Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Leonard Springerlaan 216  Deventer

25

jan

Leonard Springerlaan 216
7425 EB Deventer

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 25 januari 2018
6 dagen vanaf 13:30
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op woensdag 10 januari 2018 om 23:59.

Object

a. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Leonard Springerlaan 216 te 7425 EB Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 3171, groot twee aren (2a) vijfentwintig centiaren (25ca); en
b. een onverdeeld aandeel in het tot mandeligheid bestemde voetpad, gelegen achter het sub a vermelde woonhuis, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 3520, voor het geheel groot negentien centiaren (19ca).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens A. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Leonard Springerlaan 216 te 7425 EB Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 3171, groot twee aren (2a) vijfentwintig centiaren (25ca); en b. een onverdeeld aandeel in het tot mandeligheid bestemde voetpad, gelegen achter het sub a vermelde woonhuis, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 3520, voor het geheel groot negentien centiaren (19ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

donderdag 25 januari 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Smalbraak Notarissen - Deventer

Postbus 59
7400 AB Deventer

Dhr. E.W.J. Drosten

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan met de zijnen ingeschreven.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 21 februari 2018.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EN AFWIJKINGEN VAN-/AANVULLINGEN OP DE AVVE:
A. Omschrijving Registergoed
Het volgende Registergoed zal worden geveild:
a. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Leonard Springerlaan 216 te 7425 EB Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 3171, groot twee aren (2a) vijfentwintig centiaren (25ca); en
b. een onverdeeld aandeel in het tot mandeligheid bestemde voetpad, gelegen achter het sub a vermelde woonhuis, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 3520, voor het geheel groot negentien centiaren (19ca).
hierna, zowel tezamen als afzonderlijk, ook te noemen: het "Registergoed", met inbegrip van de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek. Dit betreft een tot bewoning bestemde onroerende zaak.
Artikel 1 AVVE omvat voor de Notaris en/of de Verkoper slechts inspanningsverplichtingen.
B. Wijze van veilen
De veiling wordt gepubliceerd op en heeft derhalve eveneens te gelden als website als bedoeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
De veiling betreft een Zaal-/Internetveiling op grond van de artikelen 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, welke geschiedt in één zitting:
inzet en afslag beide op vijfentwintig januari tweeduizend achttien in de veilingzaal van het het IJsseldelta Center, Stadionplein 20 Zwolle (gevestigd in het IJsseldelta Stadion) vanaf dertien uur en dertig minuten, alsmede via de website op de wijze als omschreven in deze bijzondere voorwaarden.
Tot en met tien januari tweeduizend achttien kunnen conform de veilingvoorwaarden onderhandse biedingen worden uitgebracht.
C. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht;
2. NIIV:
Stichting Notarieel Instituut Internetveilen, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, betrokken bij Openbareverkoop.nl;
3. Handleiding:
de "handleiding online bieden" op Openbareverkoop.nl;
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert ter vaststelling van (i) diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl;
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,-) per registergoed, en geldt als een door de Notaris te beoordelen "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen Waarborgsom, indien dit bedrag op de derdengeldenrekening van de Notaris is gestort, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de Notaris (dit deel van) de Waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen uit de Veilingvoorwaarden is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris, zonder tot enige toelichting of argumentatie ter zake verplicht te zijn.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. In alle gevallen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd via en acte de command zoals omschreven in de Veilingvoorwaarden te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning heeft voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:
- naar het oordeel van de Notaris heeft Deelnemer genoegzaam aangetoond volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de Koper (vertegenwoordigde) heeft een Waarborgsom gestort als bedoeld in deze Veilingvoorwaarden.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
11. De in lid 10 van dit artikel bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers ("gevolmachtigde") die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden voor door de Notaris te beoordelen gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde Waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling noodzaakt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 van de AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 van de AVVE laatste zin.
D. Begrippen
Op de Veilingvoorwaarden zijn de begrippen zoals deze zijn vastgesteld bij de AVVE van toepassing, tenzij daarvan in deze bijzondere veilingvoorwaarden is afgeweken. De volgende begrippen prevaleren boven de begrippen in de AVVE en dienen derhalve in de Veilingvoorwaarden als volgt te worden begrepen:
a. Akte de command
de notariële akte waarbij de bieder zijn vertegenwoordigde als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE casu quo zijn volmachtgever(s) noemt, daaronder eveneens begrepen contracts- en schuldoverneming als bedoeld in artikelen 155 tot en met 159 van afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
b. Gunning
de - al dan niet voorwaardelijke - mededeling van Verkoper aan de Notaris dat Verkoper het Bod heeft aanvaard waardoor de koopovereenkomst tussen Verkoper qualitate qua en Koper - al dan niet onder voorwaarden - tot stand komt;
c. Website
de in deze bijzondere veilingvoorwaarden genoemde website of websites waarop de Veiling wordt aangekondigd en via welke site biedingen kunnen worden gedaan.
E. Verloop van de veiling
1. Het hoogste Bod is gelijk aan het afmijnbedrag, mits het Afmijnbedrag hoger is dan de Inzetsom.
Het Afmijnbedrag bij een Zaalveiling of een Zaal/Internetveiling is het bedrag dat ten tijde van het roepen van het woord "MIJN" volledig is uitgesproken.
Wordt niet afgemijnd, dan geldt de Inzetsom als hoogste Bod.
2. Artikel 3 lid 5 AVVE is niet van toepassing, met dien verstande dat de Notaris mag bepalen dat hij de slotzin van artikel 3 lid 5 AVVE vrijwillig toepast. Indien meerdere Bieders in de tweede fase van de Veiling, de afslag, tegelijk het hoogste Bod uitbrengen, wordt terstond opnieuw bij opbod vanaf dit hoogste Bod opgeboden. Aan deze bieding bij opbod kunnen ook anderen dan de Bieders die het hoogste Bod hebben uitgebracht deelnemen. De Notaris zal daarbij aangeven met welke minimumbedragen het opbieden plaats zal vinden boven dit hoogste Bod. Het verdient de voorkeur dat de Notaris het opbieden laat plaatsvinden met lage minimumbedragen van maximaal vijfhonderd euro (€ 500,00), indien het hoogste Bod lager is dan vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00). Indien alsdan geen hoger Bod zou worden uitgebracht, zijn de eerdere afmijners hoofdelijk voor een gelijk deel de gezamenlijke Bieders en kan de Verkoper nog bepalen aan wie het gegund wordt.
