Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Horionstraat 18 Heythuysen

16

nov

2017

Horionstraat 18
6093 BD Heythuysen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 16 november 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op woensdag 1 november 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Horionstraat 18, 6093 BD Heythuysen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie C, nummer 3983, groot drie are tachtig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie C, nummer 3983
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

donderdag 16 november 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 14 december 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Van Hecke Houben Notarissen

Telefoonnummer 0475-351919
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. J.M.J. van Rijt

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene
Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in
een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr.
J.H. Oomen, notaris te 's Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december
tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke
worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te
zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende
bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zestien
november tweeduizend zeventien om dertien uur dertig (13.30 uur) in Golden
Tulip Jagershorst Leende aan de Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de
koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van
koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde
bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het
Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf
de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere
veilingvoorwaarden de koopprijs moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar
de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het
Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van
het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in
gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment
van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel
in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper,
zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde
proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in
de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de
bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in
voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het
Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije
beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is
afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van
zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing,
woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in
de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoper niet met deze
huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor
rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder
gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de
eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende
huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk
Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de
inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het
Registergoed voor de koper.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich
ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor het (overige gedeelte van het) Registergoed is het aan Schuldeiseres
onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van
het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in
artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld
in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter
van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond aan de Schuldeiseres
verleend blijkens een beschikking de dato vier oktober tweeduizend zeventien,
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoper is derhalve
bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de
bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is
het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te
bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot
ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de
inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het
Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct
tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel
8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van
beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of
zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de
eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn
verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zeventien november
tweeduizend zeventien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter
grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als
vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de
koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel
12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een
garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te
vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen
niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden
zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een
geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële
gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een
verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin
van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over
voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende
kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande
aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel
11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij
deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel
547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een
ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen
ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de
notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor
het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de
notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te
informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of
niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen
en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en
bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op
inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetsom uitbetaald
aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de
koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoper.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één
bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt
nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder
aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde
schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de
acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet
en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de
command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en
verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht,
onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt
de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de
Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de
vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens
het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een
Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de
nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder,
ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor
eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor
zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het
Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de
vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en
internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens
de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl
plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een
daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE,
via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair
gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van
Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op
Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in
te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van
een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst
neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het
opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens
handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven
handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via
Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via
internet van diens persoonsgegevens en controle door de
Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon
opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van
Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg
heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is
ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemers is gestort,
zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de
Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals
bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende
"gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer
via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt
derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is
uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding
voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer
uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de
hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer
ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12
AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer
ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas
vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen
van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via
internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval
van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en)
tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de
notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden,
maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente
en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden.
Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en),
alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel
voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan
tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn
gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de
Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op
het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens
de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een
zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen
van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit
bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt
uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van
een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de
veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en
wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld
op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende
het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de
notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op
enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer
noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd
om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af
te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste
bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te
verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of
personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig
bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of
personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1
AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van
toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de
bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de
Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap
het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het
bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in
artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van
de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer,
ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen
rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf
te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en
hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële
verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door
NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing,
mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan
ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de
volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als
ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-
verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft
uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te)
vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als
zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten
bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als
betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de
door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom
of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de
tussen de Verkoper en de Deelnemer tot stand gekomen
koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26
AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en
geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de
kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt,
dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een
zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder
afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag
waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris
zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het
moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt
als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris
zichtbaar was.
Artikel 13. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper
verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt
derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart
de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich
ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te
dragen.
Artikel 14. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in
artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een
stuk van de gemeente Leudal de dato zesentwintig september tweeduizend
zeventien, in welk stuk de gemeente Leudal stelt dat betreffende het
registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van de ingevoerde Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven
wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in
artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen
aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen
drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde
Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 15. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed /
bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Leudal de dato zesentwintig september
tweeduizend zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht
(bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Kern Heythuysen van
de gemeente Leudal, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht
(bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato vierentwintig augustus
tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht
(bijlage).
Artikel 16. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot
het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in
artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de
levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het
Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 17. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
info gemeente.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HEYTHUYSEN C 3983.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.