Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Saturnusstraat 159 Hoofddorp

24

jan

2018

Saturnusstraat 159
2132 HW Hoofddorp

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 24 januari 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 9 januari 2018 om 23:59.

Object

het eeuwigdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van Verwelius Real Estate B.V., kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AL, complexaanduiding 1706-A, appartementsindex 8, omvattende:
a. het drie honderd negen en zestig/vijf en twintig duizend tweehonderd een en twintigste (369/25.221ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met onder- en bijgelegen grond en parkeerplaatsen, plaatselijk bekend als Saturnusstraat 155 tot en met 273 (oneven nummers) te Hoofddorp (gebouw HQ 023), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AL, nummer 1704, groot drie en dertig aren en zestig centiaren (33a 60 ca);
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond van het gebouw, alsmede de parkeerplaats gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Saturnusstraat 159 te 2132 HW Hoofddorp.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AL, complexaanduiding 1706-A, appartementsindex 8
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 24 januari 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 20 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. E. Deurloo

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is eeuwigdurend. De erfpachtcanon bedraagt € 104,28 per maand te voldoen op de eerste van elke maand. De erfpachtcanon is niet afgekocht. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. Achterstand erfpachtcanon € 1.476,54.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De Voorzieningenrechter heeft verlof verleend tot het inroepen van het huurbeding. De termijn waarbinnen niet tot ontruiming mag worden overgegaan is bepaald op 7 dagen na betekening beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten, de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.323,58.
Bijdrage VvE per maand € 165,97. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 februari 2018.

Foto's
Downloads
Akte Algemene Bepalingen erfpacht Afschrift openbaar register Hyp4 dl 50082 nr 47.pdf pdf-document
Akte uitgifte in erfpacht Afschrift openbaar register Hyp4 dl 50206 nr 181.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
bodemloket.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
NOTARIËLE VERKLARING Brondocument_Hyp4_70286_79.pdf pdf-document
ontvangen informatie erfpacht.pdf pdf-document
ontvangen informatie gemeente.pdf pdf-document
PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING van splitsingsakte afschrift openbaar register Hyp4 dl 65676 nr 30.pdf pdf-document
ruimtelijkeplannen.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AKTE PARTIËLE WIJZIGING erfpachtsvoorwaarden Brondocument_Hyp4_68979_196 (geanonimiseerd).pdf pdf-document
ontvangen informatie VvE.pdf pdf-document
kostenoverzicht - Saturnusstraat 159 te Hoofddorp.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.