3. Artikel 8 lid 2 tot en met 5 AVVE zijn niet van toepassing en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in deze bijzondere veilingvoorwaarden. Aan artikel 8 lid 8 tot en met lid 12 AVVE wordt slechts voldaan voor zover de wet of de rechter daartoe noopt. In beginsel wordt te allen tijde voortgegaan met de executoriale verkoop.
4. Artikel 8 lid 13 wordt uitgesloten. Indien Verkoper dat wenst, kan Verkoper voorwaarden aan de gunning verbinden, mits deze uiterlijk direct voorafgaande aan de Veiling zijn medegedeeld door of namens de Notaris. Verkoper zal hiervan met name gebruik maken, indien de beschikking inzake het huurbeding niet voorafgaande aan de Veiling bekend is. Verkoper heeft voorts het recht om niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. Verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de veiling bij inzet en afslag direct tot (voorwaardelijke) Gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad. Indien Verkoper vervolgens wil constateren dat er voor het verstrijken van de beraadstermijn al dan niet voorwaardelijk gegund is (dit is een mededeling van de Verkoper aan de Notaris dat er gegund is), zal hij daarvan doen blijken uit een op te maken akte van gunning, tenzij deze Gunning reeds in het proces-verbaal van de veiling bij inzet en afslag is geconstateerd. De termijn van beraad eindigt per het moment dat Verkoper zich al dan niet voorwaardelijk omtrent de gunning heeft uitgesproken.
Verkoper zal - voor zover zij dat wenst - gunnen onder de ontbindende voorwaarde - welke alleen in vervulling gaat indien en zodra Verkoper daar een beroep op doet - dat Koper niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Veilingvoorwaarden. Ten aanzien van genoemde ontbindende voorwaarde heeft Verkoper op ieder moment het recht om alsnog - tot onvoorwaardelijke Gunning over te gaan.
5. Nadat het hoogste Bod bekend is geworden, dient Verkoper te verklaren of hij - al dan niet voorwaardelijk - gunt en aan wie, of hij gebruik maakt van het recht van beraad of dat hij niet gunt. Deze verklaring dient opgenomen te worden in het proces-verbaal van inzet en/of afslag.
6. Verkoper kan gunnen aan de hoogste bieder of aan de inzetter.
7. Van de onvoorwaardelijke Gunning dient te blijken uit een notariële akte, waarin wordt vermeld wanneer de Gunning onvoorwaardelijk heeft plaatsgevonden en uit welke akte moet blijken aan welke Bieder is gegund.
8. De Veiling kan, zolang geen (voorwaardelijke) Gunning heeft plaatsgevonden of zolang de voorzieningenrechter geen goedkeurende beschikking heeft afgegeven, steeds en zonder opgave van redenen door Verkoper worden ingetrokken of afgelast. Het is daarbij niet van belang welke belanghebbende de koopovereenkomst heeft ingediend.
9. De belangen van de Verkoper en/of de debiteur om het Registergoed te kunnen behouden en/of een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te verkrijgen prevaleren te allen tijde boven de belangen van de Koper om het Registergoed voor het door hem uitgebrachte Bod te verkrijgen. Een en ander brengt met zich mee dat indien zich incidenten voordoen die tot gevolg hebben dat de opbrengst aanzienlijk dreigt te worden aangetast, Verkoper de veiling moet kunnen afgelasten. Dit geldt met name ook voor de gevallen waarin het risico op calamiteiten of incidenten zich heeft verwezenlijkt, zoals maar niet beperkt tot schade aan het Registergoed door brand, molest, strippen van het Registergoed of als gevolg van bewoners/gebruikers die niet te ontruimen zijn, dan wel soortgelijke incidenten die niet afdoende zijn verzekerd, terwijl de risico's voor deze incidenten niet voor rekening van de Koper zijn of kunnen worden gebracht.
Zodra de verkoopopbrengst zwaarder dreigt te worden aangetast wanneer de Veiling wordt voortgezet, heeft Verkoper het recht om de Veiling in te trekken en tot herveiling over te gaan. Alsdan kan de Verkoper de Koper in de gelegenheid stellen om de executoriale verkoop toch af te wikkelen onder nader door de Verkoper vast te stellen condities en op zodanige wijze dat de verkoopopbrengst daardoor niet (ten volle) wordt getroffen.
10. Iedere Bieder heeft de mogelijkheid om - in aanvulling op de AVVE - op grond van contracts- en schuldoverneming als bedoeld in afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 155 tot en met 159) te verklaren dat een vertegenwoordigde de rechten en de verplichtingen van de Bieder uit hoofde van de executoriale verkoop zal overnemen. Artikel 5 AVVE is alsdan van overeenkomstige toepassing.
11. In afwijking van artikel 18 AVVE gaat het risico bij de Onderhandse verkoop over op het moment dat de koopovereenkomst door de rechter is goedgekeurd. De Koper is verplicht vanaf het moment dat hij het risico draagt ervoor te zorgen dat de tot het Registergoed behorende opstallen bij een solide verzekeringsmaatschappij op de in Nederland bij schadeverzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde verzekerd zijn.
12. Voor zover een voor bewoning bestemd Registergoed niet voor risico is van de Koper als bedoeld in artikel 525 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, komt - zo nodig in afwijking van de AVVE doch in overeenstemming met de wet en de parlementaire geschiedenis - het Registergoed voor risico van de geëxecuteerde casu quo de debiteur, tenzij het beheerbeding is ingeroepen. Het beding dat het risico voor het voor bewoning bestemde Registergoed voor alsdan voor risico voor de geëxecuteerde casu quo de debiteur komt, is naar oordeel van de Bieder/Koper en de Verkoper een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek, zonder welke bepaling de Gunning niet tot stand zou zijn gekomen.
Nu de geëxecuteerde naar alle waarschijnlijkheid geen verhaal zal bieden en/of mogelijk niet (afdoende) verzekerd is, wordt Koper aangeraden om het Registergoed na de Veiling casu quo na de goedkeuring door de voorzieningenrechter bij de Onderhandse verkoop al in voorlopige dekking te nemen.
