Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Akerstraat-Noord 55 Brunssum

18

jan

2018

Akerstraat-Noord 55
6446 XC Brunssum

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 18 januari 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op woensdag 3 januari 2018 om 23:59.

Object

het woonhuis met (onder)grond, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Akerstraat-Noord 55, 6446 XC Brunssum, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie G, nummer 773, groot negen are twintig centiare en nummer 774, groot een are en zeventig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie G, nummer 773, groot negen are twintig centiare en nummer 774, groot een are en zeventig centiare
Bezichtiging 17 januari 2018 14:30 – 15:15

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

donderdag 18 januari 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 15 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen

Akerstraat 138
6417 BR Heerlen

Telefoonnummer 045-5609870 Faxnummer 045-5711550
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. J.L.G. Fleuren

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden
voor Executieveilingen 2006 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op
eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris
te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te
Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn
opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet
uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende
bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op achttien januari
twee duizend achttien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Hotel Golden Tulip
de Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de
koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening
van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed
over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de
levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere
veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na
te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het
Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het
Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij
Rechthebbende.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van
de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het
Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond
van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces
verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen
556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in
voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed
voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de
koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is
afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n
overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van
toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de
feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend
met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de
bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is
het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te
bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot
ontruiming."
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten
tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans mogelijk deels
verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en
bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het
Burgerlijk Wetboek.
Er is een verzoekschrift inzake het inroepen van het huurbeding ingediend bij de
Rechtbank.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de
rechtbank Limburg aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de
dato vier augustus tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is
gehecht (bijlage). De Verkoper is derhalve bevoegd tot inroeping van het
huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van
toepassing, luidend als volgt:
"e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van
het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het
inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te
hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de
bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is
het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te
bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot
ontruiming."
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het moment
van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het
Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot
gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8
AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van
beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel
eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de
eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn
verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk negentien januari tweeduizend achttien om veertien uur bij
de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter
voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper
uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van
de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring
te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te
vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet
behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren
door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële
gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring
van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op
het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële
middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg
storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in
plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende
instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze
verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een
ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen
ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris,
door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij
geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de
notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het
risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en
voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij,
notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op
inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de
inzetter.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de
verkoper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één
bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3
gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de
notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-
verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken
akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en
verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft
uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet,
www.openbareverkoop.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod”
in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet
aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel
Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer
die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan.
Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase
beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de
deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure
‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4
gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de
notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de
procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en
hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer
een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de
brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg
per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een
minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft
dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in
artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt
aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer
worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen
waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen
waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik
van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod
van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming
van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen
bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de
deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een
registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de
registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze
veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt.
Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via
internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten
hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via
internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het
uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere
gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of
gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van
de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze
verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook
elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het
afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat
“mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin
nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een
bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen
van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de
bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in
artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of
gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die
voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van
gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer
anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits
de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het
moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een
waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring
blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de
nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot
betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper,
tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte
de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het
overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de
wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens
volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van
de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen
als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van
veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De
gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal
ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig
acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn
verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod
uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer
gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid
zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze
deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan
kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door
het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de
afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden
geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de
veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een
wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag
dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen
bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen
verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
" OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN
EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde aankomsttitel in deel
12853 nummer 7, waarin woordelijk staat vermeld:
"Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte ingeschreven ten
Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te
Maastricht in deel 2554 nummer 78, letterlijk luidende als volgt:
"Artikel II
De scheidsmuren tussen de op de onderscheiden kavels van het perceel
gemeente Heerlen sectie A nummer 4796 door de verkoopster gebouwde
huizen en andere aan elkaar grenzende gebouwen, zullen gemene muren zijn,
waarvan het onderhoud voor rekening van de onderscheiden naast elkaar
liggende eigenaren zal zijn, ieder voor een gelijk deel.
Artikel III
Ten behoeve van de onderscheiden kavels van het perceel gemeente Heerlen
sectie A nummer 4796 als heersend erf en evenzeer ten laste der
onderscheiden kavels als lijdende erven worden ter bestendiging van de
bestaande toestand over en weer gevestigd erfdienstbaarheden tot het hebben
en behouden van rioleringen, goten, waterlopen, gas-, water en lichtleidingen,
inbalking, inankering en verdere dergelijke installaties bij de bouw in, onder,
over of door de lijdende erven door de verkoopster aangebracht en in feite
aanwezig, van al welke installaties en werken het onderhoud en de
onderhoudskosten voor rekening van de onderscheiden heersende en lijdende
erven komen ieder voor een gelijk deel."
en in de akte ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers te Maastricht in deel 2696 nummer 134, letterlijk luidende
als volgt:
"In deze overdracht is medebegrepen de overdracht door de verkoopster aan
de koper van al door verkoopster eventuele rechten en vorderingen tegen de
eigenaar van enige steenkolenmijn of tegen eventuele anderen terzake van
mijnschade in welke vorm of van welke aard ook, voorzover deze betrekking
hebben op het verkochte."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke
verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een
en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen,
worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden
aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden
opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de
hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper
verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve
niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie
gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle
(eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij
een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te
verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2
van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten
aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in
voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen
drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde
Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed /
bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Brunssum de dato vijfentwintig april tweeduizend
zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Beschermd dorpsgezicht
Mijnkoloniën Brunssum van de gemeente Brunssum, waarvan een kopie aan
deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato negentien april tweeduizend zeventien,
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die
lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn
ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk
Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die
erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in
vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Bestemmingsrapport 6446XC 55.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Info gemeente.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart BRUNSSUM G 773.PDF pdf-document
kostenoverzicht.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.