energielabel.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bestemmingsplannen.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (1).pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_NEDERWEERT_AA_99_31-08-2017_13-45-41.pdf pdf-document
pdf BAG.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Bijzondere Veilingvoorwaarden Kraan 8 Nederweert.pdf pdf-document
Ontvangen informatie gemeente mbt WKPB.pdf pdf-document
Ontvangen informatie van gemeente Nederweert mbt bodemonderzoek Kraan 8.pdf pdf-document
Ontvangen informatie van gemeente Nederweert met betrekking tot verleende vergunningen Kraan 8.pdf pdf-document
Van gemeente Nederweert ontvangen informatie mbt Last onder bestuursdwang.pdf pdf-document
Van gemeente Nederweert ontvangen informatie Voorstel aan B&W Last onder bestuursdwang Kraan 8 Nederweert.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.