13. Eventuele uitkeringen onder een polis van geëxecuteerde strekken, als de schade zich heeft voorgedaan vóór de inzet (in geval van Onderhandse verkoop vóór de goedkeuring van de koopovereenkomst door de rechter) ten gunste van Verkoper en de belanghebbenden. Indien de schade zich na de Inzet of de goedkeuring van de koopovereenkomst door de rechter voordoet, komt de uitkering van de polis in mindering op de Inzetsom of de koopprijs bij de Onderhandse verkoop. Een uitkering daarboven komt alsnog toe aan de belanghebbenden op de wijze als is voorzien bij de rangregeling van artikel 3:270 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek casu quo artikel 551 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij beslagveiling. De bijkomende kosten die ten laste van de Koper komen, zijn te allen tijde verschuldigd door de Koper en dienen door de Koper te worden voldaan aan de Notaris.
14. Na ontvangst van de Koopprijs kan Verkoper - mits ter zake te goeder trouw en bij ontvangst van de Koopprijs niet anders geïnformeerd door Koper - ervan uitgaan dat Koper op het moment van de betaling niet bekend was met gebreken die voor rekening en risico van Verkoper komen en dat Koper reeds voor de betaling heeft voldaan aan zijn onderzoekplicht als bedoeld in artikel 15 AVVE en de aanvullingen daarop in deze bijzondere voorwaarden, zodat alle daarmee geconstateerde gebreken voor rekening en risico van Koper komen.
15. In afwijking van artikel 21 lid 1 AVVE is Verkoper te allen tijde bevoegd om de koopovereenkomst in de in artikel 21 lid 1 AVVE genoemde gevallen te ontbinden.
16. Indien het tot bewoning bestemde Registergoed voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd, dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, en in ieder geval nadat Koper aannemelijk heeft kunnen maken dat de schade voor rekening en risico van Verkoper komt, zal Verkoper besluiten niet te gunnen, tenzij Koper overeenkomstig artikel 21 lid 3 tot en met 5 AVVE uitvoering van de koopovereenkomst verlangt, of tenzij Verkoper besluit de schade - eventueel na bezichtiging (zo nodig) op grond van artikel 3:267a lid 3 BW en/of een openstellingsmandaat - ten laste van eventuele aan Verkoper en/of geëxecuteerde toekomende verzekeringspenningen ter zake, dan wel ten laste van de verkoopopbrengst te zullen herstellen nadat levering heeft plaatsgevonden, waarbij Koper aan alle verplichtingen uit hoofde van de Veilingvoorwaarden heeft voldaan. Met name ook artikel 11 lid 2 AVVE blijft hier uitdrukkelijk van toepassing. Vindt herstel niet ten genoegen van Koper plaats, dan dient Koper - op verzoek van Verkoper - mee te werken aan een overdracht aan een door Verkoper aan te wijzen partij (al dan niet gelieerd aan de Verkoper) voor een prijs gelijk aan de Koopprijs te vermeerderen met de door Koper daadwerkelijk betaalde veilingkosten.
F. Waarborgsom en niet tijdige voldoening verplichtingen
1. In aanvulling op het in artikel 10, leden 1 a en 1 b AVVE bepaalde en in afwijking van het in artikel 12 AVVE bepaalde dient de Waarborgsom (waarin de kosten als bedoeld onder artikel 10 lid 1 sub a AVVE worden geacht te zijn begrepen), een en ander tot een totaal van vijftien procent (15%) van de Koopprijs met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00), te worden voldaan uiterlijk op de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als Verkoper (voorwaardelijk) mocht hebben gegund, dan wel zoveel eerder als de Notaris zulks bepaalt, zodat de Notaris ook tijdens de veiling een directe aanbetaling kan vorderen, alvorens de Notaris tot acceptatie van een bod zal overgaan. De verplichting tot het storten van de Waarborgsom is te allen tijde onvoorwaardelijk, ongeacht of de Verkoper voorwaardelijk heeft gegund.
2. De koopovereenkomst naar aanleiding van een Onderhandse verkoop zal pas worden ingediend om ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de voorzieningenrechter, nadat de Waarborgsom als bedoeld in artikel 27 lid 5 AVVE is ontvangen, tenzij de Verkoper expliciet en schriftelijk anders besluit. De Verkoper zal alsdan de Notaris schriftelijk informeren dat de Waarborgsom voor indiening achterwege kan blijven.
3. Indien er een Bod wordt gedaan conform artikel 27 lid 1 AVVE, dan vindt artikel 26 lid 2 AVVE geen toepassing, indien Verkoper bedoeld Bod heeft geaccepteerd en Koper vervolgens niet meewerkt aan het tekenen van de koopovereenkomst terzake van de Onderhandse verkoop, waardoor de fatale termijn voor het indienen van de koopovereenkomst bij de rechtbank als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek niet kan worden gehaald. Alsdan is de Bieder direct in verzuim.
4. De verplichting tot het storten van de Waarborgsom is te allen tijde onvoorwaardelijk. Indien de Waarborgsom niet tijdig is gestort of gesteld en/of niet tijdig aan andere verplichtingen uit hoofde van de Veilingvoorwaarden wordt voldaan, kan Verkoper naar keuze:
i. vanaf het moment van ingebreke zijn (zonder dat enige ingebrekestelling vereist is) een rente van acht procent (8%) per jaar over het uitgebrachte Bod tot aan de betaaldatum van de Koopprijs aan de Koper in rekening brengen; en/of
ii. overgaan tot herveiling op kosten van de Koper op de wijze als is overeengekomen in artikel 26 lid 4 AVVE.
G. Belasting
Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Voor zover de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op Belastingen Rechtsverkeer zal Koper aan Verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Het genoemde verschil wordt tussen Verkoper en Koper verrekend tezamen met de betaling van de koopsom en de veilingkosten.
Alle verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed is voor rekening van Koper.
Aan overdrachtsbelasting casu quo omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer casu quo de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de plaats komen.
H. Veilingkosten/achterstallige lasten
Voor rekening van Koper komen alle kosten - voor zover de wet dit toestaat - waaronder begrepen het notarieel honorarium, de kadasterkosten voor inschrijving en de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele kosten om tot ontruiming te geraken waaronder begrepen (de betekening van) een eventueel vonnis tot ontruiming tegen de eigenaar/hypotheekgever en de zijnen en tegen eventuele huurders en/of gebruikers en de eventuele kosten voor het aanbrengen van nieuwe sloten, al welke kosten vermeerderd worden met daarover verschuldigde omzetbelasting ad éénentwintig procent (21%).
Artikel 9 lid 3 AVVE wordt hierbij uitgesloten.
De inzetpremie komt voor rekening van Verkoper.
Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is over de inzetpremie, is deze in de inzetpremie begrepen en dient de Inzetter onverwijld uit eigen beweging aan de Notaris een factuur uit te reiken. Er zal geen rente worden vergoed over de inzetpremie.
I. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door Schuldeiser aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
J. Betaling Koopprijs en veilingkosten
In afwijking van artikel 10 lid 1 sub c AVVE dient de Koopprijs te worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de veiling. De Koopprijs tezamen met alle kosten van de veiling die voor rekening van Koper komen, moeten derhalve worden betaald vóór of op éénentwintig februari tweeduizend achttien, voor des middags twaalf uur, ten kantore van de Notaris die de Veiling heeft gehouden, in goed gangbaar geld, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Notaris die de veiling heeft gehouden, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort.
Indien Verkoper daartoe zijn medewerking verleent, kan gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopprijs op een later tijdstip dan hierna vermeld plaatshebben, zodat de Notariële verklaring van betaling op een later tijdstip wordt getekend. Elk risico verbonden aan zodanig door de Verkoper verleend uitstel komt voor rekening van Koper, hoe onvoorzien dit risico ook moge zijn.
Ingeval wel een of meer andere hypotheken (die niet ten behoeve van Verkoper op het Registergoed rusten) en/of beslagen op het Registergoed of op de Koopprijs zijn gelegd, kan de uitbetaling van hetgeen aan Verkoper toekomt uit de netto-opbrengst meestal eerst plaatsvinden nadat door de Notaris een verklaring is overlegd als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek én de Notaris deze verklaring heeft laten voorzien van de in dat wetsartikel bedoelde aantekening door de voorzieningenrechter dat uitbetaling aan Verkoper kan plaatsvinden van hetgeen Verkoper toekomt onder de eerste in rang en alle in rang aansluitende door het Registergoed gezekerde vorderingen. Betaling van de Koopprijs en kosten mag daarom niet geschieden voordat:
- hetzij blijkt dat deze verklaring in casu niet nodig is om aan Verkoper de netto-opbrengst uit te betalen;
- hetzij de Notaris de goedgekeurde verklaring heeft ontvangen van de voorzieningenrechter;
- hetzij vast komt te staan dat de voorzieningenrechter geen verklaring terzake zal afgeven.
Wordt wel eerder betaald, dan zal de Notaris niet gehouden zijn om over te gaan tot het ondertekenen van de Notariële verklaring van betaling en/of tot het inschrijven van de Notariële verklaring van betaling.
Objectinformatie
K. In gebruik zijn van de onroerende zaak/huur.
Bewoning en gebruik. Eigenaar
1. De eigenaar/schuldenaar en/of degene die zich op het moment van de inschrijving van de akte van betaling zonder recht of titel in het Registergoed bevindt en als zodanig niet bekend was aan de Koper is voorzover het Registergoed (nog) bij hem in gebruik is, danwel blijkens de akte van hypotheekstelling op grond waarvan de Veiling plaatsvindt tot zijn gebruik bestemd is geweest, conform het bepaalde in de voormelde akte van hypotheekstelling casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken 1992 en de Algemene Bankvoorwaarden van de Verkoper gehouden het Registergoed op de dag van aanvaarding te hebben ontruimd, zullende bij niet voldoening daaraan de Koper die ontruiming voor zijn (Kopers) rekening en voor zijn risico kunnen bewerkstelligen, op vertoon van de grosse van de akten van veiling zonder tussenkomst van de rechter.
2. De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
de debiteuren staan met de zijnen ingeschreven.
De akte van hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de Koper. De uitoefening van de in artikel 3:264 BW vermelde bevoegdheid wordt aan de Koper overgelaten.
Voorzover er sprake mocht zijn van een - na de datum van het passeren van de akte van hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale verkoop plaatsvindt - door de schuldenaar zonder toestemming van de Verkoper gesloten overeenkomst en van verhuur en huur of enige andere overeenkomst tot ingebruikgeving en ingebruikneming, danwel elk ander recht krachtens hetwelk het Registergoed in gebruik zal blijken en te zijn afgestaan casu quo genomen, danwel blijkt dat aan derden het recht op huur- of pachtpenningen is vervreemd of verpand, danwel blijkt dat huurpenningen of pachtpenningen vooruitbetaald zijn, beroept de Verkoper zich op de nietigheid ten opzichte van hem van zodanige verhuur en huur, eventuele vooruitbetaling, vervreemding en/of verpanding van huur- en pachtpenningen, ingebruikgeving en ingebruikneming danwel elk ander recht krachtens hetwelk het Registergoed in gebruik zal blijken te zijn afgestaan, casu quo genomen.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten en voor zijn risico ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen.
De Verkoper staat niet in voor Kopers bevoegdheid tot ontruiming van het Registergoed.
Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- en huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper er niet voor in dat niet is of zal worden beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen.
Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- en huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huur- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan.
Er vindt geen verrekening plaats van eventuele verschuldigde huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
3. De Verkoper heeft voorts een onderzoek ingesteld naar de van toepassing zijnde publiekrechtelijke beperkingen, alsmede de overige bijzonderheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de relevante informatie van de vereniging van eigenaren, voorzover van toepassing. De resultaten van deze onderzoeken worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.
L. Aan het Registergoed verbonden rechten en plichten
Van Koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15 AVVE genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens Verkoper of de Notaris. Koper is zich in dat kader bewust dat een veilingkoop grote risico's met zich meebrengt ten aanzien van de conformiteit en Koper aanvaardt de risico's onvoorwaardelijk, zeker voor wat betreft, maar niet beperkt tot risico's voortvloeiend uit ouderdom en/of achterstallig onderhoud van het Registergoed. Koper aanvaardt alle op het Registergoed rustende bijzondere lasten en beperkingen, tenzij deze niet aan de Koper hoeven te worden opgelegd op grond van artikel 517 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waaronder begrepen doch niet beperkt tot erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, welke al dan niet vermeld zouden zijn in deze bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat Verkoper en de Notaris zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voortkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het Registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
Bij deze wordt verwezen naar het bepaalde voorkomende in de hierna te noemen akte, voor zover ze goederenrechtelijke werking hebben en zodoende van rechtswege overgaan op de Koper en/of diens rechtsopvolgers. Voor zover genoemde bepalingen geen goederenrechtelijke werking hebben, zullen deze van rechtswege vervallen als verbintenisrechtelijke verplichting door de rechtsgevolgen die de wet aan louter de executieveiling verbindt, ten gevolge waarvan ze alsdan geen werking meer hebben jegens de Koper of de rechtsopvolgers daarvan, tenzij de Koper besluit deze verplichtingen uit eigen beweging en al dan niet stilzwijgend te aanvaarden. Verwezen wordt naar het bepaalde voorkomende in de akte van transport (levering) op twaalf juni negentienhonderd zesennegentig verleden voor mr. E.W.H. Nijhuis, destijds notaris te Deventer, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle op dertien juni negentienhonderd zesennegentig in register Hypotheken 4, deel 8949, nummer 55, voor zover relevant woordelijk luidend als volgt:
1. de akte van levering, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle, in register Hypotheken 4, op drieëntwintig augustus tweeduizend, in deel 11190, nummer 27, waarin woordelijk staat vermeld:
"BEKENDE ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen worde verwezen naar:
1. voormelde titel van aankomst, waarin de in na te melden Algemene Akte vermelde voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn verklaard, de aldaar genoemde erfdienstbaarheden, - voorzoveel nodig en mogelijk - zijn gevestigd ten behoeve en ten laste van - voorzover van toepassing over en weer - het verkochte en de niet - overgedragen gedeelte in artikel 11 lid 3 en 13 lid 2.c van de Algemene akte zijn gevestigd als kwalitatieve verbintenissen in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek;
2. de Algemene Akte op twee mei negentienhonderdzesennegentig verleden voor genoemde notaris Nijhuis, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle op drie mei negentienhonderdzesennegentig in register Hypotheken 4 deel 8898 nummer 50."
enzovoort;
"c. Vestiging Erfdienstbaarheid van Overbouwing
Met betrekking tot het gekochte is voorts van toepassing de in de Algemene Akte omschreven erfdienstbaarheid betreffende het hebben van een overbouwing, ten aanzien van het gekochte grenzende gedeelte van voormeld kadastraal perceel, welke erfdienstbaarheid bij deze wordt gevestigd. De Gemeente aanvaardt bij deze de vestiging van vorenbedoelde erfdienstbaarheid."
2. In gemelde algemene akte staat onder andere vermeld, woordelijk luidende:
“Artikel 9
1.”
enzovoorts;
“4. Indien de te bebouwen percelen grenzen aan waterpartijen casu quo waterlopen en waterleidingen, dient rekening te worden gehouden met bepalingen omtrent oever- en tuininrichting en het gebruik hiervan zoals is vastgelegd in de keur van het desbetreffende waterschap casu quo zoals wordt aangegeven door de onderhoudsplichtige.
5.”
enzovoorts;
“6. Met betrekking tot het groenplan en de parkeerplaatsen, wordt verwezen naar de hierna opgenomen bepalingen omtrent groenplan en parkeerplaatsen, alsmede de bepalingen onder artikel 10 in de Realisatie-Overeenkomst.
Artikel 10”
enzovoorts;
“Artikel 11
1.a. Partijen komen overeen dat de hierna in lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen rusten op het verkochte en van rechtswege zullen overgaan op degene(n) die het verkochte geheel of gedeeltelijk in eigendom zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zullen zijn die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
-- b. Deze verplichtingen zullen als kwalitatieve verplichting in de akte van levering worden vastgelegd en worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers.
-- c. Bij overtreding van de hierna genoemde bepalingen verbeurt koper een boete zoals is vermeld in artikel 14.
2. De verplichtingen tot dulden of nalaten, zoals omschreven in artikel 13 lid 2c.
3. Koper dient te dulden dat ten laste van het verkochte en ten behoeve van daaraan grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen van de gemeente op de minst bezwarende wijze voorzieningen bestemd voor de uitoefening van openbare nutsdiensten door de gemeente en openbare nutsbedrijven belast met de electrische-, gas- en watervoorzieningen, zoals kabels, (water)leidingen, rioleringen, lichtmasten, aanduidingen, een en ander met bijbehorende kastjes en installaties, worden aangelegd, geplaatst, gehouden, onderhouden en vervangen boven, op of in het verkochte.
Alle schade, dien in redelijkheid naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen der werken zal naar keuze van de gemeente op haar kosten worden hersteld of aan de rechthebbende(n) worden vergoed.
Indien de werken worden aangebracht of hersteld is de eigenaar verplicht de daarmede belaste personen, die daartoe door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente zijn aangewezen, ten allen tijde onbelemmerd toe te laten.
Artikel 12”
enzovoorts;
“Artikel 13
1.a. De koper is verplicht en verbindt zich jegens verkoper, die dit voor zich aanvaardt, het hierna onder de leden 2 en volgende bepaalde bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, alsmede bij vestiging daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het hierna onder lid 2 van dit artikel bepaalde in de akte van levering of vestiging van een beperkt recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijfenzeventigduizend gulden
(ƒ 75.000,00) per betrokken woning, ten behoeve van verkoper, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer gelegen schade te vorderen.
-- b. Op gelijke wijze en onder gelijke boete als hierboven in lid 1.a. bepaald, verbindt de koper zich jegens verkoper tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze het hierna onder lid 2 van dit artikel vermelde als verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden.
Elke opvolgende vervreemder van de eigendom of het beperkte recht neemt daarbij namens en ten behoeve van verkoper het beding aan.
2. a. De te realiseren woningen moeten worden voorzien van casu quo worden aangesloten op de door de Stichting CAI-Deventer aan te leggen centrale antenne-voorzieningen volgens door die Stichting vast te stellen voorwaarden.
-- b. De aanleg, instandhouding en de wijze van beheer van de onder 2.a. bedoelde centrale antenne-voorziening zal geschieden onder verantwoordelijkheid van de Stichting CAI-Deventer en overeenkomstig de door die Stichting te stellen voorwaarden.
-- c. Ten behoeve van de Stichting CAI-Deventer wordt een kwalitatief recht gevestigd voor het hebben, houden en onderhouden van kabels, kasten en overige onderdelen ten behoeve van het functioneren van de installaties van Stichting CAI-Deventer.
-- d. Van het hiervoor onder 2.a. bepaalde kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer onder nader te stellen voorwaarden ontheffing verlenen.
Artikel 14
1. Onverlet de rechten welke partijen ingeval van niet nakoming van de wederpartij jegens elkaar kunnen doen gelden, is verkoper gerechtigd om ingeval van niet- niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen, welke voor koper uit de Realisatie-Overeenkomst voortvloeien, voor iedere overtreding een boete op te eisen ter hoogte van eenduizend gulden (ƒ 1.000,--) per dag dat de niet-nakoming voortduurt, of een eenmalige boete van vijfentwintigduizend gulden (ƒ 25.000,--) per bij de niet-nakoming betrokken woning, indien er – naar het oordeel van verkoper – sprake is van een niet te herstellen en aan koper toe te rekenen niet-nakoming.
2. De boete is direkt opeisbaar indien en zodra een door verkoper in de ingebrekestelling vermelde termijn is verstreken zonder dat koper alsnog aan zijn desbetreffende verplichting(en) zal hebben voldaan.
HOOFDSTUK II:
- UITWERKING ALGEMENE ERFDIENSTBAARHEDEN
- UITWERKING GROENPLAN (ART. 10 REALISATIE-OVEREENKOMST)
ALGEMENE ERFDIENSTBAARHEDEN
Partijen zijn overeengekomen, dat bij de juridische leveringen van de onderscheiden bouwkavels de navolgende erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd:
Ten behoeve en ten laste van het verkochte, zomede na verkaveling van de daarvoor in aanmerking komende kavels over en weer, en ten laste en ten behoeve van de overige daartoe in aanmerking komende percelen – in eigendom verblijvende aan de gemeente Deventer -, over en weer, voorzoveel nodig en mogelijk, al zodanige erfdienstbaarheden van riolering, van licht en uitzicht, van gedeeltelijke bouw op- of uitsteeksels in- of over naastgelegen erven, het gedogen van muren en beplantingen binnen de in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek gemelde afstand tot eens anders erf, zomede in het algemeen al zodanige erfdienstbaarheden als zijn vereist ter bestendiging van de toestand, waarin die onroerende zaken zich, ook na voltooiing van de daarop te bouwen woningen, ten opzichte van elkaar bevinden.
Het onderhoud en de vernieuwing van de leidingen komt, als onderdeel van de erfdienstbaarheden, ten laste van de eigenaren van de aangesloten kavels voor gelijke delen, tenzij en voorzover bewezen kan worden dat het onderhoud of de vernieuwing uitsluitend of overwegend noodzakelijk is geworden door de schuld of nalatigheid van een bepaalde eigenaar, die daarvoor dan aansprakelijk is.
UITWERKING GROENPLAN
Ter uitvoering van het in artikel 10 van de Realisatie-Overeenkomst bepaalde, zijn partijen het volgende overeengekomen.
a. aan iedere toekomstige rechthebbende op een perceel bouwrijpe grond zal een verplichting worden opgelegd om de op deze grond aan te leggen haag en/of te stichten tuinmuur in stand te houden en te onderhouden. Deze verplichting zal zodanig worden opgelegd dat tevens opvolgende rechthebbenden daaraan gebonden zullen zijn;
b. van de vier parkeerkoffers, gelegen aan de Oudstraat, bestaande uit parkeerplaatsen en een haag, zal aan iedere betrokken rechthebbende (tot een hierna aan te duiden bouwkavel ten behoeve waarvan de hierna bedoelde bestemming tot mandelige zaak zal worden gerealiseerd) een onverdeeld aandeel worden overgedragen. Door middel van bestemming tot mandelige zaak zal de plicht tot onderhoud van de parkeerplaatsen en van de hagen aan de gezamenlijke eigenaren worden opgelegd.
Voor zover vereist zal een aldus ontstane mandelige zaak worden bezwaard met een erfdienstbaarheid van voetpad ten behoeve van de hierna aan te duiden bouwkavels welke grenzen aan een voetpad dat uitloopt op het binnenterrein van bedoelde parkeerkoffers;
c. van de voetpaden, gelegen achter de woningen aan de Leonard Springerlaan en de Oudstraat, zal aan iedere betrokken rechthebbende (tot een hierna aan te duiden bouwkavel ten behoeve waarvan de hierna bedoelde bestemming tot mandelige zaak zal worden gerealiseerd) een onverdeeld aandeel worden overgedragen. Door middel van bestemming tot mandelige zaak zal de plicht tot onderhoud van de voetpaden aan de gezamenlijke eigenaren worden opgelegd;
ten behoeve van de daarvoor in aanmerking komende hierna aan te duiden bouwkavels zullen erfdienstbaarheden van voetpad worden gevestigd.
Onderhoud privé tuinhaag/-muur/kettingbeding
Ter uitvoering van het hiervoor onder a. bepaalde wordt aan iedere rechthebbende tot een perceel bouwrijpe grond de plicht opgelegd om de haag en/of tuinmuur, welke op gemeld perceel is of wordt aangelegd casu quo gesticht, in stand te houden en te onderhouden, één en ander in overeenstemming met de daartoe door en/of namens Amstelland opgestelde regelingen. Iedere rechthebbende is voorts verplicht, vorenomschreven instandhoudings- casu quo onderhoudsplicht alsmede de in de volgende volzin opgenomen boetebepaling op te leggen aan iedere volgende persoonlijk of goederenrechtelijk rechthebbende tot het perceel danwel tot een gedeelte van zodanig perceel. Bij niet nakoming van de instandhouding casu quo onderhoudsplicht verbeurt de nalatige jegens de gemeente een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van eenduizend gulden (ƒ 1.000,--) voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt, terwijl ingeval van niet oplegging van vorengemelde verplichtingen alsmede de onderhavige boetebepaling aan de rechthebbende tot het betreffende perceel danwel tot een gedeelte van zodanig perceel, de nalatige een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van eenhonderd duizend gulden
(ƒ 100.000,--) verbeurt jegens de gemeente.”
enzovoort;
“Regeling voetpaden/mandeligheid
Ter uitvoering van het hiervoor onder sub c. bepaalde wordt:
A. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 1, 2 en 3, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter A, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavels, aangeduid met de nummers 74 tot en met 77;
B. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 4 tot en met 16, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter B, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavels, aangeduid met de nummers 64 tot en met 73;
C. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 17, 18 en 19, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter C, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavels, aangeduid met de nummers 61 tot en met 63;
C. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 20 tot en met 23, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter D, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavels, aangeduid met de nummers 57 tot en met 60;
E. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 24 tot en met 41, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter E, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavels, aangeduid met de nummers 43 tot en met 56;
F. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 91 tot en met 94, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter F, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavel, aangeduid met nummer 90;
G. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 95 en 96, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter G, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavel, aangeduid met nummer 97;
H. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 99 tot en met 102 en uitkomen op het binnenterrein van parkeerkoffer 4, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter H, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavels, aangeduid met de nummers 98 en 103;
I. het voetpad, gelegen achter de bouwkavels, aangeduid met de nummers 105 tot en met 112 en uitkomend op het binnenterrein van parkeerkoffer 3,, op de aan deze akte gehechte situatietekening aangeduid met arcering en letter I, bestemd tot mandelige zaak ten behoeve van die bouwkavels, alsmede ten behoeve van de bouwkavel, aangeduid met nummer 104.
Tot bestemming van gemelde percelen als mandelige zaken overeenkomstig de wet zullen de kopers van de voormelde bouwkavels in de akten van levering worden verplicht voor zoveel nodig en mogelijk hun medewerking tot vestiging te verlenen; onder meer zal daartoe in de respectieve akten van levering een volmacht worden opgenomen, strekkende tot bestemming van gemelde percelen als mandelige zaken door middel van de ingevolge het bepaalde in artikel 5:60 van het Burgerlijk Wetboek daartoe op te maken notariële akte.
De onderlinge rechtsverhouding van de rechthebbenden van voormelde bouwkavels met betrekking tot de hen betreffende mandelige zaak zal bij iedere mandelige zaak worden geregeerd door de navolgende bepalingen, welke in de respectieve akten van levering van toepassing zullen worden verklaard en voorzoveel nodig en mogelijk zullen worden bevestigd en aangenomen. Iedere mede-eigenaar van een onverdeeld aandeel in een mandelige zaak wordt hierna aangeduid als: ‘deelgenoot’, elke vorenbedoelde parkeerkoffer met omringende haag wordt hierna aangeduid als: ‘de mandelige zaak’.
Met betrekking tot de hier bedoelde mandelige zaken zullen gelden de volgende bepalingen:
Het aandeel
Artikel 1
1. Het aan een deelgenoot toebehorende aandeel in de mandelige zaak is een van zijn bouwkavel, ook te noemen: "erf", afhankelijk recht. Levering en bezwaring van het erf treft op gelijke wijze het aandeel.
2. Een aandeel kan niet afzonderlijk van het erf worden overgedragen aan een of meer van de overige deelgenoten.
3. De verkrijger van een aandeel is verplicht onverwijld van zijn verkrijging mededeling te doen aan degene die met het beheer van de mandelige zaak is belast of aan de overige deelgenoten.
Verdeling
Artikel 2
Zolang de mandeligheid bestaat, kan geen van de deelgenoten verdeling van de mandelige zaak vorderen.
Gebruik / Verbodsbepalingen
Artikel 3
1. Iedere mandelige zaak wordt gebruikt als voetpad, met de bevoegdheid om daarvan gebruik te maken te voet, met een tweewielig voertuig aan de hand alsmede met een kar, kinderwagen of soortgelijke voorwerpen.
2. Iedere deelgenoot dient de mandelige zaak te gebruiken overeenkomstig de bestemming, mits dit gebruik verenigbaar is met de gebruiksrechten van de overige deelgenoten en overigens met inachtneming van het bepaalde in de titel(s) van aankomst van de mandelige zaak, onverminderd het hierna bepaalde..
3. De omvang van ieders aandeel is bepalend voor de mate waarin een deelgenoot ten opzichte van de andere deelgenoten gerechtigd is tot de uitoefening van het onder 1 vermelde gebruiksrecht.
4. Het is verboden de mandelige zaak af te sluitend, danwel op een zodanige wijze voorwerpen casu quo obstakels te plaatsen of geplaatst te houden dat de vrije doorgang of toegang voor de overige deelgenoten wordt bemoeilijkt of geblokkeerd.
Onderhoud / Boete
Artikel 4
1. Iedere mandelige zaak wordt op kosten van alle deelgenoten onderhouden en gereinigd.
2. Iedere deelgenoot is voor een gelijk aandeel draagplichtig voor deze kosten.
Herstel
Artikel 5
1. Ingeval van schade aan de mandelige zaak kan iedere deelgenoot van de overige deelgenoten medewerking vorderen ten behoeve van de vernieuwing en/of het herstel, indien en voorzover deze werkzaamheden ingevolge het vorenstaande niet uitsluitend te zijnen laste komen.
2. Iedere deelgenoot is voor een gelijk aandeel draagplichtig voor de kosten van vernieuwingen en/of herstel.
3. Ingeval de mandelige zaak geheel teniet gaat, eindigt de mandeligheid.
Beheer
Artikel 6
1. Het beheer van een mandelige zaak wordt in onderling overleg tussen de daarbij betrokken deelgenoten geregeld.
2. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen welke dienstig kunnen zijn voor de instandhouding van de mandelige zaak.
Andere handelingen
Artikel 7
Tot alle andere handelingen dan beheershandelingen, een mandelige zaak betreffende, zijn de daarbij betrokken deelgenoten slechts gezamenlijk bevoegd.
Nadere regels omtrent het gebruik en beheer
Artikel 8
1. Iedere deelgenoot is bevoegd om, met inachtneming van een oproepingstermijn van dertig dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering daar niet onder begrepen, schriftelijk de overige deelgenoten in een mandelige zaak ter vergadering op te roepen. De oproepingsbrief moet het onderwerp van de vergadering bevatten.
2. De overeenkomstig het vorige lid bijeengeroepen vergadering is - mits ten minste twee/derde van de deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd is - bevoegd om bij volstrekte meerderheid van stemmen, mits schriftelijk, besluiten te nemen, waarbij nadere regels worden gesteld met betrekking tot:
-- a. het gebruik van de mandelige zaak;
--b. het beheer van de mandelige zaak.
3. Regels voor gebruik en beheer dienen voor iedere deelgenoot te gelden. Aan een deelgenoot kan niet bij besluit tijdelijk of blijvend zijn gebruiksrecht worden ontzegd.
Kettingbeding
Artikel 9
Iedere deelgenoot is verplicht - namens de overige deelgenoten - een overeenkomst te sluiten met degene die hem onder bijzondere titel opvolgt in zijn rechten op een mandelige zaak, welke tot gevolg heeft dat die rechtsopvolger en de overige deelgenoten over en weer gebonden zijn aan artikel 8 en 9 en de op basis van artikel 8 genomen besluiten.
Einde mandeligheid
Artikel 10
De mandeligheid eindigt:
a. wanneer de gemeenschap van een mandelige zaak eindigt;
b. wanneer een bij deze akte aan die zaak gegeven bestemming wordt opgeheven bij een tussen alle bij een mandelige zaak betrokken deelgenoten opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers;
c. zodra het nut voor elk van de erven is geëindigd.”
HOOFDSTUK III:
UITWERKING BIJZONDERE ERFDIENSTBAARHEDEN
Partijen zijn voorts overeengekomen als volgt:
1. In verband met het geprojecteerde trafohuisje in het blok van parkeerkoffer 1 zal in de ingevolge het bepaalde in artikel 5:60 op te maken notariële akte ter zake van de bestemming van de hiervoor in hoofdstuk II navolgende erfdienstbaarheid worden gevestigd:
Ten behoeve van het perceelsgedeelte, grenzend aan de parkeerplaats met het nummer 72 en aangeduid met het Romeinse cijfer I, hierna ook te noemen ‘het heersend erf’, en ten laste van vorenbedoelde mandelige zaak, hierna ook te noemen ‘het dienend erf’:
de erfdienstbaarheid om te dulden dat:
a. voorzieningen bestemd voor de uitoefening van openbare nutsdiensten door de openbare nutsbedrijven belast met de electrische voorzieningen, zoals kabels en leidingen, worden aangelegd, geplaatst, gehouden, onderhouden en vervangen boven, in het dienend erf;
b. indien vorenbedoelde werken worden aangebracht of hersteld de daarmede vanwege de eigenaar van het heersend erf belaste personen te allen tijde onbelemmerd toe te laten.
2. In verband met het geprojecteerde trafohuisje in het blok van parkeerkoffer 1 zal in de ingevolge het bepaalde in artikel 5:60 op te maken notariële akte ter zake van de bestemming van de hiervoor in hoofdstuk II sub B omschreven mandelige zaak (voetpad B), de erfdienstbaarheid worden gevestigd zoals hiervoor sub 1 omschreven.
Ten behoeve van het perceelsgedeelte, grenzend aan de parkeerplaats met het nummer 72 en aangeduid met het Romeinse cijfer I, hierna ook te noemen ‘het heersend erf’, en ten laste van vorenbedoelde mandelige zaak, hierna ook te noemen ‘het dienend erf’.
3. In verband met de geprojecteerde voetpaden zal op gelijke wijze als hiervoor in de aanhef sub 1 bepaald, ter zake van elke mandelige zaak betreffende een hiervoor in deze akte aangeduide parkeerkoffer, ten behoeve van ieder van de kopers van de daarvoor in aanmerking komende hierna aangeduide bouwkavels, de navolgende erfdienstbaarheid worden gevestigd:
a. Ten behoeve van de bouwkavels, hiervoor bij de mandeligheid betreffende voetpaden sub B aangeduid, elk van deze bouwkavels hierna ook te noemen ‘het heersend erf’, en ten laste van de hiervoor in hoofdstuk II sub 1 omschreven mandelige zaak (parkeerkoffer 1), hierna ook te noemen ‘het dienend erf’:
een erfdienstbaarheid van voetpad, om te komen van en te gaan naar het heersend erf naar en vanaf de openbare straat, genaamd: Oudstraat;
b. Ten behoeve van de bouwkavels, hiervoor bij de mandeligheid betreffende de voetpaden sub E aangeduid, elk van deze bouwkavels hierna ook te noemen ‘het heersend erf’, en ten laste van de hiervoor in hoofdstuk II sub 2 omschreven mandelige zaak (parkeerkoffer 2), hierna ook te noemen ‘het dienend erf’:
een erfdienstbaarheid van voetpad zoals hiervoor sub a omschreven;
c. Ten behoeve van de bouwkavels, hiervoor bij de mandeligheid betreffende de voetpaden sub H aangeduid, elk van deze bouwkavels hierna ook te noemen ‘het heersend erf’, en ten laste van de hiervoor in hoofdstuk II sub 4 omschreven mandelige zaak (parkeerkoffer 4), hierna ook te noemen ‘het dienend erf’:
een erfdienstbaarheid van voetpad zoals hiervoor sub a omschreven;
d. Ten behoeve van de bouwkavels, hiervoor bij de mandeligheid betreffende de voetpaden sub I aangeduid, elk van deze bouwkavels hierna ook te noemen ‘het heersend erf’, en ten laste van de hiervoor in hoofdstuk II sub 3 omschreven mandelige zaak (parkeerkoffer 3), hierna ook te noemen ‘het dienend erf’:
een erfdienstbaarheid van voetpad zoals hiervoor sub a omschreven;
de voorschreven erfdienstbaarheid van pad zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:
aa. Het voetpad, dat niet zonder schriftelijke toestemming van zowel de gezamenlijke eigenaren van het heersend erf als die van het dienend erf zal mogen worden verlegd, zal uitsluitend mogen worden gebruikt als voetpad met de bevoegdheid om daarvan gebruik te maken te voet, met een tweewielig voertuig aan de hand alsmede met een kar, kinderwagen of soortgelijke voorwerpen.
De eigenaren van het dienend erf zullen van het voetpad gebruik kunnen blijven maken zoals zij dit wensen, mits het gebruik daarvan door de eigenaar van het heersend erf, diens gezinsleden, bezoekers, leveranciers en dergelijken onverminderd en ongehinderd kan blijven geschieden.
bb. De afsluiting tussen het voetpad en het overige gedeelte van het dienend erf zal, indien de eigenaren van dit erf een afsluiting wensen, door dezen voor eigen rekening kunnen worden aangebracht op zodanige wijze als zij zullen verkiezen.
cc. De toegang van en naar de respectieve openbare straten mogen niet worden afgesloten.
dd. Het onderhoud van het voetpad komt geheel voor rekening van de grondeigenaren.
4. In verband met een geprojecteerde overbouwing (pergola) betreffende bouwkavel 1 zal bij de juridische levering van die bouwkavel de navolgende erfdienstbaarheid worden gevestigd:
Ten behoeve van bouwkavel 1 en ten laste van het aan de verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel:
de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden en onderhouden van een overbouwing conform de aan partijen bekende tekening en bouwvergunning.”
L. Energielabel
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van geëxecuteerde. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van geëxecuteerde, dan wel - na de overdracht op grond van de onderhavige executieveiling - voor Koper voor zover geëxecuteerde dit heeft nagelaten.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.